Menu
  English

  Docent Beeldende Kunst en Vormgeving voltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Word jij de nieuwe kunstdocent die kunst, vormgeving, maatschappelijke vraagstukken en educatie verbindt? Volg dan de opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie.

  Je leert hoe je kunst toegankelijk maakt voor iedereen. Je steekt je handen uit je mouwen en leert de wereld kritisch te bevragen. Je leert je te positioneren in een interdisciplinaire, lerende gemeenschap. Je pedagogische kennis en vaardigheden als maker leer je in te zetten voor alle denkbare doelgroepen.

  Tijdens de opleiding werk je met uiteenlopende materialen en technieken aan een eigen beeldtaal. Je ontwikkelt educatief (digitaal) materiaal, onderzoekt het werkgebied binnen en buiten Nederland en je ontwikkelt projecten voor binnen- en buitenschoolse educatie. In samenwerking met andere disciplines kaart je uitdagende wicked social problems aan in inspirerende lessen over kunst, vormgeving en media.

  Elk leerjaar loop je stage bij een school of culturele instelling. De praktijkervaring bereidt je zo voor op jouw toekomstige werk en draagt bij aan het ontwikkelen van je eigen visie op kunsteducatie. Tijdens buitenlandse excursies, internationale projecten of uitwisselingen spiegel je deze visie aan verschillende opvattingen over kunsteducatie.

  Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Profielen

  In de loop van jouw vier jaar studie verschuift de nadruk van de major DBKV, naar de academie brede practices. De practices is het interdisciplinaire programma van de WdKA waaraan alle studenten van de academie deelnemen. Jij als major student Kunstdocent kunt kiezen uit drie practices:

  • autonoom
  • sociaal
  • commercieel

  De practices bereiden je voor op de minor in het vierde studiejaar. Welke richting je ook kiest, tijdens elke practice ben je met uiteenlopende vraagstukken en onderzoeksmethoden bezig. Je werkt aan praktische opdrachten samen met studenten en professionals uit disciplines binnen en buiten de kunsten. Je leert je werk in een bredere context te plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken te begrijpen. Zo ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen meerdere disciplines, waar iedereen zijn of haar expertise inbrengt om zo tot een gezamenlijk product of project te komen.

  Lees meer over de profielen op de website van de WdKa.

  Jaar 1

  Projectmatig onderwijs staat centraal op de WdKA. Ook in de studie DBKV vormt de projectmatige aanpak van ons onderwijs de bouwstenen voor het verwerven van de bekwaamheid als artist-educator. Meteen in het eerste jaar maak je al kennis met jouw toekomstige beroepspraktijk door stage te lopen en opdrachten uit te voeren. Daarnaast begin je aan de eerste practices.

  De benodigde vaardigheden, kennis en competenties komen tijdens je studie integraal aan bod. Ter afronding van dit eerste jaar organiseer je samen met je jaargenoten een expositie die je inricht met eigen beeldend werk. Curatorschap, vormgeving, educatief product, pr en communicatie, maken deel uit van deze afrondende expositie.

  Jaar 2 en 3

  De projecten die je doet in de major worden in toenemende mate complexer en vragen een steeds hoger beheersingsniveau van de competen­ties waarmee je in het eerste jaar al hebt leren werken. De beroepspraktijk blijft centraal staan, al dan niet in de vorm van stage, werk of een externe opdrachten.

  Gedurende je hele studie maak je beeldend werk en leer je je uit te drukken in verschillende materialen en media. Je ontwikkelt je als kritische beschouwer die in staat is werk van anderen en van zichzelf te duiden en in een context te plaatsen. Je leert hoe je les kunt geven, je ontwikkelt eigen lesmethodes en bedenkt nieuwe werkvormen.

  Het integrale karakter van de opleiding wordt duidelijk in de afronding van ieder semester. Zo wordt het eerste semester van het tweede jaar afgesloten met een Manifestatie. Dit doe je met een interactieve presentatie waarin je theorieën en beelden samenbrengt. De vorm van de Manifestatie is volledig vrij en kan variëren van power point tot animatie, van performance tot marktkraam, van workshop tot videodocument.

  Ook in het tweede en derde studiejaar volg je naast je major DBKV onderwijs in de practices. Jouw talenten, interesses en leervragen bepalen mede de keuze voor een bepaalde practice.

  Keuze en begeleiding

  Studieloopbaancoaches en Peer Assisted Learning Assistants

  Je wordt per leerjaar vanaf het eerste moment gekoppeld aan een studieloopbaancoach (SLC). De SLC ondersteunt de ontwikkeling van je studievaardigheden, bereidt je voor op competentieassessments en begeleidt je bij het maken van keuzes binnen de studie voor practices, minoren en stages. De coaching is gericht op een toenemende verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfsturing van jou als student. Binnen onze opleiding DBKV is de SLC er nadrukkelijk als eerste aanspreekpunt, steun en toeverlaat. Wij koesteren een laagdrempelige omgeving, waarin de studenten makkelijk met ons in gesprek gaan over het werkveld en de onderwerpen die op hun levenspad komen.

  Daarnaast zijn er Peer Assisted Learning Assistants (PAL's). PAL's zijn meer ervaren ouderejaars studenten die beginnende studenten kunnen ondersteunen. Door hun studie-ervaring zijn zij de aangewezen peercoaches om je bij te staan om van jouw studie DBKV een succes te maken.

  Ondersteuning

  Heb je behoefte aan meer persoonlijke en vertrouwelijke begeleiding tijdens je studie? Dan kun je terecht bij de decanen van de Hogeschool Rotterdam. De WdKA biedt ook ondersteuning aan studenten die een uitwisselingsprogramma willen volgen.

  Studeren met een functiebeperking

  De Hogeschool Rotterdam biedt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning tijdens je studie wanneer je te maken hebt met een functiebeperking.

  Stage lopen

  Eerste jaar

  De stage in het eerste jaar van je studie is een oriëntatie op de kunsteducatie in het voorgezet onderwijs. Samen met een medestudent woon je de lessen bij van een bevoegd docent op een middelbare school. De nadruk in deze eerste stage ligt op observeren, kritisch bevragen en ondersteunen. Je leert wat het lesgeven in de kunsteducatie in de basis betekent.

  Tweede jaar

  In het tweede jaar loop je een aantal microstages. Je oriënteert je zo breed op de beroepsmogelijkheden. De microstages hebben altijd een relatie met een partner uit het werkveld. Je kunt ze zelfstandig of in een klein team uitvoeren.

  Derde jaar

  Het hele derde jaar loop je gedurende twee dagen in de week stage. Je kiest een stagebedrijf dat past bij jouw interesses en ambities. Je ontwikkelt educatief materiaal en programma's en voert deze zelf uit in een binnen- of buitenschoolse praktijk.

  Tijdens de periode van het afstuderen werk je als startende kunstdocent op een stageplek die aansluit bij je ambities voor je professionele toekomst. Daarnaast is de stage verbonden aan je afstudeeronderzoek. Het is je onderzoeksgebied, schept het contextuele kader, of is de spiegel van datgene wat je onderzoekt. De opleiding DBKV rondt je zo af met een project dat daadwerkelijk uitgevoerd en getest moet zijn in de praktijk. De ervaring leert dat veel studenten na het afronden van hun studie bij hun stageplek blijven werken.

  Internationale mogelijkheden

  'Heel de aarde is mijn vaderland', schreef Erasmus. Tijdens je studie geniet en leer je van kunsteducatie hier in Rotterdam en van artistieke educatieve activiteiten op andere plekken in de wereld. Je maakt elk jaar een buitenlandse excursie (o.a. naar Kassel, het Ruhrgebied, Bilbao, Antwerpen en Venetië). Een onderzoekende, open en kritische houding is tijdens de excursies belangrijk.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

  De media en methodieken waarmee individuen en organisaties hun identiteit communiceren veranderen. Nieuwe strategieën ten aanzien van marketing, communicatie en design voor bijvoorbeeld branding, citymarketing of profilering zijn noodzakelijk. Binnen Branding staan onderzoek, vormgeving en strategieontwikkeling centraal.

  Door de dialoog tussen gebruikers en ontwerpers over gedrag, verlangen en motivatie te versterken, verhoog je binnen Service Design de kwaliteit van interactie, product of service. Deze methodieken worden gebruikt om een beleving voor de gebruikers te creëren.

  De vervaging van de grenzen tussen o.a. het virtuele en het fysieke, het publieke en het private, en nog veel meer spanningsvelden, genereren nieuwe perspectieven op eigenaarschap en uitwisseling. Dat vraagt om nieuwe zienswijzen over hoe je intervenieert in, en vormgeeft aan de publieke en private ruimte (Public & Private).

  Open Design werkt met een participatieve ontwerpmethode waarin de gebruiker wordt uitgenodigd om het ontwerp te modificeren; hierdoor wordt design een dynamisch proces. Designers kunnen hun ontwerp op een 'open source' manier met iedereen delen.

  New Frontiers exploreert onontgonnen afzetgebieden. Het gaat om 'tegenwoordigheid van geest': de alerte student onderkent een potentieel dat zijn bedrijvigheid internationale schwung verleent.

  Bij Hacking creëer je een verandering in het bewustzijn. Hacken is het vinden van toepassingen die niet door de maker van een systeem zo bedoeld zijn. Complexiteit speelt hierbij geen rol; integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur.

  Binnen het vraagstuk Gamification houden we ons bezig met het toepassen van spel-ontwerpprincipes in niet-spelgerelateerde situaties. Het doel daarbij is om de activiteit, motivatie en betrokkenheid van de doelgroep te verhogen.

  Digital Craft gaat over het maken en het heruitvinden van de werktuigen van het maken. Het gaat over het combineren van analoge en digitale technologie, en de relatie tussen deze twee.

  Cultural Diversity richt zich op de gewaarwordingen en gedragingen van (groepen van) mensen die zich in hun grootstedelijke context in uiteenlopende registers (leefpatroon, kunst, religie) als 'plaatselijke wereldburgers' manifesteren.

  Data Design richt zich op het zoeken van betekenis in grote hoeveelheden gegevens, en het vertalen van deze betekenis naar een goed communicerend verhaal voor een doelgroep.

  Critical Studies beweegt zich nadrukkelijk op meta-niveau. Hier staat de legitimiteit van fundamentele zaken ter discussie, zowel in theoretisch (begripsmatig) als in praktisch (operationeel) opzicht.

  Het toenemend tekort van natuurlijke grondstoffen, de veranderende economieën en groeiende wereldbevolking vragen om een reorganisatie van de wijze waarop we produceren, transporteren en consumeren. Binnen Sustainability onderzoek je de wijze waarop je dat proces kunt vormgeven en beïnvloeden.

   

  Student van een andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Na de minor ga je verder met een eigen onderzoek en het maken van een eindproduct. Je examenproject en je onderzoeksvraag zijn praktijkgericht. Je kiest een stageplek waar je je onderzoek wilt doen. In je afstudeerwerk en onderzoek laat je zien dat je verbanden kunt leggen tussen het kunst educatieve werkveld en actuele maatschappelijke vraagstukken.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (BEd) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Je kunt na je afstuderen op verschillende plaatsen aan het werk. Naast banen in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo, kun je ook als docent gaan werken in het primair onderwijs, bij educatieve afdelingen van musea en binnen de buitenschoolse educatie. Anderen afgestudeerden starten als kunstenaar en verbinden dat met het werken als zelfstandig educator.

  Doorstuderen

  Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de Engelstalige master Education in Arts van het Piet Zwart Institute, onderdeel van de Willem de Kooning Academie.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), mei 2024

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  De Willem de Kooning Academie staat in het centrum van Rotterdam. Je studeert vlakbij musea en instituten als Boijmans van Beuningen, TENT, Nederlands Fotomuseum, Garage Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, V2 en de markt.

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties