Menu English

2 september: Nationale dag van Vietnam

Student Mia vertelt over haar geboorteland

De nationale feestdag van Vietnam wordt elk jaar op 2 september gevierd. Om die dag te herdenken zijn er toespraken, parades, vuurwerk en andere activiteiten. In het hele land hangen mensen de vlag uit.

(For English scroll down)

Mia Nguyen (26) is geboren en getogen in Vietnam. Vorig jaar, in augustus, verhuisde ze naar Rotterdam voor haar Master International Supply Chain Management aan Hogeschool Rotterdam

Mia's Vietnamese naam is Thi Thu Hue Nguyen. Haar achternaam Nguyen is de meest voorkomende familienaam, ruim 40% van de Vietnamese bevolking heet zo.

Mia, zijn er bepaalde voorwerpen, symbolen of gebruiken die iets voor je betekenen binnen de cultuur waarin je opgroeide?

De lotusbloem is de nationale bloem van Vietnam die staat voor vrede, zuiverheid en wedergeboorte en speelt ook een zeer belangrijke rol in het Vietnamese boeddhisme.

De Vietnamese vlag bestaat uit een gele ster op een rode achtergrond. Het rode veld symboliseert de gevechten en overwinningen in de oorlogen van de Vietnamese geschiedenis, terwijl de vijfpuntige ster staat voor de vijf primaire klassen in de toenmalige samenleving: de geleerden, de boeren, de ambachtslieden, de handelaren en het leger.

Vertel eens wat meer over de jurk die je draagt ​​op de foto?
Ao dai betekent ‘lange jurk’ en symboliseert niet alleen een traditioneel Vietnamees kostuum, maar ook de glorieuze Vietnamese cultuur van gratie, bescheidenheid en schoonheid. Er zijn veel verschuivingen in ontwerpen en kleur, maar de jurk volgt het typische tweedelige ontwerp van een goed passende tuniek van volledige lengte met een hoge kraag die vanaf de taille in een voor- en achterpaneel splitst. 

Ao dai wordt door zowel mannen als vrouwen gedragen over een zijden broek. Het wordt vaak gedragen op bruiloften, traditionele feestdagen en festivals. Voor mij is het een kostuum dat altijd elegant en modieus zal blijven. Hoeveel nieuwe trends er ook zullen komen, de Ao dai heeft een eeuwige schoonheid die geen tijd, leeftijd of seizoen kan beinvloeden.

Wat hebben die culturen, vorige generaties of tradities je geleerd en waar sta je zelf?
Ik ben opgegroeid met de waarden en normen van mijn grootouders. Een van de waarden is om een ​​nederig, ijverig en behulpzaam persoon te zijn. We tonen bijvoorbeeld altijd respect voor de ouderen door ze mee te nemen naar de overkant van de straat en onze stoel aan te bieden in het openbaar vervoer. En ik ben mijn vorige generaties dankbaar dat ze me dat hebben geleerd.

Hoe is het om nu in Nederland te studeren? Kun je iets meer vertellen over je ervaringen hier?
Er zijn wel enkele verschillen in leren en denken. In Vietnam werden de meeste examens gegeven om te testen welke kennis je je herinnert van de colleges. Daarom leren de meeste studenten alles uit hun hoofd om de tests te halen. In Nederland daarentegen kun je discussiëren over het juiste antwoord op basis van wat je hebt gehoord. Vragen stellen in de les en binnen een team wordt hier aangemoedigd.

Wat betreft het leven in Nederland: het milieu is schoner, het openbaar vervoer is goed geregeld en Nederlanders zijn direct en vriendelijk. De keuken is eenvoudig en niet al te divers. Alleen het weer is iets dat heel vaak verandert.

Wat wil je nog meer met ons delen
Ik hou van buiten zwemmen en het leren van meerdere talen. Ik hou ook van lezen en communiceren met mensen. Vietnamees is mijn moedertaal, maar ik spreek ook Chinees als moedertaal. Bovendien spreek ik Engels en een beetje Spaans.

Meer over Vietnam (Wikipedia)
De Democratische Republiek Vietnam (Vietnamees: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) ontstond nadat Hồ Chí Minh op 2 september 1945 in Hanoi de onafhankelijkheidsverklaring voorlas. Het land werd toen onafhankelijk van de Unie van Indochina. Vrijwel onmiddellijk hierna werden Hồ en zijn Vietminh door de Fransen uit Hanoi verdreven en vochten een zware oorlog uit met de Fransen.

Dit zou de Eerste Indochinese Oorlog worden. Hierin heroverde de Democratische Republiek Vietnam het gebied in het noorden van Vietnam, terwijl in het zuiden de door Frankrijk gesteunde Staat Vietnam werd opgericht geleid door keizer Bảo Đại.

