Menu
  English

  De keizersnede onder het vergrootglas

  Introductie van het auditeren van de keizersnede, een implementatiestudie

  Het begeleiden van ziekenhuizen en VSV bij de implementatie van het auditeren van keizersneden bij de ochtend en/of middagoverdracht waarbij, aan de hand van een auditformulier, de keizersnede multidisciplinair wordt besproken.

  Toon:

  Introductie

  In Nederland is er significante praktijkvariatie in het aantal keizersneden binnen Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV). In 2019 varieerde het percentage keizersnede van 8.2 tot 24.5%. We zien tevens dat het percentage keizersneden in Nederland, net als in de rest van de wereld, stijgende is van 13.4% in 2000 naar 15,7% in 2019. Jaarlijks betreft het ongeveer 25.000 vrouwen die per keizersnede bevallen. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) adviseert om keizersneden multidisciplinair te bespreken om daarmee te komen tot het vermijden van keizersneden zonder een terechte medische indicatie. 

  Een eerdere studie in Nederland naar het effect van auditeren van keizersneden liet zien dat het kritisch beschouwen en bespreken van keizersneden leidt tot meer bewustwording over het zorgproces en besluit tot een keizersnede. Op de korte termijn leidde het ook tot een daling van het percentage keizersnede binnen het VSV. (Van Dillen, 2008)

  Projectbeschrijving

  In dit project begeleiden we ziekenhuizen en VSV bij de implementatie van het auditeren van keizersneden bij de ochtend en/of middagoverdracht waarbij, aan de hand van een auditformulier, de keizersnede multidisciplinair wordt besproken en de zorg wordt gestaafd aan richtlijnen, lokale protocollen en werkafspraken. De lessen die hieruit getrokken worden, vormen de input voor multidisciplinaire besprekingen, klinische lessen, webinars en publicaties met als doel bewustwording over het zorgproces en besluit tot een keizersnede te creëren onder verloskundige zorgverleners. Zij kunnen deze kennis meenemen in de counseling van patiënten die vragen om een geplande keizersnede zonder harde medische indicatie en in hun dienst waarin zij barende vrouwen begeleiden.


  Het onderzoek beslaat meerdere delen. In het eerste deel wordt een kwantitatieve analyse gedaan van het sectiopercentage binnen VSV om inzicht te krijgen in de praktijkvariatie. Daarna wordt in het tweede deel van het onderzoek

  Verbinding met onderwijs

  Het is belangrijk studenten vroeg in de opleiding te betrekken bij zorgevaluaties. Zij leren van de lessen die getrokken kunnen worden uit deze evaluaties. Op dit moment zijn er nog geen studenten bij het project betrokken. Daarom roepen wij studenten op om te reageren als zij belangstelling hebben voor dit onderwerp. Bij de bachelor verloskunde staat het onderwerp op de lijst van afstudeeropdrachten. Studenten kunnen tijdens hun stage in gesprek gaan met hun stagebegeleiders om er achter te komen wat men in het werkveld doet aan evaluatie van zorg en dan specifiek ten aanzien van het kritisch beschouwen van keizersneden.

  Het project is een promotie-onderzoek voor een epidemioloog (Perined) en een verloskundig/ docent-onderzoeker. Studenten van de masteropleiding physician assistant deden eerder onderzoek naar de audit en vonden vergelijkbare resultaten als de studie van Van Dillen et al (2009).

  Onderzoekers

  betrokken bij dit project