Menu English

Samenstelling en bezoldiging

De Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam bestond eind 2017 uit de volgende leden.

 • De heer J.C. Beerman MBA (voorzitter)
 • Mevrouw mr. C.M. Insinger MBA
 • De heer H. Karakus
 • Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan
 • De heer drs. C.W. van der Waaij RA.

(Hoofd)functies en relevante nevenfuncties

J.C. Beerman MBA

Leeftijd 62 jaar, benoemd per 1 september 2015.

 • Directeur Wholesale Rabobank regio Nederland en Afrika
 • Member of the Steering Committee Farm to Market Alliance

Mw. mr. C.M. Insinger MBA

Leeftijd 52 jaar, benoemd per 1 september 2015.

 • Managing Director Cerberus Capital Management B.V.
 • Non-executive Board member and member of the remuneration and nominations committee Haya Real Estate S.L.U.
 • Lid Raad van Toezicht Provinciaalse Zeeuwse Energie Maatschappij N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen bij Vastned Retail N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Volksbank N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Delta N.V.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Filmfonds    
 • Lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland

H. Karakus

Leeftijd: 53 jaar, benoemd per 1 januari 2017.

 • Algemeen directeur Platform 31
 • Bestuurslid stichting Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis
 • Voorzitter van de Stichting Keurmerk Leegstand Beheer

Mw. drs. J.W.A. Verlaan

Leeftijd: 69 jaar, benoemd per 1 januari 2012; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2016.

 • Lid van het bestuur van Cosmicus
 • Lid van het bestuur van het keurmerk 'Blik op Werk'
 • Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden
 • Lid van adviescommissie NRO

Drs. C.W. van der Waaij RA

Leeftijd 66 jaar, benoemd per 1 januari 2010; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2014.

 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven
 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Achmea
 • Lid van het bestuur (penningmeester) van de Vereniging Toezichthouders Hogescholen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland Holdings BV

Rooster van aftreden

 • 1 januari 2018: Dhr. C.W. van der Waaij
 • 1 januari 2020: Mw. J.W.A. Verlaan
 • 1 september 2019: Dhr. J.C. Beerman (herbenoembaar)
 • 1 september 2019: Mw. C.M. Insinger (herbenoembaar)
 • 1 januari 2021: Dhr. H. Karakus (herbenoembaar)

De heer Beerman is m.i.v. 1 januari 2016 benoemd als voorzitter van de raad. 

De raad heeft de heer Van der Waaij, na afloop van zijn twee termijnen, een afscheidsdiner aangeboden en hem bedankt voor de prettige en constructieve samenwerking en tevens waardering uitgesproken voor zijn jarenlange inzet voor Hogeschool Rotterdam. Hij is per 1 januari 2018 opgevolgd door de heer drs. Joeri van den Steenhoven.

Bezoldiging

In 2017 zijn aan de leden van de Raad van Toezicht de volgende vergoedingen verstrekt:

Vergoedingen Raad van Toezicht 2017

  BtwBruto vergoedingTotaalWNT Norm naar rato (excl. btw)
H. Karakus

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.100

drs. J.W.A. Verlaan

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.100

drs. C.W. van der Waaij RA

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.100

J.C. Beerman MBA

€ 4.074

€ 19.400

€ 23.474

€ 27.150

Mr. C.M. Insinger MBA

€ 2.835

€ 13.500

€ 16.335

€ 18.100

De maximum beloning voor leden van de Raad van Toezicht is met ingang van 1 januari 2015 maximaal 10% van de voor de sector geldende maximale beloning (WNT € 181.000). Voor voorzitters is dit maximaal 15%. Deze vergoeding is exclusief btw.

Zoals bekend heeft de Europese Commissie bewerkstelligd dat de huidige vrijstellingsregeling voor commissarissen inzake btw-heffing (ondernemerschap) in Nederland is ingetrokken. Dit betekent dat vanaf 2013 iedere toezichthouder een factuur met btw dient te sturen voor de afgesproken vergoeding. De btw (21%) wordt berekend over het bedrag dat nu als bruto salaris wordt vergoed. Omdat de toezichthouder vanaf 1 januari 2013 btw-ondernemer is, dient deze een btw-administratie te voeren. Hierbij kan uiteraard betaalde btw op gemaakte kosten in mindering worden gebracht. De gemaakte kosten moeten voortkomen uit het houden van het toezicht.

De volgende bedragen zijn van kracht:

 • voorzitter: € 19.400 (excl. btw)
 • lid: € 13.500 (excl. btw)

Profielschets

De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt:

 • langdurige bestuurservaring
 • regionale/landelijke bekendheid
 • beschikkend over een relevant relatienetwerk
 • binding met de regio
 • geen ‘conflicting interests’

Door middel van spreiding over de leden wordt zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en maatschappelijke sectoren bewerkstelligd:

 • financiën
 • gezondheidszorg
 • kunsten
 • bedrijfsleven
 • openbaar bestuur
 • haven/industrie

Minimaal één van de leden van de Raad van Toezicht is een financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Er wordt gestreefd naar een mix van actieven en niet-actieven (d.w.z. werkzaam in een maatschappelijke functie, respectievelijk een maatschappelijke functie beëindigd hebbend). Er wordt gestreefd naar een mix van mannen en vrouwen.

De volgende relaties zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid:

 • leden van de Raad van Toezicht die in dienst zijn bij andere hogescholen
 • leden van de Raad van Toezicht die een dienstbetrekking hebben bij één van de externe toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de accountant) van de hogeschool

Ter gelegenheid van het voorbereiden van de voordracht door de CMR van één van de leden van de Raad van Toezicht is er in 2011 overleg geweest over eventuele aanpassing van de profiel- schets. Tot een aanpassing werd toen evenwel niet besloten.

Ook in het verslagjaar heeft geen aanpassing plaatsgehad.

Onafhankelijkheid

De leden van de raad zijn onafhankelijk in de betekenis van de branchecode Governance (HBO). Zij kunnen onafhankelijk van elkaar, van het College van Bestuur en van welk deelbelang dan ook kritisch opereren.

Geen lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad

 • is in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechts- personen) geweest;
 • heeft een financiële vergoeding van de hogeschool of van aan haar gelieerde vennootschap ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
 • was recentelijk bestuurslid van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
 • was recentelijk werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van Economische Zaken;
 • hield een aandelenpakket van tenminste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap.

Er was geen sprake van besluitvorming waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht en/of van leden van het College van Bestuur aan de orde zijn geweest.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen