Menu English

‘Ik probeer de schuld die ik voel tegenover mijn ouders te doorbreken’

Jacob (student Audiovisuele Vormgeving)

Home > INCLUDED Stories

Jacob is vierdejaars student aan de Willem de Kooning Academie. Hij studeert dit jaar af met bij Audiovisuele Vormgeving met een korte film over zijn persoonlijke ervaringen met het opgroeien weg van zijn Filipijnse thuiscultuur. Zijn film werd gekozen door BNNVARA en zal worden gepubliceerd op het kanaal en sociale media van deze omroep. 

Scroll down for English

Jacob Alcala en zijn crew. 

Jacob over zijn zoektocht naar verbondenheid 

Souraya en Vigo van onze studentenredactie spraken met Jacob. Hij heeft ook een crowdfundings actie gestart om zijn film te realiseren.  

“Ik ben geboren op de Filippijnen, maar toen ik tien jaar oud was, werd ik door mijn ouders van huis en haard verdreven en naar Dubai gebracht. Opgroeien op zulke verschillende plaatsen heeft mijn gevoel van verbondenheid gebroken. Terwijl ik in Nederland woonde, verhuisden mijn ouders abrupt naar Canada. Ze verlieten de Verenigde Arabische Emiraten terwijl ik hier was, dus het voelt als een hoofdstuk dat ik niet kan afsluiten. Het was raar om plotseling alleen nog maar met Nederland verbonden te zijn.  

Met mijn afstudeerfilm wil ik dat verhaal terughalen en zichtbaarheid geven aan mensen in soortgelijke situaties. De film volgt een gefictionaliseerde versie van mijn verhaal, waarin je tijdens een nacht in Manilla getuige bent van de vluchtige verbinding tussen twee jonge mensen: Poy, een melancholische tweede generatie migrant, en Shirley, een uitgeputte lokale bewoner. Deze twee personages zijn een weerspiegeling van mijzelf. De ene is de migrant van de tweede generatie, mijn huidige situatie. Een gefragmenteerde, voortdurend ontwortelde persoon op zoek naar een anker. Shirley is iemand die ik had kunnen zijn als de dingen anders waren gelopen. Shirley is onafhankelijk en heel zeker van zichzelf. Ze is erg verankerd aan haar gemeenschap, familie en de plek. Ze voelt zich echter ook uitgeput in haar huidige staat en wil meer ontdekken.  

‘Ik wil gewoon terug en vertrouwdheid voelen’

In de film probeer ik de schuld die ik voel tegenover mijn ouders te doorbreken. Het voelt alsof ik voor mijn ouders moet werken en de beslissingen moet volgen die zij voor mij nemen. Zij besloten dat het leven in Dubai beter was dan op de Filipijnen, dus moest ik dat accepteren. Toen ik een universiteit zocht om te studeren, vond ik er een in de Filippijnen, maar mijn ouders begrepen niet waarom ik terug wilde in plaats van vooruit. Uiteindelijk ben ik naar Nederland gegaan. Ik ben blij met die beslissing, maar het kwam zeker door enige druk van mijn familie.  

Toen ik besloot deze film in de Filippijnen te maken, kreeg ik dezelfde vragen. Elk land heeft zijn problemen, maar ik wil gewoon terug en het gevoel van vertrouwdheid voelen. Ik wil terug naar mijn wortels.  

Een still uit Hanggang Sa Muli, het afstudeerproject van Jacob.

‘Richt je op je eigen geluk’

Soms heb ik het gevoel dat ik alleen sta in deze ervaring. Mijn advies aan mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden is dat je niet alleen bent. Zoek mensen op die soortgelijke ervaringen hebben of gelijkgestemden die je kunnen begrijpen. Deze mensen kunnen je de empathie geven die je nodig hebt. Wees ook niet te streng voor jezelf. We willen allemaal eerst andere mensen gelukkig maken, maar richt je ook op je eigen geluk. Neem de beslissingen die je wilt nemen. Probeer ook een uitlaatklep te vinden om je emoties te laten gaan. Krop het niet op. Maak foto's, maak eten, dagboek, teken. Vergeet je wortels niet! 

Crowdfunding

Jacob heeft hulp nodig om zijn visie in de film te realiseren! Naast e donatie van BNN/VARA heeft hij extra geld nodig om in de Filipijnen te filmen. Jullie donaties gaan naar het financieren van reisarrangementen, het compenseren van de crew en het huren van professionele filmapparatuur. 

Help jacob zijn verhaal te vertellen! 

Doneer via: https://www.voordekunst.nl/projecten/15016-hanggang-sa-muli-1#het-verhaal 

Ook je verhaal delen op INCLUDED?

We helpen je graag bij het realiseren van je verhaal. Dat kan op verschillende manieren. Neem contact op met de redactie via included@hr.nl.

 

'I'm trying to break the guilt I feel toward my parents' 

Jacob on his search for connection 

Jacob is a fourth-year student at the Willem de Kooning Academy. He is graduating this year from his study Audiovisual Design with a short film about his personal experience growing up away from his home culture. The film was chosen by BNNVARA and will be published on their channel and social media.  

Souraya and Vigo (Student editors at INCLUDED) talked with Jacob. 

“I was born in the Philippines but at ten years old I was uprooted from my home and brought to Dubai by my parents. Growing up in such different places has left my sense of belonging fractured. While living in the Netherlands, my parents abruptly moved to Canada. They left the United Arab Emirates while I was here, so it feels like a chapter I can’t close.  It was weird to suddenly only be connected to the Netherlands.  

With my graduation, I want to reclaim that story and provide visibility for those in similar situations. The film follows a fictionalized version of my story, where a Manila night bears witness to the fleeting connection of two young people: Poy, a melancholic second-gen migrant, and Shirley, an exhausted local. These two characters are a reflection of myself, one being the second-generation migrant, my current state of being. This fragmented, being uprooted all the time. This person looking for an anchor. Shirley is a version I could’ve been if things would have gone differently. Shirley is independent and is very sure of herself. She is very anchored to her community, family, and the place. She also feels exhausted by her current state and wants to explore more.  

‘I just want to go back and feel familiar’ 

In the film I’m trying to break the debt I feel towards my parents. It feels like I have to work for my parents and follow the decisions they make for me. They decided life was better in Dubai than in the Philippines, so I had to accept that. When I was looking for a university to study, I found one in the Philippines, but my parents didn’t understand why I wanted to go back instead of going forward. Eventually I went to the Netherlands. I’m happy with the decision, but it definitely came with some pressure from my family.  

When I made the decision to make this movie in the Philippines, I got the same questions. Every country has its issues, but I just want to go back and feel the sense of familiarity. I want to go back to my roots.  

'Focus on your own happiness' 

Sometimes I feel like I’m alone in this experience. My advice to people who are in a similar situation is that you’re not alone. Seek out people who have similar experiences or likeminded people who are able to understand you. These people can give you the empathy you need. Also don’t be too hard on yourself. We all want to make other people happy first, but focus on your own happiness as well. Make the decisions you want to make. Try to find an outlet as well to let your emotions go. Don’t bottle it up. Take photos, make food, journal, draw. Don’t forget your roots!” 

Crowdfunding- Help Jacob tell his story! 

Jacob needs help to realise his vision! Your donations would go to funding travel arrangements, compensating crew, renting professional filming equipment, and more. 

Donate via: https://www.voordekunst.nl/projecten/15016-hanggang-sa-muli-1#het-verhaal