Menu
  English

  Kenniscentra

  Complexe vraagstukken

  Hogeschool Rotterdam heeft vijf kenniscentra die multidisciplinaire kracht bieden vanuit de onderzoeksactiviteiten.

  Toon:

  Kenniscentrum Zorginnovatie

  Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam wil met hoogwaardig praktijkgericht onderzoek van waarde zijn voor het onderwijs, de praktijk en de wetenschap. Dat het kenniscentrum daar ook in slaagt blijkt uit de excellente beoordeling in 2021 van een externe evaluatiecommissie. De lectoren en (docent)onderzoekers voelen zich daardoor gesterkt om de impact van het werk de komende jaren verder te verhogen.

  Missie

  De missie van Kenniscentrum Zorginnovatie is: Betere zorg en ondersteuning ter bevordering van gezondheid en participatiemogelijkheden door praktijkgericht innoveren, ontwerpen en onderzoeken. Het kenniscentrum richt zich op mensen die met zorg en ondersteuning te maken hebben en op alle professionals die werken aan betere zorg en ondersteuning. Door het toepassen en implementeren van praktijkgericht onderzoek draagt het kenniscentrum bij aan de bevordering van gezondheid, vitaliteit en participatiemogelijkheden.

  Het kenniscentrum initieert, ontwerpt en onderzoekt innovaties in de praktijk, in nauwe samenwerking met opleidingen (zoals gezondheidszorg, techniek, sociaal, ICT, bedrijfskundig), praktijken en andere kennisinstituten. Kenniscentrum Zorginnovatie werkt uitdrukkelijk samen met de toekomstige professionals die hun opleiding volgen bij Hogeschool Rotterdam en met hun docenten. 

  Praktijkgericht onderzoek floreert bij praktijkvragen, praktische samenwerking (tussen opleiding, onderzoek en praktijk) en genereert praktijkrelevante resultaten die gefundeerd en verantwoord tot stand zijn gekomen.

  Het resultaat is: kennis die doorwerkt! Kennis die inspirerend is voor (toekomstige) professionals. Kennis die relevant is voor het toetsen en bouwen van theorieën. Kennis die bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken in de praktijk.

  Visie

  Wij werken aan onze missie vanuit de overtuiging dat het functioneren en het welzijn van de mens centraal staat en niet enkel een aandoening, ziekte of beperking.

  Het kenniscentrum stelt zich het doel om het welzijn en welbevinden van mensen in de samenleving in brede zin te bevorderen. Dat betekent dat wij uitgaan van een brede opvatting van gezondheid. Dit doen we vanuit de wetenschap dat de samenleving zeer divers is. Het is daarom des te belangrijker om in zorgverlening en het ondersteuningsaanbod aan te sluiten bij de wensen en eisen die mensen stellen ten aanzien van welzijn en welbevinden.

  Het kenniscentrum stelt vragen als: Hoe wordt participeren mogelijk, hoe kun je beter omgaan met gezondheidsproblemen? Hoe krijg je (meer) regie over het zorgproces en leven én wat kun je zelf doen om je gezondheid te verbeteren? Hoe blijf je vitaal en veerkrachtig?

  Deze vragen zijn niet alleen relevant voor patiënten/cliënten, maar ook voor de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van zorgprofessionals. Ons onderzoek ondersteunt zorgprofessionals om hun werk veiliger, efficiënter en persoonsgerichter te maken, zodat zorg en preventie beter aansluiten bij de wensen en eisen die mensen en hun sociale omgeving stellen ten aanzien van welzijn en welbevinden.

  Hoofddoelen 2020 - 2024

  Kenniscentrum Zorginnovatie wil van 2020 tot 2024 de volgende doelen behalen:

  • Het onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie draagt bij aan het ontwikkelen en delen van nieuwe kennis op het gebied van bevordering van gezondheid, verbetering van de zorg en participatiemogelijkheden. 
  • Het onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie draagt bij aan actuele, maatschappelijk relevante curricula, de ontwikkeling van studenten en de professionele ontwikkeling van docenten op het terrein van onderzoek en beroepspraktijk in relatie tot de verbetering van zorg en bevordering van gezondheid en participatiemogelijkheden.
  • Het onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk van professionals op het gebied van zorg en welzijn.

  Het kenniscentrum wil met deze doelen in nauwe samenwerking met de opleidingen, wetenschap en de praktijk ‘verschil maken’. Deze doelen worden gespecificeerd en geoperationaliseerd in de keuzes die we maken in de onderzoeksprogrammering.

  Strategie

  Om te werken vanuit onze visie en missie verbinden we onderzoek, onderwijs, praktijk en samenleving met elkaar.

  Het kenniscentrum wil de doelen realiseren door kenniscreatie en kenniscirculatie aan te jagen tussen opleidingen, beroepspraktijk en wetenschap, uiteraard gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. Onze aanpak is persoonsgericht en inclusief.

  We staan open voor alle bijdragen en vragen; een inclusieve benadering. We werken samen met burgers (al dan niet cliënt of patiënt), docenten, studenten en professionals uit lokale, regionale en (inter)nationale organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Waar mogelijk werken we met een dubbele binding: we bieden samenwerkingspartners aan om zich deeltijd aan het kenniscentrum te verbinden als research practitioner met onderwijstaken. We zoeken verkennen de vragen samen en zoeken samen naar oplossingen. Deze co‐creatie passen we zowel toe op het niveau van onderzoeksprojecten (co‐research) als op het niveau van ontwerpopdrachten (codesign). Dit is de werkwijze van het kenniscentrum; ongeacht het thema of de vraag die zich aandient. Doordat medewerkers werken in deze multidisciplinaire teams, is het mogelijk elkaars kennis beter te benutten en tot werkelijke vernieuwing te komen. Wij streven naar vernieuwingen die op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd, die toepasbaar en implementeerbaar zijn in de praktijk en die een antwoord vormen op de vragen van burgers, patiënten en professionals.

  Onderzoeksagenda

  Het onderzoek richt zich op de hele levensloop van mensen: van het ongeboren kind tot aan het overlijden. In elk van deze levensloopfasen kunnen zich gezondheidsvraagstukken, ziekten en aandoeningen voordoen. Binnen deze levensloop heeft het kenniscentrum vier onderzoeksthema’s:
   

  Binnen deze onderzoeksthema’s werkt het kenniscentrum altijd persoonsgericht, met sensitiviteit voor de culturele, sociale, economische en/of fysieke context en evidence based.