Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Arjen van Klink tot lector Next Strategy

  Vernieuwende strategieconcepten voor het midden- en kleinbedrijf

  17 januari 2017

  Mkb-bedrijven bewegen vaak mee op marktontwikkelingen zonder een duidelijke en onderscheidende strategie; recent onderzoek laat zelfs zien dat het merendeel van het mkb geen expliciete strategie heeft. Met de turbulente bedrijfsomgeving is dat een groot risico.

  Met de benoeming van dr. Arjen van Klink als lector ‘Next Strategy’ zet Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam een stap in de richting van het versterken van het strategische denken en handelen van mkb-bedrijven in de regio.

  Terwijl traditionele strategische planning weerstand ontmoet en het mkb hiermee weinig op heeft, neemt het belang van een scherpe visie op de toekomst toe, gegeven fundamentele veranderingen in economie, technologie en maatschappij. Het is daarom van belang naar nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering te zoeken die beter aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

  De wijze waarop innovatieve start-ups werken aan hun strategie is een interessante invalshoek: zij werken veelal iteratief, maar ook vanuit een grootse missie. De strategie komt werkende weg tot stand door contacten met klanten en stakeholders, door experimenteren en door vallen en opstaan. Ingrediënten vanuit deze nieuwe benadering en de traditionele benadering kunnen gebruikt worden om het strategische denken en handelen van mkb bedrijven te versterken.

  Het onderzoek van Van Klink zal zich deels richten op de directe omgeving van Hogeschool Rotterdam. Want de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is een interessant empirisch kader voor ontwikkeling van nieuwe strategieconcepten voor het mkb. De regio kent immers een noodzaak te zoeken naar duurzame economische vernieuwing, zoals beschreven in de Roadmap Next Economy. Deze noodzaak geldt ook voor het mkb in de regio. Praktijkgericht onderzoek naar nieuwe strategievormen is een belangrijk middel om deze transitie te ondersteunen; studenten kunnen, begeleid door docenten en lectoren, dichtbij ondernemers onderzoeken wat er gebeurt en kunnen handreikingen doen voor verbetering.

  Arjen van Klink

  Dr. H.A. (Arjen) van Klink studeerde en promoveerde aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit. Zijn proefschrift ging over de ontwikkeling van havensteden naar havennetwerken. Tussen 1999 en 2015 vervulde hij verschillende functies bij de Rabobank (waaronder adviseur strategie & innovatie bij Rabobank Rotterdam) waarin hij veel ervaring heeft opgedaan in het analyseren en beoordelen van bedrijfsstrategieën. Verder gaf Van Klink veelvuldig gastcolleges in het hoger onderwijs en droeg hij bij aan diverse artikelen, boeken en congressen. Sinds 1 mei 2016 is hij programmadirecteur van Kenniscentrum Business Innovation; een functie die hij zal combineren met het lectorschap.