Menu English

‘Validisme moet een begrip worden’

Kim (student Pabo) en Claudia (student communicatie)

Kim (student Pabo) en Claudia (student communicatie) zijn maatschappelijk blind en allebei zeer actief om het begrip validisme op de kaart te zetten. Om te beginnen binnen de hogeschool, want daarvoor is nog best veel werk te doen. Ze verzorgen onder andere het keuzevak Zicht op anders kijken, bij de Hogeschool en zetten video's op YouTube.

Claudia en Kim zitten naast elkaar. Links is Kim, een witte vrouw met bruin haar, Ze draagt een gekleurde trui en een spijkerbroek. Rechts zit Claudia, een witte vrouw, ze draagt een bril en een pet.

Wat is validisme? 

“Discriminatie moet je zien als een soort paraplu”, legt Kim uit. Onder discriminatie vallen allerlei begrippen, zoals seksisme, racisme, homofobie, maar ook validisme. Dit is discriminatie op grond van iemands beperking en is niet altijd zichtbaar zoals bij een chronische ziekte. “Validisme maken heel veel mensen op dagelijkse basis mee, alleen is er gewoon nog veel te weinig aandacht voor,” aldus Claudia. 

Het is geen individueel probleem

“Mensen beschouwen onze obstakels als een individueel probleem.” Kim en Claudia willen dat er verbanden worden gelegd tussen alle verschillende obstakels en dat op die manier validisme qua bekendheid op hetzelfde niveau komt als racisme, islamofobie en homofobie. Zo hopen ze dat er meer kennis en dialoog start over validisme.

“Als ik in de lift zeg dat het wel handig zou zijn als er ook even omgeroepen wordt op welke etage we zijn, wordt daar schouderophalend op gereageerd”, geeft Kim als voorbeeld. “Ze beschouwen het als mijn individuele probleem. Het grote geheel van ontoegankelijk ontwerp in de samenleving wordt daarmee buiten beschouwing gelaten.”

Weggestuurd vanwege haar slechte zicht

Kim is op Hogeschool Rotterdam met de pabo verdergegaan nadat ze weggestuurd werd van een andere hogeschool. Ze mocht haar opleiding daar niet afronden omdat het volgens de school te gevaarlijk zou zijn als zij ooit voor een klas zou komen te staan en ook omdat ze sommige vakken nooit zou kunnen geven. Hogeschool Rotterdam zocht dit uit en concludeerde dat daar juridisch geen enkele grond voor was. Inmiddels heeft ze haar propedeuse gehaald. Maar wat als er een kind achter in de klas van diens stoel valt, dat was het motief van de andere hogeschool? Kim: “Ik kan dat horen. Een ziende juf is er overigens ook niet meteen bij. Hiernaast kan een organisatie extra ondersteuning aanvragen als ik voor de klas sta”. Kim erkent daarnaast dat er praktische zaken zijn die mogelijk anders moeten worden vormgegeven als zij voor de klas staat, maar dat mag geen reden zijn om haar te weigeren.

We moeten ons altijd verdedigen

Claudia valt Kim bij: “Weet je, we moeten ons altijd verdedigen en vriendelijk blijven. Op school zijn we meer dan anderen afhankelijk van docenten en medestudenten”. Ook Claudia kon niet meteen de studie doen die ze op nummer 1 had staan. Ze wilde eigenlijk eerst Ruimtelijke Ordening & Planologie doen, maar sommige verplichte onderdelen waren niet toegankelijk voor haar en konden niet worden vervangen door alternatieven. “Het leek mij zo mooi om juist met mijn achtergrond gebouwen en omgevingen te creëren.” Nu doet ze communicatie. Claudia: “Klasgenoten helpen mij enorm. Zij passen voor mij bijvoorbeeld een PowerPoint aan zodat ik hem goed kan lezen.”
Kim breekt fel hierop in: “Het is belachelijk dat studenten dit voor ons doen, zonder enige vergoeding. Ze hebben daar niet altijd tijd voor. De docenten moeten dit doen.” Claudia onderstreept dit “We zijn op deze manier afhankelijk van medestudenten die zo aardig voor ons zijn. Dat dwingt ons om altijd maar vriendelijk te blijven.”

Inclusief lesmateriaal

De voorbeelden zijn talrijk als het gaat om lesmateriaal. Zoals teksten in een plaatje, die niet kunnen worden gelezen door screenreaders en documenten die niet in Word worden geleverd. Claudia: “Een docent die mij ontdekt in de klas, zegt dan ‘hoe gaan we dit doen’. Het is altijd vriendelijk bedoeld, maar als het lesmateriaal standaard inclusief is, hoeft die zich daar niet druk om te maken.” Maar het gaat ook om hoe het werk van studenten wordt gewaardeerd. “Als je een hele mooie presentatie hebt gemaakt, krijg je daar een extra punt voor. Maar niet als je het toegankelijk hebt gemaakt voor screenreadergebruikers.”, zegt Claudia

Nog veel te winnen

Over de digitale ondersteuning die de hogeschool levert, zijn ze kritisch. Cum Laude en Osiris zijn gewoonweg niet bruikbaar. Hint gaat redelijk. Beide zijn tevreden over de app Mijn HR. Daar hebben ze tips voor aangeleverd die goed zijn opgevolgd door het team van Mijn HR.

Met het geven van het keuzevak Zicht op anders kijken en hun YouTube kanaal Anders Bekeken werken ze aan een inclusieve omgeving. Beide zijn van plan om hun studie af te maken, al is het maar om te laten zien dat het kan. “We worden ook wel een beetje moe van die complimenten hoor, dat het zo knap is dat we een hbo-studie doen”, verzucht Claudia.

En Kim eindigt met: “En weet je dat er nog nooit door een blinde een pabo diploma is behaald?!” Een unieke mijlpaal is binnen handbereik. Ze zal het van de daken schreeuwen, zodat iedereen het zal weten. “Niet omdat ik het zo knap van mezelf vind hoor, maar omdat ik aan iedereen wil laten weten dat het gewoon mogelijk is en dat we moeten kappen met discrimineren.”

Claudia en Kim zitten naast elkaar. Links is Kim, een witte vrouw met bruin haar, Ze draagt een gekleurde trui en een spijkerbroek. Rechts zit Claudia, een witte vrouw, ze draagt een bril en een pet. Tussen hen in zit Kim’s hulphond, Fender. 

Claudia en Kim zitten naast elkaar. Links is Kim, een witte vrouw met bruin haar, Ze draagt een gekleurde trui en een spijkerbroek. Rechts zit Claudia, een witte vrouw, ze draagt een bril en een pet. Tussen hen in zit Kim’s hulphond, Fender. 

Heb je soortgelijke ervaringen als Kim en Claudia?

Op de pagina hulp bij studie op Hint zie je waarvoor je allemaal hulp kunt krijgen vanuit de hogeschool: 

Ook je verhaal delen op INCLUDED?

We helpen je graag bij het realiseren van je verhaal. Dat kan op verschillende manieren. Neem contact op met de redactie via included@hr.nl.

 

Kim & Claudia

Ableism must become a concept.

Kim (Pabo student) and Claudia (Communication student) are socially in a blind spot, and both are very active in putting the concept of ableism on the map. Within the university of applied sciences, there is still quite a lot of work to do. They also provide the elective course View of looking differently at the University of Applied Sciences and put videos on YouTube.

What is ableism?

“Discrimination should be seen as a sort of umbrella,” explains Kim. Discrimination includes all kinds of concepts, such as sexism, racism, homophobia, but also ableism. This is discrimination based on a disability or chronic illness. “Many people experience ableism daily, but there is simply too little attention paid to it,” says Claudia.

It's not an individual problem.

“People view our obstacles as a personal problem.” Kim and Claudia want connections between all the different obstacles so that ableism can reach the same level of awareness as racism, Islamophobia, and homophobia.
“If I say that it would be useful if someone announced the floors in the elevator, the response is a shrug,” Kim gives as an example. “They consider it my problem. The grand scheme of inaccessible design in society is thus left out of consideration.”

Turned away because of her poor eyesight.

Kim continued her teaching study at the University of Applied Sciences after being sent away from another University. She was not allowed to complete her education there because, according to the school, it would be too dangerous if she ever stood in front of a class. Also, she could never teach certain subjects. Rotterdam University of Applied Sciences investigated this and concluded that no legal grounds were established. She has now completed her propaedeutic year. But what if a child falls off his chair at the back of the class, that was the motive of the other University? Kim: “I can hear that. An able-bodied teacher is not immediately there either. In addition, an organization can request extra support when I'm teaching”. Kim also acknowledges that practical matters may need to be designed in a different method when she is teaching, but that should not be a reason to refuse her education.

We always have to defend ourselves.

Claudia agrees with Kim: “You know, we always have to defend ourselves and stay friendly. We depend more than others on teachers and fellow students”. Claudia was rejected to attend her first choice. She wanted to study Spatial Management first, but some compulsory components were not accessible to her and could not be replaced by alternatives. “I thought it would be so nice to create buildings and environments with my background.” Now she does communication. Claudia: “Classmates help me a lot. For example, they adapt a PowerPoint for me so I can read it properly.”

Kim breaks into this fiercely: “It is ridiculous that students do this for us without compensation. They don't always have time for that. The teachers have to do this.” Claudia underlines this “We are so dependent on fellow students who are so nice to us. That forces us to always remain friendly towards others.”

Includes teaching materials.

The examples are numerous when it comes to teaching materials. Such as texts in a picture that cannot be read by screen-readers. Documents that are not delivered in Word. Claudia: “A teacher who learns about me in class then responds: 'how are we going to do this'. It is always meant kindly, but if the teaching material is inclusive, they won't have to worry about that.” But it is also about how a student their work is valued. “If you have made a very nice presentation, you get an extra point. But not if you have made it accessible to screen reader users,” says Claudia.

Still, a lot to gain.

They are critical of the digital support that the university provides. Cum Laude and Osiris are simply not usable. Hint goes well. Both are satisfied with the My HR app. They gave tips for this that were followed up by the My HR team.
They are working on an inclusive environment by giving the elective option View of looking differently and their YouTube channel Seen differently. Both intend to finish their studies if only to present that it is possible. “We are getting a bit tired of those compliments, that it is so great that we are doing a higher vocational education,” Claudia sighs.
And Kim ends with: "And do you know that a blind person has never obtained a teacher study diploma?!" A unique milestone is within reach. She will shout it from the rooftops so that everyone will know. "Not because I think it's so clever of myself, but because I want to let everyone know that it's possible and that we have to stop discriminating."

Do you have similar experiences to Kim and Claudia?

You can explore the following links:

On the study help page on Hint, you can see what you can get help for from the University of Applied Sciences.