Menu English

Hoe High Anxiety een studie kan dwarsbomen

Sharon studeert aan de hogeschool en scoorde steeds minder studiepunten. Wat was er toch aan de hand met haar?

Studenten zijn gelukkig geen nummer. In een video vertelt Sharon wat het verschil is. Als je een studentennummer koel koppelt aan de behaalde studentenresultaten is er maar één conclusie: ‘Die heeft hier niets te zoeken.’

Maar kille cijfers zeggen niets. Na deze zakelijke intro komen er in de video steeds meer achtergronden over haar privéleven naar boven. Het begint met de zorg voor haar oma die steeds meer overhand krijgt. Dat de gezondheid van haar ouders ook een extra ballast begint te vormen.

Niet op willen vallen

Decanen van de hogeschool luisteren naar haar situatie en geven haar een advies wat voor Sharon rauw op het dak valt. “Familie is álles voor me. Mantelzorg aan anderen overlaten is voor mij ondenkbaar…”

Een erkende sociale fobie is de reden dat ze niet goed voor haar problemen durft uit te komen. Sterker, ze ontwikkelt allerlei listen om niet op te vallen. Door bijvoorbeeld altijd te notuleren in werkgroepjes valt het niet op dat ze nauwelijks meedoet aan gesprekken.

De coronajaren waren voor haar zwaar, de online lessen in teams waren voor haar veel te massaal terwijl de webcam verplicht aan moest blijven staan. Haar stage kenmerkte zich door paniekaanvallen en constante opmerkingen dat ze zo stil was. “Een hel op aarde”, omschrijft ze haar periode daar.

Luister naar haar verhaal, hoe de hogeschool worstelt. Natuurlijk zijn er hulpmiddelen voor studenten met bijzondere omstandigheden. Soms gaat het hierbij om eenvoudige oplossingen, maar dan kan het in de uitvoering alsnog misgaan…

Wil je het verhaal van Sharon luisteren, stuur een mail naar included@hr.nl

Noot van de redactie

Sharon is niet de echte naam van de student. Haar naam en van haar studiebegeleider is bekend bij de redactie. Ook de foto’s zijn niet echt, maar van Shutterstock.

How High Anxiety can hinder studying

Sharon is studying at the Rotterdam University of Applied Sciences and kept scoring fewer and fewer credits. What was going on with her?

Fortunately, students are not just numbers. In a video, Sharon explains what the difference is. If you solely link a student number to the student results achieved, there is only one conclusion: 'He has no business here.'

But hard numbers mean nothing. After this business-sounding intro, more and more background information about her private life emerges in the video. It starts with caring for her grandmother, who is increasingly gaining obstacles. That her parents' health is also starting to form an extra hurdle.

Deans at the college listen to her situation and give her advice, which is shocking to Sharon. “Family is everything to me. Leaving informal care to others is unthinkable for me..."

A recognized social phobia is the reason that she does not dare to express her problems. She develops all kinds of tricks to avoid being noticed. For example, by always taking minutes in working groups, it is not noticeable that she hardly participates in discussions.

The coronavirus years were tough on her, the online lessons in teams were far too immense for her, while the webcam had to be left on. Her internship was characterized by panic attacks and constant comments about her being so quiet. “Hell on earth,” she describes her period there.

Listen to her story, about how the college struggles. Of course, there are resources for students with special circumstances. Sometimes these involve simple solutions, but then things can still go wrong in the implementation...

Want to hear her story? Send an email to included@hr.nl

Note

Sharon is not the student's real name. Her name and that of her study supervisor are known to the editors. The photos are also not real, but from Shutterstock.

Heb jij een soortgelijke ervaring als Sharon?

Op de pagina hulp bij studie op Hint zie je waarvoor je allemaal hulp kunt krijgen vanuit de hogeschool: 

 

Ook je verhaal delen op INCLUDED?

We helpen je graag bij het realiseren van je verhaal. Dat kan op verschillende manieren. Neem contact op met de redactie via included@hr.nl.