Menu English

Woven Identities - Het verhaal van Arson

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren.

For English scroll down

Henna als symbool: Arson maakt verbinding met de Surinaams-Hindostaanse identiteit

Arson is van Surinaams-Hindostaanse en Nederlandse komaf. Hen is vooral opgegroeid met de Surinaams-Hindostaanse cultuur en voelt ook vooral herkenning met deze familieleden.

Door bijvoorbeeld kleding en sieraden probeert Arson de cultuur van diens voorouders mee te dragen. Maar ook door bepaalde rituelen zoals het baden in blauwsel en het aanbrengen van henna toe te passen.

Voor op de foto heeft Arson henna meegenomen. “Ik zie Henna als een symbool van de Surinaams-Hindostaanse cultuur. Henna is in veel culturen erg belangrijk, en wordt vooral gebruikt voor belangrijke gebeurtenissen zoals trouwerijen.” Arson heeft als doel henna in te zetten als een groter middel voor zelfexpressie en verrijking van een identiteit door een connectie te maken met een eeuwenoude traditie die uit de natuur stamt.

Henna heeft daarin ook de kracht om mensen met elkaar te verbinden, want op het moment dat je bij iemand anders henna zet, bouw je een bepaalde connectie op.

Bij het dragen van traditionele klederdracht komt er een gevoel van kracht naar boven, maar ook onzekerheid omdat die niet op Hindostanen lijkt in hun omgeving of hoe mensen denken dat Hindostanen er uit moeten zien of zich gedragen. Maar daar zit ook weer kracht in, door te laten zien dat Hindostanen op veel verschillende manieren kunnen komen.

“Binnen de Surinaamse-Hindostaanse cultuur is familie erg belangrijk, en niet alleen maar mensen met wie familie bent vanwege DNA maar ook mensen met wie je iets deelt worden aanschouwt als familie. In de Surinaamse cultuur in het algemeen is het familie aspect altijd al aanwezig geweest, en dat zie je ook in hoe we met elkaar communiceren zo noemen we onbekenden bijvoorbeeld oom of tante. “

Volgens hen zit daar veel kracht in, omdat er een gemeenschap gevoel is. Maar hen erkent ook dat er binnen de gemeenschap nog heel veel dingen zijn waaraan gewerkt moet worden. De kracht van familiebanden kan soms ook negatieve impact hebben vindt hen, omdat we onze familieleden als mensen zien die geen fouten kunnen maken, gaan we soms over onze eigen grenzen heen. “Bepaalde problemen (zoals bijvoorbeeld alcoholisme, mentale problemen, discriminatie en uitsluiting) zijn erg groot binnen de Hindostaanse gemeenschap, en ik denk dat dit aanpakken alleen maar kan zorgen voor vooruitgang, meer verbinding en bewust zijn.” Hen denkt dat het koloniaal verleden hier ook impact op heeft gehad, omdat de gemeenschap volgens hen weinig praat over problemen, en het lastig vindt om problemen te erkennen.

Arson wil mensen meegeven dat Hindostanen op allerlei manieren kunnen komen, verschillende geloven, een Hindoestaan met beperking, een Hindoestaan die queer is, en nog veel meer identiteiten die ook Hindostanen bij hen kunnen dragen. Hen merkt dat er vaak een perfect plaatje wordt gecreëerd, waar alle Hindostanen aan moeten voldoen, maar wil meegeven dat er veel meer is dan alleen maar proberen te passen in het perfecte plaatje.

Henna as a symbol: Arson connects to Surinamese-Hindustani identity

Arson is of Surinamese Hindi and Dutch descent. Arson mostly grew up with the Surinamese Hindi culture and feels close to these family members.

Through clothing and jewellery, for example, Arson tries to connect with ancestral culture. By performing certain rituals such as bathing with blauwsel and applying henna.

For the photo, Arson brought henna. "I see henna as a symbol of Surinamese Hindu culture. Henna is very important in many cultures and is used especially for important events like weddings".

Arson aims to use henna as a greater means of self-expression and to enrich one's identity by making a connection to an ancient tradition derived from nature.

In this way, henna also has the power to unite people, because the moment you put henna on someone else, there is a connection.

There is a sense of strength in wearing traditional dress, but there is also a sense of insecurity because it does not resemble other Hindus, or how people think Hindus should look or behave. But there is strength in that too because it shows that Hindus are not all the same.

"Within the Surinamese Hindustani culture, family is very important, and not only people you are related to through shared DNA but also people you share something with are considered family. In Surinamese culture in general, the family aspect has always been there, and you can see that in the way we communicate with each other, for example, we call strangers uncle or aunt. "

There is a lot of strength in that, they say, because the sense of community is apparent. But they also recognise that there is work to be done within the community. The strength of family ties can also sometimes have a negative effect, in their opinion, because we see our family members as people who cannot make mistakes, and we sometimes overstep our boundaries. "Certain problems (e.g., alcoholism, mental health problems, discrimination and marginalisation) are very big within the Hindustani community and I think addressing these problems can only bring progress, more connection and awareness". They believe that the colonial past has also had an impact, as they say, the community does not talk much about problems and finds it difficult to acknowledge problems.

Arson wants to impart to people that Hindus can be different, of different faiths, a Hindu with a disability, a Hindu who is queer, and many more identities that Hindus can be. They find that there is often a perfect image that all Hindus have to conform to, and it is important to show that there is much more to being a Hindu than trying to fit into the perfect image.

Over Woven Identities

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam, Alle studenten zijn afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren, denk aan Suriname, Indonesië en de ABC-eilanden. Op de foto's dragen de studenten traditionele klederdracht en een voorwerp waarmee ze hun culturele erfgoed en identiteit laten zien. Via het persoonlijke verhalen ontdek je meer over hun roots en de impact van de Nederlandse koloniale geschiedenis op hen in het hier en u. De persoonlijke portretten nemen je mee in diverse culturele achtergronden en het belang van begrip over culturele diversiteit in onze samenleving.

De ’Woven Identities’ portretten zijn ook te zien tijdens de Keti Koti expositie van 19 juni tot 3 juli op meerdere locaties.

  • Concept 'Woven identities' is gemaakt door Indra de Jong.
  • Edited door: Tim Sluijter & Indra de Jong.
  • Foto's Eline: Malou Moy
  • Ook te zien in het online Keti Koti magazine