Menu
  English

  Vergroten studentsucces in een studentgerichte leeromgeving

  Alle studenten voelen zich welkom, veilig, gezien en gekend. Ze ontwikkelen zich tot professional en behalen een daarbij passende kwalificatie.

  Studenten kunnen hun talenten ontwikkelen als de leeromgeving kansen en begeleiding biedt, veilig en vertrouwd is en gericht is op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij geven ons onderwijs daarom verder vorm met de focus op het vergroten van studentsucces.

  We zetten in op zeven punten die studentsucces vergroten:

  1. Onderwijskwaliteit

  1. Onderwijskwaliteit

  We versterken onderwijskwaliteit door;

  • Onderwijsdoelen, toetsing en leeractiviteiten op elkaar af te stemmen voor studeerbare, doceerbare en uitvoerbare onderwijsprogramma’s.

  • Studenten aan het begin van hun studie meer ondersteuning in het leerproces te bieden. We helpen hen met kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, sturen en controleren. Ook helpen we met plannen, organiseren en effectieve studeerstrategieën.

  • De actieve deelname van studenten maximaal te stimuleren. We gebruiken bewezen didactische strategieën zoals formatief handelen, didactisch coachen, en herhaaldelijk ophalen en ontwikkelingsgerichte beoordeling.

  2. Hoge verwachtingen

  2. Hoge verwachtingen

  Studentsucces vraagt daarnaast om een cultuur van hoge verwachtingen. Als docenten hoge verwachtingen laten zien met hun gedrag, presteren studenten beter. Dat bereiken we door studenten een uitdagende leeromgeving te bieden, waarin we laten zien dat we in hen geloven en ervan uitgaan dat zij ook tijdens hun studie al een waardevolle bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken kunnen leveren. Door feedback te geven die er toe doet en vragen te stellen die hen uitdagen. Maar ook door ons te beperken in het geven van aanwijzingen. En door vriendelijk te zijn. Zo laten we zien dat we veel van onze studenten en hun talent verwachten.

  3. Inclusieve hogeschool

  3. Inclusieve hogeschool

  We doen er alles aan om elke student en elke medewerker zich welkom, veilig, gezien en gekend te laten voelen. We ontvangen iedereen met open armen en werken vanuit een inclusieve didactiek en pedagogiek. Een stevig fundament van democratische waarden en spelregels speelt hierbij een grote rol. Het stelt studenten, docenten en de school in staat om met verschillende waarden, belangen en zienswijzen om te gaan. De ontwikkeling van democratisch burgerschap wordt daarom integraal meegenomen in al onze onderwijsprogramma’s, als onderdeel van de ontwikkeling van professionele identiteit. Daarnaast organiseren we dialogen en debatten om democratische waarden en processen onder de aandacht te brengen.

  4. Professionele identiteit

  4. Professionele identiteit

  Voor een betekenisvolle toekomst als professional is een goed beeld van het werkveld, de beroepsrol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen essentieel. Daarom begeleiden we studenten bij de keuze van hun opleiding met toegankelijke en transparante informatie over beroepen en opleidingen. Ook begeleiden we tijdens de opleiding studenten in het ontwikkelen van de eigen professionele identiteit, op basis van onze kernwaarden en met de maatschappelijke opgaven als richting. Daarmee helpen we studenten om keuzes te maken, die bij ze passen. Ook zorgen we dat studenten die ontdekken dat ze ergens anders beter tot hun recht komen, goed worden begeleid naar een passende vervolgstap.

  5. Persoonlijke ontwikkeling

  5. Persoonlijke ontwikkeling

  Persoonlijke ontwikkeling is voor studentsucces minstens zo belangrijk als professionele ontwikkeling. Ten eerste om studenten gelijke maatschappelijke kansen te bieden. Daarom besteden we in ons onderwijs (als onderdeel van de beroepsvorming) ook aandacht aan zaken als het opbouwen, leren benutten en uitbouwen van een professioneel netwerk. Ten tweede om studenten de kans te bieden om zich breder te ontwikkelen. Dat doen we met aandacht voor socialisatie en persoonsvorming in al onze curricula en een rijker aanbod aan keuzevakken en extra curriculaire activiteiten. Studenten worden actief betrokken bij het doorontwikkelen en organiseren van keuzevakken en -activiteiten die aansluiten op hun eigen interesses en ontwikkelbehoeften.

  6. Curriculumopbouw

  6. Curriculumopbouw

  Het voorgaande vraagt om onderwijs waarin studenten zich stapsgewijs ontwikkelen tot een zelfbewuste, zelfstandige en reflectieve professional, op een manier die bij hen past: vertrouwd, op maat en uitdagend. En met houvast. Daarom begint iedere student in een onderwijsprogramma dat gestructureerd is, dat rekening houdt met lastige momenten in het leerproces en ruimte biedt om fouten te kunnen maken. Naarmate de studie vordert, bieden we steeds meer keuzemogelijkheden. Waar nodig wordt extra ondersteuning geboden. Zo geven we gelijke kansen op studiesucces. En, voor wie dat kan en wil, ook ruimte om hun studie te versnellen en verrijken.

  7. Studenten als klankbord

  7. Studenten als klankbord

  Om continu vorm te blijven geven aan de voorwaarden voor studentsucces, betrekken we studenten bij het onderwijs; de onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie, onderwijsuitvoering en besluitvorming hierover.

  Lees meer over onze ambities