Menu English

Waar kun je signaleren (vindplaatsen) en wie kan signaleren?

Vindplaatsen

Professionele organisaties

 • Gezondheidscentra.
 • Huisartsenpraktijken.
 • Apotheken.
 • Organisaties zorg-, welzijn, veiligheid en wonen.
 • Preventieve en informatieve huisbezoeken voor ouderen.
 • Samenwerkingsverbanden zoals wijkteams, dementieketens e.a.
 • Inloop- en adviesspreekuren.
 • Buurtsteun- en meldpunten.
 • Buurthuizen met ouderen activiteiten.
 • Activiteiten/ondersteuning voor mantelzorgers.
 • Taaltrainingen.
 • Voedselbanken.
 • Periodieke wijk- netwerkoverleggen rond kwetsbare ouderen.
 • E.a.

Informele buurtorganisatie en ontmoetingsplekken

 • Buurtactiviteiten door bewoners.
 • Zelf- en belangenorganisaties  migranten.
 • Inloop/ontmoetingshuizen.
 • Bewoners(advies)commissies.
 • Gebedshuizen en religieuze buurtorganisaties.
 • Markten in de buurt.
 • Theehuizen en cafés.
 • Supermarkt, buurtwinkels, middenstanders.
 • Publieke ontmoetingsruimten zoals speeltuin/plaats en parken.
 • E.a.
Signaleerders

Professionals

 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner/verpleegkundige.
 • Fysio- en ergotherapeut
 • Ouderen maatschappelijk werker.
 • Wijkverpleegkundigen.
 • Medewerker advies- en informatiepunten.
 • Medewerker apotheek.
 • Baliemedewerkers.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Beheerder en huismeester.
 • Wijkagent en stadsmarinier.
 • Sociale werkers.
 • Mantelzorgondersteuners.
 • Pastoor, dominee, Imam
 • E.a.

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers preventieve en informatieve ouderenhuisbezoeken.
 • Vrijwilligers individuele ondersteuning in  administratie, huishouden, activiteiten, vervoer, gezelschap en begeleiding (maatjes).
 • Vrijwilligers buurtactiviteiten als voedselbank, groepsactiviteiten, buurthuis e.a.
 • Vrijwilligers gebedshuizen zoals moskee, kerk en zelforganisaties.
 • E.a.

Buurtbewoners e.a. in omgeving

 • Sleutelfiguren/aanspreekpersonen (‘ogen en oren van de wijk’.
 • Bewoners actief in buurtactiviteiten en bewonerscommissies.
 • Medebewoners wooncomplexen.
 • Buurtkappers.
 • Medewerkers theehuizen, cafés, supermarkt, buurtwinkel en markt.
 • E.a.

 

Signalen van dementie doen zich voor in het dagelijks leven en in verschillende leefdomeinen. Plaatsen waar signalen kunnen worden opgemerkt zijn dan meestal ook in de dagelijkse leefomgeving van de oudere migrant. De meest voor de hand liggende vindplaats is binnenshuis in huiselijke kring. Maar ook buitenshuis in de directe woonomgeving en buurt zijn belangrijke vindplaatsen waar oudere migranten (regelmatig) komen. Dat kunnen professionele organisaties zijn waar zij naar toe gaan voor zorg- of dienstverlening zoals het gezondheidscentrum, de huisartsenpraktijk, apotheek, voedselbank, steunpunten voor hulp en informatie. Maar ook kunnen periodieke multidisciplinaire wijkgerichte overleggen waar zorgen over kwetsbare buurtbewoners door professionals worden besproken vindplaats zijn. Voorbeelden zijn overleggen van sociale wijkteams of van professionele buurtnetwerken rond zorg en overlast. Daarnaast kunnen signalen van dementie worden opgevangen op plekken waar (informeel) activiteiten worden georganiseerd waar oudere migranten komen. Voorbeelden hiervan zijn het buurthuis, inloophuizen, kerk en moskee en publieke ontmoetingsplaatsen als het speelplein, plantsoen, de markt, buurtwinkel e.a.

Wie kunnen er signaleren? Oudere migranten kunnen zelf opmerken dat hun geheugen en gedrag verandert en dat zij problemen krijgen met hun zelfredzaamheid. Er zijn voorbeelden dat zij kunnen hun klachten bespreken met hun naasten of professionals. Maar toch gebeurt dat niet vaak. De ouderen zijn zich er meestal zelf niet goed van bewust dat er iets ernstigs aan de hand is, schamen zich er voor of weten niet waar ze hulp kunnen zoeken. Het signaleren komt dus bijna altijd neer op anderen om hen heen. Bijna iedereen die in contact komt met oudere migranten kan in zekere zin signaleren. Maar overwegend zijn het mensen in de directe omgeving die signalen het beste kunnen opvangen met wie de oudere regelmatig en/of intensief contact heeft. Zij hebben het meest zicht op veranderingen in hun dagelijks leven. Dat zijn in eerste instantie partners en gezinsleden met wie de oudere migrant samenwoont of verdere familieleden. Maar ook directe buren of medebewoners kunnen goed zicht hebben op veranderingen in gedrag. Daarnaast kunnen professionals signaleren die bij de ouderen thuis komen. Voorbeelden zijn de huishoudelijke hulp, wijkverpleging, huismeesters en vrijwilligers die praktische, sociale of informatieve ondersteuning bieden.

Andere relevante signaleerders zijn verbonden aan vindplaatsen in de buurt en met wie ouderen een-op-een contact hebben vaak voor andere problemen zoals zorg- en welzijnsprofessionals. Sommige professionals hebben ook een signalerende taak op het vlak van dementie zoals de huisarts. Het signaleren van dementie is opgenomen in de richtlijnen voor het handelen van de huisarts bij dementie NHG-standaard-Dementie-herziening.pdf (zorgnetwerkmb.nl). Maar ook voor andere professionals is signaleren onderdeel van hun opdracht zoals praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, huishoudelijke hulp, adviseurs voor ouderen fysio- en ergotherapeut, sociale wijkteams en wijkagent. Daarnaast zijn vrijwilligers belangrijke signaleerders die ondersteuning bieden op een buurtlocatie aan ouderen bij sociale activiteiten, administratie, preventie en informatie of bij buurtactiviteiten. Maar ook vrijwilligers in de moskee, kerk en zelforganisaties waar ouderen komen. Vrijwilliger hebben vaak een laagdrempelige ingang naar oudere migranten en worden als minder bedreigend gezien dan professionals. Oudere migranten en hun naasten zijn vaak wantrouwend naar professionals omdat zij bang zijn voor niet gewenste interventies zoals opname in een verpleeghuis. Ook zogenaamde sleutelfiguren in de buurt kunnen signaleren. Zij zijn de ogen en oren van de wijk, omdat zij een brug slaan tussen thuis, buurt en migrantengemeenschap van de oudere. Zij hebben vaak een vertrouwenspositie bij oudere buurtbewoners. Tot slot kunnen middenstanders en buurtbewoners op vindplaatsen signaleren. Zij kunnen makkelijker op een natuurlijke manier in contact komen met oudere migranten.

Belangrijke signaleerders zijn ook medische- en zorgprofessionals in ziekenhuizen waar oudere migranten komen voor medische behandelingen van andere gezondheidsproblemen. Vaak zijn medisch specialisten juist degenen die de ouderen doorverwijzen naar huisarts en/of neurologen en geriaters als zij dementie vermoeden. 

 

Praktijkvoorbeeld uit het Rotterdams project 'Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie'

Het valt op, want mijn vader woont daar 40 jaar, nee 50 jaar in die straat. Dus die buren herkenden hem niet zo: met blote voeten. Hij was een heel net iemand en ineens is hij veranderd. En iemand heeft blijkbaar een klacht ingediend. En toen zijn twee mensen gekomen van de gemeente bij ons thuis. Dat hebben ze allemaal verteld die klachten.

Uit interview met mantelzorger van Turkse oudere met dementie.

Maar dan kwam hij weer terug van de markt en dan vergat hij zijn portemonnee of was hij zijn sleutel kwijt. Zo gaat dat stapsgewijs totdat iemand hem thuis kwam brengen omdat hij de weg kwijt was. Hij zat in een verkeerde straat en iemand herkende hem en heeft hem toen naar huis gebracht.

Uit interview met mantelzorger van Marokkaanse oudere met dementie.

Wij zijn toen naar de huisarts geweest vanwege zijn suiker. En naar aanleiding van het feit dat hij de hele tijd wilde eten zei de dokter dat hij misschien ook wel dement is. Misschien vergeet hij dat hij net gegeten heeft.

Uit interview met mantelzorger van Marokkaanse oudere met dementie.

 

Om oudere migranten met (signalen van) dementie eerder te kunnen vinden en eerder in beeld te krijgen, zodat hulp eerder kan worden ingezet, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van hun achtergronden zodat een plan kan worden gemaakt. In het Rotterdamse project is er om die reden een wijkanalyse gemaakt van beide projectwijken met de volgende vragen: Hoeveel oudere migranten wonen er in de wijk en waar en hoe wonen zij? Wat zijn demografische achtergronden als leeftijd, sekse en etnische achtergrond? Hoe is hun gezondheidssituatie? Ook is een overzicht van vindplaatsen, signaleerders in de wijken en het ondersteuningsaanbod gemaakt samen met de betrokken zorg- en welzijnsprofessionals en er is ook geput uit de interviews met mantelzorgers.

Bekijk de wijkanalyse Delfshaven

Bekijk de wijkanalyse Feijenoord

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen