Menu Zoeken English

Physician Assistant (algemeen) duaal

 • Duur en startmoment

  2,5 jaar, september

 • Opleidingstype

  Duale Master

 • Taal

  Nederlands

De Physician Assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medisch professional die zelfstandig een aantal medische medisch voorbehouden handelingen mag uitvoeren en bepaalde medicatie mag voorschrijven.

De werkzaamheden van de physician assistant lopen uiteen van geneeskundige basistaken zoals visite lopen en multidisciplinair overleg tot medisch-specialistische taken op het vlak van diagnostiek en behandeling. Ook werkt de physician assistant mee aan onderwijs en onderzoek, heeft deze managementtaken en speelt hij of zij een belangrijke rol in kwaliteitsbewaking. In de regel hebben zij een relatief breed beroepsprofiel en dito takenpakket, maar dit varieert per werkplek.

De physician assistants werken in vrijwel alle medische deelgebieden, variërend van eerste- tot derdelijns. Ze herkennen tijdig ‘rode vlaggen’ in de anamnese en diagnostiek van belangrijke ziektebeelden binnen hun specialismen, waarna er overleg gevoerd wordt met een medisch specialist.  

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Theorie en praktijk

De opleiding is duaal en ingericht volgens de principes van competentiegericht en flexibel leren. Het duale karakter van deze opleiding komt tot uiting doordat opleiding en praktijk elkaar versterken: je leert als physician assistant-in-opleiding niet alleen op de hogeschool, maar ook door op de werkvloer leeractiviteiten uit te voeren onder begeleiding van de leermeester en tijdens het stagelopen. Je volgt één dag per week onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van activerende werkvormen. Het contactonderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving en onderwijs, waarbij interactief en zelfstandig gewerkt wordt in kleine groepen, afgewisseld wordt met colleges.

In de loop van de opleiding stuur je het leerproces steeds meer zelf aan, met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Leerlijnen

Het programma is opgebouwd uit 4 leerlijnen: de medische lijn, de wetenschappelijke lijn, de professionele lijn en de lijn klinische vaardigheden. Iedere lijn is sterk aan de praktijk gerelateerd. De opleiding wordt verdeeld in 10 blokken van 10 weken.

In de leerlijnen wordt gewerkt met theorieën, modellen en concepten, waarbij steeds een brug naar de praktijk wordt gelegd. Je brengt regelmatig eigen casuïstiek in. De medische lijn wordt opgezet aan de hand van de meest voorkomende casuïstieken in de praktijk. Hierbij worden voortdurend gastdocenten betrokken: per patiëntencategorie wordt onderwijs verzorgd door een medisch specialist.

Vaardigheden

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden. Zo krijg je trainingen in onder meer communiceren, het geven van psychosociale begeleiding, adviseren en managementvaardigheden. Uiteraard verwerf je ook nieuwe medische vaardigheden, bijvoorbeeld in de training 'Anamnese en lichamelijk onderzoek'. Deze is qua inhoud en toetsing gelijk aan de training die studenten Geneeskunde volgen.

Wetenschappelijk component

De wetenschappelijke component in de masteropleiding is stevig opgezet om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Belangrijk is het leren om kritisch een artikel te lezen, het maken van een literatuurstudie, maken van een PICO, hoe een praktijkonderzoek opgezet moet worden en uitgevoerd en het schrijven van een masterthese op basis van eigen onderzoek als afronding van de opleiding.

In het onderdeel 'Kwaliteitszorg' beschrijf je bijvoorbeeld een casus uit de eigen praktijk. Hierbij wordt inzicht verworven in processen en situaties waarin de kans op incidenten groter wordt. Ook de positie van de physician assistant komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?

Stages

Je loopt 6 stages op stageafdelingen passend binnen de blokken Chirurgie, Interne, Acute patiënt, Chronisch zieke patiënt, Psychiatrie, Oudere patiënt en Vrouw en kind. Dit zijn een soort 'mini-co-schappen', op de betreffende afdelingen. Je loopt daarnaast ook een stage op je eigen werkplek. De stages zorgen voor verdere verdieping en verbreding, buiten je eigen (deel)specialisme. Je krijgt vanuit de opleiding een aantal praktijkopdrachten mee voor elke stage en daarnaast kun je in samenspraak met je leermeester een aantal praktijkopdrachten toevoegen die relevant zijn.

De stages beslaan ieder 17,5 dag, verspreid over 10 weken. Deze plan je in overleg met de leermeester, afdelingsmanager en stageafdeling, rekening houdend met de contactdagen van de opleiding. Je bent vrij om deze 17,5 dag in plannen, het is mogelijk om de dagen aaneengesloten te plannen of te 'versnipperen', gedurende het blok.

Docent

De docenten van de masteropleiding Physician Assistant zijn voornamelijk medici met een wetenschappelijke achtergrond. Zij zijn geschoold in het geven van onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam en het Erasmus MC.

Daarnaast heb je als student een coach op de hogeschool. Met de coach voer je regelmatig gesprekken over de voortgang van je studie.

Begeleiding op de werkplek

Iedere masterstudent moet een medische leermeester hebben in het ziekenhuis, revalidatiekliniek, verpleeghuis of huisartspraktijk. Deze leermeester begeleidt je vakinhoudelijk op de eigen werkplek, ondersteunt en faciliteert het leerproces en geeft feedback op het handelen en de studievoortgang. De leermeester helpt bij het vinden van de stageplaatsen binnen of buiten het ziekenhuis en bij het gericht werken aan bepaalde competenties. Hogeschool Rotterdam ondersteunt de leermeesters met trainingen, bijeenkomsten en materialen.

Studiebelasting

In studiepunten uitgedrukt is de studielast van de masteropleiding 150 ECTS (European Credit Transfer System); 1 ECTS komt overeen met een studielast van 28 uur.

Je volgt een dag in de week onderwijs op de hogeschool, twee dagen besteed je aan zelfstudie en stage en twee dagen leer je en werk je op de werkvloer in je nieuwe functie physician assistant (in opleiding). Het laatste half jaar van de opleiding - het derde studiejaar - besteed je voor het grootste deel aan onderzoek en de masterthese; daarnaast volg je nog een aantal onderwijsbijeenkomsten.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Master of Science (MSc) behaald.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

De nieuwe kennis en vaardigheden die de aankomend physician assistant in de masteropleiding verwerft, hebben alles te maken met die verschillende beroepsrollen.

Bekijk beroepen

BIG-registratie

Na het afronden van deze master, mag jij je in het BIG-register registreren als Physician Assistant. Hiermee:

 • heb je een wettelijk beschermde beroepstitel,
 • zelfstandige bevoegdheid voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen en
 • val je onder het tuchtrecht.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen