Menu Zoeken English

Kenniscentra

Complexe vraagstukken

Hogeschool Rotterdam heeft zes kenniscentra die multidisciplinaire kracht bieden vanuit de onderzoeksactiviteiten.

Toon:

Kenniscentrum Zorginnovatie

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam wil met hoogwaardig praktijkgericht onderzoek van waarde zijn voor het onderwijs, de praktijk en de wetenschap. Dat het kenniscentrum daar ook in slaagt blijkt uit de prachtige evaluatie in het najaar van 2015 van een externe evaluatiecommissie. De lectoren en (docent)onderzoekers voelen zich daardoor gesterkt om de impact van het werk de komende jaren verder te verhogen.

Missie

De missie van Kenniscentrum Zorginnovatie is: Betere zorg en ondersteuning ter bevordering van participatiemogelijkheden en gezondheid door praktijkgericht onderzoek. Kenniscentrum Zorginnovatie richt zich op patiënten en cliënten die met deze zorg te maken hebben en de professionals die werken aan verbetering.

Het kenniscentrum initieert en onderzoekt innovaties in en mét de praktijk, in nauwe samenwerking met de opleidingen. Kenniscentrum Zorginnovatie werkt uitdrukkelijk samen met de toekomstige professionals in of voor de gezondheidszorg, die hun opleiding volgen bij Hogeschool Rotterdam alsmede hun docenten. Hun betrokkenheid bevordert de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert en leert toekomstige professionals kritisch naar de praktijk te kijken. Praktijkgericht onderzoek floreert bij praktijkvragen, praktische samenwerking (tussen opleiding, onderzoek en praktijk) en genereert praktijkrelevante resultaten die gefundeerd en verantwoord tot stand zijn gekomen.

Het resultaat is: kennis die werkt! Kennis die inspirerend is voor toekomstige praktijkwerkers tijdens hun opleiding en voor werkzame praktijkwerkers. Kennis die relevant is voor het toetsen en bouwen van theorieën. Kennis die bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken in de praktijk.

Visie

Vanuit het perspectief van mensen die veel of vaak met zorg te maken hebben gaat het niet enkel om zorginhoudelijke onderwerpen. Het gaat om meedoen, werken, wonen, leren, algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals jezelf aankleden, eten of wassen), sporten en dergelijke.

Hoe doe je mee, hoe kun je beter omgaan met gezondheidsproblemen? Hoe krijg je (meer) regie over het zorgproces én wat kun je zelf doen om je gezondheid te verbeteren? Het is de visie van het kenniscentrum dat er op deze terreinen nog winst te boeken valt: dat professionals beter toegerust kunnen worden, dat professionals uit diverse sectoren een relevante bijdrage kunnen leveren aan verbetering van zorg en gezondheid, en dat kennis over praktijkveranderingen sneller moet doordringen in de relevante opleidingen.

Hoofddoelen 2016 - 2019

Kenniscentrum Zorginnovatie wil van 2016 tot 2019 de volgende doelen behalen:

  • Het onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie draagt bij aan actuele, maatschappelijk relevante curricula, de ontwikkeling van studenten en de professionele ontwikkeling van docenten op het terrein van onderzoek en beroepspraktijk in relatie tot de verbetering van zorg en bevordering van gezondheid en participatiemogelijkheden.
  • Het onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie draagt bij aan het ontwikkelen en delen van nieuwe kennis op het gebied van verbetering van de zorg en bevordering van gezondheid en participatiemogelijkheden.
  • Het onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk van professionals op het gebied van zorg en welzijn.

Het kenniscentrum wil met deze doelen in nauwe samenwerking met de opleidingen, wetenschap en de praktijk ‘verschil maken’.

Strategie

Het kenniscentrum wil haar doelen realiseren door, gebaseerd op praktijkgericht onderzoek, kenniscreatie en kenniscirculatie op gang te brengen tussen opleidingen, beroepspraktijk en wetenschap.

Daarbij wil het kenniscentrum primair de betrokken professionals ondersteunen. Ze werkt samen met burgers (al dan niet cliënt of patiënt), docenten, studenten en professionals uit lokale, regionale en (inter)nationale organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Door het werken in deze multidisciplinaire teams is het mogelijk om elkaars kennis beter te benutten en tot werkelijke vernieuwing te komen. Vernieuwingen die op evidentie zijn getoetst, die toepasbaar en implementeerbaar zijn in de praktijk en die een antwoord vormen op de vragen van burgers en professionals.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.