Menu
  English

  Master Taalbewust Leren deeltijd

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Master

  • Taal

   Voertaal Nederlands, literatuur deels in het Engels

  Taal is cruciaal voor denken, leren en werken – en daarmee de sleutel tot studiesucces. Maar taal is ook identiteit, communicatie en verbinding. Daarom geef jij taal volop aandacht in al je onderwijs!

  Je ziet hoe leerlingen of studenten stuklopen op de lastige taal in teksten en opdrachten, en hoort collega’s klagen over de beperkte woordenschat en slecht geformuleerde zinnen. Wist je al dat de oplossing niet zit in het beperken of versimpelen van complexe school- en vaktaal, maar juist in ruime aandacht voor taalgebruik binnen alle lessen? Alleen dan kunnen leerlingen tot diep leren komen in de verschillende vakken, of effectieve en volwaardige beroepsbeoefenaars worden.

  Ga de uitdaging aan: ontwikkel je in twee jaar tot teacher leader op het vlak van taalbewust leren. Verwerf actuele wetenschappelijke inzichten over taalontwikkeling, meertaligheid en de rol van taal bij leren, en kennis van goede didactische aanpakken voor geïntegreerd taal- en vakonderwijs. Leer daarnaast hoe je collega’s meeneemt in een professionaliseringstraject, via de methodiek van participatief actieonderzoek. Én geef jouw eigen academische lees- en schrijfvaardigheid een flinke boost.

  Aan het eind van de opleiding ben je in staat inclusief en krachtig taalbeleid vorm te geven binnen jouw school of organisatie, en als team onderwijs te bieden met optimale ontwikkelkansen voor álle leerlingen.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Inrichting van het onderwijs

  In jaar 1 kom je wekelijks op vrijdag naar de hogeschool. In de ochtenden neem je deel aan inhoudelijke bijeenkomsten, waarin theorie en good practices rond taalbewust leren aan bod komen en je onder leiding van praktijkexperts je kennis uitbreidt. In de middag werk je in een leerteam van 6-8 medestudenten aan praktische onderzoeks- en toepassingsopdrachten. De docenten zijn daarbij aanwezig voor ondersteuning. Daarnaast bezoek je op praktijkdagen de werkplek van je leerteamleden en organisaties in het werkveld. Een belangrijk element van de opleiding is ook de vorming van een team van collega’s binnen jouw organisatie, met wie je gezamenlijk praktijkvraagstukken gaat inventariseren en aanpakken.

  Belangrijk om te weten is dat je deze Master niet alleen, vanachter je bureau kunt doen maar dat het participatieve element een centrale rol heeft.
  In het 1e jaar zullen je collega’s af en toe participeren maar in jaar twee worden enkele collega's actiever betrokken bij het onderzoek. Belangrijk is daarom ook dat zij gefaciliteerd worden in tijd.

  Didactische aanpak

  Wij hanteren de principes Teach as you preach en High challenge, high support. Tijdens de opleiding zul je dan ook zelf ervaren wat ‘taalgericht lesgeven’ nu eigenlijk inhoudt en hoe dat jouw leren bevordert! Je gaat veel zelfstandig aan de slag met uitdagende leertaken, die je meestal uitvoert in je eigen lespraktijk. Daaraan voorafgaand verkennen we wel steeds gezamenlijk de taak en de achterliggende theorie, zodat je voldoende ‘input’ en handvatten krijgt om zelf aan de slag te gaan. We koppelen de theorie altijd aan praktische voorbeelden en aan jouw eigen ervaring. Docenten demonstreren aspecten van de taakuitvoering, en we wijzen je op een scala aan bruikbare tools en formats. Je leerteam fungeert als veilige experimenteerruimte, met je leerteamgenoten als kritische vrienden. In dat open en positieve leerklimaat kun je volop oefenen met complexe nieuwe vaardigheden en gaandeweg zelfvertrouwen en expertise opbouwen. Zo groei je als vanzelf in je rol van teacher leader!

  Het eerste jaar

  De studiejaren zijn verdeeld in drie periodes. In jaar 1 staat per periode een inhoudelijk thema centraal. Rond dat thema krijg je theorie aangeboden en breng je via onderzoeks- en praktijkopdrachten de situatie op jouw school in kaart.

  De drie periodethema’s in jaar 1 zijn:

  • Taalontwikkeling, meertaligheid en de rol van taal in onderwijs;
  • Taaldidactiek en taalgericht lesgeven (het onderwijzen van lezen, schrijven, spreken en luisteren bij taal- en andere vakken) en
  • Taal(onderwijs)beleid

  In trimester 3 inventariseer je welke vraagstukken er in je schoolorganisatie leven met betrekking tot taalbewust leren, en die onderwerp van je afstudeeronderzoek zouden kunnen zijn. Gekoppeld aan de theorie en praktijkopdrachten, wordt daarnaast in elk trimester gewerkt aan ontwikkeling op de volgende vier gebieden: onderzoeksvaardigheden, academische taalvaardigheid, veranderkundige expertise, en professionele identiteitsvorming. 

  Het tweede jaar

  In jaar 2 ga je volgens de methodiek van participatief actieonderzoek aan de slag met een van de vraagstukken die je in jaar 1 geïnventariseerd hebt. In trimester 4 help je - samen met een kernteam van collega’s, het ‘PAO-team’ - de organisatie een keuze te maken voor een vraagstuk en breng je mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. In trimester 5 werk je in het PAO-team de meest bruikbare oplossingsrichtingen uit tot een plan van aanpak, dat jullie ook uitvoeren. In trimester 6 rond je het onderzoek af en presenteer je de resultaten in een magazine aan zowel je eigen organisatie als anderen in het werkveld. Zo toon je niet alleen je eigen deskundigheid en groei aan, maar draagt jouw afstudeerproject ook bij aan kennisvergroting van de praktijk. 

  Focus op impact

  Onderwijsvernieuwing is een complexe zaak en kost veel energie en tijd. Richt innovatie daarom altijd op die zaken waar de meeste impact op het daadwerkelijke leren van leerlingen behaald kan worden. De winst van onderwijsvernieuwing is het grootst als een onderwijsteam er volledig bij betrokken is. Vanuit deze gedachte kiezen studenten van de Master Taalbewust Leren voor hun PAO (= Participatief ActieOnderzoek; het afstudeerproject) een vraagstuk dat speelt binnen de eigen organisatie en voeren zij dit onderzoek uit in samenwerking met collega’s. Zo wordt er al tijdens de opleiding gewerkt aan veranderingen en verbeteringen die echt doorwerken in de klas. 

  Studielast en lesdag

  De master Taalbewust Leren is verdeeld over twee studiejaren en bedraagt in totaal 60 EC. Dit betekent een studiebelasting van 60 EC x 28 uur= 1680 uren. Je volgt een dag in de week onderwijs op de hogeschool (8 uur) en bent daarnaast werkzaam in een relevante functie in je eigen praktijk waaraan je je opleiding verbindt. Naast de onderwijsdag besteed je ca. 12 uur per week aan zelfstudie en het voorbereiden en uitvoeren van opdrachten in de praktijk . Dat betekent dat je kunt rekenen op een gemiddelde studielast van 20 uur per week.

  Lesdagen studiejaar 2024-2025

  • jaar 1 op vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
  • jaar 2 op maandag van 09.00 - 17.30 uur

   

  Maak kennis met de docenten

  Wie geven er les?

  Het docententeam van de Master Taalbewust Leren bestaat uit enthousiaste en kundige docenten met uiteenlopende ervaring en expertise in onderwijs en praktijkonderzoek.

  Na je studie

  Wat betekent de opleiding voor jou als expert Taalbewust Leren?

  Titel en diploma

  Gefeliciteerd! Je hebt je Master of Education (MEd) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Deze titel is wettelijk beschermd en internationaal erkend. De masters van de hogeschool worden ‘professional masters’ genoemd, gezien het hoge praktijkgeoriënteerde karakter van het mastertraject.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Carrière

  Afgestudeerden van de Master Taalbewust Leren zijn hard nodig in alle onderwijssectoren (basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo). Het zijn leraren, intern begeleiders en coördinatoren, die zelf onderwijs geven en zich daarnaast binnen hun school of organisatie bezighouden met taalbeleid, onderwijsontwikkeling, leerlingbegeleiding of didactische professionalisering van collega’s.

  Afgestudeerden werken aan het terugdringen van laaggeletterdheid, het verkleinen van kansenongelijkheid, en school- of studiesucces voor iedere leerling/student. Daarnaast vervullen zij een inspirerende en stimulerende functie voor collega’s en voor de organisatie als geheel. Ze wakkeren de interesse in taalbewust leren aan en nemen hun team mee in het kritisch beschouwen van de eigen onderwijspraktijk, in het gezamenlijk zoeken en bedenken van teameigen oplossingen en verbetermogelijkheden, en in het ontwikkelen van nieuwe kennis, vaardigheden en praktijken. Zo sturen zij een positieve innovatiespiraal binnen de school aan. 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties