Menu Zoeken English

Civiele Techniek voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

De opleiding Civiele Techniek is gericht op studenten die de gebouwde omgeving van morgen willen ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Met de opleiding civiele techniek geef je antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering en zorg je ervoor dat onze groeiende steden leefbaar blijven. Dit doe je door oplossingen te formuleren, technisch uit te werken en deze daadwerkelijk te bouwen. Jij bent het die onze leefomgeving vormgeeft waarmee je impact hebt op het dagelijkse leven van duizenden mensen.

Wat dacht je bijvoorbeeld van de stijgende zeespiegel. Geef jij hierop het antwoord door onze dijken te versterken of ben jij de bedenker van de nieuwe Deltawerken waardoor meer dan een miljoen mensen bij hoog water droge voeten houden? Of bekijk je het een stuk dichterbij huis en zorg jij ervoor dat iedereen bij jou in de straat droge voeten houdt als die extreme regenbui valt? Kortom belangrijke vragen waarop jij het technische antwoord weet te geven.

Daarnaast zien we onze steden groeien en staat de leefbaarheid onder druk. Steden worden steeds warmer en als iedereen met de auto gaat reizen komt niemand meer op zijn bestemming aan. Weet jij onze steden her in te richten zodat de leefbaarheid wordt gegarandeerd en iedereen kan blijven wonen, werken en recreëren? Kortom, ontwerp jij de infrastructuur en de openbare ruimte daaromheen zodat jij en de stad van de toekomst vorm geeft?

Als toekomstig ingenieur kun jij onder andere je bijdrage leveren door als modelleur bij een ingenieursbureau de oplossingen te ontwerpen, bij de aannemer als uitvoerder het bouwproces te leiden of door bij de overheid de opgave voor het werkveld te formuleren. Maar dat is nog niet alles. Je kunt ook aan de slag gaan voor minder voor de hand liggende werkgevers als netbeheerders, openbaar vervoersbedrijven en staalbedrijven.

Kortom, volop mogelijkheden om jou bijdragen te leveren aan de grote maatschappelijke opgaves van vandaag en morgen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Civiele Techniek voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en de mogelijke beroepen. In dit jaar wordt extra aandacht besteed aan basisvaardigheden zoals wiskunde B, natuurkunde, Engels en Nederlands.

  Jaar 1 is opgebouwd uit 4 blokken verdeeld over 2 semesters. Hieronder zie je schematisch hoe de semesters zijn opgebouwd.

  Eerste leerjaar overzicht

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar begint de hoofdfase van je opleiding. Hierbij ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens de propedeuse en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied. Je werkt dan vaak aan projecten waarbij de praktijksituatie centraal staat. Onderwijs in de vorm van beroepsgerichte cursussen en trainingen diepen de noodzakelijke aspecten verder uit. In het derde jaar van de voltijdopleiding loop je een half jaar stage en kies je een minor (specialisatie) naar keuze. Na je stage kom je terug om verder te studeren en je gekozen minor te volgen in de eerste helft van het vierde jaar. In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, bij een bedrijf. Hierbij komen aspecten aan de orde als informatiebronnen vinden, problemen analyseren en het bedenken van oplossingen en integreer je je verworven vaardigheden in je afstudeeronderzoek.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd (hogeschoolbrede) keuzevakken. Dit biedt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Ferdi Heijkoop zijn derdejaars stage bij MNO vervat ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. 

  Deze minor besteedt aandacht aan kustverdediging, landaanwinning, stedenontwikkeling, irrigatie en dijken.

  Een goed geolied mobiliteitssysteem is de 'bloedsomloop' van ons land: het is van levensbelang voor een complexe samenleving als de onze. De infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen) die daarvoor nodig is, kost veel ruimte en geld. Bovendien heeft het vaak negatieve effecten op de leefomgeving. Om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken, zijn goed opgeleide, zelfkritische professionals nodig. Professionals die in staat zijn om in een multidisciplinair team gezamenlijk een onderzoek op te zetten en uit te voeren. In deze minor werk je in projectgroepen samen met studenten van verschillende studierichtingen aan actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio Rotterdam - Den Haag. In die projecten is het opzetten van een goed onderzoek net zo belangrijk als het maken van het ontwerp. Daarbij maak je gebruik van kennis die je opdoet in cursussen en trainingen. In deze minor leer je: een verkeerskundig onderzoeksproject op te zetten; een infrastructuurproject te zien in de context van het totale netwerk en van ruimtelijke ontwikkelingen; de achtergronden van mobiliteit (zoals vervoer- en routekeuze) te begrijpen; hoe je toekomstige verkeersstromen kunt voorspellen; hoe verkeersstromen zich gedragen, hoe ze worden gemanaged en hoe files ontstaan; analyses uit te voeren van openbaar vervoersystemen; een duurzame en veilige infrastructuur te ontwerpen als onderdeel van de openbare ruimte. Met deze specialisatie kun je o.a. terecht bij ingenieursbureaus, bij verkeerskundige en stedenbouwkundige bureaus, maar ook bij diverse overheidsintanties (bv. Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat).

  Bekijk in onderstaand filmpje de minorafsluiting van het M4H gebied. De minor heeft met vier andere minors samengewerkt aan innovatieve oplossingen voor problemen en kansen in het gebied van Merwevierhavens.

  In deze verdiepende minor leer je draagconstructies van gecompliceerde bouwwerken in meerdere materialen te ontwerpen en te dimensioneren. Uitbreiding van je constructieve kennis vindt plaats op het gebied van materialen (voorgespannen beton, staalbeton) en hun specifieke kenmerken (brand, duurzaamheid), op bouwdelen (vloeren, wanden, stabiliteits-voorzieningen) en op het gebied van mechanica. Verder wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en hergebruik van bouwwerken. Mogelijke functies kunnen zijn: tekenaar, tekenaar-constructeur, constructeur, specialist, adviseur, (hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, ambtenaar bij bouwdiensten, inspecteur bouw- en woningtoezicht en beheerder.

  Wil jij je mee bouwen aan de toekomst van Nederland? Dat kan in deze minor door kennis en praktijkervaring op te doen over Projectmanagement of Assetmanagement van complexe bouw- en infra-opgaven. Je draait mee in een praktijkorganisatie en tegelijkertijd werk je aan je ontwikkeling als mens en professional onder begeleiding van een coach.

  Bruggen, sluizen, wegen, spoorwegen, vaarwegen, havens, dijken en dammen zijn allemaal civiele infrastructuur. Het bouwen en blijvend functioneren is cruciaal voor onze samenleving. In de minor Samen bouwen aan de Toekomst gaan we aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. In de minor kan je kiezen uit 2 sporen: focus op projectmanagement of focus op assetmanagement. Je ontwikkelt theoretische kennis en praktische vaardigheden, die je vervolgens gaat toepassen in een project- of assetmanagementomgeving bij een echte opdrachtgever, zoals Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, Amsterdam of Den Haag of een waterschap. Daarnaast zijn bedrijven en organisaties bij deze minor betrokken, zodat de minor geen theoretische oefening is maar met twee benen in de praktijk staat.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Theorie en vaardigheden die je hebt opgebouwd komen samen in een strategisch adviesrapport waar een organisatie echt iets mee kan. Gedurende twintig weken ben je werkzaam bij een opdrachtgever.

  Internationale mogelijkheden

  Veel opdrachten in de praktijk komen uit het buitenland. Daarom bestaat de mogelijkheid om als student stage te lopen en af te studeren in het buitenland. Ook zijn er uitwisselingsprogramma's met bijvoorbeeld The North Eastern University in Boston, waardoor het mogelijk is vakken te volgen in Amerika. Tevens kun je in het vierde jaar deelnemen aan de excursie naar het buitenland waarbij kennis wordt opgedaan over de aanpak van civiele projecten in landen in Zuidoost-Azië. De ervaring leert dat dan pas wordt vastgesteld hoeveel verschil er is tussen de Nederlandse bouwwijze en die in het buitenland. De cultuur, omgeving en conjunctuur spelen een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de bouw van een civieltechnisch werk.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  30 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Beroepsmogelijkheden heeft de civiel ingenieur volop. Enkele voorbeelden zijn: uitvoerder/projectleider bij aannemingsbedrijven in de wegen- en waterbouw of constructeur bij een ingenieursbureau; projectleider bij een staalconstructiebedrijf; ontwerper/adviseur bij een ingenieursbureau op het gebied van waterbouw en watermanagement, infrastructuur en mobiliteit of hoogbouw en functies bij overheden.

  Bekijk de uitleg van mogelijke beroepen

  Doorstuderen

  Het is mogelijk om door te studeren aan de Technische Universiteit. Hiervoor moet je wel eerst een tussenjaar volgen bij de TU.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2021 (publicatie april 2022)

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  🍪

  Welkom!
  Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

  Instellen