Menu Zoeken English

Civiele Techniek voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Deze opleiding is ook beschikbaar in: deeltijd, duaal

De opleiding Civiele Techniek is gericht op studenten met interesse in ontwerpen, organiseren en bouwen van grote projecten.

Met deze opleiding zorg je ervoor dat er waterwegen, dijken, polders, wegen, spoorwegen en vliegvelden zijn met de daarbij behorende bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Landaanwinning, waterzuivering, waterafvoer, kustverdediging, irrigatie, stuwdammen en riolen zijn civieltechnische werken. Milieuaspecten spelen een belangrijke rol.

Civieltechnisch ingenieurs zijn niet alleen bezig met de aanleg van werken. Ook het renoveren, onderhouden en beheren van bestaande werken biedt veel werkgelegenheid. Door de komende klimaatsveranderingen zullen in de toekomst veel nieuwe civieltechnische werken nodig zijn. Je kunt niet alleen in Nederland werken, maar ook in het buitenland. Enkele voorbeelden van functies zijn: uitvoerder/projectleider bij een aannemingsbedrijf in de weg- en waterbouw, ontwerper bij een ingenieursbureau, medewerker bij een overheidsdienst, hoofd gemeentewerken, technisch commercieel medewerker of specialist bij een advies- of onderzoeksinstituut.

De opleiding richt zich op zes basiscompetenties: initiëren, ontwerpen, specificeren, uitvoeren, beheren en monitoren. Het gaat daarbij om kennis en inzicht, toepassen, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Civiele Techniek voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 22-08-2018 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  0%

  Werkloos

  92%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goede indruk te geven van de opleiding en de mogelijke beroepen. In dit jaar wordt extra aandacht besteed aan basisvaardigheden zoals wiskunde B, natuurkunde, Engels en Nederlands.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar begint de hoofdfase van je opleiding. Hierbij ga je dieper in op de onderwerpen die globaal zijn behandeld tijdens de propedeuse en oriënteer je je op alle facetten binnen het vakgebied. Je werkt dan vaak aan projecten waarbij de praktijksituatie centraal staat. Onderwijs in de vorm van beroepsgerichte cursussen en trainingen diepen de noodzakelijke aspecten verder uit. In het derde jaar van de voltijdopleiding loop je een half jaar stage en kies je een minor (specialisatie) naar keuze. Na je stage kom je terug om verder te studeren en je gekozen minor te volgen in de eerste helft van het vierde jaar. In de tweede helft van het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht: een groot project in de praktijk, bij een bedrijf. Hierbij komen aspecten aan de orde als informatiebronnen vinden, problemen analyseren en het bedenken van oplossingen en integreer je je verworven vaardigheden in je afstudeeronderzoek.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar van je opleiding loop je een half jaar stage om praktijkervaring op te doen.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Ferdi Heijkoop zijn derdejaars stage bij MNO vervat ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. 

  Deze minor richt zich op het bouwbedrijf met de nadruk op ondernemersvaardigheden en bedrijfstechniek. Het tweede half jaar richt zich op het bouwproject. Vakken: plannen, begroten en bestekken. In de projecten komen onderdelen als marketing, financiële administratie en ondernemingsplanning bij elkaar als integrale bedrijfsvoering. Na deze minor kun je starten bij een bedrijf dat zich bezighoudt met het realiseren van bouwprojecten. Bij een (middel)groot aannemersbedrijf kun je kiezen tussen de werkvoorbereiding, hoofdzakelijk op kantoor, of de uitvoering op de bouwplaats.

  Een goed geolied mobiliteitssysteem is de 'bloedsomloop' van ons land: het is van levensbelang voor een complexe samenleving als de onze. De infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen) die daarvoor nodig is, kost veel ruimte en geld. Bovendien heeft het vaak negatieve effecten op de leefomgeving. Om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken, zijn goed opgeleide, zelfkritische professionals nodig. Professionals die in staat zijn om in een multidisciplinair team gezamenlijk een onderzoek op te zetten en uit te voeren. In deze minor werk je in projectgroepen samen met studenten van verschillende studierichtingen aan actuele vraagstukken van opdrachtgevers in de regio Rotterdam - Den Haag. In die projecten is het opzetten van een goed onderzoek net zo belangrijk als het maken van het ontwerp. Daarbij maak je gebruik van kennis die je opdoet in cursussen en trainingen. In deze minor leer je: een verkeerskundig onderzoeksproject op te zetten; een infrastructuurproject te zien in de context van het totale netwerk en van ruimtelijke ontwikkelingen; de achtergronden van mobiliteit (zoals vervoer- en routekeuze) te begrijpen; hoe je toekomstige verkeersstromen kunt voorspellen; hoe verkeersstromen zich gedragen, hoe ze worden gemanaged en hoe files ontstaan; analyses uit te voeren van openbaar vervoersystemen; een duurzame en veilige infrastructuur te ontwerpen als onderdeel van de openbare ruimte. Met deze specialisatie kun je o.a. terecht bij ingenieursbureaus, bij verkeerskundige en stedenbouwkundige bureaus, maar ook bij diverse overheidsintanties (bv. Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat).

  In deze verdiepende minor leer je draagconstructies van gecompliceerde bouwwerken in meerdere materialen te ontwerpen en te dimensioneren. Uitbreiding van je constructieve kennis vindt plaats op het gebied van materialen (voorgespannen beton, staalbeton) en hun specifieke kenmerken (brand, duurzaamheid), op bouwdelen (vloeren, wanden, stabiliteits-voorzieningen) en op het gebied van mechanica. Verder wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en hergebruik van bouwwerken. Mogelijke functies kunnen zijn: tekenaar, tekenaar-constructeur, constructeur, specialist, adviseur, (hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider, ambtenaar bij bouwdiensten, inspecteur bouw- en woningtoezicht en beheerder.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Theorie en vaardigheden die je hebt opgebouwd komen samen in een strategisch adviesrapport waar een organisatie echt iets mee kan. Gedurende twintig weken ben je werkzaam bij een opdrachtgever.

  Internationale mogelijkheden

  Veel opdrachten in de praktijk komen uit het buitenland. Daarom bestaat de mogelijkheid om als student stage te lopen en af te studeren in het buitenland. Ook zijn er uitwisselingsprogramma's met bijvoorbeeld The North Eastern University in Boston, waardoor het mogelijk is vakken te volgen in Amerika. Tevens kun je in het vierde jaar deelnemen aan de excursie naar het buitenland waarbij kennis wordt opgedaan over de aanpak van civiele projecten in landen in Zuidoost-Azië. De ervaring leert dat dan pas wordt vastgesteld hoeveel verschil er is tussen de Nederlandse bouwwijze en die in het buitenland. De cultuur, omgeving en conjunctuur spelen een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de bouw van een civieltechnisch werk.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  30 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Beroepsmogelijkheden heeft de civiel ingenieur volop. Enkele voorbeelden zijn: uitvoerder/projectleider bij aannemingsbedrijven in de wegen- en waterbouw of constructeur bij een ingenieursbureau; projectleider bij een staalconstructiebedrijf; ontwerper/adviseur bij een ingenieursbureau op het gebied van waterbouw en watermanagement, infrastructuur en mobiliteit of hoogbouw en functies bij overheden.

  Bekijk de uitleg van mogelijke beroepen

  Doorstuderen

  Het is mogelijk om door te studeren aan de Technische Universiteit. Hiervoor moet je wel eerst een tussenjaar volgen bij de TU.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2018

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.