Menu English

Gong xi fa cai / 恭喜发财

Gelukkig (Chinees) nieuwjaar

For English scroll down


‘Volgend jaar hogeschoolbreed Chinees Nieuwjaar vieren’

Van 22 tot 31 januari wordt het Chinese Nieuwjaar gevierd. Dit doet de Chinese gemeenschap op vele manieren. Wie kan dit beter toelichten dan Takpin Lam? Hij studeert én werkt voor Hogeschool Rotterdam. Takpin studeert voor stadspedagoog in een masterstudie bij Instituut voor Sociale Opleidingen Lerarenopleidingen (ISO) en werkt bij Studievoorlichting. Het is zijn missie om de juiste student op de juiste plek te krijgen en daardoor het studiesucces te vergroten.

Een opluchting: Het jaar van het konijn

Takpin is opgegroeid in een Chinees gezin. Zijn ouders vluchtten in de jaren zestig uit Hongkong naar Nederland om hun kinderen een betere toekomst te bieden. Over het komende nieuwe jaar vertelt hij: “2023 wordt het jaar van het konijn (兔). Het konijn is de vierde in de 12-jarige cyclus van dieren die voorkomen in de Chinese dierenriem gerelateerd aan de Chinese kalender. Het Jaar van het Konijn wordt geassocieerd met het Aardse Tak symbool 卯. Het Jaar van het Konijn is een grote opluchting na het jaar van de tijger, dat meer symbool staat voor kracht, het uitdrijven van kwaad en dapperheid. Het Konijn staat daarentegen symbool voor geduld, geluk en vrede. Karaktereigenschappen zijn volgens de Chinese astrologie: rechtschapen, intuïtief, elegant, gevoelsmatig en voorzichtig.”

Volgend jaar gezamenlijk vieren op de hogeschool

Het is zijn wens om volgend jaar Chinees Nieuwjaar gezamenlijk te vieren: “Het zou geweldig zijn als we bijvoorbeeld een grote papieren draak in de kantine maken waar iedereen aan mee kan werken. Daarop kunnen we tentoonstellen wat we als hogeschool doen aan diversiteit en inclusie. Of een drakendans door de verschillende locaties! Dat zou ons letterlijk met zijn allen verbinden.”

Takpin verwijst naar de site waar allerlei leuke initiatieven en evenementen staan om Chinees Nieuwjaar in Rotterdam te vieren. “De Erasmus Universiteit doet ook mee”, voegt hij er met een veelbetekenende hint aan toe om volgend jaar vooral niet te ontbreken op deze evenementagenda.


Gong xi fa cai / 恭喜发财 : Happy (Chinese) New Year

'Celebrating the university-wide Chinese New Year next year'

The Chinese New Year celebration is from 22 to 31 January. The Chinese community does this in many ways. Who better to explain this than Takpin Lam? He studies and works for the Rotterdam University of Applied Sciences. Takpin is studying to become a pedagogue with a master's degree at the School of Social Work (SSW) and works at Study Information. His mission is to get the right student in the right place and increase their study success.

A relief: The year of the Rabbit

Takpin grew up in a Chinese family. His parents fled from Hong Kong to the Netherlands in the 1960s to offer their children a better future. Concerning the coming new year, he says: “2023 will be the year of the Rabbit (兔). The Rabbit is the 4th in the 12-year animal cycle that appears in the Chinese zodiac related to the Chinese calendar. The Year of the Rabbit is associated with the Earthly Branch symbol 卯. The Year of the Rabbit is a great relief after the year of the tiger: symbolic of strength, casting out evil, and bravery. The Rabbit, on the other hand, symbolizes patience, happiness, and peace. According to Chinese astrology the character traits are righteous, intuitive, elegant, sensitive and careful.”

Celebrating together at the university next year

He wishes to celebrate Chinese New Year together next year: “It would be great if, for example, we could make a large paper dragon in the canteen that everyone could work on continuously. We could use it to showcase what we, as a university of applied sciences, are doing regarding diversity and inclusion. Or a dragon dance through the different locations! That would literally connect us all." Takpin mentions the site where all sorts of fun initiatives and events are categorized to celebrate Chinese New Year in Rotterdam. "Erasmus University is also participating", he adds with a significant hint to suggest that this celebration should be part of the agenda next year.