Menu
  English

  Master Advanced Nursing Practice duaal

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Duale Master

  • Taal

   Nederlands

  Ben jij hbo-verpleegkundige en wil jij het medische en verpleegkundige domein combineren? Dan is deze master iets voor jou. Je wordt in twee jaar opgeleid tot verpleegkundig specialist.

  De verpleegkundig specialist is een relatief nieuwe functie binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Door taakherschikking breiden de taken zich uit, waardoor je het medische en verpleegkundige domein combineert. Je biedt vanuit het perspectief van de patiënt care en cure geïntegreerd aan, ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als medische behandeling.

  De functie van verpleegkundig specialist onderscheidt zich van een verpleegkundige door het zelfstandig vormgeven van het zorgproces van de patiënt en het aangaan van een behandelrelatie binnen jouw deskundigheid. Daarnaast weet je gebruik te maken van inzichten uit andere deskundigheidsgebieden. Ook ben je verantwoordelijk voor een proactieve houding in jouw beroepsontwikkeling. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitoefenen van het beroep verpleegkundig specialist.

  Bij Hogeschool Rotterdam word je opgeleid voor het specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Je kunt hiermee werken in een klinische setting (algemeen/academisch), de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, ambulancezorg, GGD, thuiszorg) of een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

  Voor het specialisme Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) kun je terecht bij verschillende andere hogescholen.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Werk en studie

  De master Advanced Nursing Practice is een duale opleiding. Je volgt één dag in de week - op een vaste dag -  onderwijs op de hogeschool. Daarnaast ben je minimaal drie dagen werkzaam als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) om je functie te ontwikkelen. Verder moet je rekening houden met minimaal 12 uur zelfstudie per week.

  De factsheet Verpleegkundig Specialist - welke is opgesteld door de V&VN – geeft inzicht in het beroep van de verpleegkundig specialist.

  Het onderwijs

  Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

  Onze opleiding is gebaseerd op het landelijk vastgestelde competentieprofiel voor verpleegkundig specialisten, zoals gepubliceerd in het Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

  In ons onderwijs nemen klinische expertise, wetenschap en professionele ontwikkeling een belangrijke plaats in, waarbij wij het accent leggen op klinische expertise en grootstedelijke gezondheidsvraagstukken. 

  Vier onderwijssemesters

  De opleiding bestaat uit vier semesters (van elk twintig weken) waarbij je één dag in de week les krijgt. De kern-EPA’s vormen de ruggengraat van het curriculum. Er wordt gewerkt met een leertaken. Een leertaak beslaat twee of meer lesdagen en heeft doorgaans een klinisch onderwerp als uitgangspunt. De verworven kennis kun je direct toepassen in de dagelijkse praktijk.

  In het 1e studiejaar is de lesdag op donderdag en in het 2e studiejaar op maandag. 

  Klinische expertise 

  De doelstelling van klinische expertise is dat de verpleegkundig specialist in staat is om binnen het eigen deskundigheidsgebied zelfstandig diagnostische, behandel- en zorgrelaties aan te gaan met patiënten. In het curriculum wordt beoogd de bovenstaande doelstelling te behalen met onder meer de volgende onderwijsmethoden:  

  • Lessen Klinisch redeneren: redeneren vanuit een probleem/klacht;
  • Practicum Klinische Vaardigheden (PKV);  
  • Colleges: verwerven van medische kennis.  

  Het medisch onderwijs krijgt mede gestalte in samenwerking met de faculteit huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. In het eerste studiejaar volg je daar het Practicum Klinisch Vaardigheden. Je leert de vaardigheden die nodig zijn om een medische anamnese af te kunnen nemen en om lichamelijk onderzoek te kunnen doen en interpreteren. 

  Wetenschap 

  De wetenschappelijke component is belangrijk in de opleiding. Het handelen in de praktijk dient gestoeld te zijn op Evidence Based handelen. Ook moet de VS in staat zijn zelf een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Deze doelen worden behaald door colleges over onderzoeksmethodologie, journal clubs waarin wordt geleerd wetenschappelijke kennis te interpreteren en begeleiding van het traject van het praktijkgericht onderzoek.  

  Professionele Ontwikkeling  

  Bij professionele ontwikkeling gaat het om de rolontwikkeling tot verpleegkundig specialist en het profileren binnen de eigen instelling, landelijk en uiteindelijk internationaal. Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten van de student wordt hiermee gestimuleerd. Om studenten goed voor te bereiden op de internationale studiereis, (meestal november in het tweede studiejaar) wordt dit studieonderdeel deels in het Engels onderwezen. Tevens wordt gevraagd Engelstalige schrijfproducten in te leveren.  

  Tijdens de opleiding geef je zelf sturing aan je leerproces De functieontwikkeling in de praktijk wordt vanuit de opleiding ondersteund met studieloopbaancoaching door een docent.  

   

   

  Praktijkleren

  Bij aanvang van de opleiding schrijf je een individueel praktijkleerplan, gericht op je specialisme algemene gezondheidszorg met het daarbij behorende aandachts- en expertisegebied. Daarin beschrijf je concreet welke professionele taken of activiteiten je in de praktijk gaat leren en hoe je dat wilt vormgeven. 

  Voor de praktijkopleiding werken alle masteropleidingen ANP in Nederland met de zogeheten Entrustable Professional Activities (EPA's). Dit zijn professionele taken of activiteiten die de basis vormen van je praktijkleerplan. 

  In het landelijk opleidingsprofiel (LOO-ANP, 2020) is vastgesteld dat je in de praktijk de volgende vijf kern-EPA's ontwikkelt:

  1. (Aanvullend) diagnose stellen ten aanzien van (klacht of probleem) 
  2. Behandelen van (diagnose of probleem) 
  3. Regie voeren ten aanzien van (doelgroep) 
  4. Bevorderen van zelfmanagement en eigen regie van (doelgroep) 
  5. Kwaliteit van zorg bevorderen van (onderwerp of doelgroep) 

  Docenten

  Het onderwijs wordt verzorgd door een team enthousiaste docenten. Zij hebben minimaal een afgeronde masteropleiding en een aantal docenten zijn werkzaam als verpleegkundig specialist of huisarts. Tevens wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van gastdocenten uit de praktijk. Hierdoor is een zeer praktijkgerichte opleiding ontstaan met een stevige wetenschappelijke basis.

  Begeleiding

  Tijdens de studie wordt zowel vanuit de praktijkinstelling als de hogeschool begeleiding geboden.

  Studieloopbaancoach

  Tijdens de opleiding komt de positie van de verpleegkundig specialist uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen? Een studieloopbaancoach vanuit de hogeschool begeleidt je tijdens de opleiding. Met deze coach voer je regelmatig gesprekken over de voortgang in de competentieontwikkeling. Mede op basis hiervan richt je jouw studieactiviteiten in.

  Praktijkopleider

  Gedurende de opleiding heb je in elk geval twee praktijkopleiders: een verpleegkundig specialist (VS) en een arts. Zij begeleiden jouw leerproces, geven feedback en bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van je competenties.

  De opleidingsgroep

  Je praktijkinstelling draagt zorg voor een opleidingsgroep. Daarin zijn personen vertegenwoordigd die samen alle rollen vervullen die nodig zijn om een vios goed op te leiden in de praktijk. In een opleidingsgroep zitten minimaal de volgende personen: VS-praktijkopleider, arts-praktijkopleider en studieloopbaancoach. Daarnaast komt het ook voor dat een manager of leidinggevende direct betrokken is bij de opleidingsgroep bijvoorbeeld als de implementatie van de rollen van de verpleegkundig specialist tijdens de opleiding en de positionering in een team nog veel afstemming en overleg vergen. De VS-praktijkopleider heeft de verantwoordelijkheid over deze opleidingsgroep. De taken van de VS-praktijkopleider en de opleidingsgroep staan beschreven in het landelijk ontwikkelde competentieprofiel

  Toetsing

  De studielast bedraagt 120 studiepunten (European Credits).
  De opleiding heeft als uitgangspunt programmatisch toetsen. Dit betekent dat je op basis van feedbackmomenten toegroeit naar het beoogde eindniveau. De opleiding kent een beperkt aantal toetsen, waarbij de praktijktoetsing een centrale positie inneemt.

  Competentieprofiel

  De opleiding is gebaseerd op het landelijke competentieprofiel van de verpleegkundig specialist MANP. Dit profiel is gemaakt op basis van de Canmeds-systematiek, waarin zeven competentiegebieden worden onderscheiden.

  De verpleegkundig specialist is een zelfstandig behandelaar die verpleegkundige en geneeskundige behandelingen geïntegreerd aanbiedt. Zij gaat met zorgvragers een zelfstandige behandelrelatie aan, zodanig dat de autonomie, de regie en het zelfmanagement van de zorgvrager optimaal worden ondersteund en bevorderd. 

  De verpleegkundig specialist draagt zorg voor een effectieve communicatie met de zorgvrager, communiceert vanuit het perspectief van de zorgvrager en interpreteert informatie in de juiste context. Zij streeft naar een effectieve behandelrelatie, betrekt de zorgvrager en de naasten in de besluitvorming en integreert hun mening in het diagnostisch proces.

  De verpleegkundig specialist werkt op basis van gelijkwaardigheid als zelfstandig behandelaar samen met andere zorgprofessionals. Zij stemt taken zorgvuldig en doelmatig met hen af. Zij maakt heldere afspraken over de patiëntengroepen die zij ziet binnen haar deskundigheidsgebied en - in het verlengde hiervan - over het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen bij deze patiëntengroepen. Waar nodig roept zij andere beroepsbeoefenaren in consult.

  De verpleegkundig specialist is belangrijk voor het kwaliteitsdenken in de zorg. Door haar deskundigheid is zij in staat de condities te bewaken waaronder de zorg en ondersteuning wordt geboden voor het werkterrein en/of de doelgroep waar zij zich op richt.

  De verpleegkundig specialist helpt individuele zorgvragers en groepen zorgvragers hun weg te vinden in het gezondheidszorgsysteem en toegang te krijgen tot de juiste zorg op het juiste moment. Daarnaast ondersteunt en bevordert zij het vermogen van de zorgvrager om als kritisch consument op te treden (empowerment gericht op zelfmanagement). Zij behartigt de belangen van de individuele zorgvrager en/of van specifieke patiëntengroepen en draagt bij aan het maatschappelijk debat daarover.

  De verpleegkundig specialist heeft een reflectieve en lerende houding en is hierin een rolmodel voor anderen. Zij is gericht op kennis delen en draagt bij aan de deskundigheid van collega's en andere zorgprofessionals. De verpleegkundig specialist is op de hoogte van recente wetenschappelijke ontwikkelingen en bevordert de ontwikkeling en implementatie van kennis en kunde binnen het eigen specialisme, onder meer door het initiëren, opzetten en uitvoeren van monodisciplinair of multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek of door participatie in onderzoek geïntegreerd in de patiëntenzorg.

  De verpleegkundig specialist is een zelfbewuste beroepsbeoefenaar die sturing geeft aan haar vak en permanent werkt aan haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zij levert op eerlijke, oprechte en betrokken wijze hoogwaardige patiëntenzorg, met aandacht voor de integriteit, autonomie en eigen regie van de zorgvrager.

  Internationalisering

  Hogeschool Rotterdam voert een actief internationaliseringsbeleid. Dit betekent onder meer dat studenten zich tijdens een buitenlandse studiereis internationaal oriënteren op het gebied van werken, cultuur en studie. Zo wordt kennis gemaakt met een vergelijkbare beroepsgroep in een ander gezondheidszorgsysteem dan het Nederlandse. Er is onder andere een lang bestaand uitwisselingsprogramma met diverse universiteiten en zorginstellingen in Houston.  

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Je hebt je Master of Science (MSc) behaald.

  Bij het getuigschrift ontvang je een supplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je getuigschrift eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

   

  BIG-registratie

  De titel ‘Verpleegkundige Specialist’ is wettelijk beschermd. Na het afronden van deze masteropleiding is het mogelijk om je als verpleegkundig specialist in het BIG-register (artikel 14) in te schrijven in het specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

  Meer informatie hierover is te vinden op https://vsregister.venvn.nl

  Beroepen

  Als verpleegkundig specialist kun je werken in een klinische setting (algemeen/academisch), de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, ambulancezorg, GGD, thuiszorg) de anderhalvelijnszorg, de jeugdgezondheidzorg, de geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het aantal beroepsmogelijkheden voor verpleegkundig specialisten breidt zich nog altijd uit.   

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties