Menu English

Verpleegkunde deeltijd

 • Duur en startmoment

  Variabele duur, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

De gezondheidszorg verandert en vraagt om hoger opgeleide professionals. Ben jij mbo-verpleegkundige of inservice opgeleid en wil jij jezelf hierin ontwikkelen? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Patiënten zijn soms goed en soms minder goed op de hoogte van hun ziekte en het gevolg daarvan op hun leven. Als hbo-verpleegkundige ben je in staat om samen met de patiënt en diens sociale netwerk te bepalen welke ondersteuning of interventie nodig is. Dit vraagt om goede communicatie. 

Daarnaast realiseer je -als spin in het web- goede afstemming met andere disciplines, om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Dat houdt ook in dat je kunt indiceren welke zorg moet worden verleend. Patiënten met complexe zorgvragen hebben veel baat bij deze ‘ketens van zorg’, waarin jij als aankomend hbo-verpleegkundige een belangrijke schakel vormt. De nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals Health, ondersteunen je hierbij. 

Klinisch redeneren om alle stappen van het verpleegkundige proces zorgvuldig te doorlopen en  de beste aanpak te kunnen verantwoorden staat centraal in het beroep. Na het afronden van deze studie ben je in staat om volgens de principes van Evidence Based Practice (EBP) te werken. Hierdoor weet je hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt verbinden met de wensen en verwachtingen van patiënten en je eigen expertise.  

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Flexibele deeltijd

In deze flexibele deeltijdopleiding staat jouw leervraag centraal en kan jouw leerweg van je medestudenten verschillen in tempo, plaats, inhoud, vorm en begeleiding. Hiermee sluiten we aan bij wat je wilt, weet en al kan.

De opleiding is flexibel en werkt met leeruitkomsten en niet met opdrachten. Ook zijn de docenten studiecoaches; zij staan niet met een standaard les die iedereen moet volgen voor de klas, maar anticiperen op leervragen vanuit de studiegroep.   

Verschillende leerwegen

Er zijn drie leerwegen om je leeruitkomsten te behalen:

 • via zelfstudie en door het uitwerken van leeruitkomsten in een digitale leeromgeving,
 • via het leren op de werkplek of
 • via contactmomenten op school

In overleg met een studiecoach maak je op basis van een door jou opgesteld plan van aanpak je eigen keuzes in waar je je leeractiviteiten wilt uitvoeren.

Studieduur en studiebelasting

Per student verschilt de werkelijke studieduur dit hangt af van je kennisniveau, wat je al doet in de praktijk en kan. Zo welke mogelijkheden er zijn op je werkplek. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan een project of een aandachtveld, kun je de bijpassende leeruitkomsten aantonen. De laatste module ‘Afstuderen’ doet iedereen. Voor de andere zeven modules verschilt het per student welke leeruitkomsten je misschien kunt valideren met een diploma of certificaat en welke je anders kunt aantonen door de gebruikelijke toetsing (opstellen van een portfolio en een assessmentgesprek) kunt aantonen. Gemiddeld doen studenten 2,5 tot 3,5 jaar over deze opleiding. Het kan ook sneller, maar je kunt er ook wat langer over doen. Dit is allemaal onderdeel van de flexibiliteit die de opleiding biedt; vanuit de opleiding zijn er geen vaste deadlines voor het toetsen; wanneer je welke leeruitkomsten gaat toetsen, spreek je af met je studie- en praktijkcoach.   

Studiebelasting

Per week moet je rekening houden met gemiddeld 12 tot 20 uur studiebelasting, dit is inclusief de studiebijeenkomsten op school. Daarnaast hangt de studielast ook af van de tijd die je kunt investeren naast je baan, eventueel je gezin én van externe factoren zoals bijvoorbeeld plotseling veranderde privéomstandigheden. Als je start in jaar 1 heb je in de eerste onderwijsperiode (een onderwijsperiode duurt 3 maanden) elke week een dag op de hogeschool vanaf onderwijsperiode 2 is dat om de week een dag. In de ochtend is er coaching met groep en je studiecoach, in de middag is er ruimte voor het volgen van workshops en themas naar jouw keuze. De studiebijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdagen voor de eerstejaars studenten en op woensdagen voor de hogerejaars studenten. De opleiding heeft een digitale leeromgeving voor je klaarstaan (Brightspace) met leeractiviteiten naar keuze en natuurlijk leer je op de eigen werkplek.  

Modules

Tijdens je studie werk je aan acht modules, met elk een aantal leeruitkomsten.

Module professionele identiteit

In deze eerste module oriënteer je je op je eigen kwaliteiten, motieven en oriëntatie op het werk van de hbo-verpleegkundige. Je maakt hiervoor een position paper en een persoonlijk ontwikkelplan op basis van de CanMEDS, BN2020 en de leeruitkomsten van de andere modules. 

Module afstuderen

In deze laatste module (8) toon je aan dat je een onderzoekende professional en zorgverlener bent, die innovatief, reflectief en ondernemend te handelt en die zich bewust is van zijn opdracht een leven lang te blijven leren. Dit toon je aan d.m.v. een afstudeeropdracht inclusief een praktijkassessment waarin je de competenties en CanMEDS rollen op niveau 6 laat zien.  

Module profilering

Module 7 is de module profilering. In deze module kun je een minor van de Hogeschool Rotterdam (zoals de minor acute zorg of oncologie) of van een andere hogeschool kiezen. Ook kun je zelf kleur geven aan je eigen professionele identiteit door het uitvoeren van je eigen minorproject. Kenmerkend voor de minor is het projectmatig werken aan een praktijkvraagstuk met een projectgroep (collega’s en/of medestudenten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan. het rookvrij maken van een afdeling of instelling, werken aan een lifestyleproject voor GGZ-cliënten, of het introduceren en implementeren van een nieuwe werkmethode op je afdeling of instelling.   

Overige modules

De thema's van de andere modules zijn: 

 • Klinisch redeneren en Evidence Based Practice (EBP)
 • Verpleegkundige zorg bij kwetsbaarheid
 • Zelfmanagementondersteuning
 • Preventie van gezondheidsproblemen
 • Kwaliteit en zorgvernieuwing

De methodiek om onderzoek op hbo-niveau te doen, is verweven in de modules, zodat je competent bent voor module acht, waarin onderzoek doen een belangrijk onderdeel is.

Toetsing en beoordeling

De toetsing in de flexibele deeltijdopleiding vindt leerwegonafhankelijk plaats. Dat betekent dat je op verschillende manieren kunt toewerken naar een toetsmoment. Voor de een is dat door middel van zelfstudie en uitproberen in de praktijk, voor de ander door het volgen van workshops en trainen op school.  

Er zijn twee mogelijkheden: 

 1. je toont de leeruitkomsten aan via toetsing of 
 2. je toont de leeruitkomsten aan met gevalideerd bewijs (zoals eerder behaalde diploma’s en certificaten, of een product dat gemaakt is voor de instelling).  

Toetsing vindt plaats in de driehoek van student, praktijkcoach en studiecoach, door middel van een assessment waaraan je individuele portfolio ten grondslag ligt. Per studiejaar kun je vier keer een assessment aanvragen en heb je voor elke leeruitkomst twee toetskansen per schooljaar. Voor het valideren van een diploma of ander document schrijf je in samenspraak met je studiecoach een aanvraag, op basis van een format van de opleiding.  

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Combinatie

Omdat de opleiding in deeltijd wordt gegeven, volg je een intensief programma waarbij je werk en studie combineert. De ontwikkeling van je competenties toon je aan met behulp van methodisch reflecteren op (en het daarmee zichtbaar maken)  jouw handelen in de praktijk m.b.v. casussen en feedback vanuit de beroepspraktijk, in je eigen instelling. Voor de breedte van je competentieontwikkeling is het goed als je tijdens een deel van je studie op een andere plek werkt dan je reguliere werkplek. Als je alle leeruitkomsten op je eigen werkplek kunt behalen, is dit echter geen verplichting.  

Rollen

Het opleidingsprofiel is gebaseerd op de Bachelor of Nursing 2020 en bestaat uit zeven rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: communicator, gezondheidsbevorderaar, organisator, reflectieve EBP-professional, professional en kwaliteitsbevorderaar, met de rol van zorgverlener als kern van de beroepsuitoefening. In het leerplan voor de deeltijdopleiding volgen we de competenties bij deze rollen.

Zorgverlener

Voor de rol van zorgverlener richt je je op complexere casuïstiek. Hierdoor kun je je klinische redeneervaardigheden verder ontwikkelen tot het niveau van de hbo-verpleegkundige. Er wordt verwacht dat je besluiten neemt samen met de patiënt. Je beperkt je hierbij niet tot het kijken naar afzonderlijke problemen maar ziet de samenhang tussen de ziekte en het ziek-zijn, kijkt naar de situatie als geheel waarbij je flexibel gebruik maakt van wetenschappelijke kennis plus vaardigheden op het gebied van communicatie, preventie, inclusiviteit, innovatie en kwaliteitszorg. 

Andere rollen

Alle andere rollen staan in verbinding met de rol van zorgverlener. Deze rollen heb je nodig om kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen, initiatief te tonen tav onderzoek en zorgvernieuwing in complexe zorgsituaties en om een rolmodel te zijn voor anderen. Kortom, om verpleegkundig leiderschap te laten zien. 

Professionele groei

Tijdens je studie ben je gekoppeld aan een studiecoach. en een praktijkcoach. Deze coaches coachen je tijdens de studie, zowel op school als op de werkplek, bij je ontwikkeling van het zelfregulerend studeren en je competentiegroei.  

Studiebijeenkomsten

Om de week (let op: onderwijsperiode van jaar 1 is wekelijks) wordt een dag op de hogeschool gepland met een studiegroep en een studiecoach. Deze studiebijeenkomsten zijn op dinsdagen voor de eerstejaars studenten en woensdagen voor de hogerejaars studenten. Elk studiejaar is ingedeeld in vier onderwijsperiodes (OP’s) met elk tien lesweken. Naast de studiebijeenkomsten leer je via een digitale leeromgeving en op je eigen werkplek. Omdat de toetsing en de individuele leerbehoeften leerwegonafhankelijk zijn, kent de flexibele deeltijd geen klassieke lessen of een verplichte boekenlijst.   

Hogeschool Rotterdam volgt het vakantieschema van de regio Midden en wijkt daar alleen vanaf met de meivakantie (die is één week i.p.v. twee). Maar je bent niet verplicht vakantie te plannen binnen deze weken; in overleg met je studiecoach is veel mogelijk. Wel is het af te raden de eerste weken in jaar 1 op vakantie te gaan, omdat je dan veel info en instructie mist.  

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Doorstuderen

Leren houdt niet op bij het behalen van de Bachelor of Science, dus als je de smaak te pakken hebt kun je na het behalen van deze opleiding doorstromen naar de masteropleiding  Advanced Nursing Practice van Hogeschool Rotterdam. Hiermee word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. Om te kunnen starten met de master moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben.

Je kunt ook kiezen voor de masteropleiding verplegingswetenschap bij de Universiteit Utrecht of voor de masteropleiding van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. 

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen