Menu Zoeken English

CORONA-UPDATE 27 mei: Online proctoring

27 mei 2020

Op deze nieuwspagina houden we je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus met betrekking tot Hogeschool Rotterdam.

UPDATE 27 mei: online proctoring

Uitdaging online afnemen kennisgerichte toetsen
Naast het verzorgen van online onderwijs kwamen we als hogeschool ook voor de uitdaging te staan om online alternatieven te bedenken voor het toetsen van het geleerde. Het grootste vraagstuk ontstond met name bij kennisgerichte toetsen die normaal gesproken in grote groepen plaatsvinden, onder toezicht van surveillanten. Opleidingen hebben hiervoor de afgelopen weken, in samenspraak met en na akkoord van de examencommissie alternatieve toetsvormen ontwikkeld, waarbij de kwaliteit en het niveau geborgd zijn.

In de praktijk is gebleken dat voor bepaalde kennisgerichte toetsen geen of lastig een alternatieve vorm ontwikkeld kan worden. Een manier om ook deze toetsen online te kunnen afnemen, bij gebrek aan een adequaat online alternatief, is door gebruik te maken van online proctoring. Proctoring is het (in bepaalde mate) monitoren (surveilleren) van de activiteit van de student gedurende de toets via een camera en/of het gebruik van andere tooling op de computer van de student, waarmee bijvoorbeeld beperkingen worden opgelegd.

Vragen over inzet proctoring tegen studieachterstand
De hogeschool staat proctoring niet toe, omdat hier allerlei complexe negatieve consequenties (ook op het gebied van privacy) mee gemoeid zijn. Verschillende toetsen zijn daarom uitgesteld totdat er weer op locatie getoetst kan worden. Dit kan weer vanaf 15 juni. De realiteit is echter dat ook in september een groot deel van ons onderwijs en toetsing online zal plaatsvinden en er een beperkte capaciteit is om (online) toetsen op locatie af te nemen. Tegelijkertijd lijken de vragen over de inzet van online proctoring toe te nemen, omdat opleidingen uitstel van toetsen – en daarmee studievertraging – willen voorkomen. De belangrijkste vraag vanuit opleidingen is of het toch mogelijk is om met proctoring aan de slag te gaan, en zo ja op welke wijze. 

Kern beleid proctoring
De kern van het vraagstuk rondom online proctoring draait om de afweging tussen het gerechtvaardigd belang om fraude tegen te gaan bij een toets en het daarbij inbreuk maken op de privacy van een student. Op privacy grondslag mogen studenten niet gevraagd of verplicht worden hun camera aan te zetten indien er normaal gesproken (in het reguliere offline onderwijs) ook geen opnamen werden gemaakt. Vanuit de grondslag van gerechtvaardigd belang zijn hier drie uitzonderingen op mogelijk:

 • Wanneer de student zich identificeert voorafgaand aan de toets (Let wel, zonder dat de opnames hiervan worden opgeslagen).
 • Wanneer de toets alleen afgenomen kan worden met camerabeelden, bijvoorbeeld een presentatie of mondeling.
 • Wanneer na afname van een schriftelijke toets uit de analyse achteraf opvallende afwijkingen (bijvoorbeeld in behaalde cijfers) blijken, ten opzichte van bijvoorbeeld de normale scores bij een dergelijke toets. In dat geval kan de docent via videobellen een mondelinge validatie van de schriftelijke toets uitvoeren door aanvullende inhoudelijke vragen te stellen.

Uit privacyoverwegingen is in deze gevallen alléén het gebruik van Teams als middel toegestaan.

Onderzoek vraagstuk vanuit verschillende perspectieven
Naast het privacybelang zijn echter ook andere complexe aspecten van belang. Het College van Bestuur heeft daarom een multidisciplinaire werkgroep van collega’s van de diensten FIT, OeO en CcS en de WERKplaats Online LeerTechnologie gevraagd om onderzoek te doen naar dit vraagstuk. De werkgroep heeft het vraagstuk van proctoring vanuit verschillende invalshoeken (pedagogisch/didactisch, organisatorisch, technologisch en juridisch perspectief) bestudeerd en heeft de belangrijkste overwegingen opgenomen in deze notitie. In de notitie geven we in hoofdlijnen aan wat er op dit vlak nu, op korte termijn en in de toekomst wel en niet mogelijk is. Ervaringen van onderwijs ICT-instelling SURF en van andere hogescholen zijn hierin ook meegenomen. Dit zijn de voornaamste conclusies:

 • Proctoring complex, niet toegestaan. Aan online proctoring zitten vele complexe aspecten die nog verder onderzocht moeten worden en waar we als hogeschool nog geen/weinig ervaring mee hebben. Er is duidelijk geworden dat de complexiteit en mogelijke risico’s van het gebruik van online proctoring groot is. Het afnemen van toetsen met gebruikmaking van online proctoring blijft daarom tot nader bericht niet toegestaan.
 • Alternatieven. Voor opleidingen is het om die reden noodzakelijk om te onderzoeken welke mogelijkheden en alternatieven er zijn om te toetsen zonder gebruik te maken van proctoring. Dit betekent vaak het gebruik van een andere type toets. Het Online magazine Toetsen op Afstand biedt een aantal opties.
 • Gecontroleerde experimenten. De hogeschool is onder regie van de dienst FIT een aantal kleinschalige experimenten gestart met online proctoring. Het gaat daarbij om toetsen die een klein belang hebben voor de studievoortgang, maar een hoog risico op fraude. De ervaringen daarmee zullen gebruikt worden om te zien óf en zo ja, hoe we als hogeschool online proctoring verantwoord kunnen inzetten. Gezien de complexiteit van het vraagstuk, zijn nog veel vragen onbeantwoord. De werkgroep neemt deze vraagstukken mee in de experimenten.

De uitkomsten van de experimenten worden uitgewerkt tot richtlijnen en adviezen die worden opgenomen in het online magazine Toetsen op Afstand. Bekijk dit regelmatig voor de meest actuele informatie op het gebied van online toetsing.

Lees de notitie voor uitvoerige verkenning van het onderwerp online proctoring. De voornaamste conclusies uit de notitie Online Proctoring krijgen ook een plek in het Online Magazine Toetsen op Afstand. Bekijk voor alternatieve mogelijkheden rondom toetsing ook de online magazines en eerder verschenen notities.

Er wordt tevens gewerkt aan een webinar over online toetsing en online proctoring voor professionals waarin alle aspecten van het vraagstuk aan bod zullen komen. Hierover zal z.s.m. worden gecommuniceerd.

Heb je na het lezen van de update én de notitie nog vragen, ga dan naar https://hr.topdesk.net/ en klik op Toetsen op afstand. Op deze site kun je ook terecht met al je andere vragen over online onderwijs en toetsing. Experts vanuit de hogeschool staan klaar om je vragen te beantwoorden.

UPDATE 20 mei: Groen licht voor herstart fysiek onderwijs op locaties

In de update van 15 mei hebben we aangekondigd hoe Hogeschool Rotterdam het fysieke onderwijs beetje bij beetje weer wil opstarten. Dat stappenplan had één voorbehoud: de kabinetsbesluiten op het gebied van hoger onderwijs. Dinsdagavond werd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte duidelijk dat we groen licht krijgen voor de gefaseerde herstart van ons onderwijs.

Volgens het Landelijk Protocol Herstart Hoger Beroepsonderwijs mag vanaf 15 juni onderwijs op de locaties weer opgestart worden. Het gaat hierbij om onderwijs dat niet op afstand verzorgd kan worden zoals vaardigheidsonderwijs, onderwijs in werkplaatsen, afstudeeractiviteiten en online toetsing waarbij surveillance onontbeerlijk is; ook omdat de hogeschool omwille van de privacy zeer terughoudend is als het gaat om het online surveilleren.

Tijdslots

De hogescholen krijgen hiervoor specifieke tijdslots toegewezen, waardoor de druk op in de spits reizen met het OV wordt verlaagd. Dat betekent dat de onderwijsactiviteiten tussen 11:00-15:00 uur en tussen 20:00-22:00 uur op de locaties plaatsvinden. Waar nodig zullen ook zaterdagen tussen 8:00 en 18:00 uur ingeroosterd worden, met mogelijk uitloop in de maand juli. Hierbij mogen we hogeschoolbreed gebruikmaken van maximaal 20 procent van onze normale capaciteit aanwezige studenten en medewerkers.

Uit de nieuwste besluitvorming van de overheid blijkt dat er ook, onder voorwaarden, ruimte is om tussen 15:00 en 20:00 uur op een verantwoorde manier onderwijsvormen te programmeren. In dit tijdslot mogen mensen de gebouwen niet verlaten. Hogeschool Rotterdam zal zeer terughoudend omgaan met deze ruimte die wij krijgen. We zullen alleen in hoge uitzondering en in de vorm van maatwerk gebruikmaken van de mogelijkheid om tussen 15:00 en 20:00 uur onderwijs te geven op locaties. We gaan dat vooralsnog alleen doen bij de opleidingen Chemie en BML die noodzakelijkerwijs langdurige onderwijsvormen programmeren in de labs.

Er wordt druk gewerkt aan de roostering in de bovengenoemde tijdslots. Meer daarover zal in een volgende update gecommuniceerd worden.

Afstudeerzittingen

De stukken van de Rijksoverheid bieden ook ruimte voor het organiseren van afstudeerzittingen op locatie. Gezien de schaarse capaciteit kiezen we er vooralsnog voor om alleen afstudeergerelateerde activiteiten die niet online kunnen plaatsvinden (zoals zaken die aanwezigheid in een werkplaats of laboratorium vereisen) op locatie te laten plaatsvinden. Afstudeerzittingen vinden online plaats. Als we meer ruimte weten te organiseren c.q. krijgen, bekijken we of en in welke mate we afstudeerzittingen in onze gebouwen gaan organiseren. Nadere berichten volgen.

Vragen over (’s avonds) reizen met het OV

Om zoveel mogelijk drukte in het OV te vermijden doen we een beroep op onze studenten en medewerkers om zoveel mogelijk naar de locaties te reizen met eigen vervoer, zoals de fiets of scooter.

We hebben een aantal vragen ontvangen over de late eindtijd van de roostering en het reizen met het OV voor mensen met gezondheidsrisico’s of mantelzorgers. We zullen zo optimaal mogelijk roosteren en zorgen dat het aantal reisbewegingen (ook ’s avonds) zoveel beperkt blijft. Ook zal vanwege roostering binnen de tijdslots het reizen plaatsvinden buiten de spits, dus in de daluren van het OV. Indien je toch dringende bezwaren hebt, verzoeken we je om hierover in contact te treden met je SLC’er, onderwijsmanager of de studentendecaan. We zullen dan net als in normale omstandigheden kijken of en hoe we maatwerk kunnen treffen. We hebben er vertrouwen in dat de maatregelen die OV-maatschappijen treffen, afdoende zijn.

Het opstarten van het fysieke onderwijs vindt in verschillende fases plaats. In onze update van 15 mei staat het overzicht van de drie fases. Omwille van je eigen veiligheid en gezondheid en die van onze andere studenten en medewerkers, verzoeken we je om voor je bezoek aan de locaties kennis te nemen van ons 1,5 meter-protocol.

We zijn blij met de ruimte die we krijgen. Wij hebben er zin in. Goed weekend! 

UPDATE 18 mei: doorstroom vervolgonderwijs, buitenlandse stages en verwijzingen online onderwijs en toetsing

Doorstroom mbo-hbo: instroom zonder mbo-diploma mogelijk
Vanwege de coronacrisis zijn sommige mbo-studenten niet in de gelegenheid alle tentamens of examens te maken om op tijd hun diploma te behalen, terwijl zij wel graag willen doorstromen naar het hbo. We willen deze groep mbo-studenten graag de kans geven om alsnog te starten met een opleiding op de hogeschool. Dat kan, ook als ze nog niet alle punten in het mbo hebben behaald. Zij krijgen de mogelijkheid om zowel hun mbo af te ronden als tegelijkertijd te starten met hun vervolgopleiding.

Deze regeling geldt voor mbo-studenten niveau 4 met een positief afrondingsadvies, waarin is aangegeven dat afronding van de mbo-opleiding binnen afzienbare tijd (voor 1 januari 2021) verwacht wordt. Dit afrondingsadvies kunnen zij aanvragen bij hun hun eigen mbo-school. Deze regeling heeft Hogeschool Rotterdam samen gemaakt met Rotterdamse mbo’s en hogescholen. Op deze manier nemen we onzekerheid weg en bieden mbo-studenten meer perspectief op een vervolgstudie.

Met een afrondingsadvies kunnen mbo-studenten zich dus aanmelden voor een hbo-opleiding en hoeven daarmee niet te wachten tot zij hun diploma hebben behaald. Hierdoor kunnen zij in september gewoon aan hun vervolgopleiding starten en hoeven ze doorstuderen niet een jaar uit te stellen. Want dat is zonde. We hopen dat deze regeling mbo-studenten helpt om met vertrouwen alsnog een studiekeuze te kunnen maken. In aanvulling op de landelijke regeling, hebben de Rotterdamse mbo’s en hogescholen het initiatief genomen om een aantal spelregels op te stellen, die het proces voor de studenten, docenten en instellingen zo helder mogelijk maken.

Ben jij een mbo-4 student in het examenjaar en loop je mogelijk wat studievertraging op, maar wil je wel doorstuderen op de hogeschool, lees dan in deze spelregels hoe je dat kunt doen. Heb je meer vragen, dan kun je uiteraard terecht op je eigen school of neem contact op met de afdeling Studievoorlichting van Hogeschool Rotterdam: hr.nl/studievoorlichting.

Doorstroom van Ad naar bachelor
Ook de doorstroom van een Associate degree naar een bachelor-opleiding willen we graag mogelijk maken voor studenten die willen doorstuderen, maar hun Ad-opleiding nog niet helemaal hebben afgerond. De coronacrisis mag niet de oorzaak zijn dat studenten een kleine studievertraging oplopen en daardoor niet de overstap kunnen maken van een Ad-opleiding naar een bachelor. Voor deze studenten hebben we een regeling opgesteld. Instroom in een bacheloropleiding is mogelijk als de afronding van de Ad-opleiding voor 1 januari 2021 verwacht wordt. De examencommissie van de Ad-opleiding stelt hiervoor een afrondingsadvies op, op basis waarvan inschrijving bij een bacheloropleiding mogelijk is.

Loop jij mogelijk wat studievertraging op, maar wil je doorstromen naar een bacheloropleiding? Lees in deze spelregels hoe je dat kunt doen en wat de voorwaarden zijn. Heb je vragen, informeer dan bij de afdeling Studentzaken van RAc. Let op dat je je inschrijft voor 1 juni.

Stages buitenland en exchangeprogramma’s
Het College van Bestuur heeft besloten dat in het eerste semester van 2020-2021 geen exchange en geen stages in het buitenland zullen plaatsvinden. Hiertoe is besloten vanwege de grote onzekerheid die momenteel bestaat over de mogelijkheden om veilig te kunnen reizen vanaf september en de gevolgen die dat heeft voor een zorgvuldige voorbereiding van de reis. Alleen studenten die zich op dit moment al fysiek in het buitenland bevinden en daar ter plekke stage gaan lopen – en daar dus niet voor hoeven te reizen – krijgen toestemming om dit onderdeel van hun studie in het buitenland te volgen, mits zij ook aan alle andere voorwaarden voor stage in het buitenland voldoen.

