Menu
  English

  Docent Beeldende Kunst en Vormgeving deeltijd

  • Duur en startmoment

   Variabele duur (2 - 4 jaar), start in september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

  • Taal

   Nederlands

  Word jij de nieuwe kunstdocent die kunst, vormgeving, maatschappelijke vraagstukken en educatie verbindt? Volg dan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie.

  Je leert hoe je kunst toegankelijk maakt voor iedereen. Je steekt je handen uit je mouwen en leert de wereld kritisch te bevragen. Je leert je te positioneren in een interdisciplinaire, lerende gemeenschap. Je pedagogische kennis en vaardigheden als maker leer je in te zetten voor alle denkbare doelgroepen in diverse kunsteducatieve omgevingen.

  De deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie wordt aangeboden in 2 trajecten:

  • 4-jarig traject
  • 2-jarig traject (verkort deeltijdtraject)

  Voor de verkorte deeltijdopleiding dien je in bezit te zijn van een afgeronde bachelor in de Kunst of Vormgeving aan een erkende Kunstacademie. Meer toelichting vind je bij de onderdelen Trajecten en Praktische informatie.

  Na afronding van de opleiding ben je bevoegd om als Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op zowel 2e als 1e graads niveau les te geven. Je kunt in vaste dienst werken binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Daarnaast kan je als kunsteducatiespecialist aan de slag bij een culturele instelling. Natuurlijk kan je ook op projectbasis kunstlessen ontwikkelen en uitvoeren. Eenmaal afgestudeerd aan de bacheloropleiding kun je ook verder studeren in een masteropleiding, bijvoorbeeld de Master Education in Arts aan de Piet Zwart Institute van de WdKA.

  Wanneer je een bachelor in de kunst of vormgeving hebt afgerond, maar nog niet in bezit bent van een onderwijsbevoegdheid, dan betaal je het reguliere, wettelijke collegegeld. DUO biedt een tegemoetkoming voor toekomstig leraren aan waar je eventueel voor in aanmerking kunt komen.

  Bekijk meer informatie over het collegegeld

  Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Trajecten

  Binnen de deeltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving kun je kiezen uit 2 trajecten:

  De eerste 2 jaar van je studie staan vooral in het teken van de ontwikkeling van je beeldende en artistieke kwaliteiten. Je maakt kennis met vele vaardigheden, leert je uit te drukken in diverse media en werkt aan een eigen beeldtaal. Naast de beeldende lessen krijg je in de eerste 2 jaar van de opleiding Kunsttheorie. Deze lessen richten zich op je latere beroepspraktijk en voeden je als beeldenmaker en beschouwer.

  Vanaf het 3e jaar van de opleiding ontwikkel je educatief (digitaal) materiaal, onderzoek je het werkgebied binnen en buiten Nederland, loop je stage, en ontwikkel je projecten voor onder andere binnen- en buitenschoolse educatie en media- en kunstonderwijs. Daarnaast verwerf je didactische en onderwijskundige capaciteiten en theoretische inzichten en loop je stage.

  Tijdens jouw studie, ontwikkel je jouw didactische en onderwijskundige kwaliteiten en ga je je artistieke kwaliteiten verbinden aan educatie. Met het volgen van diverse projecten ontwikkel je je als ontwikkelaar van educatief materiaal en doe je onderzoek naar de praktijk van binnen- en buitenschoolse educatie. Stages maken onderdeel uit van de opleiding.

  Voorwaarde voor deelname aan dit verkorte traject is dat je bent afgestudeerd als vormgever of autonoom kunstenaar aan een kunstacademie.

  Het programma van de verkorte deeltijd loopt gelijk met het 3e- en 4e-jaars programma van het 4-jarige deeltijdtraject. Een meer gedetailleerde beschrijving van het verkorte programma vind je, om die reden, onder 3e en 4e jaar.

  1e jaar

  Het programma Atelier beeld en vormgeving start in het 1e studiejaar en loopt door tot en met het 2e studiejaar van de deeltijdopleiding. Bij Atelier beeld ontwikkel je verbeeldend vermogen en procesmatig en onderzoeksmatig werken. De opgedane inzichten vormen de basis voor je ontwikkeling van een kunsteducatieve praktijk waarbinnen je als student en als toekomstig kunstvakdocent anderen begeleidt in een soortgelijke ontwikkeling. Je werkt, naast de ontwikkeling van een eigen beeldtaal, ook aan je beeldende vaardigheden en met uiteenlopende materialen en technieken in de stations (werkplaatsen) van de WdKA.

  In dit jaar wordt ook aandacht besteed aan de theorie van beeldende kunst en vormgeving. Je houdt je bezig met de basis van de kunstgeschiedenis zoals je deze ook tegen zult komen in je toekomstige beroep. Dit betekent dat je te weten komt wat kunstgeschiedenis is en hoe binnen dit onderzoeksgebied betekenis wordt gegeven aan een kunstwerk uit een bepaalde periodes. Je maakt kennis met de kunsthistorische canon, leert het analyseren en ordenen van belangrijke kunsthistorische kunstwerken op basis van een historische en persoonlijke lijn. Vervolgens wordt verdieping gezocht in het betekenis geven van kernbegrippen waar op meta-niveau verbanden worden gelegd.

  2e jaar

  In de 1e helft van het 2e jaar staat bij Atelier Beeld diversiteit in methode van het artistiek onderzoek centraal. Je ontwikkelt naar aanleiding van het aangeboden aanbod vanuit verschillende perspectieven een artistiek vraagstuk dat je in de loop van het studiejaar wilt uitwerken. Je onderzoekt daarbij verschillende methodieken om processen naar eigen hand te zetten en te concretiseren met artistiek onderzoek. In de 2e helft van het 2e jaar werk je zelfstandig aan een eigen project met daarin begrepen in ieder geval één publieke presentatie.

  Naast Atelier Beeld krijg je kunsttheorie aangeboden. De kunstgeschiedenis van de 20ste vormt het hoofdonderwerp naast tendensen van begin 21ste eeuw. Daarbij worden begrippen als Modernisme, Antimodernisme en Postmodernisme vanuit verschillende visies benaderd. 

  Onderzoeksvaardigheden staan centraal waarbij toonaangevende theorieën worden gehanteerd om inhoud te geven aan een bepaalde tijdsperiode. Hoewel er gestreefd wordt naar chronologie is de grensvervaging in de beeldende kunst het overkoepelend thema. Verschillende kritische benaderingen worden bestudeerd om moderne en hedendaagse ontwikkelingen binnen de (westerse) kunstgeschiedenis te begrijpen.

  3e jaar

  In dit jaar van je opleiding ga je je artistieke kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis verbinden aan educatie. Het programma van dit studiejaar is opgebouwd uit meerdere projecten waarbij steeds een andere potentieel werkveld centraal waarbij staat en een stage. Vanaf het 3e studiejaar stromen de studenten in die het verkorte 2-jarige traject doen.

  Het Project Primair Onderwijs (PO) heeft als thema 'nieuwsgierigheid' en is gericht op het ontwikkelen van kunstprojecten voor het primair onderwijs. De verbeelding, de artistieke ontwikkeling, nieuwsgierigheid en fantasie van het jonge kind staat in dit project centraal. Hoe ga je daar als kunstdocent mee om? Hoe stimuleer je de nieuwsgierigheid en fantasie? En welke didactische en pedagogische vaardigheden heb je nodig? Je ontwerpt als team een workshop in samenwerking met een partner in/voor het PO, voeren deze uit en presenteren de resultaten op een beeldende wijze aan de opleiding en externe partners.
  In dit Project Voortgezet Onderwijs 1 richt je je specifiek op de mogelijkheden van de kunstvakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarvoor ontwikkel je een educatief product. Je maakt kennis met de verschillende niveaus in het onderwijs en de plek van de beeldende vakken binnen deze niveaus. Je krijgt een overzicht van mogelijke vakinhouden, methodieken en de daarbij horende kerndoelen en actuele vraagstukken. Je gaat na en meedenken over nieuwe ontwikkelingen binnen het vormend onderwijs (onderbouw). Ontwikkelingen zoals curriculum.nu, technologie, makend leren, artistic teaching, digitale media en hedendaagse kunstenaars komen daarbij aanbod. Maar ook historische pedagogische ideeën. Je leert meer over de puber en hun manier van leren. Je denkt na hoe je de gewenste stof het beste kunt overbrengen en hoe je digitale media daarbij kunt inzetten. Je werkt in duo's of trio's aan educatief product voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  Het Project Voortgezet Onderwijs 2 is een project waarin je je richt op de bovenbouw in het voortgezet onderwijs; de gerichte didactiek, de beeldende vakken, CKV en (school) examens die daar gegeven worden. Je gaat je verdiepen in de kunsttheorie die aangeboden wordt bij deze vakken en krijg je handreikingen om je deze theorie eigen te maken en betekenisvol over te kunnen dragen aan anderen. Je beschouwt en participeert in activerende werkvormen gericht op het, zo ontwerp en voer je een excursie uit met een inhoud gericht op het voortgezet onderwijs waarin medestudenten functioneren deelnemers en als kritische peers.
  In dit project richt je je op diverse (interactieve) vormen van educatie op het gebied van kunst en cultuur buiten de schoolmuren. Daarom vindt dit project voor een deel ook buiten de muren van de WdKA plaats. In dit project maak je kennis met verschillende vormen van educatie buiten de school, je maakt kennis met verschillende visies die er zijn op kunsteducatie en wat daarbij komt kijken, en leert over educatieprojecten die meer vanuit het culturele domein worden ontwikkeld. .
  Naast genoemde projecten krijg je het Practicum aangeboden. Het Practicum is een programma dat doorloopt van het 3e tot en met het 4e leerjaar. Dit studieonderdeel ondersteunt je in je ontwikkeling als kunstdocent en artist educator door tijdens bijeenkomsten o a te reflecteren je op je ervaringen in je stage of baan in het kunstonderwijs. In het Practicum ontwikkel je ook onderzoeksmethodieken, zoals observeren , case-study/ontwerp onderzoek, embedded research en intervention/afstuderen, en het vermogen om dit te vertalen naar pedagogisch didactisch handelen binnen het beeldend onderwijs.

  4e jaar

  In het vierde jaar krijg je één project aangeboden, volg je het Practicum, loop je stage en richt je je op het afstuderen.

  Project Onderzoeksproces

  In het Project Onderzoeksproces: maken en discours, staat leren door te maken in de actualiteit centraal. Welke actuele ontwikkeling in kunst en educatie zijn relevant? Hoe maak je als artist educator? Wat leer je door te maken? En welke rol speelt maken binnen actuele ontwikkelingen in kunst en educatie? Je leert dat onderzoek doen meer is dan alleen brononderzoek en zet o.a. prototyping in om ideeën te generen en een start te maken met je afstudeervoorstel. De stations (werkplaatsen) binnen de academie staan in dit project centraal als onderzoek en maakplek.

  Practicum

  Het Practicum uit het 3e jaar krijgt een vervolg in het afstudeerjaar. Hierbij staan opnieuw je ervaringen uit de stage of lespraktijk centraal. Het programma is opgebouwd vanuit een concentrisch idee waar de praktijkervaring in toenemende mate betreft tijd, complexiteit, verantwoordelijkheid, rollen, en inhoud, een beroep doet op de professionele ontwikkeling van jou als aankomend kunstdocent. De uitgebreidere inhoudelijke omschrijving van dit studieonderdeel is terug te vinden onder Opbouw van de studie/Het 3e jaar/Practicum.

  Afstuderen

  In je afstudeerfase krijg je als docent beeldende kunst en vormgeving de kans jezelf te laten zien als artistieke mediator, educatief ontwikkelaar, beeldenmaker en/of kritische en betrokken doener door in het vakgebied te werken aan een gericht artistiek en educatief onderzoek, welke resulteert in een onderzoeksverslaglegging en een educatief product.

  Als afstudeeropdracht ontwerp en ontwikkel je een product dat een aanvulling is op een bestaand kunst educatief programma, een verdieping daarvan is of juist een doorbreking of verwerping. Uitgangspunten hierbij zijn actuele maatschappelijke, educatieve en kunst tendensen waar je bij in je studie al mee kennis mee hebt gemaakt. Een doelgroep binnen het educatieve veld bepaal je zelf.

  Stage

  Stages maken vanaf het 3e studiejaar deel uit van de opleiding.

  Stage 3e jaar

  In de 3e-jaars stage ligt de nadruk op het zelf ontwikkelen en verzorgen van lessen en educatieve programmaonderdelen. Je krijgt geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid. De eerste weken van de stage zijn oriënterend en vervolgens assisterend, vervolgens gaan je al snel zelf lessen geven (participerend). Dit gaat altijd in overleg met de begeleiders en wanneer je daar aan toe bent. Aan het einde van deze stageperiode ben je in staat om zelf de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de inhoud van de eigen lessen te dragen.

  Stage 4e jaar

  Tijdens het 4e studiejaar participeer je als een collega in de activiteiten van het stagebedrijf, toon je initiatief, functioneer je gedurende de stage zelfstandig en ben je verantwoordelijk voor de afgesproken taken.
  Je kiest een stagebedrijf die past bij je uiteindelijke beroepskeuze. Het doel van de stage is verdere verdieping en oefening ten einde de benodigde competenties voor het uiteindelijk beroep te behalen. In de 4e-jaars stage is de keuze voor het stagebedrijf erg belangrijk, een bewuste keuze voor een bepaalde specialisatie vergroot de kansen op de toekomstige arbeidsmarkt.

  Wanneer je werkzaam bent als docent in de kunsteducatie kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de stage. Het is van belang dat het dienstverband een volwaardige vervanging is van de stage met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit. De Examencommissie van de WdKA bepaalt of je voldoet aan genoemde voorwaarden en of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

  Werk en studie

  Tijdens de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. 

  Keuze en begeleiding

  Studieloopbaancoach

  Je wordt per leerjaar vanaf het 1e moment gekoppeld aan een studieloopbaancoach (SLC). De SLC ondersteunt de ontwikkeling van je studievaardigheden, bereidt je voor op competentieassessments en begeleidt je bij het maken van keuzes binnen de studie voor practices, minoren en stages. De coaching is gericht op een toenemende verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfsturing van jou als student. Binnen onze opleiding DBKV is de SLC er nadrukkelijk als eerste aanspreekpunt, steun en toeverlaat. Wij koesteren een laagdrempelige omgeving, waarin de studenten makkelijk met ons in gesprek gaan over het werkveld en de onderwerpen die op hun levenspad komen.

  Ondersteuning

  Heb je behoefte aan meer persoonlijke en vertrouwelijke begeleiding tijdens je studie? Dan kun je terecht bij de decanen van de Hogeschool Rotterdam. De WdKA biedt ook ondersteuning aan studenten die een uitwisselingsprogramma willen volgen.

  Studeren met een functiebeperking

  Hogeschool Rotterdam biedt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning tijdens je studie wanneer je te maken hebt met een functiebeperking.

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (BEd) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Je kunt na je afstuderen op verschillende plaatsen aan het werk. Naast banen in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo, kun je ook gaan werken in het primair onderwijs, bij educatieve afdelingen van musea en binnen de buitenschoolse educatie. Anderen afgestudeerden starten als kunstenaar en verbinden dat met het werken als zelfstandig educator.

  Doorstuderen

  Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de Engelstalige master Education in Arts van het Piet Zwart Institute onderdeel van de Willem de Kooning Academie.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  De Willem de Kooning Academie staat in het centrum van Rotterdam. Je studeert vlakbij musea en instituten als Boijmans van Beuningen, TENT, Nederlands Fotomuseum, Garage Rotterdam, Kunsthal, Villa Zebra, Witte de With, WORM, Showroom MAMA, Het Nieuwe Instituut en V2.

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties