Menu English

'Periode van mijn scriptie over diversiteit & inclusie in de reclamewereld was het leukste'

Micky (26 jaar) maakte nogal wat omzwervingen voor hij bij Hogeschool Rotterdam begon met zijn studie Communicatie. Nu is hij met een fraai cijfer afgestudeerd op het onderwerp diversiteit & inclusie. Terwijl een docent hem ooit adviseerde dat Niveau 4 wel het maximum was…

De energie spat van het scherm als we Micky spreken. Bijna zonder onderbreking vertelt hij hoe hij bij de hogeschool terecht is gekomen, zich als 21-jarige oud voelde tussen de eerstejaars en zich nu als een vis in het water voelt als toekomstig salesmanager. Geen wonder dat zijn werkgever blij met hem zijn en hem een ‘sabatical’ van 3 maanden gunt om te reizen door Azië en hem daarna maar al te graag terug willen hebben.

Micky, hoe ben je uiteindelijk op de hogeschool terecht gekomen?

“Ik deed eerst een mbo kaderopleiding in de techniek. Dat was wel mijn ding, dacht ik, en probeerde daarna Automotive. Maar al snel schakelde ik naar verkoopspecialist op niveau 3 en ging daarna voor filiaalmanager op niveau 4. Ik werkte al jarenlang in Hareco, de hengelsportwinkel van mijn familie, en voelde me daarin thuis. Na een goed gesprek met mijn oom, een van de eigenaars van de winkel, raakte ik overtuigt: ‘ik ga toch doorstuderen’. Ondanks het negatieve advies van een docent die mij verzekerde dat er voor mij niet meer inzat dan niveau 4, voelde ik mij sterk genoeg om het hbo te proberen en koos voor International Business.”

Maar je had een valse start op de hogeschool?

“Ik dacht dat IB in het verlengde van mijn mbo studies lag, maar het liep anders. Maar ik hinkelde op twee gedachten. Naast mijn studie wilde ik ook genieten. Met het principe Work hard, Play hard. Om te reizen en leuke dingen te doen spijbelde ik om geld te verdienen. Ik deed alsof ik ziek, maar stond dus gewoon in de winkel van mijn familie en staakte uiteindelijk de studie. Maar een goede vriend van mij haalde mij over om het nog een keer te proberen, maar dan bij Communicatie. Net zoals hij. Na het samen bezoeken van een open dag en proeflessen, bleek inderdaad de richting die mij lag.”

Je was al 21 toen je aan je studie begon…

“Ik voelde mij zo oud tussen 16- en 17-jarigen. Mijn maatje heeft mij daar flink bij geholpen, hij zat weliswaar een jaar hoger maar was ook ouder. Het meest thuis voelde ik mij in de projectgroepen. Daar viel het leeftijdsverschil weg door praktisch aan de gang te zijn en vond hij een groepje medestudenten waarmee hij supergoed kon samenwerken.  Ook in de coronaperiode bleef ze elkaar inspireren. Stiekem, ik mag dat nu toch wel zeggen?, kwamen we toch bij elkaar en werkten aan onze projecten. Maar speelden ook potjes UNO tussendoor. In de minor sales & accountmanagement ontdekte ik mijn sales kwaliteiten en om die te combineren met wat ik leerde over communicatie en marketing. Ik kon mijn creativiteit toepassen in het benaderen van klanten. Naarmate mijn studie vorderde, kreeg ik er steeds meer plezier in met het schrijven mijn scriptie als hoogtepunt. Ik haalde een 7,8!”

Je koos voor het onderwerp diversiteit en inclusie voor je scriptie. Speelde je achtergrond daarin mee?

“Ik heb een Nederlandse vader en een moeder uit Djibouti. Zij is moslim, hij is chistelijk maar daar niet veel mee. Nee, ze hebben geen hbo, dus ik ben een first generation student. Vooral mijn moeder wilde zo graag dat ik hbo ging doen. In het begin merkte ik wel eens dat mensen mij anders behandelden vanwege mijn afkomst, maar nu heb ik er veel voordeel van. Ik liep stage bij TBWA, een echt mega internationaal reclamebureau, en wilde de rol van diversiteit & Inclusie in de reclamewereld onderzoeken.”

Kun je vertellen wat je ontdekte over inclusie in de reclamewereld?

“Helaas mag ik over de uitkomsten van mijn afstudeerscriptie niet alles vertellen. Binnen TBWA was het personeel overigens echt een goede afspiegeling. Ook daarvoor heb ik onderzoek gedaan, maar mijn focus lag op reclamecampagnes. Ik kende het bedrijf al door mijn eerdere meewerkstage in mijn derde jaar. Ik mocht toen werken voor grote klanten als McDonald’s. Daar ben ik best wel trots op, zeker bij het zien van Happy Meal campagnes waarbij ik veel verantwoordelijkheid had. In mijn afstudeeronderzoek bestudeerde ik campagnes van grote bedrijven waarin het mis ging. Zoals de WK campagne van Jumbo met die vrolijke bouwvakkers. Door die ophef over de arbeidsomstandigheden in Qatar was dat super ongepast. En je had ook nog een Nivea reclame waar een donkere vrouw zich leek ‘wit te wassen’. Dat zijn echt grote merken die de mist ingaan.”

Je bent een student van de first generation, kreeg een te laag studieadvies, 21+ student. Wat inspireert je? Heb je tips voor andere studenten?

“Hogeschool heeft geweldige docenten. Zonder anderen tekort te doen wil Leon Goor (docent van het jaar 2018, red) en Ank Jansen hierbij wel noemen. Echt fantastisch hoe zij je inspireren en als student alles voor hun zou doen. En Komala (Mazerant-Dubois, red) als mijn scriptiebegeleider. Ik had natuurlijk wel geluk dat alles uiteindelijk zo goed in elkaar paste. In alles ging ik voor de volle 100 procent en als mensen dat merken, krijg je dat er ook voor terug. ‘Wat je geeft, is wat je krijgt.’ Mijn stage bij TBWA, mijn scriptie, het werk in de winkel waarin ik zoveel verschillende mensen ontmoet, dat ik kon blijven werken bij Home of Recruitment vanuit stageperiode van mijn Minor Sales & Accountmanagement. Daarnaast heb ik een groep vrienden waarin we elkaar enorm positief inspireren. Mag ik nog een tip geven?”

Laat mij raden: sport is je uitlaatklep?

“Ja echt waar. Juist als je stress hebt! Of op die momenten van ‘’geen zin’. Ga dan juist wel sporten. Een uurtje in de sportschool, een potje padel, even voetballen. Het is voor altijd even een Zen moment. Sporten is de beste ontspanning die er is.”

“The period of my thesis on diversity & inclusion in the advertising world was the most fun”

Micky (26 years old) travelled quite a bit before he started studying Communication at Rotterdam University of Applied Sciences. He has now graduated with a nice grade in diversity & inclusion. While a teacher once advised him that MBO 4 was the limit…

The energy jumps off the screen when we speak to Micky. Almost without interruption, he tells how he ended up at university, felt like a 21-year-old among the first-year students and now feels like a fish in the water as a future sales manager. No wonder his employer is pleased with him and grants him a 3-month sabbatical to travel through Asia, only to welcome him back happily.

Micky, how did you end up at university?

“I first did an intermediate vocational training course in technology. That was my thing, I thought, and then tried Automotive. But I soon moved up to MBO 3 sales specialist and then MBO 4 branch manager. I had been working in Hareco, my family's fishing tackle shop, for many years and felt at home there. After a good conversation with my uncle, one of the owners of the shop, I was convinced: 'I am going to continue my studies after all'. Despite the negative advice from a teacher who assured me that there was no more for me than MBO 4, I felt strong enough to try higher professional education and chose International Business.”

But you had a false start in college?

“I thought IB was an extension of my MBO studies, but things turned out differently. But I was of two minds. In addition to my studies, I also wanted to enjoy myself. With the principle of Work hard, Play hard. To travel and do fun things, I skipped school to earn money. I pretended to be sick but stood in my family's shop and eventually gave up my studies. But a good friend of mine convinced me to try it again, but this time in Communications. Just like him. After attending an introduction day and trial lessons together, it became clear that the direction was right for me.”

You were already 21 when you started your studies...

“I felt so old among 16- and 17-year-olds. My buddy helped me a lot with this, although he was a year above me and older. I felt most at home in the project groups. The age difference disappeared whilst working practically, and my buddy found a group of fellow students with whom he could work very well. They continued to inspire each other during the coronavirus period. Secretly, I can say that now, right? we still got together and worked on our projects, but also played games of UNO in between. In the minor sales & account management I discovered my sales qualities and how to combine them with what I learned about communication and marketing. I was able to apply my creativity in approaching customers. As my studies progressed, I enjoyed it more and more, with writing my thesis as the highlight. I got a 7.8!”

You chose the topic of diversity and inclusion for your thesis. Did your background play a role in this?

“I have a Dutch father and a mother from Djibouti. She is Muslim, while he is Christian but not a strict practitioner. No, they don't have a higher vocational education, so I am a first-generation student. My mother wanted me to do HBO. At first, I sometimes noticed that people treated me differently because of my origins, but now I benefit greatly from it. I interned at TBWA, a truly mega international advertising agency, and I wanted to investigate the role of diversity & inclusion in the advertising world.”

Can you share what you discovered about inclusion in the advertising world?

“Unfortunately, I am not allowed to tell you everything about the results of my graduation thesis. Within TBWA, the staff was a good reflection. I conducted research, but my focus was on the advertising campaigns. I already knew the company through my previous internship in my third year. I was then allowed to work for major clients such as McDonald's. I'm quite proud of that, especially when I see Happy Meal campaigns where I had a lot of responsibility. In my graduation research, I studied campaigns by large companies where things went wrong. Such as Jumbo's World Cup campaign with those cheerful construction workers. Due to the fuss about working conditions in Qatar, this was extremely inappropriate. And there was also a Nivea commercial where a dark-skinned woman seemed to be 'whitewashing' herself. These are big brands that went awry.”

You are a first-generation student, received a limiting study recommendation, and are a 21+ student. What inspires you? Do you have tips for other students?

“The university has great teachers. Without disrespecting others, I would like to mention Leon Goor (teacher of the year 2018, ed.) and Ank Jansen. It's fantastic how they inspire you and as a student, they would do anything for you. And Komala (Mazerant-Dubois, ed.) as my thesis supervisor. Of course, I was lucky that everything came together so well in the end. I gave 100 per cent in everything, and if people notice that you get that in return. 'What you give is what you get.' My internship at TBWA, my thesis, and the work in the store where I met so many different people, that I was able to continue working at Home of Recruitment during the internship period of my Minor in Sales & Account Management. I also have a group of friends in which we inspire each other in many positive ways. Can I give you another tip?”

Let me guess: sport is your outlet?

"Yes really. Especially when you are stressed! Or in those moments of feeling down. Then go exercise. An hour in the gym, a game of paddle, some football. It will forever always be a Zen moment. Exercise is the best relaxation there is.”