Menu English

'Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar alle getroffenen en nabestaanden'

Mirjam is 24 jaar en eerstejaars Lerarenopleiding Engels. Zij heeft familie en bekenden in de getroffen gebieden in Marokko en wilde per se iets tastbaars doen.

Mirjam, hoe heeft het jouw familie geraakt?

“Ik was nog wakker toen het nieuws bekend raakte. Ik heb meteen mijn moeder wakkergemaakt en zijn we mijn oma gaan bellen. Door alle storingen konden we haar en andere familie leden niet bereiken. Later bleek uiteindelijk dat er inderdaad bekenden in Taroudant en omgeving getroffen waren. Zo heb ik van vrienden en familie in mijn omgeving gehoord dat zij de angst hetzelfde hebben ervaren. “

Ken je de omgeving van het rampgebied?

“De omgeving is mij bekend. Het zijn smalle bergachtige wegen. Er komen nog steeds rotsblokken los die op de weg kunnen vallen. In het Nederlandse nieuws wordt veel gesproken over de groten steden echter het zijn de kleine dorpen die helaas het hardst zijn geraakt. Het is er nu nog steeds gevaarlijk. Dit vooral ook door de naschokken die die week nog plaatsvonden.

Hoe is de hulpverlening?

In de afgelopen weken is er veel veranderd. De koning heeft reddingsploegen naar deze omgevingen gestuurd en het leger. Daarnaast heeft hij het volk wat geraakt door een toezegging dat zij een tijdelijke huizing zullen ontvangen terwijl hun huizen opnieuw gebouwd worden door de staat. Hierbij krijgen ze een vergoeding per huishouden van 3.000 euro, ze zullen 14.000 euro ontvangen als hun woning is verwoest, 8.000 euro mocht je woning alleen schade opgelopen hebben en daarnaast zullen de mensen een jaar lang een extra bedrag maandelijks van 250 euro maandelijks ontvangen.

Ook heeft hij alle kinderen die door deze situatie wees zijn geworden benoemt tot ‘erfgenamen van de natie’ en persoonlijk vind ik dit de mooiste en beste titel die deze prachtige kinderen kunnen krijgen.

Er zijn ook landen waar Marokko hulp van heeft geaccepteerd namelijk: Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook veel vrijwilligers uit verschillende landen zijn bijeengekomen om te helpen in Marokko. Persoonlijk vind ik dit een prachtig gebaar van de landen en mensen in kwestie die zich zo erg voor mijn vaderland en mensen hebben ingezet.”

Je wilde per se helpen, is dat gelukt?

“Ik wilde per se wat doen. Het werd uitdrukkelijk afgeraden om naar Marokko af te reizen. Met een vriendin zijn we allerlei noodzakelijke spullen gaan kopen. We hebben het ingeleverd bij een verzamelpunt, maar we wilden meer doen. Afgelopen week hebben we twee dagen in Breda en Rotterdam meegewerkt bij een inzamel- en verdeelstation. Het was een heftige week vooral omdat ik het nieuws constant in de gaten hield. Het liefst zou ik veel meer voor ze willen betekenen helaas voel ik mij toch beperkt in mijn doen en laten.”

“Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar alle getroffenen en nabestaanden.”

Dinsdag 3 oktober bijeenkomst Marokko

Om steun te verlenen aan de nabestaanden, overlevenden en betrokkenen organiseren docenten van Hogeschool Rotterdam op dinsdag 3 oktober een bijeenkomst voor medewerkers en studenten.

We komen tussen 16:00 en 17:30 uur bij elkaar in het RAC Café op locatie Museumpark.

“My thoughts and prayers go out to all those affected and their relatives.”

Mirjam is 24 years old and a first-year English teacher. She has family and acquaintances in the affected areas in Morocco and wanted to do something tangible.

 

Mirjam, how has it affected your family?

“I was still awake when the news broke. I immediately woke up my mother and we called my grandmother. Due to all the disruptions, we could not reach her and other family members. Later it turned out that acquaintances in Taroudant and the surrounding area had indeed been affected. For example, I have heard from friends and family in my area that they have experienced the same fear. “

Do you know the area around the disaster site?

“The area is familiar to me. They are narrow mountainous roads. There are still boulders that can fall on the road. In the Dutch news, there is a lot of talk about the big cities, but unfortunately, the small villages have been hit the hardest. It is still dangerous there now. This is mainly due to the aftershocks that occurred that week.

  A lot has changed in recent weeks. The king has sent rescue teams to these areas and the army. In addition, he has touched the people somewhat by promising that they will receive temporary housing while their houses are rebuilt by the state. They will receive compensation of 3,000 euros per household, they will receive 14,000 euros if their home is destroyed, 8,000 euros if their home has only suffered damage and in addition, people will receive an additional monthly amount of 250 euros for a year.

He also appointed all the orphaned children in this situation as 'heiress of the nation'; I think this is the most beautiful and best title that these beautiful children can receive.

There are also countries from which Morocco has accepted help: Spain, the United Kingdom, Qatar, and the United Arab Emirates. Many volunteers from different countries have also come together to help in Morocco. I think this is a wonderful gesture from the countries and people in question who have worked so hard for my homeland and people.”

You wanted to help; did you succeed?

I wanted to do something. It was expressly discouraged to travel to Morocco. With a friend, we went to buy all kinds of necessary things. We handed it in at a collection point but wanted to do more. Last week we spent two days in Breda and Rotterdam working at a collection and distribution station. It was a tough week, especially because I was constantly watching the news. I would prefer to do much more for them, but unfortunately, I still feel limited in what I can do.”

“My thoughts and prayers go out to all those affected and their relatives.”