Menu
  English
  Mens en Techniek

  Gezondheidszorg Technologie voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands

  Deze opleiding leidt je op tot een ingenieur die werkt op het snijvlak van gezondheidszorg en techniek. Je combineert kennis van de gezondheidszorg, techniek en informatica.

  De afgelopen jaren is de tijd die een persoon in een ziekenhuis doorbrengt na een operatie aanzienlijk omlaag gegaan. Mensen kunnen sneller naar huis om daar te herstellen. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan betere, meer geavanceerde apparatuur zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie. De technologische ontwikkelingen van deze apparatuur gaan snel en het wordt steeds moeilijker voor zorgverleners om de werking van deze apparatuur te begrijpen en de apparatuur te onderhouden.

  De opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie is de link tussen de gezondheidszorg en de techniek. Het is een praktische opleiding die zich richt op de techniek, de gebruikers en toepassingen in de gezondheidszorg. Een zorgingenieur is een praktisch en communicatief vaardig persoon die medische apparatuur en de processen er omheen kan beheren en innoveren. Van bloeddrukmeters tot complete operatiekamers. Iemand met een brede blik die naast de apparatuur, ook iedereen eromheen ziet: de zorgverlener (bijvoorbeeld de arts of verpleegkundige), de fabrikant, de leverancier en natuurlijk de patiënt. Bij de opleiding in Rotterdam ligt de nadruk op de medische technologie in het ziekenhuis én in de thuissituatie. Een zorgingenieur staat stil bij de vraag: “Hoe kan de zorg beter, sneller en efficiënter?”

   

  Let op! Deze opleiding gaat van naam wijzigen. De nieuwe naam wordt Mens en Techniek | Zorgtechnologie.

  Meeloopdag

  Kom bij ons langs

  Ben je geïnteresseerd in de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie en lijkt het je leuk om een dagdeel mee te lopen tijdens een eerstejaars lesdag? Stuur een mailtje naar Danielle Bakker, dan maken we een afspraak. Je bent van harte welkom!

  Mail ons

  Meekijken met de studenten?

  Volg onze studenten via Instagram

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Vanaf de eerste dag ben je actief bezig met leren op jouw eigen manier. Je werkt aan (deel-)opdrachten, zoekt kennis op, levert beroepsproducten op en ontwikkelt je competenties. De docent zorgt voor een krachtige leeromgeving en heeft daarin meerdere rollen; inhoudsdeskundige, procesbegeleider, coach en beoordelaar. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Beroepsspecifieke taakgebieden

  Je werkt gedurende vier jaar aan het ontwikkelen van acht beroepscompetenties, namelijk:

  • Managen
  • Onderzoeken
  • Beheren
  • Professionaliseren
  • Analyseren
  • Realiseren
  • Ontwerpen 
  • Adviseren

  De opleiding is opgebouwd uit vier taakgebieden die gericht zijn op het beroep van zorgingenieur. Deze taakgebieden omvatten samen het geheel aan competenties (kennis en kunde) en staan centraal in de opleiding:

  • Bepalen zorgtechnologische behoefte
  • Concretiseren zorgtechnologische oplossing
  • Implementeren zorgtechnologie
  • Optimaliseren zorgtechnologie

  Deze vier taakgebieden zijn gedurende de gehele opleiding wisselend gekoppeld aan de context van het ziekenhuis en de thuiszorg. De opleiding speelt tevens in op de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie.

  Het eerste jaar

  In het propedeusejaar doe je basiskennis op. Je oriënteert je breed in het vakgebied van de zorgingenieur en natuurlijk leer je veel over de organisatie van de zorg. Naast deze brede oriëntatie doe je ook de nodige technische en medische kennis op. In de kennis- en vaardighedenlijn maak je onder andere kennis met elektrotechniek, anatomie, ICT, wiskunde en natuurkunde. In de praktijklijn werk je aan typische beroepsproducten als een meetrapport, een risicoanalyse en een pakket van eisen. Dit doe je aan de hand van meerdere werkvormen, zoals werkcolleges, individuele begeleiding en projectmatig werken. Je moet dus vooral zelf aan de slag! Je begint direct aan het opbouwen van competenties die nodig zijn in het werkveld. 

  Na het eerste jaar

  Het tweede jaar is vergelijkbaar met het eerste jaar, alleen ligt de nadruk op de verdieping van je kennis en vaardigheden, en het meer zelfstandig en professioneel werken. In het eerste half jaar van jaar drie ga je op stage. Tijdens je stage doe je praktische en sociale vaardigheden in een bedrijf op. In de tweede helft van het derde jaar werk je aan een complex vraagstuk uit de praktijk. Dit doe je in samenwerking met een echte opdrachtgever en samen met studenten van andere opleidingen (interprofessioneel). Het vierde jaar start met een minor (specialisatie of juist een verbreding van je kennis). En in het laatste deel van het vierde jaar werk je in de praktijk aan je afstudeeropdracht. 

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. De opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie heeft in het eerste jaar de keuzeruimte deels vastgelegd; iedereen draait mee met de bijspijkermodule Wiskunde & Natuurkunde Basisvaardigheden. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Tijdens de derdejaars stage werk je vier dagen per week bij een bedrijf of ziekenhuis aan een opdracht, bijvoorbeeld het schrijven van een protocol of het geven van instructie aan gebruikers.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minor geeft een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Zorgtechnologie

  In de minor Zorgtechnologie werk je met studenten van andere opleidingen uit de zorg, techniek en ICT samen om producten voor de zorg te ontwerpen en te maken. Je leert innoveren en interprofessioneel samenwerken in de zorgsetting.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Tijdens je vierde jaar volg je een afstudeerstage van een half jaar bij een bedrijf, instelling of ziekenhuis.Tijdens deze afstudeerstage werk je zelfstandig aan een opdracht en aan een professionaliseringsdossier waarin je je competentieontwikkeling op eindniveau beschrijft. In een afstudeerzitting dien je dit dossier te verdedigen middels een assessment, waarna je direct aan de slag kan als zorgingenieur. 

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe vierdejaarsstudent Geert de Bruin zijn afstudeerstage bij Mediproma heeft ervaren:

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer energie in je studie steken en een plus op je cv zetten, dan biedt de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie een honoursprogramma voor je aan.

  Als je het programma succesvol hebt gevolgd en afsluit, krijg je aan het einde van je vierde jaar een honours degree bij je diploma en de aantekening 'excellente professional'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Als zorgingenieur kun je communiceren met zorgvragers, zorgverleners, technici, bedrijven en leveranciers. Je bent de verbindende schakel. Je hebt oog voor innovatie, veiligheid en wet-/regelgeving op het gebied van gezondheidszorg en techniek.

  Je speelt een belangrijke rol bij het introduceren en onderhouden van medische apparatuur. Je bent daarbij breed inzetbaar in alle stappen van het proces, van het bedenken tot het uiteindelijke gebruik en beheer, met uitzondering van het daadwerkelijk bouwen van de apparatuur zelf.

  De zorgingenieur is breed opgeleid en kan op vele plekken aan de slag. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, de thuiszorg of voor een bedrijf dat medische apparatuur ontwikkelt.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe een dag van een professional eruit ziet.

  Beroepen

  Je kunt onder andere aan de slag als:

  Je bent in dienst van een grote gemeente of een thuiszorgorganisatie als specialist in de technische innovaties in de thuiszorg. Je adviseert en/of implementeert technische oplossingen zoals bijvoorbeeld domotica om de zorg efficiënter en effectiever te maken. Je geeft instructies aan de zorgverleners en je bent verantwoordelijk voor (technische) veiligheid en kwaliteitszorg.

  Als applicatiebeheerder in dienst van een zorginstelling ben jij de specialist voor een aantal softwareapplicaties. Vanuit je kennis van de zorgprocessen en je kennis van de technologie, is je werk samen met een ICT-afdeling om deze applicaties te implementeren, te verbeteren en/of te beheren. Het betreft bijvoorbeeld informatie­systemen (EPD), onderhoudssystemen of kwaliteitszorgsystemen.

  Als klinisch fysisch medewerker werk je in een (academisch) ziekenhuis op de afdeling 'klinische fysica'. Je voert controlemetingen uit, je assisteert bij wetenschappelijk onderzoek of je helpt mee bij de kwaliteitszorg op bijvoorbeeld het gebied van stralingshygiëne of medische beeldvorming.

  Als medisch technicus werk je in een ziekenhuis op de afdeling medische instrumentatie. Je taak is om de zorgverlener te ondersteunen met het gebruik van medische apparatuur op bijvoorbeeld een OK of op een IC-afdeling. Je instrueert gebruikers, voert risicoanalyses uit, bent betrokken bij kwaliteitszorg of adviseert bij de inkoop van apparatuur.

  In dienst van een bedrijf in medische apparatuur (bijvoorbeeld Philips) ben jij de specialist voor een aantal producten. Je kent de markt, je assisteert bij verkoop en 'aftersales-trajecten'. Je doet gebruikersonderzoek en je adviseert bij eventuele aanpassingen van het product aan de wensen van de klant.

  Doorstuderen

  Veel van onze studenten kiezen ervoor om na afronding van de opleiding verder te studeren aan een universiteit. Afhankelijk van je interesse kun je, vaak door eerst een premaster te volgen, starten aan een masteropleiding als Gezondheidswetenschappen, Health Care Mangement, Biomedical Technology and Physics, Medical Informatics of Human Movement Science. De toelatingseisen van (pre)masters zijn sterk aan veranderingen onderhevig, daarom kan het huidige aanbod dat aansluit op onze opleiding afwijken van de eerder genoemde voorbeelden.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties