Menu English

Lectorenplatform Zelfmanagement

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het Lectorenplatform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Over het platform

Doelstelling platform Zelfmanagement

Het doel van het platform Zelfmanagement is om door middel van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het versterken van eigen regie van burgers en vooral kwetsbare groepen en aan het professionaliseren van relevante beroepsgroepen. Het PZM richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee deze groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven.

We zetten de komende periode in op de koers van missie-gedreven praktijkgericht onderzoek en verdere versteviging van het platform in de landelijke kennisinfrastructuur, inclusief burgerinitiatieven en -coöperaties in wijken en buurten.

Dat doen we door:

 • Als platform de wijk / de community in te gaan en daar vanuit de gearticuleerde vraag en/of ongearticuleerde behoeften van burgers onderzoek en innovatie te starten;
 • In te zetten op het opstarten van publiek private samenwerkingsverbanden en partnerschappen;
 • Meer lectoraten te verbinden die met hun onderzoeksgroep bezig zijn met zelfmanagement OF hier meer kennis in willen ontwikkelen;
 • Verdere profilering van het platform door de samenleving in te gaan en daar bijeenkomsten te organiseren waarin burgers, lectoren, onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven, publieke instellingen, kennisinstellingen en beroepspraktijk elkaar ontmoeten en een netwerk ontwikkelen waarbinnen nieuwe praktijkgerichte kennis kan worden ontwikkeld, verspreid en toegepast;
 • Voortkomend uit de door ons reeds ontwikkelde kennis- en onderzoeksagenda een onderzoeksprogrammering op te stellen en te starten met uitvoering hiervan, zodat sneller en makkelijker kan worden aangesloten bij lokaal-regionale vragen en behoeften en tegelijkertijd bij nationale en internationale beleidsontwikkelingen en onderzoeksprogramma's.

Organisatie

Hoe voorkom je dat dingen misgaan op het gebied van zelfmanagement? Hoe zorg je dat professionals niet uitvallen? En hoe maak je nou gebruik van technische innovaties bij zelfmanagementondersteuning? Een netwerk van onderzoekers en lectoren van verschillende hogescholen in Nederland is met deze vragen aan de slag gegaan. Met elkaar initiëren zij binnen het Landelijk Lectorenplatform Zelfmanagement onderzoeksprojecten op het gebied van zelfmanagement. Dit doen ze samen met verschillende partners uit de praktijk, met burgers en met de twee andere platforms rondom gezondheidszorg. Bekijk het filmpje waarin de verschillende onderzoekers en lectoren meer vertellen over hun onderzoek en over deze bijzondere samenwerking.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit Hanneke Torij (voorzitter), Anita Cremers, Sarah Detaille, Ton Satink, Kitty Jurrius, Anneloes van Staa, Bienke Janssen, Kim Verhaegh en Marie Louise Luttink. Coördinator van het platform is Angélica Venekamp.

Werkpakketten

Werkpakket Chronische aandoeningen

Hierbij richten we ons op mensen met chronische aandoeningen (zowel somatisch als psychisch en de combinatie), inclusief het in kaart brengen van verschillende contexten van mensen met een chronische aandoening (zorg, thuis, werk).

Werkpakket Technologie

Technologie ten behoeve van zelfmanagementondersteuning staat in dit werkpakket centraal. Technologische innovaties kunnen ertoe bijdragen dat de burger beter in staat is om zelf meer regie te houden over het zorgproces en de mate van zelfstandig wonen en functioneren. Verschuivingen in de zorgketen worden mogelijk: van de tweede lijn naar de eerste lijn en van de eerste lijn naar de 0-lijn: zelfhulp en automatische, proactieve hulp door apps en overige ICTtools. Medisch-technologisch is er al heel veel mogelijk en in de toekomst zal er nog meer mogelijk zijn.

Werkpakket Preventie

Preventie (inclusief leefstijl en leefomgeving); hierbij bedoelen we zowel primaire als secundaire en tertiaire preventie. We richten ons op primaire preventie als het gaat om het voorkomen van uitval van zorgprofessionals en mantelzorgers en als het gaat om het voorkómen van chronische ziekten. Voorts richten we ons op secundaire en tertiaire preventie als het gaat over mensen met een chronische aandoening.

Samenwerkingen

Door met lectoren vanuit verschillende hogescholen en domeinen – samen met de praktijk en het onderwijs – aan praktijkgericht onderzoek te werken, wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise en het netwerk van deze lectoren en wordt samenwerking tussen hen bevorderd. De lectoraten zijn naar elkaar aanvullend in expertise waardoor kennis en oplossingen die worden ontwikkeld breed toepasbaar zijn in de praktijk en in de verschillende curricula van de betrokken opleidingen. Tevens worden uniforme definities ontwikkeld en wordt een gemeenschappelijke, overstijgende benadering ontwikkeld voor het bevorderen van zelfmanagement, ook voor kwetsbare groepen. Hiermee wordt interprofessioneel samenwerken – zowel in lokale als in landelijke netwerken – gestimuleerd. Dit alles draagt bij aan het beter toerusten huidige en toekomstige professionals.

De volgende partners zijn aangesloten of werken samen met het Platform Zelfmanagement:

                                

Daarnaast heeft de Topsector Life Sciences & Health zich geconformeerd aan het platform.

Filmpjes

 • Het toepassen van zelfmanagementondersteuning
 • Hogeschool Rotterdam voerde in samenwerking met Erasmus MC, Hogeschool Leiden en LUMC een nieuw onderzoeksproject uit, gericht op het optimaliseren van het begeleidingstraject. In het filmpje vertellen studenten, onderzoekers en mensen in de praktijk over een persoonsgerichte begeleiding en aandacht voor het integreren van beweegadviezen in de eigen leefomgeving – oftewel: zelfmanagementondersteuning.
  • Het Landelijk Lectorenplatform Zelfmanagement
 • Filmpje Wat is Zelfmanagement?

(Beoogde) resultaten

Het belangrijkste resultaat van het platform is dat we met verschillende lectoraten een onderzoek infrastructuur hebben neergezet waarin kennis en expertise rondom zelfmanagement samenkomt. We ontwikkelen concrete projecten met elkaar en voeren deze ook uit. De hierdoor gegenereerde kennis dissemineren we naar onderwijs en werkveld.

Concrete producten die we hebben ontwikkeld zijn onder andere de kennisagendahet filmpje over zelfmanagement en de kennisbundel zelfmanagementondersteuning.

Doelstellingen Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn

Het lectorenplatform Zelfmanagement is samen met de lectorenplatforms Personalised Health (PPH) en Inzet van Technologie (PIT) verenigd in de landelijke Lectorenplatforms Gezondheid & Welzijn (LPGW). Onafhankelijk van elkaar, maar ook gezamenlijk gaan we proactief nieuwe verbindingen aan met burgers en in wijken en hebben we aandacht voor cross-overs met andere domeinen.

De lectorenplatforms Gezondheid en Welzijn hebben de volgende doelstellingen:

 • Delen van kennis en ervaringen: meer uitwisseling van kennis tussen sectoren en disciplines;
 • Bevorderen van eenheid van taal in interprofessioneel samenwerken;
 • Versnellen van de verspreiding van bruikbare kennis en methodieken in de beroepspraktijk en in het onderwijs;
 • Samenwerken in onderzoeksaanvragen en in de uitvoering van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.

Publicaties/producten

Actueel

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen