Menu English

Loopbaan en talentontwikkeling van statushouders

Publicatiedatum: 15 oktober 2019

Zowel arbeidsparticipatie als onderwijs blijken belangrijke bevorderende factoren te zijn voor sociale inclusie van statushouders. Werk en onderwijs zijn echter beperkt toegankelijk voor statushouders en zeker werk dat aansluit bij het beroeps- en opleidingsniveau. Dit postdoc-project richt zich op een beter begrip van talentontwikkeling en verloop van arbeidsloopbanen van statushouders in Nederland.

Toon:

Inleiding

Om inzicht te krijgen in hoe statushouders willen en kunnen participeren en zich ontwikkelen via betaald werk, welke mogelijkheden en beperkingen zij daarbij ervaren, en hoe zij daarin navigeren, wordt in dit post-doc onderzoek een retrospectief kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder voormalig vluchtelingen die in de jaren ’90 naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast wordt met studenten onderzoek gedaan naar huidige praktijken en actuele vraagstukken gerelateerd aan loopbaan- en talentontwikkeling. Het onderzoek levert kennis over welke ondersteuning statushouders nodig hebben bij talent- en loopbaanontwikkeling, waarmee (aankomende) sociale professionals hun werkwijze kunnen verbeteren.

Projectbeschrijving

Belangrijke bevorderende factoren van sociale inclusie van vluchtelingen zijn arbeidsparticipatie en het volgen van onderwijs. Werk en onderwijs zijn echter beperkt toegankelijk voor statushouders. Het postdoc-project richt zich op het verkrijgen van beter begrip van talentontwikkeling en arbeidsloopbanen van statushouders in Nederland.

Het onderzoek wordt gedaan vanuit de Capability Approach (Sen, 1985). Capability verwijst naar de mogelijkheden die individuen hebben om te bereiken waar zij waarde aan hechten. De kern van deze benadering is dat er niet alleen gekeken wordt naar wat een individu doet of bereikt maar ook naar die uitkomst in relatie met wat mensen willen bereiken, of zij daartoe in staat zijn en of zij daartoe in staat worden gesteld. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke capabilities geven vorm aan de loopbaan en talentontwikkeling van statushouders?

De postdoc ontwikkelt een kennisagenda op het thema samen met onderzoekers, docenten en praktijkpartners. Het doel is het realiseren van een duurzaam kennisnetwerk en de inbedding van het thema in het ISO-bachelor en masteronderwijs. Het onderzoek levert kennis over welke ondersteuning statushouders nodig hebben bij talent- en loopbaanontwikkeling, waarmee (aankomende) sociale professionals hun werkwijze kunnen verbeteren. Deze kennis wordt gedeeld op bijeenkomsten en door docenten en studenten van Instituut Sociale Opleidingen te laten participeren in het onderzoek. De postdoc participeert in leerwerkgemeenschappen met bachelor- en masterstudenten en professionals in vraagstukken rondom vluchtelingenproblematiek.

Verbinding met het onderwijs

De verbinding onderwijs en onderzoek wordt versterkt vanuit de kennisagenda ISO-masters en de programmalijn inclusie, met de nadruk op een verdere verankering van het thema arbeid bij de bachelor en masteropleidingen, het inbrengen van kennis over statushouders als specifieke doelgroep, en het leren werken met de capability approach. Studenten worden betrokken bij het onderzoek door deelvragen en/of aanpalende vraagstukken te onderzoeken (bachelor en master).   

De capability approach maakt onderdeel uit van het curriculum van Social Work. Het postdoconderzoek biedt studenten een concrete uitwerking van deze theoretische benadering, en de mogelijkheid om hier in de praktijk mee te werken. De capability approach is ook relevant voor de master pedagogiek, waar het gaat over kansengelijkheid in de samenleving en individuele mogelijkheden van kinderen en jongeren.