Online onderwijs en toetsing 
Nu onderwijs op afstand voorlopig de norm is binnen de hogeschool vinden docenten het prettig hun ervaringen met elkaar te delen en elkaar te inspireren. Voor de meest actuele informatie en nieuwe toepassingen voor online onderwijs en toetsing kun je terecht bij het online magazine Onderwijs op Afstand en het online magazine Toetsen op Afstand. Deze online magazines worden continu up to date gehouden.

We hebben in Nederland iets meer bewegingsvrijheid gekregen. Het basisonderwijs is weer op locatie gestart en volgende maand kunnen we – als het goed is – weer een terrasje pakken. Ondertussen gaat ons online onderwijs en toetsing natuurlijk ook door, maar het kabinet beslist op korte termijn of het hoger onderwijs de komende maanden meer gebruik kan maken van de locaties. Bij een positief besluit betekent het dat ook voor Hogeschool Rotterdam in de komende maanden meer ruimte ontstaat om het fysieke onderwijs weer op te pakken. Deze herstart van het fysieke onderwijs wordt zo snel mogelijk in gang gezet om studievertraging te voorkomen of te beperken. Dat zal stapje voor stapje gebeuren, dus: online onderwijs waar het kan én thuis leren en werken blijft de norm.

Hogeschool Rotterdam zal in verschillende fases haar deuren openen voor beperkt fysiek onderwijs. Graag informeren we jullie over de aanpak.

Fase 0: nu tot 15 juni - afstudeergerelateerde activiteiten
Volgens de huidige afspraken met het ministerie van OCenW (en binnen de richtlijnen van het RIVM) is het nu al toegestaan om afstudeergerelateerde activiteiten op locatie te laten plaatsvinden. In deze fase zitten we nu. Het doel is om afstudeerders de mogelijkheid te bieden hun studie tijdig af te ronden. Afstudeerbegeleiding en -zittingen blijven online, zoals nu ook het geval is. We begrijpen dat dit voor sommige studenten niet de gedroomde afsluiting van je studie is, maar de situatie is op dit moment helaas niet anders.

Bij activiteiten op locatie gaat het om fysiek onderwijs in werkplaatsen of praktijklokalen dat direct gerelateerd is aan het afstuderen. Dit geldt voor met name opleidingen van de Willem de Kooningacademie en onze instituten die het meer technisch georiënteerde onderwijs aanbieden, EAS, IGO en RMI. Deze activiteiten zullen op kleine schaal plaatsvinden in praktijklokalen en werkplaatsen op de volgende locaties van de hogeschool:

 • Wijnhaven/Blaak - WdKA (vanaf 25 mei)
 • Academieplein (vanaf 2 juni)

Studenten en medewerkers voor wie dit geldt, worden door hun eigen instituut/opleiding verder geïnformeerd.

Openstelling van kleinschalige afstudeergerelateerde activiteiten in de werkplaatsen biedt ons de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met maatregelen en protocollen voor de volgende fase. Uiteraard hanteren wij bij de uitvoering van deze activiteiten de richtlijnen van het RIVM om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en studenten in acht te nemen. In de gebouwen zullen extra zichtbare maatregelen getroffen worden rond bewegwijzering en hygiënemaatregelen. Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar, bij verkoudheidsklachten blijf je thuis, enz. Volg de instructies en aanwijzingen op de locaties goed op.  

De kleine groep studenten en medewerkers die thuis geen voorzieningen hebben voor online onderwijs en toetsing of die beter kunnen werken of studeren in onze gebouwen, kunnen in deze fase net zoals de afgelopen weken terecht op de locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat. We monitoren dit permanent en zorgen er blijvend voor dat de druk op onze gebouwen én het openbaar vervoer als gevolg hiervan niet te groot wordt.

Fase 1 en 2 afhankelijk van Kabinetsbesluit Landelijk Protocol Herstart Hoger Beroepsonderwijs
Voor we verder gaan naar fase 1 en 2 willen we jullie erop wijzen dat de overheid op korte termijn nog een besluit zal nemen over een beperkte herstart op locaties volgens het Landelijk Protocol Herstart Hoger Beroepsonderwijs. Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden en zal naar waarschijnlijkheid 20 mei gecommuniceerd worden. Dan wordt duidelijk of het genoemde protocol, waar de hogescholen al afspraken over hebben met het ministerie van OCenW, ook het kader gaat worden voor de periode na 15 juni. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden.

Het is echter van belang dat we nu al aan de slag gaan met voorbereidingen en maatregelen voor de verschillende fases, zodat we direct kunnen starten wanneer dat mogelijk is. Ook willen we inzicht geven in waar achter de schermen hard aan wordt gewerkt. Daarnaast ontvangen we signalen dat er zowel bij medewerkers als studenten behoefte is aan meer perspectief voor de komende weken en maanden. Om aan die behoefte tegemoet te komen, hebben we ervoor gekozen om jullie – onder voorbehoud - vroegtijdig te informeren.

Fase 1: 15 juni tot 1 september - beperkt fysieke onderwijsactiviteiten
Volgens het Landelijk Protocol Herstart Hoger Beroepsonderwijs, dat naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgende week door het kabinet wordt vastgesteld, komt er vanaf 15 juni nog meer ruimte om onderwijs op de locaties op te starten. Het gaat hierbij om onderwijs dat niet op afstand verzorgd kan worden zoals vaardigheidsonderwijs, onderwijs in werkplaatsen, afstudeeractiviteiten en online toetsing waarbij surveillance onontbeerlijk is; ook omdat de hogeschool omwille van de privacy zeer terughoudend is als het gaat om het online surveilleren.

De hogescholen krijgen hiervoor specifieke tijdslots toegewezen, waarbij de druk op in de spits reizen met het OV wordt verlaagd. Dat betekent dat de onderwijsactiviteiten tussen 11:00-15:00 uur en tussen 20:00-22:00 uur op de locatie plaatsvinden. Waar nodig zullen ook zaterdagen ingeroosterd worden, met mogelijk uitloop in de maand juli. Hierbij mogen we hogeschoolbreed gebruikmaken van maximaal 20 procent van onze normale capaciteit aanwezige studenten en medewerkers.

Hoe gaan we dit doen:

 • 5 locaties open. Er is een afweging gemaakt welke gebouwen zonder grote aanpassingen geschikt zijn voor onderwijs op 1,5 meter afstand. Vanaf 15 juni tot september zal beperkt fysiek onderwijs aangeboden worden op de locaties:

  -      Academieplein
  -      Wijnhaven/Blaak (Willem de Kooning Academie)
  -      Museumpark
  -      RDM
  -      Rochussenstraat

  Locatie Museumpark wordt specifiek en exclusief ingericht als digitale toetslocatie, voor toetsen die niet op afstand kunnen worden afgenomen. We gaan – binnen RIVM-richtlijnen – een toetscapaciteit neerzetten van maximaal 300 studenten. De locatie Kralingse Zoom, die momenteel geopend is, is vanaf 15 juni volledig gesloten. Reden hiervoor is dat de sloop van bouwdeel C dan versneld kan plaatsvinden en het gebouw per 1 september weer opengesteld kan worden met zeer beperkte overlast.

  Dit betekent dat je mogelijk op een andere locatie ingeroosterd kunt worden dan je normaal gewend bent. Betrokken medewerkers en studenten die dit betreft, worden over verdere details door hun eigen opleiding/instituut geïnformeerd. Het streven is dat we begin juni duidelijkheid kunnen geven over roosters.

  Ook andere locaties blijven voorlopig gesloten. De kleine groep medewerkers en studenten die de afgelopen weken gebruik heeft gemaakt van de locatie Kralingse Zoom om te werken of studeren, omdat zij thuis geen voorzieningen hebben, kan vanaf 15 juni terecht op vier locaties: Academieplein, RDM, Rochussenstraat of Wijnhaven/Blaak (WdKA). Indien de toeloop naar deze vier locaties te groot wordt, zullen andere maatregelen worden getroffen. Museumpark wordt exclusief gebruikt als toetslocatie op basis van centraal gecoördineerde roostering. 
 • Roostering. De roostering zal centraal geregisseerd worden, om de kaders van de protocollen te bewaken. Met instituten die gezamenlijk van een locatie gebruik maken, wordt samengewerkt om een zo optimaal mogelijk rooster te maken. Nadere informatie volgt vanuit je eigen opleiding/instituut. We benadrukken nogmaals dat we gebonden zijn aan eerder genoemde tijdslots en dat inzet van zaterdagen en uitloop in de maand juli ook mogelijk is, met het oog op het voorkomen van achterstanden. We vragen hiervoor jullie begrip en medewerking.

 • Online toetsing op Museumpark. Digitale toetsing waarbij surveillance onontbeerlijk is, vindt van 15 juni tot 1 september exclusief plaats op locatie Museumpark. De eerste drie verdiepingen worden ingezet voor digitale toetsen. Er is, zoals gezegd, een capaciteit van 300 toetsplekken. De inrichting vindt plaats volgens de anderhalvemeterveiligheid. Met de roostertijden wordt rekening gehouden met landelijk toegewezen tijdslots, ook worden starttijden van activiteiten van ruimtes die dicht bij elkaar liggen verspreid. We gaan de zaterdag gebruiken om toetsen te organiseren die te maken hebben met instroomeisen (landelijke toetsen PABO) en toelatingseisen (21+). Nadere informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

 • Maatregelen en inrichting van gebouwen. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze medewerkers en studenten en doen er alles aan om binnen de richtlijnen van de RIVM een prettige en veilige omgeving te creëren. Zo verzoeken wij iedere student en medewerker zich te registreren bij binnenkomst en zich af te melden bij vertrek. In de gebouwen worden op een aantal plaatsen zuilen met desinfecterende handgel geplaatst. Daarnaast wordt bestickering aangebracht met instructies en aanwijzingen voor het maximum aantal personen per ruimte en verplichte looproutes. Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen. Daarom doen we een dringend beroep op onze studenten en medewerkers om deze aanwijzingen strikt te volgen.

 • Cateringfaciliteiten. De catering wordt, alleen indien dat technisch en logistiek mogelijk is, in de vorm van afhaalpunten gerealiseerd; restaurants blijven helaas gesloten. Koffie- en snoepautomaten zijn wel beschikbaar met desinfecterende doekjes om de bedieningspanelen en handen schoon te maken.

 • Protocollen. In lijn met het landelijke protocol heeft Hogeschool Rotterdam een eigen protocol opgesteld voor onderwijs in de anderhalvemetersamenleving. We doen hierbij aan iedereen het dringende verzoek om dit protocol goed door te nemen, voordat je een locatie bezoekt. Dit protocol dient te allen tijde nagevolgd te worden. Voor onderwijssituaties die binnen anderhalve meter moeten plaatsvinden, zoals praktijkonderwijs waarbij sprake is van fysiek contact (zoals verpleegkunde of fysiotherapie) of gebruik van krappe lascabines, gelden nadere richtlijnen, gebaseerd op de richtlijnen voor contactberoepen van het RIVM.

 • Thuiswerken blijft de norm. Fase 1 gaat slechts over een deel van ons onderwijs en onderzoek. Wat betekent dat we voor overige onderwijs-, onderzoeks-, en ondersteuningsactiviteiten vanuit huis blijven werken, zoals nu ook het geval is. Dat geldt ook voor vergaderingen e.d.

 • Zomervakantie. Ons bereiken veel vragen over de zomervakantie. Uiteraard is het belangrijk dat we na deze roerige tijd, straks kunnen genieten van de welverdiende rust. We willen hierover twee dingen benadrukken: enerzijds zullen we niet onnodig de zomervakantie inkorten, maar tegelijkertijd zullen we indien nodig de kans niet voorbij laten gaan om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen. Ook als dat betekent dat er iets langer moet worden doorgewerkt/doorgeleerd, zodat studenten (c.q. opleidingen) straks in september zoveel mogelijk hebben ingehaald. Daarmee zorgen we dat we straks met een schone lei weer aan het volgende studiejaar kunnen beginnen. Als we de roosters kunnen maken voor de periode na 15 juni, zullen we hierover nader berichten.

Fase 2: vanaf 1 september tot nader order
Als de coronacrisis zich volgens verwachting ontwikkelt en we uitgaan van een positief scenario, is de kans aanwezig dat er vanaf september een verdere versoepeling van de overheidsmaatregelen plaatsvindt, waardoor meer ruimte ontstaat voor het aanbieden van onderwijs. Hoewel we dan nog niet teruggaan naar de normaalsituatie, kan het zijn dat de tijdslots worden uitgebreid en/of de capaciteit wordt verhoogd. We bereiden ons voor op de inrichting van verdere fysieke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op de locaties, waarbij we kleinere groepen studenten kunnen ontvangen.

 • Ontvangst nieuwe studenten. Zo heten we onze nieuwe studenten graag van harte welkom en bij voorkeur ontvangen we hen in kleine groepen fysiek bij ons op school voor nadere kennismaking met hun medestudenten en docenten.

 • Ruimte voor een-op-een gesprekken. Zoals bekend, hebben we zorgen dat we de verbinding met groepen studenten verliezen. Om dat te herstellen is het absoluut nodig met fysieke gesprekken het contact te hernieuwen en afspraken te maken over de studievoortgang. Dus zal er aandacht zijn voor studenten die dreigen af te haken, om welke reden dan ook. Met hen voeren we dan graag één-op-één-gesprekken.

De komende weken zal duidelijk worden, hoe we deze fase vorm kunnen geven en onder welke voorwaarden. Zodra hierover meer bekend is, zullen we jullie informeren via een update.

Reizen naar de locaties
Een beperkte heropstart op locaties, betekent ook dat er weer naar de locaties gereisd moet worden. We kunnen ons voorstellen dat dit een prettig, maar ook een spannend vooruitzicht is, na een langere tijd vanuit huis werken of studeren. Om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets. Reis je met het OV, houd je dan aan de maatregelen die daarvoor gelden. De beperkte parkeerfaciliteiten worden niet op voorhand ter beschikking gesteld aan medewerkers of studenten. In uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld op grond van een medische indicatie - zal worden bekeken of hiervoor ruimte kan worden gemaakt.  Mocht je hierover nog vragen en/of zorgen hebben, neem dan contact op met je decaan, je leidinggevende of mail naar het corona informatiepunt corona.info@hr.nl

Tot slot
We wijzen jullie er nogmaals op dat er vanwege overheidsmaatregelen nog wijzigingen kunnen komen in de uitwerking van de fases. Ook willen we nogmaals benadrukken dat thuiswerken en onderwijs op afstand voorlopig de norm blijft, tot een verdergaande versoepeling van de overheidsmaatregelen. We kijken met grote interesse uit naar de volgende fases en zullen jullie zo snel mogelijk informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Laten we in ieder geval positief, met een beetje meer perspectief het weekend ingaan.

De boodschap van Mark Rutte was dinsdagavond glashelder: houd vol! Het kabinet wil geen risico’s nemen. Een tweede golf van het coronavirus moet worden voorkomen. Dat betekent dat we als hogeschool voorlopig verder gaan op dezelfde route die we al hebben ingezet: onderwijs op afstand, online toetsing en thuiswerken. In een vroeg stadium hebben we daar de datum van 1 juni aan verbonden. Die blijft dus overeind.

Evenementen
Ook op het gebied van evenementen was de premier duidelijk: die gaan tot september niet door. Dat geldt ook binnen de hogeschool. Er worden dus geen plannen gemaakt voor fysieke introducties, kampen, jaaropeningen, et cetera. Wel roepen we instituten en opleidingen op goed na te denken over (online) alternatieven die we kunnen bieden aan bijvoorbeeld nieuwe studenten, zodat zij zich welkom voelen.

Kleinschalige afstudeersessies in werkplaatsen en laboratoria
Intussen kijken we (aan de hand van reeds eerder gemaakte afspraken met het ministerie van OCW) welke ruimte er op dit moment is voor het onderwijs op locatie. Denk hierbij aan kleinschalige afstudeersessies en andere afstudeeractiviteiten waarbij aanwezigheid van de student noodzakelijk is. Zo kijken we naar de mogelijkheden om, uiteraard volledig volgens de richtlijnen van het RIVM, op kleinschalige wijze onze werkplaatsen en laboratoria open te stellen voor examinering.

Bij sommige opleidingen zijn studenten en docenten afhankelijk van deze locaties om te kunnen afstuderen. Om achterstanden op dit gebied te voorkomen (of in te halen) bestuderen we hoe zij ‘RIVM-proof’ gebruik zouden kunnen maken van werkplaatsen en laboratoria. Hiervoor worden protocollen opgesteld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, communiceren we dat zo snel mogelijk.

Toetsen
Parallel hieraan kijken we naar hoe we na 1 juni eventueel gecontroleerd toetsen - die echt niet op afstand afgenomen kunnen worden - kunnen laten plaatsvinden, in een ruimte waarbij een surveillant aanwezig is. Ook dit vanzelfsprekend geheel volgens de regels van het RIVM. Voor alle toetsen geldt; indien omzetting naar een online vorm mogelijk, dan is de regel dat we die online afnemen. Alleen voor toetsen waarbij geen online alternatief mogelijk is, zal uitzonderlijk gekeken worden hoe we die na 1 juni op locatie kunnen afnemen.

Online surveilleren/proctoring
We ontvangen signalen dat er vragen zijn over online toetsen en de inzet van online surveilleren. Hogeschool Rotterdam heeft besloten bij online toetsen in principe geen gebruik te maken van de mogelijkheden rondom online proctoring (online surveilleren). Reden daarvoor is dat het complexe materie betreft waar verschillende haken en ogen aan zitten, waaronder op het gebied van privacy van de student.

Ook biedt het net als fysiek surveilleren niet 100 procent dekking van de kans op fraude, waardoor het niet zaligmakend is. Dat betekent dat de risico’s met betrekking tot fraude door de opleidingen per toets zorgvuldig worden afgewogen en zo veel mogelijk worden ondervangen. Bijvoorbeeld door het inzetten van andere toetsvormen, zoals opdrachten waarbij de kennis ook wordt getoetst. Of door toetsen uit het eerste jaar en soms tweede jaar, waar geen eindkwalificaties in worden afgetoetst en geen kennis wordt getoetst die essentieel is voor de beroepsuitoefening en die niet elders in de vier jaar wordt afgetoetst, uit te voeren met online toetsprogramma’s met fraudepreventie die wel passend is binnen de AVG. Opleidingen maken deze afwegingen in overleg met de examencommissie.

Op experimentele basis is en wordt bij opleidingen wel ervaring opgedaan met online toetsing waarbij online surveilleren wordt ingezet. Binnen de kaders van de AVG wordt experimenteel in beperkte mate gecontroleerd risico genomen, in overleg met de aangewezen experts en dat wordt ook goed gedocumenteerd. In een aantal gevallen hebben we geconstateerd dat we tegen grenzen van privacy wetgeving aanlopen, dan wordt besloten om dit niet meer toe te passen. Deze ervaringen worden meegenomen in vervolgstappen, want we blijven nadenken hoe we met online proctoring kunnen experimenteren, waarbij we binnen de kaders van de AVG blijven.

Zaterdagopenstelling
Voorafgaand aan de coronacrisis was er sprake van dat onze gebouwen ook op zaterdag geopend zouden zijn, zodat studenten ook in het weekend een plek kunnen vinden om te studeren. Na een inventarisatie van die behoefte in de huidige situatie blijkt dat zaterdagopenstelling niet nodig is. We schorten dit plan dan ook op tot 1 juni. Mocht de overheid voor die tijd de maatregelen versoepelen, kijkt de hogeschool nogmaals naar de openstelling van de gebouwen op zaterdag. Daarover wordt dan uiteraard direct gecommuniceerd.

Lastige aansluiting sommige studenten bij online onderwijs
Veel studenten zijn al volledig gewend aan onderwijs op afstand, maar voor sommigen is het lastiger om aansluiting te vinden bij online onderwijs. Niet vreemd, want het is een totaal andere manier dan we gewend waren. Toch is het belangrijk voor studenten om zo goed mogelijk mee te gaan in de nieuwe manier van onderwijs genieten. Vooral ook om onnodig achterstand te voorkomen. Ondervind je hiermee problemen? Neem dan contact op met je studieloopbaancoach of meld je bij de decaan. Op deze Hint-pagina vind je tips om thuis zo goed mogelijk te kunnen studeren.

Zoom
In de vorige update is al gewezen op het (beperkte) gebruik van Zoom. Hierbij willen we benadrukken dat het gebruik van deze applicatie alleen kan plaatsvinden met de versie van de hogeschool. Ook als je een externe uitnodiging ontvangt voor een videogesprek via Zoom, dien je de versie te gebruiken die je via onze Hint-pagina kunt downloaden.

Deadline coulanceregeling
Enkele weken geleden is in de update aandacht geweest voor de coulanceregeling. Hiervan kunnen studenten gebruikmaken als hun buitenlandreis is geannuleerd of afgebroken vanwege de coronacrisis en zij hun geld niet vanuit de reisorganisatie of de verzekering kunnen terugkrijgen. Omdat alle reizen voor het lopende collegejaar inmiddels zijn geannuleerd en de studenten die naar Nederland wilden terugkeren zijn teruggekeerd, is besloten een einddatum aan de coulanceregeling te verbinden. De uiterste inleverdatum om een volledige aanvraag bij je instituutsdirecteur in te dienen is 15 juli 2020.

Kwetsbare gezinnen
Vanwege de coronacrisis en overheidsmaatregelen zijn er mogelijk zorgen over spanningen binnen kwetsbare en onveilige gezinnen. De sociale controle is voor een groot deel weggevallen, waardoor kwetsbare gezinnen nog meer in een isolement raken, met het risico dat er geweld plaatsvindt. Enkele concrete tips die als HR-beroepskracht relevant kunnen zijn:

 • Zorg dat je als HR-beroepskracht bereikbaar bent en duidelijk op welke manier.
 • Videobellen of chatten kan een goed alternatief zijn voor face to face contact.
 • Indien je een bepaalde situatie van een student en zijn thuissituatie niet vertrouwt, bespreek het (conform de meldcode) met collegiale deskundigen en/of aandachtsfunctionarissen.
 • Voorlichting bieden en concrete afspraken met je student maken kan bevorderlijk zijn voor het onderhouden van het contact.

  Kijk voor meer informatie op onze speciale Hint-pagina

Geen uitstel van de BSA, maar afstel
Er is sprake van landelijke communicatie over het bindend studieadvies (BSA). Het ministerie van OCW geeft, in lijn met hoe de wet de bevoegdheden regelt, hogescholen en universiteiten daarin de ruimte om een eigen lijn te hanteren, maar communiceert in termen van uitstel van het BSA. Een aantal hogescholen en universiteiten kiest voor deze lijn. Hogeschool Rotterdam houdt vast aan de lijn dat eerstejaars en tweedejaars studenten wel een bindend studie advies krijgen, maar dat daar geen consequenties aan verbonden zullen worden. Hogeschool Rotterdam kiest dus nadrukkelijk voor afstel. Niemand hoeft dus de opleiding te verlaten. Dat betekent niet dat de hogeschool geen waarde hecht aan het BSA. Integendeel. Studenten zullen worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en moeten dat advies zeer serieus nemen. Immers, de nog niet behaalde studiepunten zullen op een later moment alsnog behaald moeten worden. Formele eisen die gesteld worden aan het behalen van de propedeuse en het Ad- of bachelorexamen, blijven bestaan.

Doorstroom van bachelor naar master
Met het ministerie van OCW is de landelijke afspraak gemaakt dat voor de doorstroom van de bachelor naar de master voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar vertraging oplopen, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Hogescholen en universiteiten krijgen de ruimte om af te wijken van de instroomeis dat een bacheloropleiding moet zijn afgerond voorafgaand aan deelname aan een masteropleiding.

De hogescholen zullen bachelorstudenten voorwaardelijk toelaten tot hun masteropleidingen tot 1 januari 2021. Indien het de student niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten. 

De universiteiten communiceren uiterlijk voor 15 mei 2020 wat de voorwaarden zijn voor instroom in masteropleidingen in het studiejaar 2020-2021. Hogeschool Rotterdam gaat hierover specifiek in gesprek met die universiteiten waar veel van haar studenten naar doorstromen, zoals de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Zodra meer bekend is, zal hierover worden gecommuniceerd. 

Magazine online toetsing
Bij onderwijs op afstand hoort ook toetsing op afstand. Dat biedt beperkingen maar zeker ook kansen. De hogeschool heeft een online magazine gepubliceerd, dat handvatten biedt voor digitale toetsing. Zo is er een overzichtspagina over veranderingen in toets- en afnamevorm, richtlijnen en tips per toetsvorm.

Het magazine is in zeer korte tijd tot stand gekomen. Er wordt continu gewerkt aan het completer maken van het magazine. Voor vragen over toetsing op afstand kun je terecht bij een speciale helpdesk.

Hulp bij online studeren
Thuis vanachter een laptop studeren is nu eenmaal anders dan studeren op de manier die we gewend waren. Alle tips en tricks voor studeren vanuit huis heeft de afdeling Studentenwelzijn (OeO) gebundeld op één Hint-pagina. Op de pagina hulp bij online studeren staat wat studenten kunnen doen om thuis meer ritme en structuur te creëren en lekker in hun vel te zitten.

Ook staat duidelijk aangegeven waar studenten terecht kunnen voor hulp, zoals het decanaat en Student aan Zet. Deze pagina kan ook docenten en coaches helpen hun studenten beter te begeleiden en te ondersteunen op afstand.

Keuzevakken
Er waren signalen dat met name het aanbod aan keuzevakken in deze tijd snel verschraalde. Uit een inventarisatie is gebleken dat het gros van de keuzevakken doorgang vindt. De hogeschool is blij met het feit dat de diversiteit van het aanbod groot is en dat studenten – ook in deze tijden – zichzelf kunnen verrijken met het volgen van keuzevakken. Mochten er veranderingen zijn wat betreft het rooster of het toch niet doorgaan van een keuzevak, dan worden de studenten hiervan op de hoogte gebracht door de opleiding die het keuzevak aanbiedt.

Beperkt gebruik van Zoom
De hogeschool heeft eerder aangegeven dat geen gebruik gemaakt moet worden van het programma Zoom. De afgelopen weken zijn veel vragen gesteld over het gebruik van Zoom in ons online onderwijs. De risico’s voor privacy en veiligheid bij het gebruik van dit product zijn veelvuldig in de nationale en internationale media besproken. Zoom heeft evenwel evidente voordelen en ondersteunt specifieke onderwijsvormen en -activiteiten beter dan bijvoorbeeld Microsoft Teams. Specifieke gaat het over (1) live college aan grote groepen waarbij het gelijktijdig zien van meer dan vier studenten belangrijk is en over (2) het uiteen gaan in zogenaamde "break out sessies" waar de docent tussen wisselt.

Er is daarom de afgelopen weken met Zoom gewerkt aan een configuratie die past binnen de kaders voor privacy en veiligheid van onze organisatie. We kunnen daardoor nu Zoom op kleine schaal gebruiken, waarmee we ons eerdere verbod inruilen voor het uitgangspunt ‘Microsoft Teams tenzij’. Gebruik Zoom dus alleen voor onderwijssituaties waar het noodzakelijk is. Gebruik Zoom niet voor normaal overleg, teamvergaderingen en externe contact waar Microsoft Teams voor ingezet kan worden en helemaal niet voor privacy gevoelige gesprekken. In het gebruik van Zoom is de configuratie van Hogeschool Rotterdam verplicht. Ook wordt ten sterkste aangeraden de op Hint beschikbare documentatie voor gebruik goed door te nemen. De ontwikkelingen rondom Zoom en de gevolgen hiervan voor privacy en veiligheid worden de komende periode door onze privacy officers en security officers nauwgezet gevolgd.

Hogeschool bereidt zich voor op verschillende opstartscenario’s
We zijn als hogeschool uiteraard al aan het nadenken over de opstart van de hogeschool wanneer dat weer mogelijk is. We doordenken daarbij verschillende scenario’s en nemen daarin ook de oproep van premier Mark Rutte mee aan scholen om alvast na te denken over het mogelijke scenario dat we ons nog langer aan de RIVM-maatregelen moeten houden. Wat betekent het bijvoorbeeld voor het fysieke en online onderwijs op de hogeschool als de maatregel van 1,5 meter afstand eventueel verlengd wordt. Iedereen begrijpt dat we niet ‘normaal’ van start kunnen gaan in het nieuwe jaar als dergelijke beperkende maatregelen ook dan nog gelden. Een werkgroep met collega’s van verschillende disciplines doordenkt de verschillende scenario’s en de mogelijkheden. We zullen jullie hier te zijner tijd verder over informeren.

Zaterdagopenstelling
Studenten zouden vanaf komend weekend ook op zaterdagen terechtkunnen in de open werkplekken van de nog geopende locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat. Vanwege het paasweekend gaat dit echter niet door. De gebouwen zijn tot en met maandag gesloten. Over de gevolgen van de coronacrisis voor de overige zaterdagopenstellingen wordt nog gecommuniceerd.

Online onderwijs en toetsing
Uit een inventarisatie bij de verschillende instituten blijkt dat de hogeschool het in korte tijd voor elkaar gekregen heeft om vrijwel het merendeel van het onderwijs van fysiek naar online om te zetten. Onderwijs dat niet mogelijk is zonder het ontwikkelen en tonen van praktische vaardigheden en waar dus geen alternatieven voor ontwikkeld kunnen worden, wordt nu niet gegeven. Dat wordt op een later moment ingehaald. Ook toetsen zijn of worden zoveel als mogelijk omgezet naar online; ook hier geldt dat met name vaardigheidstoetsen niet online afgenomen kunnen worden en dus doorschuiven naar een later moment.

Waarde van diploma staat voorop
Sommige toetsvormen zijn in een online omgeving fraudegevoeliger dan andere. Het voorkomen van fraude blijft bij online toetsen ook van wezenlijk belang. Opleidingen zullen vooral gebruik maken van een aantal erkende mogelijkheden, die hun kwaliteit op het gebied van online toetsing al bewezen hebben. De kwaliteit van het onderwijs en het diploma blijft bij Hogeschool Rotterdam voorop staan. Ook nu we voorlopig Hogeschool Rotterdam Online zijn, is het van belang op verantwoorde wijze toetsen af te nemen.

Dat het even duurt voordat overal helder geworden is welke van deze toetsen doorgang kunnen vinden, (volgens bekend rooster, of later), komt doordat de Examencommissies – die de wettelijke taak hebben het niveau van het onderwijs te borgen – deze toetsen één voor één controleren op geldigheid en betrouwbaarheid.

Alle opleidingen staan in contact met studenten en hebben hen geïnformeerd over welk onderwijs en welke toetsing doorgaat, wat niet doorgaat en waar aan alternatieven wordt gewerkt. Op een aantal plaatsen is de opleiding, omwille van zorgvuldigheid, nog in overleg met de examencommissie en worden studenten uiterlijk begin volgende week geïnformeerd. Hierdoor weet iedere student straks waar hij of zij aan toe is.

De opleidingen hebben een immense klus geklaard, waar veel mensen heel hard aan hebben gewerkt. De hogeschool is trots dat in deze tijden medewerkers en studenten de mouwen nog eens extra opstropen om zaken voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd is er het besef dat de situatie niet ideaal is, omdat niet ál het onderwijs digitaal aangeboden kan worden.

De hogeschool doet een beroep op studenten om daar begrip voor te hebben, maar ook om zich in te zetten voor het onderwijs en de toetsen die wel worden aangeboden.

Extra studeerplekken
Nu de online toetsing toeneemt, ontstaat er vanuit studenten vraag naar een rustige studeerplek in de geopende locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat. Studenten van alle instituten kunnen hier terecht als ze thuis geen of onvoldoende voorzieningen hebben om goed te kunnen studeren; of ingeval thuis andere oorzaken verhinderen dat er geconcentreerd geleerd en gewerkt kan worden. Op de twee locaties worden naast de open leercentra een aantal lokalen opengesteld waar rustig gewerkt kan worden. Studenten kunnen bij binnenkomst duidelijk aangeven dat zij behoefte hebben aan een dergelijke studeerplek, zodat zij een ruimte toegewezen kunnen krijgen.

Iedereen dient zich strikt te houden aan de geldende aanwijzingen van de overheid met betrekking tot de afstand houden én thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten. Volg ook de aanwijzingen op van medewerkers van de hogeschool bij toewijzing van ruimtes om te werken en leren én aanwijzingen die zij geven in het uitoefenen van hun toezichthoudende functie. Daar waar de voorzieningen thuis adequaat zijn, is het advies daar gebruik van te maken. Overigens, het kan zo zijn dat de hogeschool bij een bepaalde drukte een rem op de toegang zet.

Thuiswerken
Om zo optimaal mogelijk thuis te kunnen werken, heeft de hogeschool op Hint informatiepagina’s ingericht waar werknemers terecht kunnen voor tips en adviezen. Bijvoorbeeld over het inrichten van een werkplek, thuiswerken met kinderen en gezond blijven, zowel op fysiek als mentaal gebied. Kijk voor meer informatie op de Hint-pagina’s Gezond thuiswerken en Fysieke en mentale gezondheid.

Borging kwaliteit online onderwijs en online toetsing
Ook in deze tijd van online onderwijs en online toetsing staat de borging van de kwaliteit en het niveau van ons diploma bij Hogeschool Rotterdam voorop. De hogeschool zal er op toezien dat de gevolgen van de coronamaatregelen hier geen invloed op hebben. Nu we voorlopig als Hogeschool Rotterdam Online verder gaan, is het van belang verantwoorde besluiten te nemen over veranderingen in de wijze waarop we  toetsen.

De afgelopen dagen is in dat kader hard gewerkt aan een document waarin zorgvuldig staat beschreven wat de richtlijnen en adviezen van de hogeschool zijn op het gebied van online toetsing. De hogeschool deelt deze notitie graag publiekelijk. De hogeschool heeft deze notitie deels gebaseerd op kennis van andere hogescholen en stelt daarmee andere hogescholen in staat gebruik te maken van haar kennis.  

Intussen wordt gewerkt aan het hoofdstuk ‘Toetsen’ van het digitale magazine ‘Onderwijs op Afstand’, waarmee medewerkers aan de slag kunnen om toetsen in digitale vorm zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan te kunnen bieden. De verwachting is dat eind deze week de eerste onderdelen van dit hoofdstuk gereed zijn.

Oproep Helpdesk Toetsing
Hogeschool Rotterdam heeft de deskundigheid in huis op het gebied van online toetsen. Maar we kunnen extra steun gebruiken. Iedereen die ervaring heeft met het uitvoeren van online toetsing en die collega’s online wil ondersteunen met het gebruik van de tools hiervoor, kan zich bij de helpdesk melden. We maken graag gebruik van je expertise. Mail naar corona.info@hr.nl met als onderwerp ‘ik help graag’.

Vitale beroepen
Er was de afgelopen tijd onduidelijkheid over welke beroepen onder de noemer ‘vitale beroepen’ vallen. Ook binnen de hogeschool kwamen daar vragen over. In het document van de rijksoverheid staan ‘leraren en personeel dat nodig is op school’ voor het afstandsonderwijs. Navraag bij het ministerie van OCW leert dat dit ook voor het hoger onderwijs geldt. Alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam vallen dus onder vitale beroepen en kunnen dus een beroep doen op noodopvang. Het uitgangspunt van de overheid is dat beide ouders een vitaal beroep moeten hebben. “Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen”, staat op de website.

Dienstreizen
In de vorige update stond vermeld dat alle studiereizen tot en met het einde van het huidige collegejaar worden gecanceld. Dat geldt ook voor dienstreizen. Dienstreizen kunnen tot nader order niet geboekt worden voor de periode tot augustus. De hogeschool heroverweegt dit besluit wanneer het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangepast, wanneer de kleurcodes van landen veranderen van oranje/rood naar groen/geel.

Studie kiezen
Voor studiekiezers is het ook een lastige periode. Hoe kunnen zij, zonder het bezoeken van open dagen, een afgewogen keuze maken? Hogeschool Rotterdam heeft een video opgenomen waarin collegevoorzitter Ron Bormans antwoord geeft op die vraag. Online is namelijk elke dag een open dag. Op de website van de hogeschool kunnen studiekiezers terecht voor informatie over opleidingen die zij interessant vinden en kunnen zij in gesprek met bijvoorbeeld docenten en studenten, die hun ervaringen over de opleiding delen. Op die manier kunnen studiekiezers in deze tijden toch op een goed onderbouwde manier een studiekeuze maken.

Meivakantie en feestdagen
Er wordt binnen de hogeschool hard gewerkt. Keihard. Collega’s doen er alles aan om onderwijs op afstand zo goed mogelijk in te richten. Dat kost tijd en energie. Daarom heeft de hogeschool iedereen heel hard nodig om Hogeschool Rotterdam Online succesvol te laten verlopen. Het is hartverwarmend om te zien hoe collega’s en studenten zich het ‘nieuwe normaal’ eigen proberen te maken, ondanks de uitdagingen waar we voor staan. Daarom is het goed om straks in de meivakantie ook gewoon even vakantie te vieren. Net als op feestdagen als Pasen en Hemelvaartsdag. Dat gebeurt, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, weliswaar op een andere manier dan we gewend waren. Maar het is zeer belangrijk om die periode te benutten om even gas terug te nemen. De boog kan niet altijd gespannen staan. Collega’s die in die periode door willen werken, zijn daarin uiteraard vrij. Maar blijf goed op jezelf passen. Studenten volgen in de meivakantie en op feestdagen geen online onderwijs, maar er is uiteraard altijd ruimte voor zelfstudie. Ook hierbij geldt: pas in deze vreemde tijden goed op jezelf. Wellicht is een deel van de zomervakantie nodig om een deel van het onderwijs en toetsing in te halen. Zodra daarover meer bekend is, zal dat worden gecommuniceerd.

Studiereizen
Alle studiereizen die tot en met het eind van het huidige collegejaar stonden gepland, worden gecanceld. Aanvankelijk ging het om reizen tot en met eind april, maar gezien de maatregelen van de overheid naar aanleiding van het coronavirus vindt de hogeschool het verstandig de periode te verlengen tot en met het einde van dit collegejaar. Op een later moment wordt gekeken naar studiereizen in collegejaar 2020/2021.

Gesprekscyclus
Binnen Hogeschool Rotterdam Online vindt voor medewerkers de beoordeling in het kader van de gesprekscyclus vanuit zorgvuldigheidsoverweging zoveel mogelijk doorgang, maar dan digitaal. Er komen vragen binnen over hoe moet worden gehandeld wanneer bijvoorbeeld sprake is van een tijdelijk contract. Wanneer er geen dringende zaken spelen en er nog ruimte is voor verlenging van het tijdelijke contract, is het advies om voor dat laatste te kiezen. Wanneer op korte termijn een beslissing over omzetting in een vast contract noodzakelijk is, wordt daartoe een besluit genomen. Hierbij wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Toetsing
Hogeschool Rotterdam Online probeert zo veel mogelijk toetsen door te laten gaan. Per toets wordt beoordeeld of dit mogelijk is of niet. Toetsen waarbij handelingen of vaardigheden moeten worden getoond, zullen hoogstwaarschijnlijk geen doorgang vinden. Voor toetsen die normaal gesproken worden afgenomen in een ruimte waarbij meerdere studenten en een surveillant aanwezig zijn, wordt een digitale oplossing gezocht. In de loop van volgende week zal elke opleiding duidelijk maken welke toetsen door kunnen gaan en welke niet.

Minoren
De deadline voor het inschrijven voor de minoren van de hogeschool wordt verschoven van 31 maart naar 14 mei, de datum die al gold voor de KOM-minoren (Kies op Maat). Studenten worden opgeroepen zich op tijd in te schrijven. Voor buitenlandse studenten gold altijd al een afwijkende deadline: 1 mei. Die datum blijft gehandhaafd.

De hogeschool wenst studenten en medewerkers een goed weekend toe! 

Hogeschool Rotterdam Online
Op maandag 23 maartC zijn door de overheid nieuwe maatregelen ingesteld die verdergaand effect hebben op persoonlijke omgangsvormen en daardoor fysiek onderwijs onmogelijk maken. Omwille van de duidelijkheid voor studenten en medewerkers hebben we besloten de maatregelen die eerder voor het hoger onderwijs zijn afgekondigd te verlengen van 6 april tot 1 juni.

Hogeschool Rotterdam stelt vast dat maatregelen de afgelopen week voortdurend aangescherpt worden. Begrijpelijk. We zijn nu op een punt aangekomen dat we de hogeschool zien als een ‘online hogeschool’: Hogeschool Rotterdam Online (HRO). Dat is het nieuwe normaal. Dat blijven wij tot nader order. Dat laatste betekent minimaal tot 1 juni, maar mogelijk langer. De hogeschool zal – indien landelijke instructies dat mogelijk maken – ‘fysiek’ onderwijs opstarten. Maar voor nu opereren we als HRO.

Online onderwijs en toetsing
Dit betekent dat – waar mogelijk – het onderwijs en toetsing online wordt aangeboden. Onze Examencommissies zijn opgeroepen met grote voorrang te borgen dat de online wijze van toetsen voldoet aan de maatstaven van de wet en onze eigen regelingen. Onderwijs en toetsing dat zich niet hiervoor leent, bijvoorbeeld omdat de fysieke component onontbeerlijk is, zal wanneer het onderwijs weer in fysieke vorm herstart, worden ingehaald. Daarom is het belangrijk dat goed wordt gedocumenteerd wat wel en wat niet is aangeboden, zodat per student kan worden bepaald wat moet worden ingehaald en in welke vorm.

Studenten die niet weten waar ze aan toe zijn, worden opgeroepen zich te melden bij hun opleiding, docent of studieloopbaancoach.

Steeds meer onderwijs wordt al online aangeboden en het aanbod zal de komende tijd toenemen. De hogeschool roept studenten op om bij te blijven. Informeer bij je opleiding hoe het onderwijs online aangeboden wordt en zorg dat je niet onnodig lessen mist!

De hogeschool werkt aan ondersteuning voor online toetsing op afstand. Ook wordt alles in het werk gesteld om applicaties hiervoor beschikbaar te krijgen. Ons online magazine OnderwijsopAfstand.hr.nl wordt op korte termijn aangevuld met informatie over online toetsen. Er wordt gewerkt aan het opzetten van één loket voor vragen en ondersteuning. Voor ondersteuningsvragen op IT-gebied kun je je op dit moment richten tot het servicepunt van FIT (service@hr.nl). Voor overige vragen over digitale didactiek kun je terecht bij de helpdesk.

Iedereen is welkom
De huidige maatschappelijke situatie heeft grote impact op iedereen, dus ook op studiekiezers. In tijden van onzekerheid moeten ze een belangrijke knoop doorhakken. Hogeschool Rotterdam benadrukt dat iedereen van harte welkom is. De huidige ontwikkelingen in de maatschappij zijn al verwarrend genoeg, dus is de boodschap: je bent welkom, dan maken we er iets moois van. Samen.

De hogeschool bereidt zich voor op een situatie dat aanmelders hun aanmelddossier niet op dezelfde manier op orde kunnen krijgen als gebruikelijk noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat examens in het MBO uitgesteld moeten worden. We gaan daar regelingen voor ontwerpen, zodat studiekiezers niet tussen wal en schip terecht komen. Nadere informatie volgt. Houd onze site en updates ook om die reden goed in de gaten.

Online Open Dagen en inschrijving aankomende studenten
Middelbare scholieren en mbo-studenten die in de examenfase zitten kunnen onze open dagen virtueel bezoeken. Ze kunnen via verschillende kanalen vragen stellen aan bijvoorbeeld studenten en docenten, die alles over hun opleiding kunnen vertellen. Eigenlijk exact hetzelfde als tijdens een open dag op locatie, maar dan vanachter de computer of tablet. Meer informatie over de online open dagen volgt zo snel mogelijk. Op die manier kunnen aankomende studenten een zorgvuldige studiekeuze maken.

Als studiekiezers zich voor komend collegejaar aanmelden voor de opleiding van hun keuze, kan Hogeschool Rotterdam hen goed op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen de hogeschool en hun opleiding.

Openstelling gebouwen
De locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat opengesteld voor medewerkers en studenten die de voorzieningen ontbreken om online onderwijs te geven c.q. te volgen. De hogeschool verzoekt medewerkers en studenten alleen naar de twee locaties te komen, indien dit noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn. Is dat het geval, dan ben je uiteraard welkom. De hogeschool wijst er wel op dat je je bij een bezoek aan de locaties aan de RIVM richtlijnen dient te houden.

Dienstverlening op afstand
Naast het onderwijs vindt ook zoveel mogelijk dienstverlening plaats op afstand: online, telefonisch en per mail. Docenten kunnen voor informatie over online onderwijs terecht op de site OnderwijsopAfstand.hr.nl en binnenkort is op deze site ook een magazine beschikbaar over online toetsing. De bestanden van de mediatheken zijn te raadplegen via www.hr.nl/mediatheek.

Digitale veiligheid
In deze tijd van onderwijs op afstand en thuiswerken vraagt de hogeschool speciale aandacht voor digitale veiligheid. Op dit moment krijgen we signalen dat aan het coronavirus gerelateerde phishing e-mails worden rondgestuurd. Dat is op dit moment bij Hogeschool Rotterdam nog niet het geval, maar het is niet uit te sluiten dat het in de nabije toekomst gebeurt. De hogeschool vraagt je daarom ook in deze periode waakzaam te blijven. Ontvang je een bericht dat je niet vertrouwt, kijk dan op Hint wat je kunt doen.

Overzetten van bestanden voor toegang op afstand
Medewerkers of studenten die gedeelde bestanden willen overzetten, zodat zij erbij kunnen vanaf huis, worden dringend opgeroepen dit niet zelf te doen. Op dit moment werken bijna alle collega's en studenten online, waardoor het tot vertraging leidt wanneer je zelf je persoonlijke mappen naar OneDrive of je gedeelde mappen naar Teams sleept. Doe dit dus alsjeblieft niet, maar laat FIT je daarbij helpen. Op Hint vind je er een stap-voor-stap instructie voor. Dit en andere informatie over werken op afstand vind je ook op Hint.

Situatie na 1 juni
De hogeschool begrijpt dat er veel vragen zijn over de situatie tot aan de zomer, simpelweg omdat niet duidelijk is hoe de situatie in Nederland is tot die tijd. De hogeschool blijft online werken, zolang dat nodig is. Wat rond of na de zomer gebeurt, is nog niet te zeggen en daar zullen ook landelijk afspraken over gemaakt moeten worden. We sluiten niet uit dat ons jaarrooster anders ingericht moet worden en dat het gevolgen heeft voor de vakanties.  Zodra dit duidelijk is, worden jullie daarover geïnformeerd.

Hogeschool Rotterdam Online
Voor nu is Hogeschool Rotterdam Online onze huidige status en daar maken we met elkaar het beste van. We zetten grote stappen en vragen begrip dat het hier en daar niet perfect loopt. Als we blijven communiceren, lossen we dat samen op. Via deze weg spreekt de hogeschool dan ook waardering uit voor de collega’s die onze locaties draaiend houden, collega’s die op welke wijze dan ook ondersteuning bieden en aan die collega’s die alles op alles zetten, zodat ons onderwijs online doorgaat.

 

Deadlines nieuwe inschrijving
De hogeschool communiceerde al eerder dat de deadline voor studenten om zich aan te melden voor een nieuwe studie wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Het kabinet heeft nu ook besloten deze datum aan te houden. Over de studiekeuzecheck nam Hogeschool Rotterdam al eerder het besluit deze op te schorten tot 6 april. Hogeschool Rotterdam onderzoekt of, en zo ja op welke manier het mogelijk is om na 6 april de studiekeuzecheck aan te bieden. Houd daarom deze updates goed in de gaten. Wat betreft de selectieprocedure houdt Hogeschool Rotterdam vast aan de deadline van 15 april, omdat de voortgang van de selectieprocedure ondanks de omstandigheden zorgvuldig verloopt.

Bindend studieadvies
Zoals eerder al gecommuniceerd krijgen de huidige eerstejaars- en tweedejaarsstudenten wel een bindend studieadvies, maar zullen daar geen formele consequenties aan verbonden worden. Niemand hoeft dus de opleiding te verlaten. Dat betekent overigens niet dat de hogeschool geen waarde hecht aan het BSA, integendeel. Studenten moeten dat advies zeer serieus nemen en met hun slc’er in gesprek gaan over hun aanpak voor het vervolg van de studie. Er wordt dus nadrukkelijk een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de studenten. Zeker gezien het feit dat de nog niet behaalde studiepunten op een later moment alsnog gehaald moeten worden. De hogeschool verwacht dat studenten het onderwijs dat op afstand wordt aangeboden ook daadwerkelijk volgen. Er is op dit moment geen sprake van vakantie, het onderwijs draait waar mogelijk gewoon door.

NSE gaat niet door
Gezien de impact van de overheidsmaatregelen ten aanzien van het coronavirus voor het onderwijs, vindt de Nationale Studenten Enquête (NSE) dit jaar geen doorgang.

Collegegeld
Er komen veel vragen van studenten binnen over het wel of niet betalen van collegegeld. De hogeschool begrijpt de impact van de huidige situatie. In de vorige update heeft de hogeschool al gemeld dat het collegegeld gewoon moet worden betaald, omdat het onderwijs weliswaar niet op onze fysieke locaties plaatsvindt, maar wel op andere manieren. Bovendien mag de hogeschool niet zelfstandig beslissen collegegeld kwijt te schelden; deze bevoegdheid ligt bij de overheid. Daarom verwijst de hogeschool door naar de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), hier staan de mogelijkheden die de overheid biedt voor studiefinanciering en collegegeldkrediet.

Inschrijving vanuit mbo en havo en doorstroom naar universiteit
Hogeschool Rotterdam krijgt veel vragen binnen over het inschrijven voor een opleiding vanuit het mbo of de havo. De kans is aanwezig dat niet alle aankomende studenten, als gevolg van de coronacrisis, hun formaliteiten op tijd in orde krijgen om zich in te kunnen schrijven. De hogeschool onderkent dit probleem, evenals de overheid dat doet, en onderzoekt welke passende maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat aankomende studenten er niet de dupe van mogen worden als zij buiten hun schuld om formaliteiten niet op orde krijgen. Buitenlandse studenten zonder visumverplichting vallen hier ook onder. Dit vraagstuk heeft op landelijk niveau de aandacht en is ook relevant voor onze studenten die willen doorstromen naar de universiteit. Hogeschool Rotterdam gaat zich inspannen dat deze groep studenten niet op formaliteiten wordt afgewezen.

Scenario’s na 6 april
De hogeschool begrijpt dat er veel vragen leven over de situatie na 6 april. Enkele universiteiten hebben gecommuniceerd dat zij al hun fysieke onderwijs tot de zomervakantie opschorten. Hogeschool Rotterdam kiest daar op dit moment niet voor, maar wacht de instructies af van de rijksoverheid. Wel worden verschillende scenario’s ontwikkeld voor de periode na 6 april. Van belang is nu dat goed wordt vastgelegd welk onderwijs doorgang vindt, welk onderwijs in aangepaste vorm doorgang vindt en welk onderwijs nu niet kan plaatsvinden.

Gevolgen voor vakanties
Hogeschool Rotterdam sluit niet uit dat het jaarrooster anders ingericht wordt, simpelweg omdat niet duidelijk is hoe de situatie in Nederland na 6 april is. Er wordt gekeken naar scenario’s waarin fysiek onderwijs langere tijd niet mogelijk is. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de zomervakantie. Zodra hier meer over bekend is, communiceert de hogeschool dat uiteraard zo snel mogelijk. Dit hangt af van de instructies van de overheid, zoals ook het geval was bij het besluit om tot en met 6 april geen fysiek onderwijs aan te bieden op de locaties. Als het onderwijs weer in de ‘normale’ vorm wordt herstart, zal per student individueel gekeken moeten worden wat er moet worden ingehaald en in welke vorm. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld stageopdrachten. Studenten die tegen vraagstukken aanlopen ten aanzien van studie-achterstand, stages, enzovoorts worden opgeroepen om zich te wenden tot hun opleiding, bijvoorbeeld bij hun slc’er. Om maatwerk te kunnen verrichten, moet de hogeschool voor elke student inzicht hebben in de zaken die spelen.

Veilig online werken
Er komen signalen binnen dat naast Teams ook andere platforms worden gebruikt voor videoconferencing, zoals Zoom.us. De hogeschool begrijpt dat medewerkers zoeken naar mogelijkheden, maar er zijn risico’s aan verbonden als iedereen op eigen initiatief systemen inzet. Teams is als onderdeel van Office365 aangekocht door de hogeschool, wordt beheerd en beveiligd door de IT-afdeling en is speciaal voor de hogeschool geconfigureerd. Dat geldt niet voor andere aanbieders. Zonder nadere afspraken, inrichting en beheer loopt de hogeschool privacy- en securityrisico’s. Naast videoconferencing geldt dit uiteraard ook voor andere applicaties die niet door de hogeschool gehost worden. Mocht Teams echt tekortschieten in functionaliteiten of als er behoefte is aan systemen die op dit moment niet door de hogeschool worden aangeboden, neem dan contact op met de informatiemanager van je instituut, kenniscentrum of dienst. Informatiemanagers kunnen adviseren over het gebruik van software en waar nodig een proces op gang brengen om aanvullende software in een beveiligde hogeschoolomgeving aan te gaan bieden. Heb je vragen over gebruik van persoonsgegevens vanwege gewijzigde processen, neem dan contact op met privacy@hr.nl .

Verder geeft de website van het NCSC enkele aandachtspunten in verband met thuiswerken en actuele cyberdreigingen.

Sluiting locaties MP en Willem de Kooning
De afgelopen dagen is op de nog geopende gebouwen geïnventariseerd hoeveel studenten en medewerkers aanwezig waren. Aan de hand van die statistieken is besloten ook locaties Museumpark en Willem de Kooning Academy vanaf dinsdag 24 maart te sluiten. Dat betekent dat vanaf die datum alleen nog de locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat (van 08:00 tot 17:00 uur) toegankelijk zijn.

Tips voor thuiswerken
Medewerkers zijn genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te werken. Hoe maak je daar een zo goed mogelijke thuiswerkplek? In de Q&A van het Informatiepunt Coronavirus is een aantal handige tips opgenomen om medewerkers op weg te helpen met het inrichten van een prettige werkplek.

Welke dag is het?
Het zijn op zijn zachtst gezegd vreemde tijden. Tijden die op iedereen impact hebben, niet alleen in de dynamiek van de hogeschool, maar het raakt ons ook in de familiesfeer. Alles is anders. Niet alleen in de maatschappij, maar ook op het gebied van studie en werk. Iedereen vraagt zich vast wel eens af wat voor dag het ook alweer is. Voor de duidelijkheid: het is vrijdag. Bijna weekend, dus. Probeer daar ‘ouderwets’ van te genieten, ook al zijn de mogelijkheden daartoe misschien beperkter dan voorheen. Dus: prettig weekend!

BSA-maatregel
Hogeschool Rotterdam heeft besloten dit jaar geen consequenties te verbinden aan de studieadviezen die gegeven worden aan het einde van het eerste jaar van inschrijving (ook wel BSA’s genoemd). Dit betekent:

Studenten die nu in hun eerste jaar van inschrijving (bacheloropleiding of associate degree-opleiding) zitten krijgen wel een advies over de voortgang van hun studie, maar daar worden geen consequenties aan verbonden.

Studenten die nu in hun tweede jaar van inschrijving (bacheloropleiding of associate degree-opleiding) zitten en van wie het studieadvies is aangehouden (o.b.v. persoonlijke omstandigheden) krijgen ook een advies over de voortgang van hun studie. Ook aan dit advies worden geen consequenties verbonden.

De verwachting is dat de hogeschool eind deze week over de verdere invulling van deze maatregel zal communiceren. Wel wordt benadrukt dat studiepunten uit het eerste jaar die nog niet zijn behaald, op een later moment wel moeten worden gehaald.

Collegegeld
Op 25 maart vindt de volgende incasso van het collegegeld plaats. Meerdere studenten hebben gevraagd of zij collegegeld moeten blijven betalen nu er geen onderwijs op de locaties van de hogeschool wordt aangeboden.

Het antwoord hierop is ja. Het onderwijs gaat door, ook al vindt dat niet op de locatie van de hogeschool plaats. De hogeschool werkt hard aan het realiseren van onderwijs op afstand. De hogeschool mag bovendien niet zelf beslissen om collegegeld kwijt te schelden. Dat betekent dat er op 25 maart een reguliere incasso van het collegegeld plaatsvindt.

Handleidingen onderwijs op afstand beschikbaar
Het magazine OnderwijsopAfstand.hr.nl staat online! Gemaakt voor en door collega's van Hogeschool Rotterdam. Hij bevat handleidingen voor bijvoorbeeld het online en live geven van colleges en organiseren van peerfeedback en is voorzien van didactisch perspectief en veel praktische tips.

Uiteraard vullen we de komende tijd het magazine aan met nieuwe onderdelen, maar de belangrijkste informatie om aan de slag te kunnen staat er in.

Docenten, we hopen dat het jullie goed helpt bij je onderwijs op afstand! Een Helpdesk functie is ook aangemaakt voor 'digitale & didactische vragen'. De bemensing wordt komende dagen opgezet.
We gaan vooral uit van applicaties die we goed kunnen ondersteunen, dus Microsoft Teams en FeedbackFruits zie je veel terugkomen.

In een paar dagen tijd hebben we dit magazine ontwikkeld. Een waar co-creatie product. Intensieve samenwerking tussen docenten, projectbegeleiders (van WERKplaats Onderwijsleertechnologie), IT-specialisten, mediatheek, communicatie, crisisteams en ondersteuners. Maar ook externe contacten met hogescholen, universiteiten en leveranciers, droegen bij aan het verzamelen van kennis en tips. Bijzonder om zo'n sterke eensgezindheid en team-effort te ervaren in deze vreemde 'corona-tijd'.

Neem goed kennis van het magazine OnderwijsopAfstand.hr.nl. Laten we ons ook realiseren dat het massaal online werken ook nieuwe vragen oproept met betrekking tot privacy. Als je daar vragen over hebt, meld je dan bij het Corona-meldpunt.

Openstelling Mediatheken
De verschillende uitgiftepunten van boeken van de mediatheek zijn gesloten vanaf woensdag 18 maart tot maandag 6 april. Materiaal van de mediatheken is online beschikbaar. Informatiespecialisten helpen studenten en docenten actief bij het vinden van online les- en studiemateriaal. Zij ondersteunen per mail of telefonisch bij een begeleidingsvraag en indien nodig wordt er een fysieke afspraak gemaakt op locatie Museumpark. Meer informatie vind je op www.hr.nl/mediatheek. Deze maatregel is lijn met de voorzieningen t.a.v. het decanaat en ICT-ondersteuning, waarbij vragen via de mail gesteld kunnen worden en indien nodig een fysieke afspraak wordt gemaakt.

Thuiswerken met kinderen
De vele spoedmaatregelen die getroffen moeten worden, zowel door de overheid als door de hogeschool, vergen improvisatie van ons allemaal. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het gegeven dat de kinderopvang en de scholen zijn gesloten en dat thuisonderwijs nodig is? Wij realiseren ons dat de huidige situatie veel medewerkers voor een uitdaging plaatst. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan aanvullende beleidsmaatregelen. 

Totdat meer duidelijk is, hanteren we de volgende lijn (in ieder geval tot en met 6 april):

Medewerkers hoeven de komende tijd geen verlof op te nemen, als zij vanwege de kabinetsmaatregelen incidenteel niet kunnen werken. Zodra we aanvullend beleid hebben vastgesteld, komen we mogelijk op deze uitgezette lijn terug. Voor nu hopen we dat we met elkaar de rust kunnen bewaren en onder deze moeilijke omstandigheden de hogeschool kunnen laten doordraaien. 

In situaties waarin het structureel niet gaat lukken om het merendeel van de werkuren thuis te werken, omdat de zorgtaak alle aandacht opeist, begrijpen wij dat het een medewerker meer rust kan geven om in overleg met je manager naar mogelijke oplossingen te zoeken. Dan kan het helpen om juist wel verlof op te nemen of om een beroep te doen op je duurzame inzetbaarheidsuren. Maar een suggestie kan ook zijn dat in dat geval een deel van de uren later worden ingehaald, wanneer de eerste crisis voorbij is en ieders inzet nodig is, om de opstart mogelijk te maken.  

Bereikbaarheid bedrijfsmaatschappelijk werk
Deze turbulente tijd, omtrent het coronavirus, brengt heel wat onzekerheid, vragen en/of gevoelens met zich mee. Ondanks de gesloten vestigingen kunnen medewerkers, indien nodig, terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker: Liselot de Jonge. Als je het moeilijk vindt om met de huidige situatie om te gaan, een gevoel van onzekerheid ervaart of de verandering lastig vindt om mee om te gaan, neem dan contact met haar op. 

Daarnaast kun je haar ook contacten met betrekking tot andere vraagstukken rondom privé en/of werk, zoals verstoring werk-privé balans, dreigende stress, burn-out en verzuim, omgaan met (organisatie)veranderingen en ontwikkelvragen.
Kijk voor meer informatie op intranet.

Bereikbaarheid Bedrijfsmaatschappelijk Werker Liselot de Jonge:
Telefonisch bereikbaar via: 06-39087626  of via de mail: l.de.jonge@gimd.nl of l.d.a.de.jonge@hr.nl 
Op alle werkdagen bereikbaar tussen: 09:00-17:00 uur. Daarbuiten kan een mail worden gestuurd en zal er z.s.m. contact worden opgenomen.


Stopzetting registratie thuisquarantaine of besmetting, reguliere ziekmelding
Gezien de huidige stand van zaken m.b.t. het vervallen van het onderwijs op locaties en het feit dat het merendeel van de medewerkers thuiswerkt, zullen wij thuisquarantaines en eventuele besmettingen met het coronavirus niet meer registreren en communiceren. Leidinggevenden hoeven hier ook geen melding meer van te maken. Belangrijk is wel het volgende. In geval van ziekte verzoeken wij dit uiteraard via de reguliere ziekmeldingsprocedure te doen.


Coulanceregeling (nav annulering studie of stage buitenland)
De coulanceregeling, die eerder is ingesteld ten behoeve van geannuleerde reizen naar China, is verruimd en heeft nu betrekking op uitreizen naar en inreizen vanuit alle landen. De regeling betreft gemaakte noodzakelijke kosten die niet op een andere manier gerestitueerd kunnen worden, zoals via een verzekering of via de vliegmaatschappij. Studenten die dit betreft kunnen hiervoor contact opnemen met hun eigen instituut.

Calamiteiten in het buitenland
In het geval van een (dreigende) calamiteit in het buitenland belt de student/medewerker te allen tijde het nummer: 0031 - 10 794 99 99.

Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt. Het nummer mag dus niet gebruikt worden voor andere vragen zoals bijv. stage-opdracht, deadlines en andere niet-urgente zaken. Studenten en medewerkers kunnen dit noodnummer direct bellen of aanvragen via de lokale telefooncentrale door een collect call of reverse charge call aan te vragen.

Studenten die zich in het buitenland bevinden en vragen hebben over minder spoedeisende zaken, zoals beurzen, kunnen contact opnemen met CoIA Exchange: coia-exchange@hr.nl.

Informatie voor internationale studenten in Rotterdam
In het geval van een (dreigende) calamiteit kunnen internationale studenten te allen tijde het nummer 010 – 794 99 99 bellen. Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt.

Vragen m.b.t. huisvesting kunnen worden gesteld aan coia-housing@hr.nl.
Vragen m.b.t. praktische zaken rondom uitschrijving bij voortijdig vertrek uit Rotterdam, kunnen worden gesteld aan CoIA-Student Support: coia-studentsupport@hr.nl.
Internationale studenten die een huisarts nodig hebben in Rotterdam, kunnen deze vinden via https://gpforinternationals.erasmusmc.nl.

Bindend studieadvies opgeschort
Hogeschool Rotterdam schort dit collegejaar (2019/2020) het bindend studieadvies op. Dat betekent dat iedereen kan doorstuderen. De hogeschool sluit niet uit dat studenten op enig moment wel een bsa krijgen, maar aan dit advies zullen geen negatieve consequenties worden verbonden.

Aangepaste openingstijden
Alle eerder genomen maatregelen door de hogeschool liepen aanvankelijk tot en met 31 maart. Als gevolg van een beslissing van de rijksoverheid lopen die maatregelen nu door tot en met 6 april. Dat betekent dat er tot en met 6 april geen onderwijs wordt gegeven op onze locaties. De gebouwen blijven open, maar per direct wordt het zogenaamde zomerrooster gehanteerd. Dat betekent dat de locaties zijn geopend van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Welke locaties blijven open?
Vanaf woensdag 18 maart zijn alleen de locaties Kralingse Zoom, Rochussenstraat, Museumpark en Willem de Kooning Academie geopend. Hogeschool Rotterdam bekijkt van dag tot dag welke gebouwen geopend moeten blijven. Houd de updates in de gaten. Medewerkers die voor het uitoefenen van hun werk materiaal nodig hebben dat op een locatie ligt die vanaf woensdag gesloten is, moeten hiervoor uiterlijk dinsdag maatregelen treffen.

Voorzorgsmaatregelen
Bij een bezoek aan een van de gebouwen houd je de door de overheid opgestelde voorzorgsmaatregelen in acht.Houd bijvoorbeeld altijd 1,5 meter afstand tot een ander. Van groot belang is het volgende. Heb je gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Kun je vanuit thuis werken? Werk dan thuis. Word je geacht je werk te doen op een van de geopende locaties? Hou de voorzorgsmaatregelen in acht.

Voorzieningen voor studenten
In de openleercentra op onze locaties kunnen studenten zelfstandig studeren, in geval studenten in de thuissituatie niet de middelen hebben om online onderwijs te genieten. Verder zijn alleen de mediatheken geopend op de locaties die open blijven. De mediatheken zijn in eerste instantie niet geopend om te studeren, maar om begeleiding te geven aan studenten die moeite hebben online studiemateriaal te vinden. Houd rekening met het volgende: moet je ergens in een ruimte zijn die te krap is om voldoende afstand van elkaar te houden conform bovenstaande voorzorgsmaatregelen, zoek dan een andere ruimte.

Om diezelfde reden wordt zelfstudie in kleine groepjes ontraden. Probeer zo veel mogelijk via mail of WhatsApp met elkaar te communiceren in plaats van elkaar onder ogen te komen. Alle vormen van onderwijs waarbij fysiek contact komt kijken, zoals groepsopdrachten waarvoor je bij elkaar moet komen zoals straatinterviews en -enquêtes, kunnen geen doorgang vinden.

Onderwijs op afstand
Het onderwijs in fysieke vorm ligt stil tot en met in ieder geval 6 april. We werken er gezamenlijk aan het onderwijs zo veel mogelijk digitaal aan te bieden. Instructies hiervoor zijn op dinsdag 17 maart beschikbaar voor docenten. Houd deze updates in de gaten.

Wat kunnen docenten en docententeams nu al doen? Overleggen met hun team en onderwijsmanager welke onderwijsonderdelen prioriteit hebben in het opzetten en aanbieden van afstandsonderwijs. In de tussentijd stimuleren we studenten om zelfstudie op te pakken.

Thuiswerken
Medewerkers wordt geadviseerd om goed gebruik te maken van de mogelijkheden die Microsoft Teams biedt. Hier staat een bruikbare toelichting. De hogeschool adviseert onderwijsteams de volgende Teamsstructuur: 1 Team per leerjaar van een opleiding. Met daarbinnen een kanaal per cursus(code). De hogeschool verzoekt nadrukkelijk om niet ‘in het wilde weg’ teams aan te maken. De hogeschool adviseert stafmedewerkers een sobere, op het werk toegespitste teamstructuur te kiezen.

Servicepunten en IT ondersteuning
Als je IT-ondersteuning nodig hebt zijn de Servicepunten beschikbaar op afstand. Raadpleeg hiervoor alsjeblieft eerst de veelgestelde vragen. Als je na het lezen nog vragen hebt, kan je via het TOPdesk self service portaal (zie https://hint.hr.nl/werkenopafstand) of via de mail op service@hr.nl ondersteuning vragen. De collega’s van de Servicepunten kunnen je dan indien nodig terugbellen om je vraag snel te beantwoorden.

Hulpvraag
Iedereen met ervaring met het uitvoeren van onderwijs op afstand kan collega’s online ondersteunen met het gebruik van tools (wo. Microsoft Teams en FeedbackFruits). Mail dan naar corona.info@hr.nl o.v.v. ‘Ik help graag’.

Studeren in het buitenland
De hogeschool is afgelopen weekend begonnen met het terugroepen van alle studenten uit het buitenland die van het vliegtuig afhankelijk zijn om terug te keren. Daartoe is contact gezocht met deze studenten. Als zij na herhaaldelijke verzoeken toch in het buitenland willen blijven, respecteert de hogeschool die beslissing. Dit betekent wel dat de hogeschool niet meer aan de zorgplicht voor deze studenten gehouden kan worden, indien de situatie onverhoopt verslechtert. Uiteraard zullen wij wel hulp aanbieden waar dat kan.

Als studenten daarbij onderwijs volgen in het buitenland dat aan onze kwaliteitseisen voldoet, dan zijn de daar behaalde studiepunten geldig.

Coulanceregeling
De coulanceregeling die eerder alleen van toepassing was op studenten die stage- of studieactiviteiten in China geannuleerd zagen worden, geldt nu voor alle landen. Als een student in dit opzicht kosten heeft gemaakt (reiskosten, visumkosten, huisvestingskosten) die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd, wordt de coulanceregeling van kracht. Studenten die dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd. Gezien de verschillende omstandigheden in verschillende landen heeft de hogeschool enkele dagen nodig om uit te zoeken of de coulanceregeling nadere aanscherping behoeft.

Reizen na 6 april?
Hogeschool Rotterdam heeft eerder gecommuniceerd alle reizen tot eind april stop te zetten. Half april zal worden bekeken of deze periode verlengd moet worden. Het is op dit moment niet mogelijk om een inschatting te maken van de situatie na 1 mei, om die reden adviseren we zeer terughoudend te zijn in de organisatie van reizen tussen 1 mei en de zomervakantie; zeker als het gaat om reizen per vliegtuig.

In geval van problemen bij reizen die geboekt worden voor de periode waarvan de hogeschool aangeeft dat er gereisd kan worden - half april wordt helder of dat vanaf eind april het geval kan zijn - is de coulanceregeling niet van toepassing en dringt de hogeschool aan op adequate verzekering.

De voorbereidingen t.a.v. verblijf in het buitenland voor studie en stage, vinden voortgang volgens de daarvoor geldende procedures.

Stages in zorg en onderwijs
Studenten die stagelopen in het onderwijs worden – nu de scholen gesloten zijn – dikwijls  gevraagd of ze kunnen helpen met het opvangen van kinderen van ouders met vitale beroepen of met het digitaliseren van het onderwijs. Studenten die stagelopen in de zorg kunnen gevraagd worden te assisteren bij het verlenen van zorg.

Van belang is daarbij het volgende: uitgangspunt is dat de studenten stagelopen. Heb je een arbeidscontract, dan volg je het beleid van de school/instelling (je werkgever). Ben je op basis van een stage-overeenkomst (stagiair) werkzaam op een school en vraagt je stage-adres je om niet te komen, dan blijf je thuis en zoeken we een manier om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Vraagt het stage-adres je om wel te komen, dan gaan we er vanuit dat je gaat.

We gaan er vooralsnog van uit dat je op de schooldagen beschikbaar bent voor school (online) en niet naar je stage-adres gaat. Aarzel je, bijvoorbeeld omdat je zelf of iemand in je nabijheid gezondheidsproblemen heeft, neem dan contact op met je instituutsopleider of SLC’er.

Afstudeerbegeleiding
Afstudeerbegeleiding vindt doorgang, zij het in een aangepaste vorm. Dit wordt telefonisch of online georganiseerd. Als dit niet te organiseren is, is de consequentie dat de begeleiding niet kan plaatsvinden. Afstudeerzittingen zijn de enige uitzondering op de regel dat we niet in fysieke vorm onderwijs aanbieden, uiteraard met inachtneming van alle veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Studievertraging
De hogeschool spant zich in om het onderwijs zodanig te verzorgen dat er zo weinig mogelijk studievertraging ontstaat. De hogeschool roept studenten op datzelfde te doen. Desalniettemin is het reëel te veronderstellen dat er studievertraging zal optreden. Als de hogeschool in de fase komt dat het reguliere onderwijs weer wordt opgestart, zal per opleiding gekeken worden of en welke additionele maatregelen genomen moeten worden.

Vragen?
Heb je vragen over de gevolgen van het coronavirus op jouw werk of studie? Ga dan naar de website van Informatiepunt Coronavirus. Heb je een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM of de GGD Rijnmond of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen zijn begrijpelijkerwijs veel vragen ontvangen van medewerkers en studenten. Deze update geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Ook willen we benadrukken dat het vervallen van onderwijsactiviteiten op de locaties niet betekent dat het onderwijs volledig stil ligt. Momenteel worden voorzieningen getroffen om waar mogelijk, onderwijs op afstand te gaan opstarten. Daarover zal volgende week naar medewerkers en studenten worden gecommuniceerd vanuit de opleiding.

Gebouwen Hogeschool Rotterdam zijn open

De publieke ruimtes van de hogeschool zijn open. De open leercentra en de mediatheek zijn toegankelijk. We wijzen erop dat alle voorzieningen van de mediatheek ook online beschikbaar zijn. De gebouwen zijn open volgens de reguliere openingstijden. Vanwege de zeer beperkte aanwezigheid van studenten en medewerkers op de locaties worden de horecavoorzieningen teruggebracht.

Onderwijs op afstand

We werken hard om een gedeeltelijke opstart van afstandsonderwijs mogelijk te maken. In de tussentijd stimuleren we studenten om zelfstudie op te pakken. Begin volgende week zullen we een omgeving online zetten waar we voor de meest essentiële onderwijsvormen handleidingen en tools  voor afstandsonderwijs zullen bieden. Overleg alvast met je team en onderwijsmanager welke onderwijsonderdelen jullie prioriteit geven in het opzetten en aanbieden van afstandsonderwijs. Toetsing op afstand zal gedurende de onderwijssluiting niet mogelijk zijn.

Verplichte colleges, tentamens, BSA

Er is begrip voor de vele vragen over colleges, tentamens, BSA, enz. Hogeschool Rotterdam is over dergelijke sector-brede onderwerpen in overleg met andere hogescholen en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Zodra een landelijke of HR-specifieke richtlijn is geformuleerd, zal daarover worden gecommuniceerd.

Afstuderen gaat door, volgens planning 

Afstudeersessies die gepland staan tot en met 31 maart gaan vooralsnog door. Dit betekent dat ook de afstudeerbegeleiding doorgang kan vinden. Studenten en docenten moeten hierover afspraken maken, of begeleiding bijvoorbeeld op afstand plaatsvindt. Over afstudeersessies na 31 maart volgt op een later moment communicatie.

Inleveren studieopdrachten

Het inleveren van studieopdrachten kan in principe doorgaan. Studenten dienen met hun opleiding te bespreken op welke wijze dit dient te gebeuren.

Studiekeuzecheckgesprekken vervallen

Alle geplande Studiekeuzecheckgesprekken (SKC) tot 31 maart vervallen. Over geplande gesprekken na die datum, wordt op een later moment gecommuniceerd.

Geplande overleggen en bijeenkomsten

We versoberen onze vergadercultuur. Vergaderingen of bijeenkomsten over bedrijfs-kritische processen gaan wel regulier door. Het is aan de leidinggevende of de voorzitter van een overleg om te bepalen of hiervan sprake is. 

Thuiswerken

De Rijksoverheid stelt in haar richtlijn het volgende:

 • Ben je ziek of heb je verkoudheidsklachten, blijf thuis.
 • Iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken.
  • Maak hierover afspraken met je direct leidinggevende, ook over welke voorzieningen nodig zijn.
  • Is thuiswerken niet mogelijk overleg dan met je direct leidinggevende wat te doen.

Instructie voor thuiswerken
Wanneer je thuis wilt werken kun je gebruik maken van de Microsoft Office365 omgeving. Hiervoor ga je naar https://portal.office.com en log je in met je gebruikersnaam@hr.nl. Je hebt daar de beschikking over Outlook voor je e-mail, OneDrive voor je persoonlijke bestanden en Teams voor je samenwerkingsbestanden. Zijn er bestanden die je nog in de gedeelde mappen hebt staan en hier niet kan vinden?  ga dan naar https://myfiles.hr.nl. Op HINT zijn handleidingen beschikbaar voor het gebruik van Microsoft Office365 (zoek op “slimmer samenwerken”).

Thuiswerkomgeving
Er wordt momenteel zeer veel gebruik gemaakt van de thuiswerkomgeving. Hierdoor werkt de thuiswerkomgeving trager dan normaal. Probeer waar mogelijk gebruik te maken van de Microsoft Office365 oplossing voor thuiswerken.

Telefonie
Als je je vaste telefoonnummer wilt doorschakelen naar je mobiele telefoon en je bent niet aanwezig op een van onze locaties, mail dan naar service@hr.nl. Vermeld in je mail jouw gebruikersnaam, vaste telefoonnummer en het mobiele telefoonnummer waar naar doorgeschakeld moet worden.

Zoals eerder aangegeven, gaan de ontwikkelingen rond het coronavirus snel. Op donderdag zijn de maatregelen voor het Hoger Onderwijs binnen een paar uur gewijzigd. Eerder op de dag was het advies om onderwijsactiviteiten tot maximaal 100 personen te organiseren. Inmiddels is het advies dat het kabinet hogescholen en universiteiten oproept om in ieder geval tot en met 31 maart geen onderwijs meer aan te bieden op de locaties. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens.

Dit betekent dat met ingang van vrijdag 13 maart alle onderwijsactiviteiten op Hogeschool Rotterdam locaties komen te vervallen. Studenten en docenten worden opgeroepen om niet naar de hogeschool te komen.

De gebouwen blijven wel open voor andere activiteiten. Ook stage-activiteiten vinden in principe gewoon doorgang. Dit is ter beoordeling van de stage-aanbieder en de stagiair. Bovenstaande maatregelen komen in aanvulling op de eerder op de dag gecommuniceerde maatregelen, zoals het reisbeleid en het stopzetten van evenementen, waaronder de open dag.

We volgen de ontwikkelingen en houden jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Studenten en medewerkers kunnen met vragen terecht bij het Informatiepunt Coronavirus corona.info@hr.nl  

Vrijdag komt het crisisteam weer bijeen om de impact van deze maatregel te bespreken, waarna verdere communicatie volgt. 

Hogeschool Rotterdam heeft nadere maatregelen genomen, omdat de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus zich in rap tempo opvolgen. De overheid heeft op een aantal terreinen de maatregelen aangescherpt, zoals tijdens de persconferentie van donderdagmiddag duidelijk werd. Er leven vragen onder studenten en medewerkers.

Stand van zaken
Hogeschool Rotterdam kent momenteel 18 thuisquarantaines. Daarnaast is bij één student besmetting met het coronavirus vastgesteld. De student bij wie de besmetting is vastgesteld studeert Mens en Techniek op de locatie Pieter de Hoochweg. De hogeschool staat in contact met de GGD, die bepaalt of er een contactonderzoek nodig is in de omgeving van de student. In dat geval wordt met betrokkenen contact opgenomen door de GGD. De locatie blijft geopend en het onderwijs zal doorgang vinden.

Reizen
De hogeschool heeft besloten per direct alle buitenlandreizen tot nader order op te schorten. Voor de komende weken stonden zo’n 60 studiereizen gepland. Die gaan niet door, ongeacht het reisadvies voor het land van bestemming. Voorheen ging het alleen om reizen naar gebieden met code oranje of rood, nu geldt dat voor alle landen. Recente ontwikkelingen leren dat de situatie snel kan veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar landen als Denemarken, Oostenrijk en de Verenigde Staten.

Studenten en medewerkers die tegen deze maatregel in toch reizen, doen dit dan per definitie in het kader van een privéreis. De hogeschool aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten.

Met studenten of medewerkers die zich in het buitenland bevinden wordt contact opgenomen om daar waar nodig tot een passende oplossing te komen c.q. noodzakelijke hulp te bieden.

Studiereizen náár Hogeschool Rotterdam kunnen evenmin doorgang vinden.

Evenementen
Evenementen van Hogeschool Rotterdam die niet gerelateerd zijn aan het onderwijs worden per direct opgeschort. Ook evenementen die direct gerelateerd zijn aan het onderwijs en leiden tot samenkomst van meer dan honderd mensen, worden opgeschort, conform de maatregelen van de overheid. Denk aan grootschalige colleges, proefstuderen en diploma-uitreikingen. Mochten studenten hun diploma nodig hebben voor bijvoorbeeld een sollicitatie of een vervolgstudie, dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met hun instituut.

De open dag van 28 maart gaat niet door. Mogelijk organiseert de hogeschool op een later moment een open dag. Gezien het studiekeuzeproces van studiekiezers wordt de aanmelddeadline voor opleidingen verschoven van 1 mei naar 1 juni.

Voor de helderheid: onderwijs- en werkgerelateerde activiteiten waarbij niet meer dan 100 personen bijeenkomen (zoals lessen, vergaderingen, afstuderen, studiekeuzecheck) vinden doorgang.

De hogeschool kent een aantal open ruimten, waar regelmatig grote aantallen studenten en werknemers samenkomen, zoals openleercentra, mediatheken en kantines. De hogeschool beraadt zich hoe hiermee moet worden omgegaan en komt mogelijk met nadere berichtgeving.

Aangescherpt advies gezondheidsklachten
Het advies dat voorheen gold voor Noord-Brabant geldt nu voor het hele land. Dat betekent dat iedereen die kampt met verkoudheidsklachten moet thuisblijven. De reguliere procedures voor ziekmelden gelden. Mensen die geen gezondheidsklachten hebben en voor wie het mogelijk is thuis te werken, worden geadviseerd dat te doen, na overleg met hun leidinggevende.

Onderwijs met fysiek contact
Alle vormen van onderwijs en werkvormen met fysiek contact worden per direct stopgezet. Denk aan lessen fysiotherapie, bewegingsonderwijs, maar ook aan BHV-cursussen en managementtrainingen waarbij werkvormen worden ingezet die lichamelijk contact vereisen.

Stage en werk
In de praktijk blijkt dat studenten die stagelopen c.q. werkzaam zijn (in het kader van duaal onderwijs), incidenteel gevraagd worden niet meer naar school te gaan, omdat hun werkgever het risico op besmetting wil beperken. Daar waar mensen onderwijs aan de hogeschool combineren met daarbij passend werk, respecteert de hogeschool dit standpunt. Daar waar sprake is van een stagerelatie is Hogeschool Rotterdam van mening dat het onderwijs voorrang heeft, maar zal de hogeschool er alles aan doen om met de betrokken partij tot een passende oplossing te komen voor alle partijen. 

Reizen Italië niet meer toegestaan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Italië verder aangescherpt: voor delen in het noorden geldt code rood en voor de rest van het land code oranje. Dat laatste betekent dat conform ons "Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland" reizen in het kader van werkbezoek, studie of stage niet meer is toegestaan. Een uitreisverbod heeft een verplicht karakter. Dit betekent dat studenten die tegen de uitreis-maatregel in toch uitreizen, dit per definitie doen in het kader van een privéreis. Onze hogeschool aanvaardt ten aanzien van deze studenten geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of zorgplicht. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten.

De hogeschool begrijpt uiteraard welk effect het uitreisverbod kan hebben. Een gevolg van dit uitreisverbod is dat voor een aantal studenten studie- of stageactiviteiten zijn of worden geannuleerd, terwijl zij hiervoor wellicht reeds kosten hebben gemaakt. Gezien het uitzonderlijke karakter van deze uitreis-maatregel treft de hogeschool een coulanceregeling voor studenten t.a.v. de gemaakte noodzakelijke kosten die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd. Studenten wie dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd.

Reizen naar gebieden met reisadvies code groen en geel

Studiereizen naar gebieden met code groen of geel kunnen wel doorgaan. Realiseer je wel dat, mocht de kleurcode veranderen naar oranje of rood, terugkeer naar Nederland verplicht is. De hogeschool neemt dan contact op met de medewerker of student en zal zich maximaal inspannen om repatriëring mogelijk te maken. Studenten of medewerkers kunnen uiteraard een eigen afweging maken om niet te vertrekken naar een bestemming met code groen of geel. De eventueel reeds gemaakte kosten worden in dat geval niet door de hogeschool vergoed. Zorg dat je goed geïnformeerd en goed voorbereid op reis gaat (ook ten aanzien van reis- en annuleringsverzekering).

Studenten en medewerkers uit Noord-Brabant

Zoals eerder gecommuniceerd, hanteert Hogeschool Rotterdam het actuele beleid van het RIVM en de GGD. In lijn met het advies van de RIVM adviseert de hogeschool studenten en medewerkers woonachtig in Noord-Brabant met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten of koorts) om thuis te blijven.

Studenten uit Noord-Brabant
Studenten woonachtig in Noord-Brabant met klachten, kunnen zich via de reguliere manier ziekmelden bij hun opleiding.

Medewerkers uit Noord-Brabant
Sommige medewerkers die milde klachten hebben, kunnen ervoor kiezen om vanuit huis hun werk te doen. Zij hoeven zich dan niet ziek te melden. Afstemming hierover met de direct leidinggevende is wel nodig, zoals normaal gesproken ook het geval is. Medewerkers met klachten die niet van huis uit hun werk kunnen doen, moeten zich wel ziekmelden.

Collega's of studenten met gezinsleden of huisgenoten die milde klachten hebben, moeten een eigen afweging maken op basis van gezond verstand. Als zij zelf geen klachten hebben, gelden voor hen geen nadere richtlijnen.

Evenementen

Zoals eerder gecommuniceerd kunnen evenementen zoals congressen en diploma-uitreikingen gewoon doorgaan, binnen het kader van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Er zal ter plekke extra aandacht worden besteed aan de sanitaire voorzieningen en aan communicatie over de richtlijnen, waaronder de oproep om geen handen te schudden.

De afgelopen weken zijn de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland vastgesteld. Zoals eerder gecommuniceerd, hanteert Hogeschool Rotterdam het actuele beleid van het RIVM en de GGD.

In lijn met het advies van de RIVM van 6 maart jl., adviseert de hogeschool studenten en medewerkers woonachtig in Noord-Brabant met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten of koorts) om thuis te blijven. 

Aan medewerkers en studenten wordt gevraagd een eigen afweging te maken of deze maatregel op hen van toepassing is. Ga hier verstandig mee om. We wijzen op de afzonderlijke mails die vandaag hierover naar medewerkers en studenten zijn gestuurd. Indien je met verkoudheidsklachten thuisblijft, meld je dan op de reguliere manier ziek. Geef daarbij aan dat je afwezigheid verband houdt met de Noord-Brabant maatregel van het RIVM.

We volgen de berichtgeving van de RIVM op de voet en zullen bij een wijziging van het advies weer communiceren. Houd voor updates vanuit de hogeschool het Informatiepunt Coronavirus in de gaten via www.hr.nl/informatiepunt-coronavirus. Vragen in relatie tot de hogeschool kun je mailen naar corona.info@hr.nl

Voor vragen t.a.v. het advies voor Noord-Brabant en algemene vragen over het coronavirus kun je terecht op de site van het RIVM

Informatiepunt Coronavirus is live

Vanaf vandaag is het Informatiepunt Coronavirus van Hogeschool Rotterdam actief. Medewerkers en studenten die vragen hebben over het COVID-19-virus kunnen deze stellen via corona.info@hr.nl. Op de externe website is ook een online Informatiepunt Coronavirus met vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze worden regelmatig aangepast o.b.v. de actualiteiten. Ook worden er de laatste updates van de hogeschool gepubliceerd. Wijs medestudenten en collega’s op dit informatiepunt en bekijk de Nederlandse  of de Engelse versie

Thuisquarantaine

Op dit moment zijn bij de hogeschool drie meldingen bekend van studenten die op verzoek van de GGD of huisarts (uit voorzorg) in thuisquarantaine verblijven. Zij zijn niet getest op het coronavirus, maar zijn in contact geweest met iemand waarbij het vermoeden van besmetting bestaat. De hogeschool heeft contact met deze studenten en monitort de situatie. Heb je vragen, mail dan naar corona.info@hr.nl

Melding en registratie van thuisquarantaine t.b.v. leidinggevenden en SLC’ers

Voor Studieloopbaancoaches (SLC) en leidinggevenden is een proces ingericht om meldingen te registreren van studenten of medewerkers die melden dat zij op last van de huisarts of GGD in thuisquarantaine zijn geplaatst. Zie dit stroomschema voor het proces. Studenten melden zich bij hun SLC’er; medewerkers melden zich bij hun leidinggevende. Het is van belang dat de juiste informatie wordt doorgegeven bij een melding en dat het direct wordt gemaild aan de directeur, met cc aan de (onderwijs)manager waar de student/medewerker onder valt. Meldingen worden geregistreerd, zodat we de ziekmeldingen goed kunnen monitoren. 

Reisadvies Italië

Op dinsdagavond 3 maart is het reisadvies voor het grootste deel van Noord-Italië veranderd van code geel naar code oranje. Conform het Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland van de hogeschool is uitreizen naar dit gebied voor studie of werk niet toegestaan. Op dit moment is één student van Hogeschool Rotterdam in dit gebied aanwezig; de hogeschool staat in nauw contact met deze student. 

Huisartsen voor internationale studenten

Wij krijgen signalen dat internationale studenten die geen huisarts hebben in Nederland moeilijk contact krijgen met de GGD vanwege de drukte aldaar. Het Erasmus MC heeft een overzicht van huisartsenpraktijken in Rotterdam die internationale studenten als patiënt aannemen. We verzoeken ook docenten om internationale studenten hierop te wijzen als zij behoefte hebben aan medische hulp of advies, bijvoorbeeld bij gezondheidsklachten die mogelijk in het kader staan van het coronavirus. 

Adviezen RIVM

Hogeschool Rotterdam volgt de adviezen van het RIVM. Naarmate de situatie rondom het coronavirus verandert, past het RIVM zo nodig ook het beleid aan. Het kan daarom zijn dat in eerdere updates informatie staat, bijvoorbeeld over de vraag wanneer contact moet worden opgenomen met de huisarts of GGD, die niet meer strookt met het huidige beleid van het RIVM. Neem bij onduidelijkheid contact op met het Informatiepunt Coronavirus van Hogeschool Rotterdam via corona.info@hr.nl

Informatiepunt en FAQ

Op korte termijn wordt op de hogeschool een informatiepunt ingericht waar studenten en medewerkers per e-mail terechtkunnen met vragen over het coronavirus. Op basis van de vragen die daar binnenkomen, wordt een pagina met veel gestelde vragen (FAQ). Op deze manier hopen wij zo veel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden en de informatie breed beschikbaar te stellen. Meer informatie volgt z.s.m. 

Wat te doen bij gezondheidsklachten?

De hogeschool volgt de richtlijnen van het RIVM. Als je, als medewerker of student, koorts hebt met luchtwegklachten en in de afgelopen twee weken ofwel in een risicogebied bent geweest, ofwel contact hebt gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, meld je dan bij de huisarts of de GGD. De huisarts of GGD bepaalt of het nodig is om thuis te blijven. In het geval dat het nodig is om thuis te blijven vanwege het risico op besmetting met het coronavirus, meld dit dan bij je leidinggevende (als medewerker) of SLC’er (als student). Zij registreren dit, zodat de hogeschool het aantal mogelijke ziektegevallen goed kan blijven monitoren. 

Schoonmaak

Uit advies van de RIVM blijkt dat extra schoonmaakrondes bovenop de zorgvuldige schoonmaak die al plaatsvindt, geen zin hebben ter voorkoming van of verspreiding van het coronavirus. Een aantal keer extra handen wassen, is wel nuttig. Om die reden is het schoonmaakbedrijf er extra alert op dat zeepdispensers gevuld zijn en dat handdoekrollen voldoende ververst worden. Zodra het volgens advies van het RIVM nodig is, zullen zo nodig aanvullende maatregelen worden genomen. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.

Evenementen en congressen

Congressen of andere grootschalige evenementen kunnen (vooralsnog) doorgaan. Voor sprekers en bezoekers gelden de richtlijnen van het RIVM: als zij uit een risicogebied afkomstig zijn en gezondheidsklachten hebben of ontwikkelen, moeten zij thuisblijven. Maak - zoals gewoonlijk - een eigen zakelijke afweging indien de kwaliteit van het congres onder druk komt te staan vanwege teveel afmeldingen.

Registreer je in Osiris bij studie of stage in het buitenland

Onze studenten reizen de hele wereld over voor stage en/of studie. Dat stimuleren wij ook in het kader van internationalisering. Omwille van je eigen veiligheid is het echter van belang dat studenten zich tijdig en volledig registreren in Osiris vóórdat zij naar het buitenland afreizen. In geval van onverhoopte calamiteiten in een bepaald land, is direct in beeld wie zich in een bepaald gebied bevindt. Dit maakt de communicatie en eventuele repatriëring makkelijker.

Studiereizen naar gebieden code groen of geel

Voor studiereizen volgt de hogeschool het Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland. Studiereizen naar gebieden die volgens het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken met code oranje en rood zijn aangegeven, kunnen niet doorgaan. Hierover is eerder gecommuniceerd. Studiereizen naar gebieden met code groen of geel kunnen wel doorgaan. Realiseer je wel dat, mocht de kleurcode veranderen naar oranje of rood, terugkeer naar Nederland verplicht is. De hogeschool neemt dan contact op en faciliteert indien nodig de repatriëring.
Studenten of medewerkers kunnen uiteraard een eigen afweging maken om niet te vertrekken naar een bestemming met code groen of geel. De eventueel reeds gemaakte kosten worden in dat geval niet door de hogeschool vergoed.

Het crisismanagementteam monitort de situatie zorgvuldig en anticipeert op verschillende mogelijke scenario’s. Zodra er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, zal hierover worden gecommuniceerd.

De afgelopen week zijn de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland vastgesteld. Met de voorjaarsvakantie net achter ons, begrijpen we dat er hierdoor vragen ontstaan binnen de organisatie. Zoals in eerdere updates (zie hieronder) gecommuniceerd, hanteren we het actuele beleid van de RIVM en de GGD. Daarnaast heeft de Rijksoverheid onlangs een richtlijn gepubliceerd die specifiek voor het onderwijs geldt.  

Terugkeren vanuit besmet gebied:
 • Indien sprake is van lichte luchtwegklachten raadt het RIVM aan om thuis te blijven. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts of lokale GGD.
 • Neem direct telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD indien sprake is van koorts met luchtwegklachten (bijv. hoesten of kortademigheid). Stem in dit geval met de arts af of je aan het werk/naar school kunt. Is dit niet het geval, meld dit dan direct bij je SLC’er, je onderwijsmanager of direct leidinggevende.
 • Medewerkers of studenten waarbij geen sprake is van koorts of (lichte) luchtwegklachten, kunnen volgens de richtlijn van de autoriteiten gewoon aan het werk/naar school.
Terugkeren uit onbesmet gebied:
 • Keer je terug uit onbesmet gebied dan gelden geen bijzondere maatregelen. Bij twijfel of zorg, adviseren de autoriteiten om telefonisch met je huisarts of lokale GGD in contact te treden.
Wat kunnen we als hogeschool doen om eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:
 1. Was vaker dan normaal je handen, 20 seconden lang. Doe dat op deze wijze
 2. Maak gebruik van zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Was daarna je handen.
 3. Hoest of nies in je elleboog.
 4. Hoewel niet in lijn met onze gedragscode, schud elkaar voorlopig niet de hand, maar knik vriendelijk.
 5. Heb je koorts of luchtwegklachten waar je bezorgd om bent, raadpleeg dan telefonisch je huisarts of lokale GGD.
 6. Meld het direct bij je SLC’er, opleidingsmanager of direct leidinggevende indien bij jou de verdenking bestaat van besmetting met het coronavirus.
 7. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de fabels en feiten rond het coronavirus. Meer informatie vind je op de site van het RIVM en de GGD. Daarnaast heeft de overheid ook een algemeen informatienummer geopend: 0800-1351 waar je met vragen terecht kunt. 

We begrijpen dat de actuele ontwikkelingen een onrustig gevoel kunnen geven, maar vragen iedereen toch om de rust te bewaren. Juist nu moeten we verstandig omgaan met de situatie en handelen op basis van de feiten die de autoriteiten in hun actuele richtlijnen hanteren.

Maandag 2 maart komt het crisismanagement team van de hogeschool wederom bijeen. We zullen de actuele situatie bespreken en bepalen of we als hogeschool extra maatregelen moeten nemen. Indien nodig communiceren we weer een update van de laatste stand van zaken.

Aanscherping reisadviezen Italië en Zuid-Korea

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op maandag 24 februari het reisadvies voor Italië aangescherpt. Vanwege een in- en uitreisverbod in enkele gemeenten in Noord-Italië is de code rood (niet reizen) voor deze gemeenten afgegeven. Voor de directe omgeving van deze gemeenten geldt code oranje (alleen strikt noodzakelijke reizen); voor het grootste deel van Noord-Italië en voor Rome en omgeving geldt code geel (let op, veiligheidsrisico’s).

Op dinsdagavond 25 februari is ook voor Zuid-Korea het reisadvies aangescherpt. In de stad Daegu en het gebied Cheongdo geldt code oranje vanwege de voorzorgsmaatregelen die de overheid daar heeft genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor de rest van het land geldt code groen.

Reizen naar Italië en Zuid-Korea

Conform het Calamiteitenplan vertrek of verblijf buitenland  verleent de hogeschool geen toestemming voor reizen naar gebieden waar code oranje of rood geldt. Op dit moment vindt de inventarisatie plaats van de studenten en medewerkers van de hogeschool die zich voor studie of werk in Italië en Zuid-Korea bevinden of die voornemens zijn naar deze gebieden af te reizen. In dit kader benadrukt het crisismanagementteam nogmaals het belang van zorgvuldige registratie van uitgaande mobiliteit op de instituten.

Terugkeren van vakantie in Italië

Hogeschool Rotterdam volgt het beleid van het RIVM  en de GGD ten aanzien van vakantiegangers die terugkeren uit Italië. Deze beleidslijn houdt in dat mensen die terugkeren uit Noord-Italië (inclusief het gebied waarvoor code rood geldt) niet in quarantaine hoeven te worden geplaatst en alleen getest hoeven te worden op het coronavirus indien zij koorts met luchtwegklachten ontwikkelen. Een en ander houdt in dat voor studenten en medewerkers die terugkeren van vakantie in Italië geen bijzondere maatregelen worden getroffen. Alleen indien zij na terugkomst koorts met luchtwegklachten ontwikkelen, moeten zij zich melden bij huisarts of GGD.

Situatie in China

De situatie in China is ongewijzigd ten opzichte van de vorige update.

Het crisismanagementteam heeft het signaal ontvangen dat rond geplande studiereizen naar andere Aziatische landen ook vragen c.q. zorg ontstaat ten aanzien van het coronavirus. 

We wijzen er graag op dat de hogeschool in het calamiteitenplan buitenlandreizen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt. Dit betekent dat, in het geval dat Buitenlandse Zaken code groen of geel instelt voor een bepaald land, doorgang van de studiereis een individuele afweging van de student of medewerker is. Ook kan de opleiding of het instituut besluiten dat een studiereis wordt afgelast, omdat de maatregelen in een bepaald land tot belemmeringen leiden t.a.v. de te volgen (onderwijs)activiteiten. 

Uiteraard begrijpen we dat de berichtgeving rond het coronavirus tot zorg leidt. We adviseren dan ook dringend dat iedere deelnemer goed geïnformeerd en goed voorbereid (ook v.w.b. reis- én annuleringsverzekering) aan een studiereis begint.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op donderdag 5 februari het reisadvies verder aangescherpt. De code rood (niet reizen) voor de regio Hubei en code oranje (alleen strikt noodzakelijke reizen) voor de rest van China zijn ongewijzigd. De aanscherping bestaat daaruit dat hiernaast nu ook het advies geldt voor mensen die zich in China bevinden om te bedenken of het nog steeds noodzakelijk is om in China te blijven. Zo niet, om gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden om uit China te vertrekken. Dit vanwege de mogelijk verdere maatregelen die door de Chinese autoriteiten worden getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Uitreisverbod Hogeschool Rotterdam

Het op donderdag 30 januari ingestelde uitreisverbod naar China is dan ook onverminderd van kracht voor medewerkers en studenten van Hogeschool Rotterdam.
Het uitreisverbod heeft een verplicht karakter. Dit betekent dat studenten die tegen de uitreis-maatregel in, toch reizen naar China, dit per definitie doen in het kader van een privéreis. Dit houdt in dat Hogeschool Rotterdam ten aanzien van deze studenten geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of zorgplicht aanvaardt. Eventuele studie- of stageactiviteiten tijdens deze reis worden niet gehonoreerd met studiepunten.

Gevolgen reisverbod en coulanceregeling

De hogeschool begrijpt uiteraard welk effect het uitreisverbod kan hebben. Een gevolg van dit uitreisverbod is dat voor een aantal studenten studie- of stageactiviteiten in China zijn geannuleerd, terwijl zij hiervoor wellicht reeds kosten hebben gemaakt. Gezien het uitzonderlijke karakter van deze uitreis-maatregel treft de hogeschool een coulanceregeling voor studenten t.a.v. de gemaakte noodzakelijke kosten die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd. Studenten die dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd.
De hogeschool begrijpt dat het vervallen van de stage of studie in China teleurstellend is, maar de recente ontwikkelingen laten geen andere keuze.

Vanuit onze hogeschool zijn op dit moment 7 studenten in China. De hogeschool staat in contact met hen en doen wat in het vermogen ligt om hen terug naar Nederland te laten komen. Dit aantal studenten is groter dan aanvankelijk bij ons bekend was. Dit onderstreept het belang van zorgvuldige registratie van uitgaande mobiliteit op de instituten.

In februari verwacht de hogeschool 8 inkomende Chinese studenten voor een exchange-programma of voor een volledige opleiding. Deze studenten zijn en blijven welkom. Hierin volgt Hogeschool Rotterdam het advies van de GGD, wat inhoudt dat reizigers vanuit China welkom zijn, maar zich bij klachten (meer dan 38 graden koorts, longproblemen of kortademigheid binnen 14 dagen na aankomst uit China) bij de huisarts of de GGD moeten melden.

Vanuit CoIA en de betreffende instituten worden deze studenten voorgelicht over wat te doen bij gezondheidsklachten, maar ook over de mogelijke gevoeligheden die zij in Nederland zullen tegenkomen. Ook zullen de huisgenoten van de nu inreizende Chinese studenten worden voorgelicht.

Voornemen om af te reizen

Op dit moment is het beeld dat tot de zomer circa 85 studenten dan wel medewerkers van de hogeschool voornemens waren om uit te reizen naar China. Dit beeld is gebaseerd op een inventarisatie onder alle instituten, diensten en kenniscentra. 

In het geval van een geannuleerde reis naar China ligt de verantwoordelijkheid om te voorzien in adequate alternatieven voor het in China te volgen onderwijs bij het instituut, in overleg met de student en met de examencommissie. Naar verwachting is hier aanstaande maandag meer informatie over.

Spanningen

De kans bestaat dat er spanningen zouden kunnen ontstaan jegens collega’s of studenten met een Aziatisch uiterlijk wanneer de verspreiding van het coronavirus zich verder voortzet. Het crisimanagementteam wijst iedereen erop om alert te zijn dat collega’s en studenten met een Aziatisch uiterlijk niet onheus worden bejegend. Hierin is de gedragscode van de hogeschool leidend.

Donderdagavond 30 januari is een uitreisverbod naar China (inclusief Hongkong) afgekondigd voor studenten en medewerkers van de hogeschool. Dit is intern en extern gecommuniceerd. Het besluit is in lijn met het beleid van andere Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Aangezien de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat, heeft het College van Bestuur besloten dat uitreizen naar China in het kader van stage, studie, of werkbezoek per direct niet meer is toegestaan voor medewerkers en studenten van de hogeschool. Deze beperkende maatregel is in lijn met ons calamiteitenplan buitenlandreizen en geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.

Studenten of medewerkers die binnenkort voor studie, stage of werk naar China zouden afreizen, zullen door hun instituut, kenniscentrum of dienst nader worden geïnformeerd.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen