Menu English

WERKplaatsen

Deze koers vraagt om verregaande decentralisering en dat vergt tijd en aandacht voor nieuwe samenwerkingsvormen, verantwoordingsprincipes en professionalisering. In dit ontwikkelingstraject van onze organisatie schuurt het soms tussen de oude, centraal gerichte werkwijze en de nieuwe, op teamverantwoordelijkheid gerichte aanpak.

Doelen

Doel 1: Basiskwaliteit versterken en uitbouwen

De afgelopen jaren hebben we met ons FOCUS-programma geïnvesteerd in de basiskwaliteit van de bacheloropleidingen. We gaan door met de uitbouw van de Ad-opleidingen, die direct inspelen op de wensen van studenten en de behoefte van het werkveld. We ontwikkelen deeltijdopleidingen, die scherp zijn toegesneden op de werkende student en die kansen bieden het loopbaanperspectief te vergroten. En we streven naar masteropleidingen, die van hoog niveau en landelijk vooraanstaand zijn.

Doel 2: Inclusief onderwijs vormgeven

Te veel studenten halen het diploma van de hogeschool niet. De uitval is groot. We beginnen grip te krijgen op factoren die bijdragen aan studiesucces, maar dat heeft zich nog niet vertaald in positieve resultaten. Studiesucces heeft daarom blijvende prioriteit. De studenten in de klas zijn heel divers. We moeten leren die diversiteit als rijkdom te beschouwen en in ons onderwijs steeds de verbinding te leggen met elke student en diens achtergrond, voorkeuren en uitdagingen. Met andere woorden: inclusief onderwijs geven. We ontwikkelen passende leerroutes met adequate pedagogiek en didactiek. Zo gaan we lang studeren tegen en bevorderen we studiesucces.

Doel 3: Contextrijk onderwijs ontwikkelen

Opleidingen worden steeds indringender geconfronteerd met snel veranderende beroepen en werkvelden. Opleidingen en docenten moeten anticiperen op die onzekerheid. Wat zijn de beroepen van morgen? Welke kennisbasis is wél duurzaam en kunnen we studenten meegeven? Hoe brengen we de actualiteit op de juiste manier in het onderwijs? Hoe verbinden we techniek en ICT aan andere domeinen? En hoe maken we onze studenten flexibel en weerbaar, zodat zij niet alleen mee kunnen, maar ook voorop kunnen lopen in die nieuwe werkelijkheid? Rotterdam is een wereldstad en ons ‘laboratorium’, waarin studenten zelf ook steeds meer mede richting geven aan de inhoud en de praktijk kritisch leren onderzoeken. Het onderzoek van docenten en lectoren geeft hiervoor vitale impulsen.

Uitgangspunten

We bestendigen de ingezette koers van FOCUS en geven vorm aan Onze Agenda. We formuleren daarbij een aanpak voor de komende vier jaar. De aanpak bestaat uit vijf uitgangspunten – dit zijn onze gemene delers – en acht WERKplaatsen.

Het leerproces staat centraal

Als moderne hogeschool vormt Hogeschool Rotterdam een afspiegeling van de samenleving. De opleiding biedt studenten een echt thuis en docenten creëren voor hen een veilige plek om te oefenen voor hun toekomstige rol in het werkveld en in de samenleving.

De verantwoordelijkheid ligt bij de opleidingsteams

Docenten zijn diegenen die het dichtst bij onze studenten staan, die een grote kennis hebben van het leerproces en die beschikken over goed ontwikkelde pedagogische en didactische kwaliteiten.

Opleidingsteams krijgen de best mogelijke ondersteuning

De rechtstreekse ondersteuning van het onderwijs vindt zo dicht mogelijk bij het onderwijs plaats. Ondersteunende medewerkers zijn inzetbaar voor een of meer opleidingsteams, afhankelijk van de ontwikkeling- of hulpvraag van het betreffende team.

We hebben een gemeenschappelijk kader

We zijn een grote hogeschool met een grote diversiteit aan opleidingen die we uitnodigen het onderwijs verder te ontwikkelen binnen hun eigen context.

We ontwikkelen, werken en leren samen in WERKplaatsen

We hebben koers gezet op het beleggen van de verantwoordelijkheid bij de opleidingsteams. Professionalisering van alle direct en indirect-betrokkenen is hiervoor noodzakelijk.

WERKplaatsen

In Ons WERKplan van 2017 zijn acht WERKplaatsen geïntroduceerd. Deze acht WERKplaatsen zijn:

WERKplaats Hogeschool

De WERKplaats Hogeschool is de werkplaats waarin iedereen aan de slag gaat om vorm te geven aan een transitie die alle medewerkers van de hogeschool raakt.

WERKplaats Masteropleidingen

In veel werkvelden is specialisatie op het hoogste niveau aan de orde van de dag. Juist hbo-masteropleidingen kunnen hierdoor in de behoefte voorzien. Steeds vaker worden op masterniveau opgeleide professionals gevraagd, die in staat zijn op complexe terreinen meerwaarde te bieden. 

WERKplaats Techniek

De WERKplaats Techniek heeft de verantwoordelijkheid voor het delen van inzichten en ‘lessons learned’ met de organisatie. Met als doel dat de beoogde transitie op een goede manier ook op andere plekken in de organisatie wordt voortgezet.

WERKplaats Economie

De vier economische instituten - RBS, IFM, IBk en CoM - hebben de afgelopen jaren stappen gezet naar de vorming van een gezamenlijke Business School. De opleidingen hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld en vanaf september 2017 verzorgen zij hun onderwijs gezamenlijk op één locatie. De WERKplaats Economie is gericht op de verdere vorming en invulling van de HR Business School. 

WERKplaats Inclusieve pedagogiek en didactiek

In deze WERKplaats Inclusieve pedagogiek en didactiek wordt de kennis rondom inclusiviteit, pedagogiek en didactiek, binding, langstudeerders en taalbeheersing gebundeld, ontwikkeld en gedeeld. Op zo’n manier dat elke opleiding in staat wordt gesteld de pedagogische en didactische basis te versterken. 

WERKplaats Onderwijsleertechnologie

De WERKplaats Onderwijsleertechnologie is een laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen waarin ICT-toepassingen een grote meerwaarde bieden voor de kwaliteit van het onderwijs.

WERKplaats Internationalisering

Internationalisering is onmiskenbaar onderdeel van de strategie van de hogeschool. We spreken liever van interculturele sensitiviteit dan van internationalisering, omdat dit laatste begrip voor HR een te smalle opvatting is.

WERKplaats Nieuwe bedrijvigheid

De snelle veranderingen in het werkveld leiden tot het inkrimpen of verdwijnen van bekende sectoren en het ontstaan van nieuwe vormen van bedrijvigheid en ondernemerschap. In de WERKplaats Nieuwe bedrijvigheid worden die nieuwe vormen verkend, de verbinding met programma’s als Rotterdam Next Economy gelegd en nieuwe onderwijsconcepten ontwikkeld die inspelen op die nieuwe bedrijvigheid en een ondernemende houding van studenten bevorderen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen