Menu English

Samenstelling en bezoldiging

De Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam bestond eind 2018 uit de volgende leden:

 • De heer J.C. Beerman MBA (voorzitter)
 • Mevrouw mr. C.M. Insinger MBA
 • De heer H. Karakus
 • Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan
 • De heer drs. J. van den Steenhoven

(Hoofd)functies en relevante nevenfuncties per 31-12-2018

De heer J.C. Beerman MBA
Leeftijd: 63 jaar
Benoemd per 1 september 2015

 • Commissaris B&S B.V.
 • President-commissaris Zwanenberg Food Group

Mw. mr. C.M. Insinger MBA
Leeftijd: 53 jaar
Benoemd per 1 september 2015

 • Managing director Cerberus Capital Management B.V.
 • Non-executive Board member Haya Real Estate S.L.U.
 • Lid Raad van Commissarissen bij Vastned Retail N.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds
 • Lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland
 • Tijdelijke voorzitter Raad van Commissarissen Eneco

De heer H. Karakus
Leeftijd: 53 jaar
Benoemd per 1 januari 2017

 • Algemeen directeur Onderzoeksinstituut IVO
 • Algemeen directeur Platform31
 • Bestuurlijk regisseur namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateur
 • Bestuurslid VNO-NCW regio Rotterdam
 • Lid Regiegroep Retailagenda van staatsecretaris Mona Keijzer
 • Lid Raad van Toezicht VerDus (Verbinden van Duurzame Steden)
 • Lid van Raad van Advies Rotterdam Unlimited
 • Bestuurslid stichting Vrienden van het Maasstad

Mw. drs. J.W.A. Verlaan
Leeftijd: 70 jaar
Benoemd per 1 januari 2012; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2016.

 • Lid van het bestuur van Cosmicus
 • Lid van het bestuur van het keurmerk ‘Blik op Werk’
 • Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden
 • Lid van adviescommissie NRO

De heer drs. J. van den Steenhoven
Leeftijd: 47 jaar
Benoemd per 1 januari 2018

 • Directeur-eigenaar YINK Systems Change
 • Lid Board of Directors Lisbon Council

Rooster van aftreden

 • 1 september 2019: Dhr. J.C. Beerman MBA (herbenoembaar)
 • 1 september 2019: Mw. mr. C.M. Insinger MBA (herbenoembaar)
 • 1 januari 2020: Mw. drs. J.W.A. Verlaan
 • 1 januari 2021: Dhr. H. Karakus (herbenoembaar)
 • 1 januari 2022: Dhr. drs. J. van den Steenhoven (herbenoembaar)

De heer Beerman is met ingang van 1 januari 2016 benoemd als voorzitter van de raad.

Bezoldiging

In 2018 zijn aan de leden van de Raad van Toezicht de volgende vergoedingen verstrekt:

Vergoedingen Raad van Toezicht

 

Btw

Bruto 
vergoeding (excl. btw)

Totaal

WNT Norm naar rato (excl. btw)

Dhr. J.C. Beerman MBA

€ 4.074

€ 19.400

€ 23.474

€ 28.350

Mw. drs. J.W.A. Verlaan

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.900

Mw. Mr. C.M. Insinger MBA

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.900

Dhr. H. Karakus

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.900

Dhr. drs. J. van den Steenhoven

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.900

 

De maximumbeloning voor leden van de Raad van Toezicht is met ingang van 1 januari 2015 maximaal 10% van de voor de sector geldende maximale beloning (WNT 189.000 euro). Voor voorzitters is dit maximaal 15%. Deze vergoeding is exclusief btw.

Zoals bekend heeft de Europese Commissie bewerkstelligd dat de huidige vrijstellingsregeling voor commissarissen inzake btw-heffing (ondernemerschap) in Nederland is ingetrokken. Dit betekent dat vanaf 2013 iedere toezichthouder een factuur met btw dient te sturen voor de afgesproken vergoeding. De btw (21%) wordt berekend over het bedrag dat nu als bruto salaris wordt vergoed. Omdat de toezichthouder vanaf 1 januari 2013 btw-ondernemer is, dient deze een btw-admini­stratie te voeren. Hierbij kan uiteraard betaalde btw op gemaakte kosten in mindering worden gebracht. De gemaakte kosten moeten voortkomen uit het houden van het toezicht.

De volgende bedragen zijn van kracht:

 • voorzitter: 19.400 euro (excl. btw)
 • lid: 13.500 euro (excl. btw)

Profielschets

De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt:

 • langdurige bestuurservaring
 • regionale/landelijke bekendheid
 • beschikkend over een relevant relatienetwerk
 • binding met de regio
 • geen ‘conflicting interests’

Door middel van spreiding over de leden wordt zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en maatschappelijke sectoren bewerkstelligd:

 • financiën
 • gezondheidszorg
 • kunsten
 • bedrijfsleven
 • openbaar bestuur
 • haven/industrie

Minimaal een van de leden van de Raad van Toezicht is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Er wordt gestreefd naar een mix van actieven en niet-actieven. Dat wil zeggen: werkzaam in een maatschappelijke functie, respectievelijk een maatschappelijke functie beëindigd hebbend. Er wordt gestreefd naar een mix van mannen en vrouwen.

De volgende relaties zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid:

 • leden van de Raad van Toezicht die in dienst zijn bij andere hogescholen;
 • leden van de Raad van Toezicht die een dienstbetrekking hebben bij één van de externe toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de accountant) van de hogeschool.

Onafhankelijkheid

De leden van de raad zijn onafhankelijk in de betekenis van de Branchecode goed bestuur hogescholen. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar, van het College van Bestuur en van welk deelbelang dan ook, kritisch opereren.

Geen lid van de Raad van Toezicht, dan wel diens echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad…

 • is in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) geweest;
 • heeft een financiële vergoeding van de hogeschool of van aan haar gelieerde vennootschap ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
 • was recentelijk bestuurslid van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
 • was recentelijk werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van Economische Zaken;
 • hield een aandelenpakket van tenminste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap.

Er was in het verslagjaar geen sprake van besluitvorming waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht en/of van leden van het College van Bestuur aan de orde zijn geweest.