Menu
  English

  Wan Switi Srefidensi!

  Fijne Surinaamse Onafhankelijkheidsdag!

  Studentenredacteur Arson dook in de achtergronden van de onafhankelijkheidsdag van Suriname en vroeg een student hoe zij deze dag viert.

  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

  Tijdens de Engels-Nederlandse oorlog kwam Suriname in het bezit van Engeland.
  Met het ondertekenen van het verdrag van Breda in 1667 werd door een ‘ruil’  Suriname een kolonie van Nederland. De Nederlanders legden er plantages aan waar vooral tabak op werd verbouwd. Ze gingen in handel met de inheemse bevolking van Suriname die, onder andere, bestond uit de Arawaks en de Karaïben (Kari’na), en handelden gereedschap voor hout. Vanaf 1680 werden er mensen uit Afrika gehaald en tot slaaf gemaakt om op de plantages te werken.

  Toen de slavernij officieel was afgeschaft in 1873 (inclusief 10 jaar Staatstoezicht!) werden er contractarbeiders gehaald uit India, Indonesië en China. Deze bevolkingsgroepen van het koloniaal verleden vormen nog steeds grote delen van de bevolking in Suriname

  In 1954 werd Suriname onder Koninkrijksverband geplaatst, dit betekende dat het nog onderdeel bleef van het Koninkrijk, maar er wel zelfbestuur was. Alle Surinamers kregen de Nederlandse nationaliteit en konden zich verplaatsen naar Nederland.

  Staatsgreep

  In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Er was destijds veel kritiek op de onafhankelijkheid, omdat Suriname nog niet klaar was voor de onafhankelijkheid. Als gevolg van de veranderingen kwam een groot deel van de Surinamers uit voorzorg naar Nederland. In Suriname vond er na de onafhankelijkheid in 1982 een staatsgreep plaats onder leiding van Desi Bouterse. In datzelfde jaar werden de ‘Decembermoorden’ gepleegd: 15 critici van het regime van Bouterse werden geëxecuteerd. Na de onafhankelijkheid zijn er fouten gemaakt in Suriname. Toch vinden veel Surinamers het belangrijk om stil te staan bij de dag.

  Zo staat student Esma er ook bij stil. Esma heeft 9 jaar in Suriname gewoond en is voor haar studie naar Nederland gekomen. “Thuis vieren we het niet echt, maar we staan er wel bij stil. We vieren de meeste feestdagen ook niet, soms halen we eten en gaan we naar de palmentuin”. Esma vraagt zich ook af of de onafhankelijkheid destijds wel het beste was voor het land vanwege de corruptie, slechte economie en de Decembermoorden. Dit ligt nog erg dichtbij, omdat de opa van haar vriendin een van de slachtoffers was.

  Iedereen komt samen

  “Ik weet ook niet of we moeten juichen voor de viering als we kijken naar wat er is gebeurd met het land sinds dat we onafhankelijk zijn geworden.” Esma vindt het wel een mooie nationale feestdag en je ziet ook dat alle verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar komen, dit is niet altijd zo omdat er veel verdeeldheid is. Bij de Onafhankelijkheidsdag komt iedereen samen, dan is er een echte eenheid.

  Kort gezegd zijn er veel verschillende redenen waarom mensen de onafhankelijkheid wel of niet vieren. Voor velen is het een dag waarbij er eenheid is, maar voor andere ligt het nog te gevoelig omdat er na de onafhankelijkheid veel fout ging in het land.

  Bron: https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/terug-naar-toen/suriname-45-jaar-onafhankelijk-van-nederland/

   

  Wan Switi Srefidensi! Happy Surinamese Independence Day!

  On November 25, many Surinamese people celebrate independence. In 1975 it became an independent country, before that it was a Dutch colony.

  During the Anglo-Dutch war, Suriname came into the possession of England. The treaty of Breda was signed, after which Suriname became a colony of the Netherlands in 1667 through an 'exchange'. The Dutch set up plantations that mainly grow tobacco. The Dutch trade with the indigenous population of Suriname, which includes the Arawaks and the Kalina, and trade tools for wood. From 1680 people were taken from Africa and enslaved to work on the plantations.

  When slavery was officially abolished in 1873, indentured laborers were brought from India, Indonesia, and China. The diverse population groups of the colonial past can still be found.

  In 1954, Suriname was placed under a Kingdom context, which means that it was still part of the kingdom, but there was self-government. All Surinamese received Dutch nationality and were able to move to the Netherlands. There was a lot of criticism of independence at the time, because Suriname was not yet ready for independence.

  Coup

   

  As a result of the changes in Suriname, a large part of Surinamese people came to the Netherlands as a precaution. In Suriname, after independence, a coup took place under the head of Desi Bouterse. In December of 1982, the December murders were committed, 15 critics of Bouterse's regime were executed. After independence, a lot went wrong in Suriname. Yet many Surinamese find it important to reflect on the day.

  This is how student Esma also reflects. Esma lived in Suriname for 9 years and came to the Netherlands for her studies. “We don't really celebrate it at home, but we do think about it. We don't celebrate most holidays either, most that we do is sometimes get food and go to the palm garden”. Esma also wonders whether independence was the best thing for Suriname at the time because of the corruption, bad economy, and the December murders. This is still very close, because the grandfather of one of her friends was a victim of the December murders. "I also don't know if we should be shouting for independence celebrations, considering what has happened to the country since we gained independence."

  There is a real unity

  Esma thinks it is a beautiful national holiday and you also see that all different population groups come together, this is not always the case because there is a lot of division. On Independence Day everyone comes together, there is a real unity.

  There are many different reasons why people may or may not celebrate independence. For many it is a day of unity, but for others it is still sensitive because a lot went wrong in the country after independence.