Menu
  English

  FRAM analyse fluxus post partum

  Het implementeren en borgen van de uitkomsten van een FRAM analyse naar het zorgproces rondom massaal bloedverlies bij de bevalling

  Bij gemiddeld 6,2% van alle bevallingen in Nederland is er sprake van een fluxus post partum. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 10.000 vrouwen per jaar die meer dan een liter bloedverlies hebben bij de bevalling. Dit leidt dit tot ernstige vermoeidheid, lusteloosheid, kans op een verstoorde moeder kind binding en een verhoogde kans op een postnatale depressie. Het toedienen van een bloedtransfusie is bewezen niet effectief in het voorkomen van lange termijnklachten. Uit recent onderzoek blijkt ook dat partners van getroffen vrouwen tekenen kunnen tonen van een depressie.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Binnen het project staat samenwerken, risicoperceptie en kennisdelen centraal. Dit zijn drie van de hoofdkenmerken bij het behandelen van een fluxus post partum en ter voorkoming van massaal bloedverlies bij een bevalling.

  Hoe meer kennis en bewustzijn we hebben van risico’s en voorafkansen op een fluxus post partum hoe beter er wordt samengewerkt. De zorg kan efficiënter ingezet worden en de hoeveelheid bloedverlies wordt beperkt. Dit komt dan vooral de moeder ten goede maar ook het team dat de zorg geboden heeft.

  Door het project uit te rollen in dagelijkse situaties maakt dat medewerkers zich betrokken kunnen voelen bij het project en zodoende mogelijk meer grip krijgen op de zorg die ze bieden. En als laatste kan er door middel van taakdelegatie (het nemen van leiderschap tijdens een fluxus post partum) zorg worden overgenomen door partijen waarbij het past maar nu minder op de voorgrond treden.

  Bij de start van het project worden de uitkomsten van de aanwezige FRAM analyse nogmaals besproken met betrokken stakeholders voor het opstellen van inhoud en randvoorwaarden voor de MED-SIM trainingen. Na ongeveer twee tot drie maanden na de start wordt een FRAM gericht op WAD herhaald om te onderzoeken welke effecten op de werkvloer meetbaar en zichtbaar zijn. Zo nodig leidt de herhaalde FRAM tot bijstellingen of aanpassingen in de zorg. PDCA-cycli worden gebruikt om verbeterpunten en verbeteracties te definiëren alvorens deze worden toegepast in de zorg.

  Verbinding met onderwijs

  Binnen dit project wordt het onderwijs gestimuleerd door de PDCA-cyclus uit te laten voeren binnen het leerarrangement professionalisering van de masteropleiding Physician Assistant aan Hogeschool Rotterdam. Binnen deze module leren studenten een PDCA-cyclus te beschrijven en uit te voeren. De studenten worden begeleid door hogeschooldocenten werkzaam binnen de professionele leerlijn, op de werkvloer door de physician assistant klinische verloskunde en de kwaliteitsadviseur, voor het omzetten van de resultaten in beleid door de gynaecoloog, de werkvloermanager en de kwaliteitsadviseur.

  Daarnaast wordt er een cyclus van klinische lessen over de fluxus post partum georganiseerd welke toegankelijk is voor verloskundigen, verpleegkundigen, artsen en overige belangstellenden (co-assistenten, leerling verpleegkundigen, leerling verloskundigen, artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist). Op wetenschappelijk gebied wordt onder leiding van de lector Audit en Registratie van Hogeschool Rotterdam en Perined) een wetenschappelijk artikel geschreven over de verrichte FRAM analyses en de uitkomsten van de PDCA-cycli.

  Onderzoekers

  betrokken bij dit project