Menu English

‘Organiseer iets waar Caribische studenten elkaar kunnen ontmoeten’

Keighley (student lerarenopleiding aardrijkskunde)

De laatste tijd is er veel commotie over het verleden van Nederland, met name de rol in de koloniale tijd. Als je hierover begint, krijg je vaak een antwoord als : ‘maar dit is allemaal toch al geweest? Aan het verleden kun je niks meer veranderen!’. Toch speelt de koloniale tijd van Nederland nog steeds een rol bij de Caribische studenten die op Hogeschool Rotterdam studeren. In de zeventiende eeuw werden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten door Nederland gekoloniseerd. Sindsdien hoorden deze eilanden allemaal formeel bij Nederland. Dit heeft nog steeds gevolgen. Ondanks dat deze landen al enige decennia formeel onafhankelijk zijn, blijken ze in de praktijk nog steeds afhankelijk van het voormalige moederland. Daar is een term voor: neokolonialisme. Is daar die zeer beperkte onderwijskeuze ook een uitvloeisel van?

 

Beperkt onderwijskeuze

In het Caribisch deel van het koninkrijk is de keuze tussen opleidingen een stuk kleiner. Het aanbod is vooral gericht op geneeskunde en toerisme en zorgt ervoor dat veel studenten toch afhankelijk zijn van andere landen. Daarnaast staan Nederlandse opleidingen internationaal beter bekend. Ook vanwege de structuur (met bachelors en masters) is het  internationaal erkend. Doordat de studiekosten in de Verenigde Staten en Canada zo hoog zijn, is Nederland een logische keuze voor veel studenten.

Zo ver van huis studeren kan negatieve gevolgen hebben. Uit onderzoek van de ministeries van Onderwijs van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten blijkt dat slechts 23% na vier jaar een hbo-diploma heeft gehaald. Veel studenten krijgen heimwee en kunnen uiteindelijk de opleiding niet afmaken. Ze komen dan thuis zonder diploma, maar wel met een enorme studieschuld. Ze hebben bijvoorbeeld geen andere keuze dan de hoge huurprijzen in Nederland te betalen om een dak boven hun hoofd te hebben. Deze studieschuld zorgt voor een enorme druk voor de studenten. Ook de Nederlandse taal zorgt vaak voor een probleem. Studenten die slim genoeg zijn voor het hoger onderwijs worden toch afgerekend op de Nederlandse taalvaardigheid.

Keighley (24) is vierdejaars student aan de lerarenopleiding aardrijkskunde. Ze is vanuit Aruba naar Nederland gekomen voor haar opleiding.

Keighley, waarom heb je gekozen voor deze opleiding?

“In eerste instantie had ik gekozen voor de lerarenopleiding biologie, maar omdat ik geen scheikunde had op havoniveau, heb ik uiteindelijk toch gekozen voor aardrijkskunde. Ik vond dit op de middelbare school erg leuk en ik had een leuke docent. Het is een leuk vak omdat aardrijkskunde veel met andere culturen te maken heeft. Van jongs af aan wist ik al dat ik leraar wilde worden. Ik hou ervan om contact te hebben met andere mensen en met ze te praten en werken. Op de middelbare school had ik ook een hele fijne mentor die mij door een moeilijke tijd hielp. Zij voelde echt als een tweede moeder voor mij. Ik spreek nog steeds met haar en ze inspireert me om ook zo iemand te zijn voor anderen. Een band kunnen hebben met een leerling en een positieve invloed kunnen hebben op het leven van jongeren is iets moois.”

Waarom heb je gekozen om in Nederland op Hogeschool Rotterdam te studeren?

“De meeste studenten vanuit Aruba komen naar Nederland om te studeren. Op de middelbare school gaan docenten er ook van uit dat de leerlingen naar Nederland gaan. Je hebt al een Nederlandse nationaliteit dus het is ook makkelijk. Op Aruba heb je maar een beperkt aantal opleidingen en dus geen lerarenopleiding aardrijkskunde of biologie. Ik heb veel research gedaan en koos uiteindelijk voor Rotterdam, omdat dit een multiculturele stad is.”

Hoe was het voor jou om naar Nederland te vertrekken?

“Aan het begin had ik vooral heel veel zin in dit avontuur. Op mezelf wonen in een nieuw land, vrienden maken en feesten, leek me allemaal heel leuk. Mijn beste vriendin woonde hier al, dus samen met haar wonen was ook fijn. De realiteit bleek helaas anders. Het eerste jaar van de opleiding was wel te doen, maar toen mijn beste vriendin weer terugging naar Bonaire werd het een stuk eenzamer. Ik realiseerde me dat ik eigenlijk niemand had. Het was lastig om vrienden te maken, omdat dit een heel andere wereld was.”

Heb je je vaak alleen gevoeld hier?

“Ik voel me eigenlijk bijna altijd alleen. Er zijn natuurlijk wel mensen die er voor mij zijn en die mij steunen, maar het is toch een andere band die je hebt. Het is niet zo’n diepe connectie die je hebt met je eigen mensen, familie en vrienden. Ik heb wel goed contact met de mensen uit mijn klas, maar het is geen echte vriendschap. Op Aruba kwam ik echt naar school voor mijn vrienden en dat gaf een warm gevoel. Dat mis ik hier.”

Wat zou de hogeschool kunnen doen om jouw ‘sense of belonging’ te vergroten?

“De hogeschool zou meer rekening kunnen houden met de gevoelens van Caribische studenten. Ondanks dat we hard ons best doen om erbij te horen, is het toch heel lastig. We komen uit een heel andere cultuur. De school zou hierbij kunnen helpen door iets te organiseren waar Caribische studenten elkaar kunnen ontmoeten en over ervaringen kunnen praten. We lopen waarschijnlijk allemaal tegen dezelfde problemen aan.”

Welke tip heb jij voor studenten die zichzelf kunnen herkennen in jouw verhaal?

“Ga voor je doel, wees doelgericht! Stel jezelf open om nieuwe mensen te leren kennen. Probeer jezelf ook een beetje in die Nederlandse cultuur te squeezen. Probeer een balans te vinden tussen je eigen cultuur en de Nederlandse cultuur. En onthoud dat het echt wel goed komt.”

Herken jij jezelf in dit verhaal? Check Hulp bij studie.

Verhuizen vanuit de Cariben, starten met studeren, de overgang vanuit de middelbare school: je leven staat op z’n kop. Ver van familie en vrienden je eigen huishouden runnen en aan het academische taalniveau wennen, dat kan een enorme uitdaging zijn. Hogeschool Rotterdam helpt je alle ballen in de lucht te houden.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/begeleiding-en-voorzieningen/hulp-bij-studie/hulp-per-doelgroep/caribisch-student/

Ook je verhaal delen op INCLUDED?

We helpen je graag bij het realiseren van je verhaal. Dat kan op verschillende manieren. Neem contact op met de redactie via included@hr.nl.

 

'Organise something where Caribbean students can meet.' 

Keighley (student Geography teacher)

In a conversation with fourth-year student Keighley, Vigo Spruijt, a member of INCLUDED's student editorial board, discovered that Caribbean students remain heavily dependent on the Netherlands. Is this dependency part of neocolonialism?

The Dutch past, especially the country's role in the colonial era, has been a hot topic lately. When you start talking about it, you often get a response like: “But that's all in the past, isn't it? You can't change the past!” But the Dutch colonial era still plays a role among Caribbean students at the Rotterdam University of Applied Sciences. In the seventeenth century, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius and Sint Maarten were colonised by the Netherlands. Since then, these islands have all formally belonged to the Netherlands. This still has consequences today. Although formally independent for several decades, in practice these countries still seem to be dependent on the former motherland. There is a term for this: neo-colonialism. Is the very limited choice of education also a result of this?

Limited choice of education

In the Caribbean part of the Kingdom, the choice of study programmes is much more limited. The focus is on medicine and tourism, which means that many students are still dependent on other countries. In addition, Dutch programmes are better known internationally. They are also internationally recognised because of their structure (with bachelor's and master's degrees). Because the cost of studying in the United States and Canada is so high, the Netherlands is a logical choice for many students.

Studying so far away from home can have negative consequences. Research by the Ministries of Education of the Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten shows that only 23% of students graduate after four years. Many students become homesick and end up not completing their studies. They then return home without a diploma, but with a huge student debt. They have no choice but to pay the high rents in the Netherlands, for example, to have a roof over their heads. This debt puts students under enormous pressure. The Dutch language is also often a problem. Students who are smart enough for higher education are still judged on their Dutch language skills.

Keighley (24) is a fourth-year student in the geography teacher training programme. She came to the Netherlands from Aruba for her study programme.

Keighley, why did you choose this study programme?

"I had originally chosen the Biology Teacher Training Programme, but as I did not have Chemistry at HAVO level, I ended up choosing Geography. I really enjoyed the subject at school, and I had a great teacher. It's a great subject because geography has a lot to do with other cultures. I knew from a young age that I wanted to be a teacher. I enjoy being in contact with other people, talking to them and working with them. I also had a very kind mentor at school who helped me through a difficult

time. She was like a second mother to me. I still talk to her, and she inspires me to be that person for others. To be able to connect with a student and have a positive impact on young people's lives is a beautiful thing".

Why did you choose to study at the Rotterdam University of Applied Sciences in the Netherlands?

"Most students from Aruba come to the Netherlands to study. Teachers in high school also assume that students will go to the Netherlands. They already have Dutch citizenship, so it's easy. In Aruba there are only a limited number of programmes and there is no teacher training programme for geography or biology. I did a lot of research and chose Rotterdam because it is a multicultural city.

What was it like for you to move to the Netherlands?

"In the beginning I was really excited about the adventure. Living alone in a new country, making friends and partying all seemed like a lot of fun. My best friend already lived here, so it was nice to live with her. Unfortunately, the reality was different. The first year of the programme was manageable, but when my best friend went back to Bonaire, it got a lot lonelier. I realised that I really had no one. It was difficult to make friends because it was a completely different world.

Have you often felt alone here?

"I feel alone almost all the time. Of course, I know people who are there for me and support me, but it's a different kind of bond you have. It's not the deep connection you have with your own people, family, and friends. I have good contact with people from my class, but it's not a real friendship. In Aruba I really came to school for my friends and that gave me a warm feeling. I miss that here".

What could RUAS do to improve your sense of belonging?

"They could be more sensitive to the feelings of Caribbean students. Despite our efforts to fit in, it's still very difficult. We come from a different culture. The school could help by organising something where Caribbean students can meet and talk about their experiences. We probably all have the same problems.

What advice do you have for students who can relate to your story?

"Reach for your goals, be goal-oriented! Open yourself up to meeting new people. Try to squeeze the Dutch culture into your life. Try to find a balance between your own culture and the Dutch culture. And remember that it will all work out in the end".

Can you relate to this story? Check out Study Help.

Moving from the Caribbean, starting university, leaving high school: your life is turned upside down. Running your own household far away from family and friends and adjusting to the academic language level can be a huge challenge. Rotterdam University of Applied Sciences helps you keep all the balls in the air. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/begeleiding-en-voorzieningen/hulp-bij-studie/hulp-per-doelgroep/caribisch-student/

Student from the Caribbean - Rotterdam University of Applied Sciences (rotterdamuas.com)