Menu English

Gebruikte afkortingen

AfkortingVerklaring
Ad

Associate degree

AIC

Administratie, Informatievoorzieing en Control

AMC

Auditing, Monitoring and Control

AOP

Algemeen Ondersteunend Personeel

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ba

Bachelor

BKE

Basis Kwalificatie Examinering

BKG

Bureau Klachten en Geschillen

BMI

Beleids- en Managementinformatie

BML

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

BRON HO

Basisregister Onderwijs - hoger onderwijs

BSA

Bindend studie-advies

BVO

Bruto Vloeroppervlak

(B)WW

(Bovenwettelijke) WW-uitkering

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBE

College van beroep voor de examens

CBHO

College van beroep voor het hoger onderwijs

CDHO

Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

CMI

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

CMR

Centrale Medezeggenschapsraad

CoE

Centre of Expertise

COG

Commissie ongewenst gedrag

CoIA

Centre of International Affairs

CoP

Community of Practice

CcS

Dienst Concernstaf

CvB

College van Bestuur

DAM

Decentrale Arbeidsmiddelen

DOP

Docerend Onderwijs Personeel

dt

deeltijd

EAS

Instituut voor Engineering en Applied Science

EER

Europese Economische Ruimte

EMI

Centre of Expertise Maatschappelijke Innovatie

EPV

Europese Privacy Verordening

ESF

Europees Sociaal Fonds

ERD

Eigen Risico Drager

EVC

Elders Verworven Competentie

EU

Europese Unie

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

FIT

Dienst Faciliteiten en IT

Fnm

Functionele netto vierkante meters

Fte

FullTime-Equivalent (rekeneenheid aanstelling)

G5

De vijf grote hogescholen van in de randstad

GAC

Geschiladviescommissie

Hbo

Hoger beroepsonderwijs

HR

Hogeschool Rotterdam

HRM

Human Resource Management

HRS

Hogeschool Rotterdam Services

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IGO

Instituut voor de Gebouwde Omgeving

I-Lab

Innovation Lab

IMR

Instituuts Medezeggenschapsraad

IOD

Inspraakorgaan Diensten

IOK

Inspraakorgaan Kenniscentra

IPK

Integrale Permanente Kwaliteitszorg

ISO

Instituut voor Sociale Opleidingen

ITK

Instellingstoets Kwaliteitszorg

IvG

Instituut voor Gezondheidszorg

IvL

Instituut voor Lerarenopleidingen

LOA

Lokaal Overleg Arbeidsvoorwaarden

LOB

Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding

KNCV

Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

KWS

Kwaliteit Werkt Samen

LPPM

Landelijk Platform Professionele Masters

LWG

Leerwerkgemeenschap

Ma

Master

MBA

Master of Business Administration

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MD

Management Development

MTO

Medewerkertevredenheidsonderzoek

NPRZ

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

NQA

Netherlands Quality Agency

NSE

Nationale Studenten Enquête

NVAO

Nederlans-Vlaamse Accrediatie Organisatie

OeO

Dienst Onderwijs en Ontwikkeling

OC

Opleidingscommissie

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OER

Onderwijs Examen Regeling

OOP

Onderwijs Ondersteunend Personeel

P&O

Personeel en Organisatie

Pabo

Pedagogische Academie Basisonderwijs

PDCA

Plan Do Check Act

PGMR

Personeelsgeleding Centrale Medezeggenschapsraad

PTD

Planning Taaktoedeling Docenten

RAc

Rotterdam Academy

RBS

Rotterdam Business School

RCHOO

Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

RDM

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij

RMI

Rotterdam Mainport Institute

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

RoOO

Regieorgaan Onderzoek en Onderwijs

RSI

Repetitive Strain Injury

RvT

Raad van Toezicht

SGMR

Studentgeleding Centrale Medezeggenschapsraad

SKC

Studiekeuzecheck

SKE

Senior Kwalificatie Examineren

Slc

Studieloopbaancoach

SOP

Seniorenregeling Onderwijspersoneel

STC

Scheepvaart- en Transport College

VBI

Visiterende en Beoordelende Instelling

VKO

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek

VN

Verenigde Naties

VOD

Vreemde Ogen Dwingen

vt

voltijd

Wpb

Wet op bescherming persoonsgegevens

WdKA

Willem de Kooning Academie

WHW

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

WNT

Wet Normering Topinkomens

WTC

World Trade Centre