Menu English

Zaken in de CMR

De CMR heeft zich in 2017 gebogen over een veelvoud aan dossiers. Hierbij ging het om jaarlijks terugkerende dossiers als het jaarrooster, de kaderbrief en de begroting maar ook de hogeschoolgids / onderwijsexamenreglement (OER). Een aantal dossiers lichten we graag toe.

Studiesucces

Bij het dossier hogeschoolgids / OER is in 2017 een stevige discussie ontstaan over het nut en de noodzaak van de BSA-norm en waar deze norm het beste kan worden vastgelegd: op centraal niveau of op decentraal niveau. Afgesproken is dat eerst een fundamentele discussie in de organisatie moet worden gevoerd over het begrip studiesucces en over de factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Een commissie van deskundigen gaat met dit vraagstuk aan de slag en zal hierover aan het College van Bestuur en de CMR uiteindelijk een advies aanbieden. Bij dit proces krijgen alle medewerkers en studenten de gelegenheid input te leveren, de hogeschool vindt het van groot belang dat dit een onderwerp van gesprek wordt binnen de hele hogeschool.

Ons WERKplan

Een ander groot dossier in 2017 was het strategisch beleidsplan: 'Ons WERKplan', dat eind september gepresenteerd is. De CMR gaat volledig mee in de doelstellingen en de uitgangspunten die hierin genoemd worden. De uitwerking in de WERKplaatsen is een proces dat nog aandacht behoeft. Afgesproken is dat Ons WERKplan terugkerend onderwerp van gesprek is bij de bijeenkomsten tussen CMR en College van Bestuur. Daarbij zal het College van Bestuur in overleg met het dagelijks bestuur van de CMR een lijst van formele beslismomenten opstellen, zodat voor eenieder helder is op welk moment de CMR welke formele bevoegdheden heeft.

Begroting en PDCA

De begrotingscyclus voor de begroting 2018 was ingewikkeld, doordat de ontwikkeling van Ons WERKplan hiermee niet parallel liep. De CMR heeft hierdoor de formele goedkeuring op de kaderbrief slechts kunnen geven op financiële uitgangspunten. Nadat de CMR had ingestemd met Ons WERKplan, heeft zij ook op de beleidsmatige uitgangspunten van de kaderbrief akkoord gegeven.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de CMR vooral ingehaakt op het gebrek aan transparantie in de organisatie. Decentralisatie brengt op alle niveaus een behoefte mee aan voldoende informatie en inzicht. Het College van Bestuur heeft hierop aangekondigd een brief te sturen aan de instituutsdirecties en decentrale raden waarin de roep om transparantie wordt onderschreven.

Ook constateerde de CMR dat de toepassing van de PDCA-cyclus, met name de evaluatie en aanpassing van een groot aantal plannen, nog niet transparant plaatsvindt. Het College van Bestuur onderstreept het belang hiervan en heeft de CMR toezeggingen gedaan dit te verbeteren.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen