Menu English

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

BOSS BVE
Publicatiedatum: 01 januari 2014

In het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps-en Volwassenen Educatie (BOSS BVE) wordt samengewerkt tussen drie roc’s Drechtsteden (Da Vinci College Dordrecht, Zadkine en Albeda Rotterdam), Instituut voor Lerarenopleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Het doel van de samenwerking is het opzetten van een doorlopende leerlijn bij de Lero HR en genoemde mbo’s in de regio Rotterdam.

Toon:

De projectorganisatie

De activiteiten die vallen onder een van de aandachtgebieden – interesseren en oriënteren, opleiden én samenwerken –worden samengevoegd tot één workpackage. Zo'n workpackage bevat een samenhangend aantal activiteiten die vallen onder de verantwoordelijkheid van een werkgroep. Naast de drie inhoudelijke workpackages is er nog een workpackage 'programma management'. Dit bevat alle activiteiten met betrekking tot het organiseren, faciliteren, monitoren en verantwoorden van de samenwerking en is belegd bij de penvoerder.

Samenwerking en financiële verantwoording

Ten behoeve van het project zijn financiële kaders opgesteld, waarin afspraken over middelen, kosten en afrekening zijn opgenomen. De penvoerder is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording naar DUO. De verticale aansturing is geborgd door een besluitvormende stuurgroep, een programmaleiding voor het aansturen en monitoren van de werkzaamheden en werkgroepen die de activiteiten uitvoeren van het workpackage waar de werkgroep voor verantwoordelijk is. Naast de aansturing van de werkgroepen is de programmaleiding ook verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Er is sprake van een gedifferentieerde overleg structuur:

  • de vertegenwoordigers van de drie roc 's ( onderwijskundige, algemeen adviseur en docentprofessionalisering- en HRM deskundigen), de lector Versterking Beroepsonderwijs van Kenniscentrum Talentontwikkeling onder leiding van de projectleider.
  • een delegatie (themadeskundigen en inhoudelijke (v)mbo specialisten van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL)
  • drie fasewerkgroepen (een per fase) met daarin deelnemers van alle partijen.

Interne communicatie

Inzake het onderdeel (project- en interne) communicatie is gekozen voor de beveiligde online-omgeving Viadesk. Dit met het oog op een goede, transparante, actuele en volledige communicatie tussen de deelnemers binnen het BOSS-project BVE. Dit gebeurt onder de noemer 'Samen opleiden voor het mbo' met de bijbehorende link: https://samenopleidenvoorhetMBO.viadesk.com/. Doordat het een beveiligde omgeving is kan men de site alleen bekijken op uitnodiging.

Viadesk maakt het mogelijk alle communicatie te laten verlopen via dit platform. Allereerst is de site gevuld met documenten, zoals de subsidieaanvraag en de beschikking. Ook vergaderingen staan er reeds gepland en relaties (betrokken organisaties en relaties die niet onder de noemer 'deelnemer' vallen). Alle communicatie is terug te vinden, zoals de rapportage, persberichten en foto's. Wanneer de deelnemers de uitnodiging ontvangen kunnen ze vanaf dat moment ook zelf documentatie toevoegen, en reageren op berichten van anderen. Het maakt het versturen van reguliere e-mails overbodig, alle (digitale) communicatie is binnen dit platform ondervangen. Te zijner tijd wordt hier met het oog op maximale kennisdeling, een extern toegankelijke website aan toegevoegd.

De feiten overzichtelijk op een rij

Looptijd

2014 - 2017

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen