Menu Zoeken English

Centrale medezeggenschapsraad (CMR)

Medezeggenschap voor personeel en studenten

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) overlegt met het College van Bestuur (CvB) over onderwerpen die de hele hogeschool aan gaan. Denk daarbij aan de begroting, de onderwijsfilosofie, de roostering, de huisvesting, de arbeidsomstandigheden of de statuten en reglementen.

De CMR bestaat uit twee onderdelen: de Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad (PGMR) en de Studentengeleding Medezeggenschapsraad (SGMR).

Bevoegdheden CMR

De twee belangrijkste bevoegdheden van de CMR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht

Adviesrecht wil zeggen dat de CMR gevraagd of ongevraagd advies uit kan brengen over voorstellen van het College van Bestuur (CvB). Als het CvB van het advies af wil wijken, dan zal het dit goed moeten motiveren.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht gaat een stap verder. Voor zaken als de hogeschoolbegroting, de reglementen en het studentenstatuut is instemming nodig van de CMR voordat ze in beleid kunnen worden omgezet. Als de raad niet instemt met een beleidsvoorstel, dan moet het CvB het punt in heroverweging nemen en in een gewijzigde versie opnieuw aan de raad voorleggen. Bij blijvende onenigheid kan het geschil uiteindelijk ter arbitrage aan een landelijke commissie worden voorgelegd, maar in de regel streven CvB en CMR in onderling overleg naar uiteindelijke oplossingen.

Initiatiefrecht

De CMR is bevoegd over alle aangelegenheden binnen Hogeschool Rotterdam voorstellen te doen of standpunten kenbaar te maken aan het CVB.

Bekijk het reglement van de CMR via Statuten, reglementen, richtlijnenen en gedragsregels (inloggen).

Leden CMR

De leden van de CMR worden elk jaar door de studenten en elke twee jaar door de medewerkers van Hogeschool Rotterdam gekozen. Als er vacatures zijn, worden er tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. Bekijk de leden van de CMR (inloggen).

Verslagen

Bekijk de verslagen van de CMR (inloggen).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.