Menu English

Lastige start voor Caribische studenten

Twee studenten delen hun ervaringen over studeren in een ander land

Studentredacteur Arson ging in gesprek met Roderick, (eerstejaars student Ondernemerschap & Retail Management) en Vanity (vierdejaars student Communicatie & Multimedia Design). Wat zijn hun ervaringen binnen en buiten Hogeschool Rotterdam als Caribische student?

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Op Hogeschool Rotterdam studeren relatief veel Caribische studenten, voor hun studie zijn velen naar Nederland gekomen, maar wat komt hier nou allemaal bij kijken?

Vanity (23) is vierdejaars student Communicatie & Multimedia Design, ze is voor haar studie vanuit Curaçao naar Nederland gekomen en woont nu ongeveer 4 jaar in Nederland. Ze vertelt ons wat meer over hoe ze begon met de voorbereiding, naast de studiekeuze, inschrijven voor stadswonen en DUO vond ze het best moeilijk om mee om te gaan. Vanuit Curaçao kreeg ze hulp bij het regelen van de studie.

Een aantal van haar familieleden studeren ook in Nederland waar ze tijdens haar studie veel hulp van heeft gekregen zoals bijvoorbeeld bij de taal. “Vooral met verslagen heb ik moeite met het Nederlands, mijn nicht helpt me door mijn verslagen te controleren op taal”, zegt Vanity.


Roderick, eerstejaars student Ondernemerschap & Retail Management (student Vanity wilde liever niet op de foto)

Ook spraken we met Roderick (19), hij is dit schooljaar begonnen met de opleiding Ondernemerschap & Retail Management en is voor zijn studie vanuit Aruba naar Nederland gekomen en woont nu ongeveer 4 maanden in Nederland. Hij ging door hetzelfde proces van DUO en stadswonen. Hij nam na de havo een tussenjaar om andere zaken te regelen zoals een echtheidsverklaring voor z’n rijbewijs en het vinden van z’n geboorteakte die nog in Suriname was.

Hij deed mee aan het voorbereidingstraject van Hogeschool Rotterdam ‘Subi Jet pa bo Get’, waar hij bijvoorbeeld geholpen werd met koken en het vinden van een kamer. Ook volgde hij een keuzevak speciaal voor Caribische studenten. Zo kwam hij ook terecht bij het mentoraat Antuba, waar Caribische studenten terecht kunnen voor advies en workshops.

In Nederland doet iedereen zijn eigen ding

We vroegen Vanity naar het grootste verschil tussen Curaçao en Nederland qua cultuur: “Naar mijn beleving is de Nederlandse cultuur wat individualistischer en is iedereen heel zelfstandig. Dit merk ik ook op school waar iedereen hun eigen ding doet en het moeilijk is om mijn weg te vinden.”

Hierdoor had Vanity in het begin ook het gevoel dat ze niet in Nederland hoorde en wist ze niet waar ze terecht moest voor hulp op school. Door de moeite met de taal vond ze het ook lastig om zich over dingen uit te spreken en was het moeilijk om vrienden te maken. In het eerste jaar waren haar cijfers dan ook laag. Ze had enorm veel moeite om het te halen en kreeg hierbij niet de hulp die ze op dat moment nodig had.

Het wonen in een nieuw land is al een probleem op zich. Ze had moeite met de Nederlandse taal, het vinden van een woning en kreeg geldproblemen, maar ontving vanuit haar schoolomgeving niet genoeg support. Vooral docenten en medestudenten begrepen haar situatie niet waardoor ze zich vooral in het eerste jaar buitengesloten voelde en hierdoor vaak ook niet naar school wilde.

Toen ze meer vrienden kreeg op school werd het al een stuk makkelijker voor haar om mee te doen omdat de drempel veel lager was. Als ze iets niet snapte kon ze het makkelijker vragen, aan het begin had ze het gevoel dat ze dom gevonden zou worden als ze een woord niet begreep. Nu is Vanity bijna klaar met haar studie en doet onderzoek naar de sense of belonging binnen Hogeschool Rotterdam. In januari is ze klaar en heeft ze sinds kort, na 5 keer verhuisd te zijn, een eigen plekje in de stad gevonden.

Succesverhaal

Vanity’s verhaal is hierbij een succesverhaal omdat in het hbo slechts 23% van de Caribische studenten een diploma haalt na 5 jaar. Veel studenten zijn een van de eersten in het gezin die gaan studeren waardoor er vaak hoge verwachtingen zijn.

Veel factoren hebben invloed of een student de studie afmaakt. Het gaat hierbij niet alleen om doorzettingsvermogen. Velen hebben ook te maken met geldproblemen en moeten veel werken om hun huur kunnen betalen en dan ook nog geld overhouden voor boodschappen. Daar lijdt hun studie onder. Ook ervaren ze ‘thuisloosheid’, omdat ze geen zekere verblijfsplek hebben en elke paar maanden bij iemand anders moeten slapen.

Dit maakt het dus heel belangrijk dat Caribische studenten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, niet alleen vanuit de hogeschool breed, maar vooral in hun directe schoolomgeving zoals het docententeam en medestudenten.

Zo heeft Roderick ook het gevoel hier zich niet thuis te voelen omdat medestudenten vaak snel de aanname maken dat hij geen Nederlands spreekt omdat hij uit Aruba komt. Door de voorbereidingstrajecten staat hij wel sterker in z’n schoenen en voelt hij zich comfortabel bij de docenten, maar bij de medestudenten heeft hij dat nog niet. Hij heeft nu wel een eigen plekje gevonden in Rotterdam en met het bezoek van zijn familie die hem binnenkort gaat vergezellen, kijkt hij uit naar zijn studietijd in Nederland.

Bron: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2021/09/22/caribische-studenten-behoefte-aan-positieve-verhalen/

 

Hulp nodig?

Ben jij een student uit het Caribisch gebied en wil je met iemand praten of zoek je gemeenschap? Je kan hiervoor terecht bij mentoraat Antuba, antuba@hr.nl of bij de afdeling studentenwelzijn. Ook studentenwelzijn organiseert evenementen zoals op 10 november een rollerskate avond speciaal voor Caribische studenten.

We talked to several Caribbean students about their experiences in and outside Rotterdam University of Applied Sciences.

Student editor Arson talked to Roderick Atmowirono, a 1st-year student in Entrepreneurship & Retail management, and Vanity Lam, a 4th-year student in Communication & multimedia design. What are their experiences inand outside Rotterdam University of Applied Sciences as Caribbean students? 

Relatively many Caribbean students study at the Rotterdam University of Applied Sciences most of them come to the Netherlands for their studies, but what does this all involve? 

Vanity (23) is a fourth-year student in Communication & Multimedia design, she came to the Netherlands from Curaçao for her studies and has been living in the Netherlands for about 4 years now. She tells us a bit more about how she started with the preparation, in addition to choosing a study, and registering for stadswonen and DUO, she found it quite difficult to deal with DUO. She received help in Curaçao for arranging her study and got help from her relatives.

Several family members of her also study in the Netherlands, from whom she received a lot of help during her studies, for example with the language. “Especially with reports I have trouble with the Dutch language, my niece helps me by checking my reports on language.” says Vanity. 


Roderick, first-year student of Entrepreneurship & Retail Management (student Vanity preferred not to be photographed)

We also spoke with Roderick (19), he started the Entrepreneurship & Retail Management course this school year and came to the Netherlands from Aruba for his studies and has been living in the Netherlands for about 4 months now. He went through the same process of DUO and applying for stadswonen. For this, he took a gap year after HAVO to arrange other matters such as a certificate of authenticity for his driver's license and finding his birth certificate that was still in Suriname.

He participated in the preparatory course of the Rotterdam University of Applied Sciences 'Subi Jet pa bo Get', where he was prepared and, for example, helped with cooking and finding a room. He also followed an elective course, especially for Caribbean students. That is how he ended up at mentorship Antuba, where Caribbean students can go for advice and workshops. 

What do you think is the biggest difference between Curaçao and the Netherlands in terms of culture? 

Vanity: In my experience, Dutch culture is a bit more individualistic, and everyone is very independent. I also notice this at school where everyone does their own thing, I found it difficult to find my way. 

Because of this, she had the feeling that she did not belong in the Netherlands at the start of her studies and did not know where to go for help at school. Because she has difficulty with the language, she also found it difficult to speak up about things and had difficulty making friends. In the first year, her grades were also low, and she struggled to make it, not getting the help she needed at the time.

Besides living in a new country, having difficulty with the Dutch language, finding a home, and having money problems, she did not receive enough support from her school environment. Teachers and fellow students in particular did not understand her situation, which made her feel excluded, especially in the first year, and because of this she often did not want to go to school.

When she got more friends at school, it became much easier for her to participate because the threshold was much lower. If she didn't understand something she could ask more easily, at the beginning she had the feeling that she would be considered stupid if she didn't understand a word. Vanity is now almost finished with her studies and is researching the sense of belonging within Rotterdam University of Applied Sciences. She will be ready in January and has recently found her own place in the city after moving 5 times. 

Story of Success

Vanity's story is a success story because only 23% of Caribbean students graduate after 5 years at HBO. Many students are first-generation students and are one of the first in their families to go to college, so there are often a lot of expectations. Many factors influence whether a student completes their studies, it is not just about perseverance. Many students also have to deal with money problems and have to work a lot to provide for their basic needs, which often leads to them getting low grades in class. 

Also, other issues such as homelessness where students have no secure place to stay and have to sleep with someone else every few months. It is therefore very important that Caribbean students receive the support they need, not only from within the University of Applied Sciences but especially in their immediate school environments, such as the teachers and the students. 

Roderick also does not feel at home yetat school because fellow students quickly make assumptions that he cannot speak Dutch because he is from Aruba. Due to the preparatory processes, he is in a stronger position and feels comfortable with the teachers, but he is not yet comfortable with his fellow students. He has also found his own place in Rotterdam and with the visit of his family who will be accompanying him, he is looking forward to his study time in the Netherlands. 

Are you a student from the Caribbean and want to talk to someone or are you looking for community? You can contact the mentorship Antuba, antuba@hr.nl, or the student welfare department for this. Student welfare also organizes events such as a roller skate evening on November 10,specifically for Caribbean students.