In 1954 werden de Akkoorden van Genève gesloten. Hierbij werd de regering van Hồ internationaal erkend. Vietnam werd officieel opgesplitst in de Democratische Republiek Vietnam (Noord-Vietnam) in het noorden en de Republiek Vietnam (Zuid-Vietnam) in het zuiden. De grens tussen deze twee landen was de gedemilitariseerde zone ter hoogte van de 17e breedtegraad.

Na het sluiten van de akkoorden van Genève breekt de tweede Indochinese Oorlog (de Vietnamoorlog) uit tussen het communistische noorden en het door de Verenigde Staten gesteunde zuiden. Als op 30 april 1975 de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon valt, is dit het begin van de samenvoeging van Noord- en Zuid-Vietnam en vindt uiteindelijk plaats op 2 juli 1976. Beide landen gaan verder als de Socialistische Republiek Vietnam.

English text continues below the image.


Vietnam’s National Day is celebrated on September 2, every year. To commemorate this day, there are speeches, parades, fireworks, and other activities such as hanging the flags on houses across the country.

Mia Nguyen (26) was born and raised in Vietnam. Last year, in August, she moved to Rotterdam for her master’s program called International Supply Chain Management at Rotterdam University of Applied Sciences.Her Vietnamese name is Thi Thu Hue Nguyen. Her last name Nguyen, which is the most common family name, accounts for more than 40% of the Vietnamese population.

Mia, are there certain objects, symbols, or customs within the culture you grew up in, that mean something to you?
The lotus flower is the national flower of Vietnam which represents peace, purity, and rebirth. It also plays a very important role in Vietnamese Buddhism.

The Vietnamese flag consists of a yellow star on a red background. The red field symbolizes the fights and victories in the wars throughout Vietnamese history while the five-pointed star stands for the five primary classes in the society at that time. These classes comprised the scholars, the peasants, the artisans, the traders, and the military.

Tell us more about the dress you are wearing in the picture.
Ao dai means a long dress, not just a traditional Vietnamese costume but a glorious culture in Vietnam symbolising grace, modesty, and beauty. There are many shifts in designs and colour, but the dress follows its typical two-piece design of a top-fitting full-length tunic with a high collar splitting into a front and back panel from the waist down. 

Ao dai for both males and females is worn over silk pants. It is often worn at weddings, traditional holidays, and festivals. For me, it is a costume that will always be elegant and fashionable. No matter how many new trends come, the Ao dai remains a timeless beauty that no time, age, or season can dictate.

What did certain or different cultures, previous generations or traditions teach you and where do you stand yourself? 
I grew up with the values and standards of my grandparents. One of the values is to be a humble, diligent, and helpful person. For example, we always show respect to the elders by taking them across the road and offering our seats to them on public transport. I’m thankful to my previous generations for teaching me that.

What is it like to now study in the Netherlands? Can you tell us more about your experiences living here?
There are some differences in learning and thinking. In Vietnam, most exams were provided to test what knowledge you could remember from the lectures. Therefore, most students learn by heart to pass the tests. In contrast, in the Netherlands, you can debate which answer is correct by your lecture understanding. Asking questions in the classes and teamwork are encouraged here.

Regarding life in the Netherlands, the environment is cleaner. Public transports are well-organised. Dutch people are direct and friendly. Only the weather is something that changes very often. Dutch cuisines are simple and not too diverse. 

What more do you like to share with us?  
I like outdoor swimming and learning multiple languages. I am also into reading and communicating with people. Vietnamese is my mother tongue, but I also can speak Chinese as a native speaker. Besides these two languages, I also speak English and a little Spanish.

More about Vietnam (Wikipedia)
The Democratic Republic of Vietnam (Vietnamese: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) came into existence after Hồ Chí Minh read the declaration of independence in Hanoi on September 2, 1945. The country became independent from the Union of Indochina. Immediately after this event, Hồ and his Vietminh were driven out of Hanoi by the French. A heavy war came to be between them.

This event would have become the First Indochina War, but the Democratic Republic of Vietnam recaptured the area in the north of Vietnam. In the south, the French-backed State of Vietnam was established and led by Emperor Bảo Đại.

In 1954 the Geneva Accords were concluded. Hồ's government became recognized internationally. Vietnam officially split into the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) in the north and the Republic of Vietnam (South Vietnam) in the south. The border between these two countries was the demilitarized zone at the height of the 17th parallel.

After the conclusion of the Geneva Accords, the Second Indochina War (the Vietnam War) broke out between the communist north and the United States-backed south. When the South Vietnamese capital Saigon fell on April 30, 1975, this started the merging of North and South Vietnam and finally came to be on July 2, 1976. Both countries continue as the Socialist Republic of Vietnam.