Menu English

'Mijn hoofd draait altijd op hoge toeren'

Student Cloud over hoe het is om te studeren met autisme en ADHD

Studentenredacteur Vigo zocht uit hoe het is om een neurologische aandoening te hebben en interviewde Cloud, derdejaars student Ruimtelijke Ordening bij Hogeschool Rotterdam.

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de studenten last heeft van een aandoening die hun opleiding kan belemmeren.

Ongeveer 10% heeft ook daadwerkelijk last van de aandoening tijdens het studeren. Deze aandoeningen zijn bijvoorbeeld adhd, dyslexie, ADD en autisme. Studenten met autisme ondervinden vaak moeilijkheden op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Maar het heeft ook positieve kanten, waaronder oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht. Studenten met ADHD hebben vaak moeite met hun aandacht vasthouden. Meer dan de helft van deze groep ervaart daardoor problemen tijdens het studeren.

Voor elke student is dit anders, want geen enkel brein is hetzelfde. Om hier meer aandacht voor te vragen, en om ervaringen te horen heeft Vigo, lid van onze studentenredactie, Cloud (hij/hem, hen/hun) geïnterviewd. Cloud is gediagnostiseerd met autisme en ADHD.

Hoi Cloud! Zou je jezelf voor willen stellen?

“Ik ben Cloud en ik zit momenteel in mijn derde jaar van de opleiding Ruimtelijke Ordening. Bij deze opleiding leer ik alles over de openbare ruimte zoals: hoe ontwerp ik stadsdelen, hoe werkt de omgevingswet, wat is planeconomie, waarde creatie enzovoort. Daarnaast loop ik ook stage, waarbij ik vooral werk aan mijn verslag over hittestress in steden. Naast mijn verslag krijg ik ook creatieve opdrachten. Ik ben heel goed in verbeeldingen maken en daarom mocht ik al een luchthaven ontwerpen.

Als ik niet werk aan school of stage, ga ik zeker niet stil zitten. Ik doe aan windsurfen, karate, hardlopen en ‘at home workout’. Ook ben ik veel creatief bezig. Ik zit op naailes en maak graag mijn eigen kleding en knuffels. Ook teken, schilder, haak, 3D print, lees en cosplay ik graag. Zoals je merkt hou ik er niet van om niets te doen.”

Hoe ben je te weten gekomen dat je autisme en ADHD hebt? Welke gevolgen had dit voor je leven?

 “Ik ben in behandeling voor traumaklachten uit mijn verleden. Om de beste behandelingen te geven moet mijn psycholoog weten wat mijn basis is. Als neurodivergent persoon kan men namelijk gevoeliger zijn voor bepaalde situaties en dus sneller een trauma oplopen. Ook moet mijn psycholoog er rekening mee kunnen houden welke mogelijke ‘triggers’ ik kan hebben. Ik heb dus veel moeten testen en uit die testen bleek dat ik AD(H)D en autisme heb.”

Hoe heb je het krijgen van een diagnose ervaren? Hoe reageerde jouw omgeving hierop?

“AD(H)D was niet echt een verrassing. Bij het onderzoek zei ik op bijna elke vraag ‘ja’. Dus bij mij en mijn naasten veranderde er niet veel. Autisme was een ander verhaal. We hadden allemaal een ander beeld bij autistische mensen. Ik vond het niet heel leuk en het maakte me ook heel onzeker. Maar met hulp van familie, vrienden en social media heb ik nu kunnen accepteren wie ik ben.”

Wat zijn volgens jou de voornaamste beperkingen? En heeft autisme/ADHD ook positieve kanten vanuit jouw levensvisie?

“De beperkingen die ik ervaar met AD(H)D is dat mijn hoofd altijd op hoge toeren draait. Hierdoor kan ik bijvoorbeeld heel moeilijk slapen. Ook lijk ik heel slordig, vergeet bijvoorbeeld afspraken, deadlines en waar ik spullen heb neergelegd. Mensen denken al snel dat je een laks persoon bent, maar ik kan er echt helemaal niets aan doen. Het voordeel van AD(H)D is dat ik het enorm goed kan gebruiken voor mijn sport. Mentaal heb ik dubbel zo veel energie en kan ik door blijven rennen waar anderen al snel uitgeput raken.

Naast AD(H)D heb ik ook autisme. Ik heb deze diagnose nog niet lang waardoor ik nog niet veel heb kunnen uitvogelen wat bij autisme hoort. Een van de nadelen die ik tot nu toe ervaar, is dat ik moeite heb om me binnen de norm te gedragen. Ik raak snel overprikkeld en moet dan stimmen(1) om weer tot rust te komen. In de stad, op werk, bij concerten of leuke bijeenkomsten heb ik vaak dat ik niet helemaal mee kan doen omdat ik snel overprikkeld raak. Het voordeel van autisme is dat ik snel kan zien wanneer er iets mis is met een ontwerp die ik maak. Ik maak veel 3D impressies en daar moet alles tot op de pixel kloppen. Ik zie bijvoorbeeld snel wanneer een lengte niet klopt.”

Welke tip heb jij voor mensen die net als jou de diagnose hebben gekregen maar niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan?

“Voor zowel AD(H)D als autisme zijn fidget-toys de beste uitvindingen. Ik heb altijd een knuffel bij me waaraan ik kan friemelen als ik overprikkeld raak of als ik me moet concentreren. Door een knuffel in mijn handen te hebben voel ik me veiliger en rustiger.”

 (1): Stimmen is door te friemelen met speeltjes of door gekke geluiden te maken weer tot rust te komen. Denk bijvoorbeeld aan fidget toys. 

Hulp nodig?

Herken jij je in het verhaal van Cloud? Ben jij ook een student met een neurologische aandoening? En ervaar je problemen en/of wil je hulp? Dat kan bij studentenwelzijn van Hogeschool Rotterdam. Kijk op de Hintpagina hulp bij studie wat ze voor jou kunnen betekenen.

 

‘My head is always running at high speed’

Research shows that approximately 30% of students suffer from a condition that can hinder their education. Our student editor Vigo investigated this and interviewed Cloud, a student from Hogeschool Rotterdam.

About 10% suffer from a condition while studying. These disorders include ADHD, dyslexia, ADD, and autism. Students with autism often experience difficulties with social interaction, communication, flexibility in thinking and acting, and filtering and integrating information. But it also has positive sides, including an eye for detail, analytical thinking, honesty, loyalty, and technical insight. Students with ADHD often have trouble paying attention. More than half of this group, therefore, experiences difficulties while studying.

The above mentioned is different for every student because no brain is the same. To draw more attention to these conditions and to hear experiences, the student editors interviewed Cloud (he/him, them/their). Cloud has been diagnosed with autism and ADHD.

Hi Cloud! Would you like to introduce yourself?

“I am Cloud and I am currently in my third year of the Spatial Planning course. In this course, I learn everything about public space such as: how do I design city districts, how the environmental law works, what is a planned economy, value creation and so on. I am also doing an internship, mainly working on my essay on heat stress in cities. In addition to my essay, I also receive creative assignments. I have great imagination capabilities and that's why I was already allowed to design an airport.

If I am not working on school or an internship, I certainly will not sit still. I do windsurf, karate, running and home workouts. I am also very creative. I take sewing lessons and like to make clothes and stuffed animals. I also like to draw, paint, crochet, 3D prints, read, and cosplay. As you can see, I do not prefer to do nothing.”

How did you find out you have autism and ADHD? How did this affect your life?

“I am being treated for trauma complaints from my past. To give the best treatments, my psychologist needs to know what my foundation is. As a neurodivergent person, you can be more sensitive to certain situations and therefore more likely to be traumatized. My psychologist must also be able to consider which possible 'triggers' I may have. So, I had to take a lot of tests and those tests revealed that I have AD(H)D and autism.”

How did you experience your diagnosis? How did your environment react to this?

“AD(H)D wasn't a surprise. During the survey, I said yes to almost every question. So, not much changed for me and my loved ones. Autism was a different story. We all had different views of autistic people. I didn't like it very much and it also made me very insecure. But with the help of family, friends, and social media I now have been able to accept who I am. 

What do you think are the main limitations? And does autism/ADHD also have positive sides from your point of view?

“One of the limitations I experience with AD(H)D is that my head is always running at high speed. This trait makes it very difficult for me to sleep. I also seem very careless. For example: forgetting appointments, deadlines and where I have put things. People quickly decide that you are a lax person, but I truly cannot help it at all. The advantage of AD(H)D is that I can use it very well during sport. Mentally I have twice as much energy, and I can keep running where others quickly become exhausted.

Besides AD(H)D, I also have autism. I have not had this diagnosis long, so I have not been able to figure out much about what goes with autism. One of the drawbacks I have experienced so far, is that I have trouble behaving within the norm. I quickly get overstimulated and then have to stim (1) to calm down again: in the city, at work, concerts or fun gatherings, I often cannot fully participate because I quickly get overstimulated. The advantage of autism is that I can quickly notice a flaw within a design. I make a lot of 3D impressions, and everything has to be right down to the pixel. For example, I quickly see when a length is incorrect." 

What advice do you give to people with a diagnosis just like yourself and do not know how to deal with it?

“Fidget toys are the best inventions for AD(H)D and autism. I always have a cuddly toy with me that I can fiddle with when I get overstimulated or to concentrate. Having a cuddly toy in my hands makes me feel safer and calmer.”

(1): Stimming is to relax by fidgeting with toys or making crazy noises. For example, think of fidget toys.