Menu English

Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering van Hogeschool Rotterdam werken we op vele manieren aan het verduurzamen van de organisatie. We verbeteren onze bedrijfsvoering voortdurend, bijvoorbeeld door aanpassingen op het gebied afvalmanagement, duurzamer inkopen, aandacht voor werkgeluk, inclusief personeelsbeleid en energiebesparing.

Ook bij de eigen bedrijfsvoering spelen we in op onze hogeschoolbrede thema's Maatschappelijke Veerkracht, Klimaatverandering en Circulaire Economie. We voelen ons betrokken bij en verantwoordelijk voor de mensen voor wie we werken en de omgeving waarin onze activiteiten plaats vinden. 

Bekijk hieronder welke acties we per duurzaamheidsthema ondernemen of al gerealiseerd hebben:

Afvalmanagement en circulariteit

 • Eind 2022 is ons nieuwe afvalbeleid van kracht geworden. We gaan uit van een halvering van onbruikbaar afval met 50 procent en uiteindelijk streven we naar zero waste. Daartoe plaatsen we in 2023 op alle locaties afvalstations waarmee we afval kunnen scheiden om het te kunnen hergebruiken. Deze stations zijn eind 2022 al geplaatst op de locaties Academieplein en Rochussenstraat. Studenten en medewerkers kunnen niet anders dan er gebruik van maken, de prullenbakken in klaslokalen en op andere plekken zijn verwijderd. Lees het interview over de introductie >>

 • Het koffiedik uit de koffieautomaten wordt ingezameld en gaat naar Rotterzwam in Blue City, waar het als voeding dient voor het kweken van oesterzwammen.
 • Van het ingezamelde oud papier op de hogeschoollocaties wordt toiletpapier en papieren handdoekjes gemaakt, die de hogeschool weer teruggeleverd krijgt. Het gaat hier om 18.000 rollen toiletpapier en 400.000 handdoekjes per jaar.
 • Laptops en mobiele telefoons van medewerkers die worden ingeleverd en niet meer bruikbaar zijn, gaan terug naar de leverancier. De apparaten worden daar gerefurbished en opnieuw ingezet.
 • Oud frituurvet uit onze restaurants wordt opgeslagen, afgevoerd en verwerkt tot tweede generatie biodiesel.
 • Bij het vervangen van kantoormeubilair kiezen we voor circulair meubilair. 

Energie(transitie)

We brengen een overgang tot stand van fossiel energiegebruik naar duurzaam/hernieuwbaar energiegebruik.

 • Minder energie gebruiken, energiebesparing

  • Ons energiebeleid voor gebouwen wordt opgesteld met de focus op ambitieus doel in 2040
  • Sinds half 2022 is de temperatuur in onze gebouwen ingesteld op een bandbreedte tussen 19 graden en 23 graden, er wordt in de winter verwarmd tot 19 graden, en in de zomer gekoeld tot 23 graden
  • Laten uitvoeren van een extern onderzoek dat doelstelling onderbouwt
  • De positie van Hogeschool Rotterdam in de benchmark van hogescholen in de middenmoot houden wat energieverbruik betreft:
  • Bij alle verlichting die wordt vervangen, komt LED-verlichting in de plaats
  • Extra aandacht voor energiebesparing bij renovatie Academieplein (isolatie, 3-laags glas, zonnepanelen)
  • 950 zonnepanelen op 5 locaties (AP, MP, PdH, KZ, WH107), RDM volgt (maar is van Havenbedrijf) Dit is vergelijkbaar met elektriciteitsvoorziening voor 90 huishoudens
  • De nieuwbouw van locatie Kralingse Zoom is energieneutraal
  • De nieuwbouw van de nieuwe onderwijslocatie op Zuid is energieneutraal

 • Duurzame energie opwekken en/of inkopen

  • Alle elektriciteit wordt groen ingekocht
  • Alle aardgas wordt groen ingekocht (als enige hogeschool in Nederland)
  • De meeste panden zijn aangesloten op stadsverwarming (50% restwarmte uit vuilverbranding)
  • 2 CvB-leden rijden elektrische leaseauto’s
  • De levering van kantoorartikelen gebeurt sinds 2021 nog maar 2 keer per week, met een minimaal bestelbedrag
  • We streven naar het maken van minder logistieke bewegingen
  • Een onderzoek laten uitvoeren naar warmte/koude opslag voor locatie Museumpark

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

 • Op drie locaties hebben we een groen dak (Academieplein, Museumpark, en een klein stukje Kralingse Zoom. Dit werkt isolerend en houdt water langer vast
 • Bij de nieuwbouw van de nieuwe onderwijslocatie op Zuid is klimaatadaptatie een aandachtspunt​
 • Bij de aanbesteding van het onderhoud van de buitenterreinen ​is het vergroenen en klimaatbestendig inrichten een aandachtspunt
 • De hogeschool heeft twee bijenvolken, één daarvan leeft op het dak van locatie Museumpark, het tweede wacht bij een imker op terugplaatsing op locatie Kralingse Zoom zodra de verbouwing daar is afgerond

CO2-impact

Hogeschool Rotterdam wil duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering meer zichtbaar maken en meetbaar in 'harde' cijfers. In 2022 hebben we de voorbereidingen getroffen voor een continue monitoring van onze CO2-impact. Daarbij krijgen we ondersteuning van adviesbureau Phi Factory. Na het vaststellen van de bestaande situatie kunnen we bepalen wat de gewenste situatie is, en hoe we daar gaan komen. Kortom: aan welke knoppen moeten we draaien? Om vervolgens jaarlijks te meten of dit draaien aan de knoppen ook succesvol is.

Eind 2022 heeft een quickscan plaatsgevonden op de onderwerpen

 • Energie
 • Mobiliteit (zakelijke reizen)
 • Woon-werkverkeer
 • Woon-studieverkeer
 • Catering
 • Warme dranken (de koffie- en theeautomaten)
 • ICT
 • Schoonmaak
 • Werkomgeving (kantoormeubilair)
 • Gebouwen

Deze meting is uitgegaan van de status quo in de jaren 2019-2021. Na het vaststellen van de huidige situatie bepalen we begin 2023 hoe we de meting nog kunnen aanscherpen door bijvoorbeeld ook 'verborgen impact in de keten' erbij te betrekken - denk hierbij bijvoorbeeld aan inkoop bij partners waarbij op een andere plek fossiele brandstof wordt verbruikt voor onze bedrijfsvoering. In de maanden maart en april van 2023 werken we aan deze zogenaamde full scan, die in mei wordt gepresenteerd, samen met de maatregelen die we kunnen nemen om de impact op de verschillende punten omlaag te brengen.

Mobiliteit

 • Alle kernlocaties van de hogeschool bevinden zich op loopafstand van een metrostation. Hierdoor kunnen studenten en medewerkers ons makkelijk bereiken met het openbaar vervoer. 
 • Samen met meer dan twintig andere Rotterdamse werkgevers heeft Hogeschool Rotterdam zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit (bekijk dit artikel en lees ook het interview met onze bestuurder hierover). De werkgevers hebben een intentieverklaring ondertekend waarin ze uitspreken de CO2-uitstoot door hun zakelijk en woon-werkverkeer vóór 2030 te willen halveren.
 • Er zijn verschillende manieren waarop Hogeschool Rotterdam de komende 9 jaar de CO2-uitstoot door zakelijk en woon-werkverkeer wil halveren. Eén daarvan is medewerkers te stimuleren met de fiets te komen, door gebruik te maken van het fietsenplan. Sinds de invoering van het plan in 2018 hebben al 750 van de 4.000 medewerkers hiervan gebruik gemaakt. De vergoeding in het fietsenplan is in 2022 verhoogd van 750,-- naar 1.000 euro per deelnemer.
 • We zetten in op een combinatie tussen thuiswerken en werken op locatie. De ondersteunende diensten verhuisden in 2021 naar een nieuw kantoor, waar 40% procent minder kantoorruimte is dan in het vorige gebouw. Het flexibele werken heeft sinds de coronacrisis zijn waarde bewezen. 
 • We streven naar het maken van minder logistieke bewegingen.  De levering van kantoorartikelen gebeurt sinds 2023 nog maar 1 keer per week, met een minimaal bestelbedrag
 • Ook voor zakelijke reizen naar het buitenland willen we onze CO2-emissie verminderen (zie ons beleidsplan internationale reizen). Dat doen we enerzijds door compensatie - bij het boeken van een vlucht doneren we aan een duurzaam doel, anderzijds staat het beleid medewerkers niet toe met het vliegtuig te reizen naar een Europese bestemming, als het zonder veel extra reistijd ook met de trein kan. Collega's maakten een vergelijkend overzicht van reizen met de trein of met het vliegtuig voor een groot aantal Europese bestemmingen.

Catering en horecavoorzieningen

 • In 2021 is een statiegeldregeling op plastic flesjes van kracht geworden. Hogeschool Rotterdam zamelt deze statiegeldflesjes op alle locaties apart in. De opbrengsten worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. Deze onafhankelijke organisatie richt zich op het voorkomen dat plastic afval in het milieu terechtkomt.
 • Het water uit de koffieautomaten is sinds 2022 gratis. Hiermee dragen we voor een klein deel bij aan een gezonde voeding voor studenten en medewerkers.
 • De standaard voor banqueting op de hogeschool (verzorgen van eten en drinken bij vergaderingen en bijeenkomsten) is vegetarisch en alcoholvrij, wat een gezonde levensstijl ten goede komt (uit Visie Horeca, 2021)
  • In 2023 komt er een nieuw contract voor de horecavoorzieningen op de hogeschool. De uitbaters moeten vanaf dan in hun aanbod en bedrijfsvoering rekening houden met eisen rondom duurzaamheid en circulariteit. Ook zullen in het aanbod op de locaties meer vegetarische en vegan opties beschikbaar zijn.

Sociaal en vitaal

 • We vinden de gezondheid, vitaliteit en het welbevinden van onze mensen belangrijk. Medewerkers van de hogeschool kunnen daarom gratis of met korting deelnemen aan HR Vitaal, een uitgebreid vitaliteitsprogramma. Het programma kent maandelijks nieuwe modules om te werken aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid - denk aan trainingen en workouts, werken aan een betere werk- en privébalans, stoppen met roken en veel meer.
 • De hogeschool vindt het belangrijk dat iedereen die bij ons studeert of werkt zich thuisvoelt. Daarom besteden we veel aandacht aan diversiteit en inclusiviteit. Niet alleen door onderzoek, maar ook door concrete acties zoals het inrichten van genderneutrale toiletten, stilteruimtes en het verzorgen van workshops, het houden van gesprekstafels et cetera. 
 • De hogeschool stelde een eigen intentieverklaring op voor gendergelijkheid en een actieplan racisme.
 • Studenten Facility Management die door het niet vinden van een stage vertraging zouden oplopen in de studie, kunnen altijd een stageplaats krijgen binnen de dienst Faciliteiten van de hogeschool. Studenten van andere opleidingen kunnen daar soms ook aanspraak op maken.
 • De hogeschool zet op onze locaties medewerkers in vanuit de Participatiewet

Inkoopbeleid

Bij het doen van inkopen worden de duurzaamheidsambities van Hogeschool Rotterdam in acht genomen (zie homepage duurzaamheid en programma Samen Duurzaam). De inkoopfunctie sluit hier zoveel mogelijk op aan. Dat doen we als volgt:

 • Bij de marktverkenning/consultatie heeft HR als vast aandachtspunt het onderzoeken welke duurzaamheidsdoelen er behaald kunnen worden bij de aanschaf van Werken, Diensten of Leveringen;
 • In de aanbestedingsstrategie wordt vastgelegd op welke wijze gewerkt kan worden aan de duurzaamheidsambities van de hogeschool, namelijk bijdragen aan circulariteit, energietransitie/klimaatadaptatie en/of maatschappelijke veerkrach. Dit wordt verwerkt in de aanbestedingsstukken in bijvoorbeeld de selectie-en gunningscriteria, het programma van eisen en wensen en de te sluiten overeenkomst.
 • Social return bij inkoop en aanbesteden: hieronder verstaan we het zodanig inrichten van aanbestedingen dat er ook sociale doelen worden gerealiseerd c.q. dat er vanuit sociaal oogpunt positieve neveneffecten worden bereikt.

Daarnaast heeft Hogeschool Rotterdam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. De school onderschrijft daarom de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (versie 2011). Deze bieden richtlijnen voor bedrijven om met kwesties om te gaan als: ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

Contracten

Mooie stappen voor wat betreft duurzaamheid zijn al gerealiseerd in nieuwe of onlangs afgesloten overeenkomsten:

Inkoop meubilair: bij het vervangen van meubilair kiezen we altijd voor een circulaire optie.

Catering: in augustus 2023 gaat het nieuwe cateringbeleid in waarbij meer vega(n) keuzes in het aanbod zijn opgenomen

Vending machines: in 2023 zal in de koffieautomaten ook plantaardige melk verkrijgbaar zijn en in de snackautomaten naast frisdrank, snoep en chips ook gezonde snacks

Relatiegeschenken: sinds maart 2023 kunnen relatiegeschenken besteld worden bij IntelligentFood, Geschenk met een goed verhaal voor de HR – The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.

Verbondenheid met de Sustainable Development Goals

We gaan op een duurzame manier met de omgeving om, met de Sustainable Development Goals (Internationale Duurzaamheidsdoelen) als richtlijn voor hoe we onze bedrijfsvoering inrichten. De afbeelding hieronder toont welke SDG's voornamelijk aan bod komen in de hogeschoolbrede focus op duurzaamheid, maar dat wil niet zeggen dat de andere geen aandacht krijgen. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen