Menu
  English

  Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

  BOSS BVE

  Publicatiedatum: 01 januari 2014

  In het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps-en Volwassenen Educatie (BOSS BVE) wordt samengewerkt tussen drie roc’s Drechtsteden (Da Vinci College Dordrecht, Zadkine en Albeda Rotterdam), Instituut voor Lerarenopleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Het doel van de samenwerking is het opzetten van een doorlopende leerlijn bij de Lero HR en genoemde mbo’s in de regio Rotterdam.

  Toon:

  Werkprogramma

  De samenwerking tussen de partners is complex, zowel door de omvang van de roc's als door alle ontwikkelingen in het mbo, de verschillende fasen en de vier subsidiethema's, namelijk pesten, ouderbetrokkenheid, omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken. In augustus en september 2014 is een Werkprogramma en implementatieplan ontwikkeld. De uitgangspunten voor het werkprogramma zijn:

  1. De samenwerking tussen de HR en de drie mbo's richt zich primair op de generieke opleidingsonderdelen die in het mbo worden aangeboden. Het gaat om de onderdelen Nederlands, rekenen, Engels én Loopbaan en Burgerschap . Deze onderdelen komen binnen IvL-aanbod bij de opleidingen Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer en geschiedenis.
  2. Aansluiting bij het beroepsgerichte deel. De mbo's zoeken aansluiting met een aantal afstudeerrichtingen, zoals Nederlands, Engels, Duits, (bedrijfs)economie, biologie, wiskunde, geschiedenis en technische beroepen. Daarnaast richt het team Onderwijskunde en Beroepsvorming van IvL zich op het ontwikkelen van een module burgerschapsvorming.
  3. ICT-vaardigheden als kennisbron. Het samenwerkingsverband erkent dat studenten van IvL met hun kennis en vaardigheden op het gebied van ICT een stimulans kunnen zijn voor een verdere digitalisering van het onderwijs binnen het mbo. Deze studenten moeten dan wel de mogelijkheden krijgen om hun kennis op dat gebied in praktijk te brengen. Het samenwerkingsverband zal de juiste condities creëren voor het delen van de kennis op het gebied van leren met ICT.
  4. Afstemmen vraag en aanbod. Het samenwerkingsverband streeft ernaar om de didactiek van het beroepsonderwijs sterker terug te laten komen in het onderwijsprogramma van IvL. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals de kwalificatiestructuur in het mbo, de gebruikswaarde van kennis, de specifieke doelgroepen in het mbo en het werken in teamverband.
  5. Het samenwerkingsverband wil de educatieve minor Beroepsonderwijs in het BOSS-BVE project betrekken.
  6. Arbeidsmarktontwikkelingen - kansen en bedreigingen voor het beroepsonderwijs. Afstemming van vraag en aanbod – zowel kwantitatief als kwalitatief – is een taak die het samenwerkingsverband op zich zal nemen. Specifiek gaat het daarbij om een eventueel regionaal lerarentekort.