Menu English

Centrale medezeggenschapsraad (CMR)

Medezeggenschap voor personeel en studenten

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) overlegt met het College van Bestuur (CvB) over onderwerpen die de hele hogeschool aan gaan. Denk daarbij aan de begroting, de onderwijsfilosofie, de roostering, de huisvesting, de arbeidsomstandigheden of de statuten en reglementen.

De CMR bestaat uit twee onderdelen: de Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad (PGMR) en de Studentengeleding Medezeggenschapsraad (SGMR).

Bevoegdheden CMR

De twee belangrijkste bevoegdheden van de CMR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht

Adviesrecht wil zeggen dat de CMR gevraagd of ongevraagd advies uit kan brengen over voorstellen van het College van Bestuur (CvB). Als het CvB van het advies af wil wijken, dan zal het dit goed moeten motiveren.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht gaat een stap verder. Voor zaken als de hogeschoolbegroting, de reglementen en het studentenstatuut is instemming nodig van de CMR voordat ze in beleid kunnen worden omgezet. Als de raad niet instemt met een beleidsvoorstel, dan moet het CvB het punt in heroverweging nemen en in een gewijzigde versie opnieuw aan de raad voorleggen. Bij blijvende onenigheid kan het geschil uiteindelijk ter arbitrage aan een landelijke commissie worden voorgelegd, maar in de regel streven CvB en CMR in onderling overleg naar uiteindelijke oplossingen.

Initiatiefrecht

De CMR is bevoegd over alle aangelegenheden binnen Hogeschool Rotterdam voorstellen te doen of standpunten kenbaar te maken aan het CVB.

Bekijk het reglement van de CMR via Statuten, reglementen, richtlijnenen en gedragsregels (inloggen).

Leden CMR

De leden van de CMR worden elk jaar door de studenten en elke twee jaar door de medewerkers van Hogeschool Rotterdam gekozen. Als er vacatures zijn, worden er tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. Bekijk de leden van de CMR (inloggen).

Verslagen

Bekijk de verslagen van de CMR (inloggen).

Overpeinzingen 19

4 scenario's hoe Hogeschool Rotterdam er na de crisis uit kan zien

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Hogeschool Rotterdam heeft vier scenario's ontwikkeld onder de titel Overpeinzingen 19. Een knipoog naar het virus Covid-19.

De scenario's beschrijven hoe de hogeschool er na de Corona-crisis uit zou kunnen zien. De CMR heeft de scenario's ontwikkeld om een discussie over de toekomst van de hogeschool te starten. De vraag die daarbij centraal staat is of de hogeschool na deze pandemie weer door kan gaan zoals het voor de crisis was of dat rekening met verdergaande veranderingen gehouden moet worden.

Indeling publicatie

 1. Uitleg wat scenario's in algemene zin zijn en volgens welke methodiek ze zijn opgesteld (2 assen/vier kwadranten) en uitleg welke assen zijn gehanteerd: as 1: pandemie duurt kort (3 à 4 maanden) tot lang (1 tot 2 jaar) en as 2 terug naar het bestaande versus fundamenteel herontwerp van onderwijs;
 2. Acties die door Hogeschool Rotterdam sinds het uitbreken van de pandemie zijn genomen.
 3. Beschrijving 4 scenario's:
  1. Reset Hogeschool: (assen: korte duur pandemie, terug naar het bestaande). Hogeschool maakt snelle digitaliseringsslag, minder instroom internationale studenten, meer langstudeerders, hogere werkdruk personeel en aantal weeffouten in organisatie worden scherper
  2. Fort Hogeschool: (assen: lange duur pandemie, terug naar het bestaande). 1 ½ meter onderwijs ingevoerd, veel gebouwen worden slecht benut, spanningen over mogelijkheden voor het volgen van onderwijs, meer studenten op opleidingen van vitale beroepen
  3. Wijk Hogeschool: (assen: korte duur pandemie, fundamenteel herontwerp). Hogeschool richt zich sterk op onderwijs in de wijk en minder in grote centrale gebouwen. Onderwijs wordt direct verbonden met leren in de praktijk. Ook de toetsen worden daarop aangepast. Hogeschool neemt rol in opbouw Rotterdamse samenleving, minder studenten naar de hogeschool, in het bijzonder internationale studenten
  4. Platform Hogeschool: (assen: lange duur pandemie, fundamenteel herontwerp). Hogeschool gaat vergaand digitaal. Krijgt daardoor te maken met internationale concurrentie. Ze biedt minder, maar wel zeer hoogwaardige opleidingen aan; verkoop deel onderwijsgebouwen.
 4. Acties c.q. discussiepunten die opkomen naar aanleiding van de beschreven mogelijke toekomsten. Onderwerpen die worden aangereikt zijn: mate van digitalisering, massaliteit van onderwijs, herverdeling opleidingen (aantal), instroom studenten, benutting huisvesting e.d.
 5. Bijlage: overzicht van gedachten/aandachtspunten die niet of beperkt in de scenario's zijn verwerkt maar wel interessant zijn voor de discussie over de toekomst.

Download "overpeinzingen 19"

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen