Menu
  English

  Visitaties en audits

  Analyse van visitaties uit 2017

  In 2018 zijn geen kenniscentra gevisiteerd, maar in 2017 werden kenniscentrum Duurzame HavenStad en kenniscentrum Business Innovation gevisiteerd door een externe commissie conform het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022. Beide commissies hebben het onderzoek en onderzoeksorganisatie bij de kenniscentra positief beoordeeld. Maar de commis­sies oordeelden negatief over ‘standaard 2’, met name over de inzet van mensen en middelen en de interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties die de realisatie van het onderzoeksprofiel mogelijk moeten maken.  

  In 2018 heeft Hogeschool Rotterdam nadere analyse gedaan naar de redenen voor dit negatieve oordeel van beide commissies over standaard 2. Conclusie: de ingevoerde 10% stimuleringsregeling, waarbij de instituten 10% van de bruto loonsom van docenten voor onderzoek in kunnen zetten, behoeft meer dialoog tussen de partijen en strakkere aansturing door het CvB. In die dialoog moeten ook de kennis- en onderzoekvragen meegenomen worden, en de versterking van de interne en externe relaties en samenwerking. Dat moet vanaf 2018 tot een positievere uitwerking leiden.  In de plannen voor de Werkplaats Economie en de Werkplaats Techniek is veel aandacht voor netwerkvorming, zowel intern als met externe partners (voor ontwikkeling van contextrijk onderwijs). 

  Interne audit

  In 2018 heeft de afdeling Auditing, Monitoring en Control (AMC) een interne audit uitgevoerd bij kenniscentrum Zorginnovatie. Met de audit is geëvalueerd in hoeverre het kenniscentrum op koers ligt en het de eerdere aanbevelingen van het externe bureau (Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek) heeft opgevolgd (of voor andere oplossingen heeft gekozen). Bij deze audit werd op verzoek van het kenniscentrum voor de zogenaamde ’open vorm’ gekozen: door ook medewer­kers elkaar te laten informeren, kon worden vastgesteld dat de onderzoeken echt zo worden uitgevoerd als op papier staat. Door meer uitwisseling werd door auditoren en medewerkers van het kenniscentrum meer zicht verkregen op het geheel. Dit past binnen de hogeschoolstrategie van zelfverantwoordelijkheid van teams.