Menu English

College van Bestuur; samenstelling en remuneratie

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam bestond in 2017 uit:

  • Dhr. drs. M.J.G. Bormans (voorzitter)
  • Dhr. J.G. Roelof (tot en met augustus 2017)
  • Mevr. dr. A.A. Sanderman
  • Dhr. W.E. van den Brink (vanaf oktober 2017)

Hogeschool Rotterdam hanteert de uitgangspunten van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Indien de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt afgezet tegen de geldende normen ontstaat het volgende overzicht:

Bezoldiging College van Bestuur

  BeloningFiscale bijtelling autoPensioen premies
(wg-deel)
TotaalNorm 2017
drs. M.J.G. Bormans

156.106

7.299

17.529

180.934

181.000

J.G. Roelof

98.642*

8.964

11.993

119.599

120.667

W.E. van den Brink

36.600

-

4.410

41.010

45.622

dr. A.A. Sanderman

156.300

7.573

17.962

181.835

181.000

* Vanwege uitdiensttreding, is er in december een eindafrekening opgesteld. De betalingen die vanaf september hebben plaatsgevonden, dienen toegerekend te worden aan de beoogde ontslagregeling als bedoeld artikel 14 lid 3 van de arbeidsovereenkomst en komt totaal op €68.121,-. Dus onder de norm van €75.000,- die de WNT als maximum stelt.

Beraad op het functioneren van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur

De raad heeft in twee apart daarvoor belegde vergaderingen gesproken over haar toezichthoudende taak en de wijze waarop de RvT hier invulling aangeeft. Daarnaast is uiteraard het functioneren van het College van Bestuur en de onderlinge samenwerking tussen de RvT en het CvB onderwerp van gesprek geweest. Hiertoe heeft de raad na afstemming met het College van Bestuur, onder begeleiding van een extern deskundige onderzoek laten doen naar de onderlinge samenwerking tussen de raad en het College van Bestuur. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 10 juli 2017 tijdens een off-site bijeenkomst besproken en zijn op basis hiervan afspraken gemaakt om de samenwerking en afstemming te verbeteren en de onderlinge verwachtingen t.a.v. de formele rollen verder helder te krijgen. Ook de beoogde samenstelling van het College van Bestuur in 2017 en de invulling inzake de Governance is uitvoerig aan de orde gekomen.

Het ‘Protocol Raad van Toezicht’ ligt ten grondslag aan de beoordelingsprocedure voor leden van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Rotterdam. In het kader van haar verantwoordelijkheid als werkgever heeft de Raad in 2016 besloten de beoordelingsprocedure vorm te geven in een Regeling Gesprekscyclus CvB. Deze regeling betreft het individueel functioneren van de leden van het CvB. In het verslagjaar 2017 is de volledige regeling voor de eerste maal in deze nieuwe vorm doorlopen.

De gesprekscyclus wordt in twee jaar doorlopen en bestaat uit een functioneringsgesprek (1e jaar) en een beoordelingsgesprek (2e jaar). Indien er sprake is van herbenoeming, bestaat de mogelijkheid om een separaat herbenoemingsgesprek te voeren. De herbenoeming kan ook onderdeel uitmaken van het functionerings- of beoordelingsgesprek. De gesprekken vinden plaats tussen de Remuneratiecommissie van de RvT en de afzonderlijke leden van het CvB.

De leden van het CvB bereiden zich voor op het functionerings- en het beoordelingsgesprek door het schrijven van een zelfreflectie. Daarbij reflecteren zij op hun persoonlijk functioneren, beroepsmatig handelen, samenwerking met de CvB-leden en de RvT en de realisatie van de gestelde doelen. Daarnaast besteden zij aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De Remuneratiecommissie spreekt ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek met een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende vertegenwoordigers: collega-lid CvB, RvT leden Remuneratiecommissie, twee directeuren van instituut of kenniscentrum of dienst, directeur P&O en een student en medewerker op voordracht van de CMR.

De Remuneratiecommissie verzorgt de verslaglegging van de gevoerde gesprekken.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen