Menu English

Gebruikersinformatie

E-learning

Oudere migranten met (signalen van) dementie komen vaak pas laat bij de hulpverlening terecht. De symptomen van dementie zijn dan al vergevorderd en de thuissituatie is moeilijk geworden voor de oudere en directe naasten. Hoe kunnen deze ouderen eerder worden bereikt en ondersteund? Wat hebben professionals daarvoor nodig? Hierover gaat deze e-learning. De e-learning biedt handvatten om hen eerder te signaleren en te ondersteunen. Het is een hulpmiddel voor de praktijk en het onderwijs. Er wordt zowel kennis aangereikt als oefeningen en hulpmiddelen om competenties te verbeteren.

Voor wie

De e-learning is in eerste instantie bedoeld voor het onderwijs aan studenten in zorg en welzijnsopleidingen. Docenten kunnen de e-learning gebruiken voor hun lessen. Zij kunnen uit de e-learning theorie, voorbeelden (casussen), opdrachten (voor toetsen), filmpjes, artikelen, praktische hulpmiddelen halen over verschillende thema’s rond oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie. Studenten kunnen ook zelf in de e-learning op zoek naar informatie bijvoorbeeld voor vrije opdrachten binnen hun opleiding of voorbereiding voor een praktijkstage. Daarnaast kan de e-learning worden geraadpleegd door professionals (in de zorg- en welzijnssector) die in contact komen met oudere migranten om hun deskundigheid te vergroten. Zij kunnen ook onderdelen gebruiken voor het organiseren van een bijscholings- of informatiebijeenkomst. Daarnaast kunnen niet-professionals die contact hebben met oudere migranten en/of geïnteresseerd zijn in het onderwerp informatie halen uit de e-learning.

Gebruikershandleiding e-learning module

De e-learning is een module en bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een rode draad die wordt gevormd door inhoudelijke hoofdstukken. Er zijn twee inleidende hoofdstukken, één over de ziekte dementie en één over achtergronden en cultuurbenaderingen in de (dementie)zorg voor oudere migranten. De hoofdstukken die daarna volgen gaan over (vroeg)signaleren van dementie bij oudere migranten, (en nog in bewerking) hun ondersteuningsbehoeften en multidisciplinaire signalerings- en ondersteuningsnetwerken.

De hoofdstukken hebben een opbouw maar kunnen ook op zichzelf, losstaand van elkaar worden gelezen en gebruikt voor scholing of in de praktijk. Ieder hoofdstuk bevat leerdoelen voor de student, een samenvatting, verschillende paragrafen met theoretische verdieping afgewisseld met praktijkvoorbeelden en best practices uit het project, opdrachten en een toolbox met tips, instrumenten, links naar websites, films en literatuur. Naast de inhoudelijke hoofdstukken zijn er drie afzonderlijke casussen van oudere migranten met dementie. De casussen zijn samenvattingen van interviews met mantelzorgers uitgewerkt aan de hand van de thema’s in de verschillende hoofdstukken.

Inhoud e-learning

  • Hoofdstuk 1. Korte introductie op het thema dementie 

Dit hoofdstuk geeft basiskennis over dementie: wat dementie is, de diagnose, behandeling en het omgaan en communiceren met mensen met dementie.

  • Hoofdstuk 2. Achtergronden en culturele benaderingen in de (dementie)zorg voor oudere migranten.  

Dit hoofdstuk gaat over verschillende achtergronden van oudere migranten in de Nederlandse samenleving. Ook gaan we in op verschillende benaderingen van culturele factoren in de zorg voor oudere migranten. Welke invloed hebben deze benaderingen op de zorgverlening? Wat is cultuursensitieve zorg en wat zorgverleners daarvoor nodig?

  • Hoofdstuk 3. (Vroeg)signaleren van vergeetachtigheid of dementie bij oudere migranten 

Dit hoofdstuk beschrijft waarom (vroeg)signaleren van dementie belangrijk is en vooral bij oudere migranten. Wat houdt (vroeg)signaleren in en wat maakt het ingewikkeld? Hoe kan je signaleren en wat zijn signalen? Wat zijn belangrijke voorwaarden om goed te signaleren? Wat zijn belemmeringen die goed signaleren in de weg zitten?   

  • Hoofdstuk 4. Ervaringen van mantelzorgers van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en ondersteuningsbehoeften

Dit hoofdstuk is nog in bewerking. Dit hoofdstuk bespreekt wat ervaringen zijn van mantelzorgers in de zorg voor oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie. Welke behoeften aan ondersteuning hebben zij en de oudere migrant en wat is er nodig om in die behoeften te voorzien?

  • Hoofdstuk 5. Samenwerking in multidisciplinaire teams           

Dit hoofdstuk is nog in bewerking. Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze van multidisciplinaire signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie. Wat zijn werkzame factoren in de werkwijze, waaraan moeten voorwaarden voldoen om de werkwijze te laten slagen?

Casussen van oudere migranten met dementie                                                                             

De drie casussen zijn samenvattingen van interviews met mantelzorgers uitgewerkt aan de hand van de thema’s in de verschillende hoofdstukken (casus meneer Idrissi, meneer Arslan, meneer Ramson).

Het onderzoek

De e-learning is een product van het Rotterdamse project 'Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie’. Het project heeft plaatsgevonden van mei 2019 tot november 2021 in de wijken Feijenoord en Delfshaven in Rotterdam. Het project werd uitgevoerd door een kernteam met zorg- en welzijnsprofessionals van de betrokken organisaties in iedere wijk. 

Zij hebben plannen gemaakt en uitgevoerd om oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie eerder te signaleren en ondersteuning af te stemmen op hun behoeften. Een buitenring met zorg- en welzijnsprofessionals van andere organisaties werd door de kernteams geïnformeerd over hun werkwijze en betrokken bij de uitvoering. Door onderzoekers van Hogeschool Rotterdam is onderzoek gedaan binnen het project om kennis te ontwikkelen en te leren van de werkwijze. Voor de e-learning is gebruik gemaakt van kennis uit dit onderzoek.

Onderzoekers hebben 36 bijeenkomsten van de kernteams en 8 van de buitenringen bijgewoond en vastgelegd. Ook zijn twee focusgroepsinterviews met de kernteams gehouden. Daarnaast hebben zij de kernteams organisatorisch en inhoudelijk ondersteund door begeleiding en terugkoppeling van de resultaten van hun onderzoek. Zij hebben een analyse gemaakt van de twee projectwijken waaronder een inventarisatie van het voorzieningenaanbod; kwalitatieve interviews zijn afgenomen met 14 mantelzorgers van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie over de signalen en het verloop van de dementie, het zoeken van- en ervaringen met (professionele) hulpverlening en ondersteuningsbehoeften. Daarnaast hebben onderzoekers caseconferences van de kernteams bijgewoond en vastgelegd. In de caseconferences zijn van 25 casussen hulpvragen en hulpinzet van oudere migranten met (signalen van) dementie en mantelzorgers besproken, geëvalueerd en bijgesteld.

Meer informatie over het project is te vinden in de flyer en op de website van het project.