Menu English

Woven Identities - Het verhaal van Fabrítio

Kalebas als symbool van de creativiteit van voorouders

Meet Fabrítio, een oud-student aan Hogeschool Rotterdam. We mochten hem interviewen voor de rubriek ‘Woven Identites’, hier vertelt hij over zijn Surinaamse roots en de liefde voor zijn cultuur.

Het belang van cultuur en identiteit in het leven van Fabrítio

Meet Fabrítio, een oud-student aan Hogeschool Rotterdam. We mochten hem interviewen voor de rubriek ‘Woven Identites’, hier vertelt hij over zijn Surinaamse roots en de liefde voor zijn cultuur.

Fabrítio komt uit Suriname en is van Afro-Surinaamse komaf. Zijn cultuur is heel belangrijk voor hem omdat het een groot deel van zijn identiteit heeft bepaald. “Het is belangrijk om te weten wie je bent en waar je vandaan komt.” Want volgens Fabrítio legt zijn cultuur grond in zijn dagelijkse rituelen en gedragingen. Zo heeft hij bepaalde waarden vanuit zijn cultuur meegekregen, bijvoorbeeld respect hebben voor anderen.

Voor de foto heeft Fabrítio een kalebas meegenomen. “Ik zie de kalebas als een symbool van de creativiteit van mijn voorouders.” De kalebas is een siervrucht die in Suriname groeit. Vroeger gebruikten de bewoners het om mee te bidden of het diende als bord of bestek. Vandaag de dag heeft de kalebas dezelfde functies en dat vindt Fabrítio er zo mooi aan. Het is voor hem een Surinaams voorwerp dat zijn voorouders gebruikten en wat hij nu op dezelfde manier kan gebruiken.

Wanneer Fabrítio traditionele kleding draagt, voelt hij zich trots. Trots op de cultuur die zijn voorouders hem hebben achtergelaten. Om zijn cultuur nog beter te leren kennen, leert hij nog meer Afro-Surinaamse klederdrachten te maken zoals de ‘Koto’. “Wist je dat er verborgen talen in onze klederdracht zitten verwerkt?”

De Afro-Surinaamse gemeenschap haalt veel kracht uit hun identiteit. Deze identiteit is tijdens het slavernijverleden van hen afgenomen en daarom is het nu tijd om deze identiteit te beschermen. Veel Surinamers halen hun kracht uit het feit dat de tot slaaf gemaakten, ondanks de donkere geschiedenis, toch presteerden om een deel van hun verschillende (Afrikaanse) culturen te behouden. Dit zien we weer terug in de klederdracht, geloofsovertuigingen en in bepaalde gerechten.

Fabrítio merkt dat de generatie van nu nog steeds aan het helen is van gebeurtenissen uit het verleden. Dit herkent hij in gedrag van deze generatie. Dit heeft te maken met generationele trauma’s volgens hem. Dit zijn trauma’s die via generaties worden doorgegeven en uiteindelijk bij jongeren belanden die de gebeurtenis zelf niet hebben meegemaakt maar wel de pijn lijken te voelen. “Dat merk je bijvoorbeeld wanneer we ons heel erg proberen te bewijzen door het heel goed op school te doen. Op deze manier willen we een doorgegeven trauma compenseren.”

Hij vindt het mooi om te zien dat de gemeenschap aan het helen is en gedrag verandert. Volgens hem heeft dit te maken met dat we steeds meer weten over onze geschiedenis. De huidige generatie durft bijvoorbeeld veel meer vragen te stellen. Over waarom bepaalde rituelen zo zijn binnen de cultuur. Hij roept mede Afro-Surinamers dan ook op om meer te ontdekken over hun identiteit en moedigt hen aan om meer vragen te stellen aan familie over het verleden.

Meet Fabrítio, a former student at Rotterdam University of Applied Sciences. We interviewed him for the 'Woven Identities' column, here he talks about his Surinamese roots and love for his culture.

Fabrítio is from Suriname and is of Afro-Surinamese descent. His culture is very important to him because it has determined a large part of his identity. "It is important to know who you are and where you come from," he says. Because, according to Fabrítio, his culture grounds him in his daily rituals and behaviours. For example, he has inherited certain values from his culture, such as having respect for others.

Fabrítio brought along a gourd, especially for the photo. "I see the gourd as a symbol of the creativity of my ancestors," he said. The gourd is an ornamental fruit that grows in Suriname. Residents used to use it to pray with or it served as a plate or cutlery. Today, the gourd has the same functions, and that is precisely what Fabritio likes about it. For him, it is a Surinamese object that his ancestors used and which he can now use in the same way.

When Fabrítioo wears traditional clothing, he feels proud. Proud of the culture his ancestors left him. To get to know his culture even better, he learned more about Afro-Surinamese costumes like the 'Koto'. "Did you know that there are hidden languages in our costumes?"

The Afro-Surinamese community draws a lot of strength from their identity. This identity was taken from them during slavery, so it is now time to protect it. Many Surinamese get their strength from the fact that the enslaved, despite the dark history, still managed to preserve some of their different (African) cultures. This is reflected in their costumes, beliefs, and certain dishes.

Fabrítio notices that today's generation is still healing from past events. He sees it in the behaviour of this generation. This has to do with generation-specific traumas, according to him. These are traumas that are passed down through generations and eventually end up with young people who have not experienced the event themselves but seem to feel the pain. "You notice this, for example, when we try very hard to prove ourselves by doing very well in school. In this way, we want to compensate for a trauma that has been passed down."

He finds it beautiful to see that the community is healing and changing their behaviour towards their roots. According to him, this has to do with us knowing more about our history. For example, the current generation dares to ask a lot more questions about the reasons for certain rituals within the culture. He, therefore, calls on fellow Afro-Surinamese to discover more about their identity and encourages them to ask more questions to family about the past.

Over Woven Identities

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam, Alle studenten zijn afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren, denk aan Suriname, Indonesië en de ABC-eilanden. Op de foto's dragen de studenten traditionele klederdracht en een voorwerp waarmee ze hun culturele erfgoed en identiteit laten zien. Via het persoonlijke verhalen ontdek je meer over hun roots en de impact van de Nederlandse koloniale geschiedenis op hen in het hier en u. De persoonlijke portretten nemen je mee in diverse culturele achtergronden en het belang van begrip over culturele diversiteit in onze samenleving.

De ’Woven Identities’ portretten zijn ook te zien tijdens de Keti Koti expositie van 19 juni tot 3 juli op meerdere locaties.

  • Concept 'Woven identities' is gemaakt door Indra de Jong.
  • Edited door: Tim Sluijter & Indra de Jong.
  • Foto's Fabrítio : Malou Moy
  • Ook te zien in het online Keti Koti magazine