Menu English
Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Wil je de omgeving van mensen en dieren beter maken door de openbare ruimte duurzaam in te richten? Welkom bij de bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling!

Wil jij een rol spelen in het ontwikkelen van duurzame woningen, sportvelden, levendige pleinen en speelgebieden voor kinderen? En zie je wat voor positief verschil het maakt in de wijk? In het dichtbevolkte Nederland – en op veel andere plekken in de wereld – is ruimte schaars. Ondertussen blijft de bevolking groeien en komt de natuur in het nauw. In deze studie ga je plannen en ontwerpen maken voor de buitenruimte, die antwoorden geven op de vragen van de toekomst.

De studie richt zich specifiek op ruimtelijke ordening en planologie. Dit betekent dat je gaat uitvinden hoe je buurten, steden en zelfs hele regio’s kunt verbeteren. Denk aan een betere balans aanbrengen tussen groen, winkels, woningen en culturele instellingen. En hoe is het geregeld met het verkeer; zijn de fietspaden breed genoeg? Sluiten de mobiliteithubs in de wijk goed aan op het OV?

Je doet onder begeleiding van ervaren docenten bijvoorbeeld onderzoek naar de bestrijding van hittestress aan de hand van rekenmodellen, je maakt maquettes en leert jouw bestemmingsplannen overtuigend presenteren. Ook duik je in de wereld van wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet.

Tijdens je (inter)nationale stage komen de theorie en de praktische projecten mooi samen. Ook in je afstudeerproject kun je letterlijk alle kanten op. Van een grote herontwikkeling in Rotterdam tot een sociaal-economisch onderzoek in Kaapstad.

Maar liefst 93 procent van jouw afgestudeerde mede-studenten hebben een vaste baan gevonden in het vakgebied. En jij kan niet wachten om je daar bij te voegen. Jij weet als geen ander hoe belangrijk het is om je creativiteit, je visie en je financiële inzichten in te zetten voor een veilige, duurzame en kwalitatieve leefomgeving. Bijvoorbeeld als zelfstandig planoloog of stedenbouwkundig ontwerper, als adviseur of projectleider bij de overheid, of als verkeerskundig ontwerper.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Ruimtelijke Ontwikkeling

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (8 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

0%

Werkloos

93%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je een goede indruk van het brede vakgebied en de mogelijke beroepen. Je krijgt vakken die jou de benodigde basis geven om het vakgebied onder de knie te krijgen en je past dit toe in praktijkgerichte projecten. Het opdoen van kennis en vaardigheden gaat hand in hand. In dit jaar gaat het om vakken als Inleiding Ruimtelijke Ordening, Presenteren en Vergaderen, Verbeelden (handtekenen en digitaal tekenen) en Onderzoek.

Na het eerste jaar

In het tweede jaar ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens het eerste jaar en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied van je opleiding. In de projecten ga je aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Onderwijs in de vorm van beroepsgerichte cursussen en trainingen geven je de informatie en vaardigheden die je nodig hebt bij het maken van producten voor opdrachtgevers. In het derde en vierde jaar ga je je specialiseren door een (internationale) stage, het volgen van een door jou gekozen minor en het uitvoeren van een afstudeerproject.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het 3e jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Lucienne Batenburg haar derdejaars stage bij Kuipercompagnons Rotterdam ervaart.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Je leert verschillende belangen op een evenwichtige wijze tot een samenhangend stedenbouwkundig ontwerp uitwerken. Deze minor kan je voorbereiden op een masteropleiding aan bijvoorbeeld de Academie van Bouwkunst.

Een goed geolied mobiliteitssysteem is de 'bloedsomloop' van ons land: het is van levensbelang voor een complexe samenleving als de onze. De infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen) die daarvoor nodig is, kost veel ruimte en geld. Bovendien heeft het vaak negatieve effecten op de leefomgeving. Om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken, zijn goed opgeleide, zelfkritische professionals nodig. Professionals die in staat zijn om in een multidisciplinair team gezamenlijk een onderzoek op te zetten en uit te voeren. In deze minor werk je in projectgroepen samen met studenten van verschillende studierichtingen aan actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio Rotterdam - Den Haag. In die projecten is het opzetten van een goed onderzoek net zo belangrijk als het maken van het ontwerp. Daarbij maak je gebruik van kennis die je opdoet in cursussen en trainingen. In deze minor leer je: een verkeerskundig onderzoeksproject op te zetten; een infrastructuurproject te zien in de context van het totale netwerk en van ruimtelijke ontwikkelingen; de achtergronden van mobiliteit (zoals vervoer- en routekeuze) te begrijpen; hoe je toekomstige verkeersstromen kunt voorspellen; hoe verkeersstromen zich gedragen, hoe ze worden gemanaged en hoe files ontstaan; analyses uit te voeren van openbaar vervoersystemen; een duurzame en veilige infrastructuur te ontwerpen als onderdeel van de openbare ruimte. Met deze specialisatie kun je o.a. terecht bij ingenieursbureaus, bij verkeerskundige en stedenbouwkundige bureaus, maar ook bij diverse overheidsintanties (bv. Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat).

Deze internationale minor zorgt dat je zowel letterlijk als figuurlijk je grenzen verlegt. Je ontwikkelt internationale en culturele basisvaardigheden. Je verkent mogelijkheden om een concrete bijdrage te leveren aan internationale duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Deze minor besteedt aandacht aan kustverdediging, landaanwinning, stedenontwikkeling, irrigatie en dijken.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, in opdracht van een bedrijf.

Internationale mogelijkheden

Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan internationalisering. Het contact met andere landen en culturen is inspirerend en verbreedt je blik op de wereld. Wat wij in Nederland heel normaal vinden, wordt in andere landen heel anders geregeld. In Singapore bijvoorbeeld wordt heel anders omgegaan met het samengaan van oud en nieuw. Een gigantisch nieuw appartementencomplex kan daar pal naast kleine winkels met woningen erboven staan in de oude Chinese wijk. Om dit soort verschillen zelf te ervaren en ervan te leren, worden door de opleiding ieder jaar excursies naar het buitenland georganiseerd.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie is het mogelijk om deel te nemen aan het Honoursprogramma. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die iets extra’s uit de studie willen halen.

Het Honoursprogramma doe je naast je bachelorprogramma en is alleen weggelegd voor echte doorzetters. Het versterkt je ontwikkeling in het vakgebied door middel van projecten op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Rond jij als 'excellent student' dit programma succesvol af dan krijg je op je diploma de eervolle vermelding 'Honours Degree'.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
4 dagen les per week
22 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Voor de planoloog of stedenbouwkundig ontwerper wordt het steeds belangrijker om goed te kunnen communiceren. Je werkt in complexe projecten samen met diverse partijen zoals architecten, adviseurs, projectontwikkelaars, gemeenten en burgers die allen een eigen belang hebben. Je weet om te gaan met maatschappelijke veranderingen en de diversiteit in bevolkingssamenstelling en je houdt rekening met de effecten van sociale media op locatiewensen van bedrijven. Je kunt goed omgaan met andere disciplines zoals bijvoorbeeld op het gebied van civieltechnische en financiële zaken. Dit alles weet je met goed onderbouwde plannen, ontwerpen en overtuigende presentaties ‘in kaart te brengen’. In Rotterdam en omgeving is er vraag naar professionals die de ruimte weten vorm te geven. Je vindt ze bij stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus, grote en kleine gemeenten, provincie en het Rijk, woningcorporaties, projectontwikkelaars en op vele andere werkplekken.

De differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Rotterdam leidt je op tot stedenbouwkundig ontwerper én planoloog.

Doorstuderen

Na je bacheloropleiding kun je aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst van Hogeschool Rotterdam verder studeren in de masterrichting Stedenbouw. Je wordt dan opgeleid tot stedenbouwkundige. Afgestudeerden krijgen het diploma Master of Urbanism (M Urb). Ook kun je kiezen voor één van de masteropleidingen Planologie aan de universiteit Utrecht of Amsterdam of Stedenbouw van de TU Delft. 

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen