Menu English

Kenniscentra

Complexe vraagstukken

Hogeschool Rotterdam heeft zes kenniscentra die multidisciplinaire kracht bieden vanuit de onderzoeksactiviteiten.

Toon:

Kenniscentrum Business Innovation

Kenniscentrum Business Innovation (voorheen: Innovatief Ondernemerschap) is binnen Hogeschool Rotterdam dé kennisplek op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek voor het Economisch Domein en het bedrijfsleven, ondersteunt het kenniscentrum bedrijven en studenten van Hogeschool Rotterdam.

Missie

Kenniscentrum Business Innovation wil het onderwijs en het bedrijfsleven inspireren met kennis over vernieuwing in het mkb. Vanuit deze missie draagt het kenniscentrum bij aan toekomstgericht hoger economisch onderwijs en versterking van de regionale economie. Het kenniscentrum is verbonden aan de nieuwe Rotterdam Business School: zij werkt samen met de opleidingen binnen de RBS en de projecten en publicaties profileren de Rotterdam Business School.

Kenniscentrum Business Innovation wil langs drie lijnen onderscheidend en van waarde zijn:

  • Het onderzoek is ingebed in het onderwijs. Met haar projecten haalt het kenniscentrum de buitenwereld naar binnen en verrijkt het onderwijs. Het kenniscentrum stimuleert ‘21st century skills’. Door te participeren in onderzoeksprojecten leren studenten nieuwsgierig te zijn, probleem op te lossen, creativiteit te ontwikkelen, samen te werken en holistisch te denken.
  • Het onderzoek is praktijkgericht. Kenniscentrum Business Innovation is geen instituut voor snel ondernemersadvies of fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar doet onderzoek naar vraagstukken in de praktijk. Het is co-creatie: de beroepspraktijk zelf is nauw betrokken. Het kenniscentrum reikt handvatten voor ondernemers, managers en beleidsmedewerkers aan.
  • Het onderzoek is georiënteerd op de metropoolregio Rotterdam-Den Haag met haar internationale bedrijvigheid. Namens de hogeschool en de Rotterdam Business School is het kenniscentrum een actieve en herkenbare partij in de ‘gouden driehoek’ bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. De lectoren beschikken over een netwerk op niveau en realiseren impact met hun onderzoek.

Visie

In Nederland stijgt het aantal ondernemers. Er zijn meer dan 100.000 starters per jaar. Veel starters stoppen na enkele jaren en het aantal succesvolle scale-ups is beperkt. Ook is de wendbaarheid en dynamiek van het bestaande mkb relatief laag. Het merendeel van de ondernemingen groeit niet. Ze zijn niet goed in staat om nieuwe technologieën en managementconcepten te implementeren. Dit is een bedreiging voor de bedrijven en de (regionale) economie.

Het versterken van de groeicapaciteit van start-ups en de productiviteit en de innovatiekracht van het mkb is daarom van groot belang. Dit vraagt kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Innoveren en vernieuwen zijn de enige echte groeiroutes voor ondernemingen. Kansen voor het mkb komen tot stand in samenwerking met andere ondernemingen, kennisinstellingen en overheden. De samenwerking tussen mkb en instellingen in het hbo/wo is in Nederland in vergelijking tot andere landen nog bescheiden. De economische valorisatie ('kennis, kunde, kassa') werkt nog niet optimaal.

Kenniscentrum Business Innovation wil hier een plaats innemen door kennis over groei en vernieuwing van het mkb te ontwikkelen en over te dragen vanuit de hogeschool. Dat helpt niet alleen ondernemers vooruit, maar óók studenten. Want zij krijgen door te participeren in onderzoeksprojecten een unieke leerervaring en de resultaten van het onderzoek komen terug in het onderwijs via artikelen, boeken en case studies. Ook docenten kunnen nieuwe kennis opdoen door in onderzoek mee te doen.

Hoofddoelen

  • Kenniscentrum Business Innovation is een herkenbare en erkende speler in de ‘triple helix’ van bedrijfsleven, overheid en onderzoek & onderwijs in de regio Rotterdam waar het gaat om kennis over groei en vernieuwing van het mkb.
  • Kenniscentrum Business Innovation is de sparring partner van de economische opleidingen van de hogeschool voor het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de curricula van de opleidingen.
  • De onderzoeksprojecten van Kenniscentrum Business Innovation leiden tot aansprekende resultaten van een uitstekend niveau, waarmee niet alleen de praktijk en het onderwijs maar ook de wetenschap kan worden verrijkt.

Strategie

Samen met de opleidingen binnen de nieuwe Rotterdam Business School en het regionale bedrijfsleven defineert Kenniscentrum Business Innovation vraagstukken voor kennisontwikkeling. Lectoren ontwikkelen een onderzoeksplan en geven leiding aan het onderzoek. Zo veel mogelijk krijgen studenten een rol in de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoek. Projecten zetten wij op samen met individuele bedrijven, maar vooral met groepen van bedrijven. Daarmee is massa te creëren voor effectieve kennisontwikkeling en kunnen bedrijven van elkaar leren. Hiertoe werken wij samen met sectororganisaties, gemeenten en beheerders van bedrijventerreinen.

Het onderzoek van Kenniscentrum Business Innovation is gefocust op drie van de vijf thema’s van de Roadmap Next Economy. Dit is de economische agenda van de Metropoolregio Rotterdam – den Haag. De drie onderzoekslijnen zijn:

  • Circular economy: Circulaire economie is een veelomvattend thema voor bedrijven. Vanwege grensoverschrijdende ketens is dit vraagstuk bij uitstek internationaal. Dit thema is voor de Rotterdamse regio van strategisch belang: niet alleen de petrochemie moet worden herontwikkeld, ook andere maakindustrie, bouwnijverheid en tuinbouw moeten hun ‘footprint’ verkleinen. Dit thema sluit direct aan op het thema ‘circular economy’ in de Roadmap Next Economy.
  • Digital economy: Hoe kunnen ondernemingen hun productieketen en productieproces digitaliseren en kansen van nieuwe technologie benutten? Digitalisering vraagt veel van het management van mkb-bedrijven en studenten komen daarmee in aanraking. Zij hoeven geen IT specialist te zijn, maar wel de context van digitalisering te kennen en IT kunnen benutten. Dit thema sluit aan op het thema ‘digital gateway’ van de Roadmap Next Economy.
  • Start-up economy: Hoe kunnen starters succesvol groeien en hoe kan maatschappelijk ondernemerschap worden ontwikkeld? Ondernemerschap staat in Rotterdam sterk in de belangstelling vanwege de noodzaak de economie te vernieuwen. Hoe succesvol zijn deze start-ups en welke lessen zijn te leren? Ook binnen bestaande organisaties is meer behoefte aan een ondernemende houding. Deze onderzoekslijn sluit aan op ‘entrepreneurship’ in de Roadmap Next Economy.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen