Menu English

Schema governance

Naleving Gedragscode Goed Bestuur d.d. 31 december 2017

Nagegaan is of de hogeschool op het punt van de gedragscode in control is. Met het oog daarop is een schematisch overzicht opgesteld. Dit is in deze bijlage opgenomen.

Toetsingskader van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht monitort de ontwikkelingen in de hogeschool aan de hand van rapportages over een aantal vaste thema’s.

Het Kwaliteitsprofiel (ook wel de Big Five of ‘de vijf ankerpunten’ genoemd), bestaat uit:

  • de positie in de Keuzegids Hoger Onderwijs;
  • de oordelen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO);
  • de studenttevredenheid (Nationale Studentenenquête);
  • studiesucces;
  • de medewerkerstevredenheid.

Dit kwaliteitsprofiel wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en aan de orde gesteld in de RvT-vergaderingen.

Structuur diensten en Governance

In het kader van Governance beschikt de hogeschool naast het Auditteam, over:

  • de interne accountant (Risk Manager).
  • de Compliance Officer (in deze functie werd ook de taak van functionaris gegevensbescherming ondergebracht).

In dit overzicht is weergegeven op welke wijze de hogeschool toepassing geeft aan de Branchecode.

Naleving code:

 

I.1 CvB en RvT zijn verantwoordelijk

Wettelijke en statutaire taken. Dit overzicht is een hulpmiddel. Is hoofdtaak van betrokkenen.

I.2. Hoofdlijnen

Bestuursstructuur openbaar en actueel. Beschrijving en reglementen op site en op HINT.

I.3. Pas toe of leg uit

Dit overzicht geeft aan dat alle bepalingen van de Gedragscode worden toegepast.

College van Bestuur

 

II.1.1.Taak CvB: wettelijke taak vertalen in visie, missie en doelstellingen, geeft inzicht in realisatie, communiceert en rapporteert in jaarverslag

Beleidscyclus is hierop ingericht; visie, missie staan op site.

II.1.2. CvB is verantwoordelijk voor naleving wet- en regelgeving en risicobeheersing

Periodieke monitoring compliance en ILK rapporten (AMC): risicoregister wordt periodiek geactualiseerd en besproken.

II.1.3. CvB zorgt voor risicomanagementsysteem

Risicoregister wordt periodiek geactualiseerd.

II.1.4. In jaarverslag rapporteren over risicomanagementsysteem

Paragraaf is in jaarverslag 2017 opgenomen.

II.1.5. Klokkenluidersregeling vaststellen en plaatsen op website

Regeling is op site geplaatst.

II.1.6 Over ongewenst gedrag kan gerapporteerd worden door medewerkers en studenten

Regeling bestaat en is gepubliceerd; er zijn vertrouwenspersonen.

II.1.7. CvB-leden behoeven goedkeuring lidmaatschap RvT van andere grote rechtspersoon en melden nevenfuncties aan RvT.

Wordt uitvoering aan gegeven. Eens per kwartaal informeert CcS naar wijzigingen. Overigens taak voor betrokkenen om te bewaken.

II.1.8. Majeure besluiten ex art. 164, boek 2 BW ter goedkeuring aan RvT.

In voorkomende gevallen gedaan.

Tegenstrijdige belangen

 

II.2.1 Besluiten CvB-leden met tegenstrijdige belangen behoeven goedkeuring CvB.

Zie art 2.2. en 2.3. Reglement CvB; overigens aangelegenheid voor betrokkenen om te bewaken

II.2.2. Bij eventueel tegenstrijdig belang meldt CvB-lid dit aan Voorzitter RvT. Geldt ook voor naaste familieleden.

Zie art. 5.4. Reglement CvB; overigens aangelegenheid voor betrokkenen om te bewaken

II.2.3. Besluiten tegenstrijdige belangen melden in jaarverslag In voorkomende gevallen te publiceren

In voorkomende gevallen gedaan.

Raad van Toezicht

 

RvT houdt toezicht en adviseert; toezicht aan de hand van toetsingskader; toetsingskader op site

Ankerpunten zijn toetsingskader; wordt iedere RvT-vergadering geagendeerd; toetsingskader (ankerpunten) staat op site.

Scheiding bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht zijn gescheiden in de statuten.

RvT stelt belangen hogeschool centraal. RvT verantwoordelijk voor eigen functioneren

Is verwerkt in statuten en wordt nageleefd.

Taakverdeling RvT geregeld bij reglement, passage over omvang en over omgang met CvB en CMR, reglement op site

Is verwerkt in reglement; staat op site en wordt nageleefd.

Persoonsgegevens RvT-leden op site

Persoonsgegevens RvT staan op site.

Eens per jaar strategie en risico’s bespreken

Vergaderrooster voorziet in bespreking strategie eens per jaar. Frequentie bespreking risico’s is opgevoerd.

Verlangen informatie door RvT-leden van CvB en van accountant

Aangelegenheid voor betrokkenen om te bewaken. Het CvB informeert de RvT, gevraagd en ongevraagd, over alle relevante punten.

• RvT voert eens per jaar beraad op eigen functioneren buiten aanwezigheid CvB;

• bespreken profiel en samenstelling;

• eens per drie jaar onder onafhankelijke externe leiding

Dit onderwerp is opgenomen in het vergaderrooster.

Voorzitter spreekt leden aan op frequente afwezigheid

Als dit aan de orde zou zijn, is dat een actiepunt.

Zittingstermijn maximaal 2 keer 4 jaar

Is geregeld in statuten

Rooster van aftreden vaststellen en op site publiceren

Staat op site

Gedelegeerd lid RvT heeft bijzondere taak; omvat niet het besturen van de hogeschool

Aandachtspunt als dit aan de orde zou zijn.

Als Lid RvT tijdelijk voorziet in bestuur van de hogeschool treedt dit lid uit de RvT

Aandachtspunt als dit aan de orde zou zijn.

Deskundigheid en samenstelling

 

III.2.1. Specifieke deskundigheden in RvT

Zijn beschreven in profielschets

III.2.2. Profielschets RvT met competenties

Profielschets bevat competenties

III.2.3. Jaarlijks beoordelen wat scholingsbehoefte is

Behoefte is gepeild en gevolg aan gegeven

III.2.4. Voorzitter RvT stelt agenda’s vast; zorg voor ondersteuning voorzitter RvT

Agenda’s worden in overleg met de Voorzitter vastgesteld; er is ondersteuning

III.2.5. Toezien door voorzitter op informatie, tijd voor beraadslaging en besluitvorming, functioneren commissies, beoordelen RvT en CvB, contacten CMR

Deze taak is door de voorzitter uitgeoefend

Commissies Raad van Toezicht

 

III.3.1. RvT kan commissies instellen

RvT heeft drie commissies ingesteld

III.3.2 Reglementen voor elk van de commissies vaststellen en op site publiceren

Reglementen zijn vastgesteld en gepubliceerd

III.3.3. RvT ontvangt commissieverslagen

Is gebeurd

III.3.4. Samenstelling commissies en activiteiten vermelden in jaarverslag

Is gebeurd

III.2.5. Toezien door voorzitter op informatie, tijd voor beraadslaging en besluitvorming, functioneren commissies, beoordelen RvT en CvB, contacten CMR

Deze taak is door de voorzitter uitgeoefend

Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

 

III.4.1. RvT is onafhankelijk en kritisch

Aandachtspunt voor ieder lid

III.4.2.

Afhankelijk is:

• als in voorafgaande vijf jaar lid is geweest van CvB van een hogeschool;

• financiële vergoeding van de hogeschool, m.u.v. de bezoldiging;

• bestuurslid is van vennootschap of andere rechtspersoon, waarin lid CvB toezichthouder is;

• werkzaam bij OCW, NVAO of EZ,

• aandelenpakket heeft van ten minste 10% van gelieerde vennootschap

Geldt ook voor directe familieleden

Aandachtspunt voor ieder lid

III.4.3. Vermelding onafhankelijkheid in jaarverslag

Is opgenomen

III.4.4. Geen besluitvorming met tegenstrijdige belangen (schijn vermijden)

Aandachtspunt voor ieder lid

III.4.5. Geen deelname aan discussie en besluitvorming bij onderwerpen met tegenstrijdige belangen:

Voorzitter ziet hierop toe

III.4.6. Besluiten tegenstrijdige belangen melden in jaarverslag

In voorkomende gevallen te publiceren

III.4.7. CvB en RvT stellen bezoldiging RvT- leden vast. Bezoldiging is niet afhankelijk van resultaten van de hogeschool.

Is gebeurd (met inachtneming van de WNT).

III.4.8. Geen leningen en garanties aan leden RvT

Er zijn geen leningen en garanties verstrekt.

Financieel beheer

 

IV.1.1. CvB verantwoordelijk voor kwaliteit en volledigheid openbare financiële berichten, RvT ziet hier op toe

Gebeurt; aandachtspunt voor ieder lid. De begroting en jaarrekening worden met RvT besproken.

IV.1.2. CvB verantwoordelijk voor interne rapportages

Gebeurt; aandachtspunt voor ieder lid.

De adequaatheid hiervan wordt door accountant vastgesteld in Management Letter.

IV.1.3. RvT houdt toezicht op IV.1.3

Gebeurt; aandachtspunt voor ieder lid

Interne controle

 

IV.2.1. Interne accountant onder verantwoordelijkheid CvB

Is benoemd (Risk Manager)

IV.2.2 Externe accountant en auditcommissie betrokken bij werkplan interne accountant:

Gebeurt door Risk Manager

Rol externe accountant

 

IV.3.1. Benoemd door RvT; advies CvB

Is gebeurd

IV.3.2. RvT beoordeelt in overleg met CvB betrokkenheid externe accountant bij bijv. managementrapportages

Gebeurt. Zie Management Letter.

IV.3.3. Externe accountant woont vergadering bij waar jaarrekening wordt vastgesteld

Gebeurt. Zie Management Letter

IV.3.4. Externe accountant ontvangt tijdig financiële informatie

Gebeurt. Zie Management Letter

IV.3.5.Verslag externe accountant bevat hetgeen deze onder de aandacht CvB en RvT wil brengen

Gebeurt. Zie Management Letter

IV.3.6. Maximum-termijn 8 jaar

Nieuwe accountant aangesteld per 1-1- 2015

Maatschappelijke verbindingen

 

V.1.1. CvB is verantwoordelijk voor externe relaties; samenhangend beleid

Gebeurt

V.1.2. Beleid omvat ten minste:

• identificatie belanghebbenden;

• overzicht activiteiten betrokkenheid;

• wijze waarop betrokkenheid vorm krijgt;

• rapportagevorm

Vastgelegd in bijlage bij reglement RvT over horizontale dialoog en in reglement beroepenveldcommissies

V.1.3. RvT ziet toe op betrekken externen door CvB en rapporteert in jaarverslag

Gebeurt

V.2.1. CvB verantwoordelijk voor samenwerking met andere instellingen

Geregeld in samenwerkingsstatuut

V.2.2. Samenwerkingsstatuut is openbaar

Gepubliceerd op site

V.2.3. RvT ziet toe op bijdrage van strategische samenwerking door CvB en rapporteert in jaarverslag

Gebeurt

V.3.1. CvB zorgt ervoor dat activiteiten passen binnen missie:

Gebeurt

V.3.2. Transparante toerekening van kosten

Gebeurt

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen