Menu English

Hoe vieren deze studenten Diwali?

Studentredacteur Arson ging samen met Zinah, derdejaars Social Work student, in gesprek over Diwali. Beide studenten zijn van Hindoestaanse afkomst en vieren Diwali op hun eigen manier.

For English scroll down

Op 24 oktober vieren veel Hindoes en (niet-hindoesDiwali (of Divali, Deepavali), beter bekend als ‘het lichtjes feest’. Diwali wordt op allerlei manieren gevierd is de ervaring van de twee studenten. In verschillende gezinnen en culturen zijn er verschillen hoe het feest gevierd wordt.  

Tijdens het feest wordt de godin Lakshmi vereerd, zij is de godin van rijkdom, geluk en licht. In verschillende regio’s wordt het feest geassocieerd met verschillende goden en verhalen zoals het verhaal van Ram, Lakshman en Sita die na een verbanning van 14 jaar terugkeren uit de jungle en verwelkomd worden door diya’s (kaarsen).  

Het is een van de grootste feesten binnen het Hindoeïsme waarvoor we al vroeg beginnen met voorbereiden. Om de godin te verwelkomen zorgen we eerst dat ons huis helemaal is opgeruimd, de een start hier eerder mee dan de ander. Het is meer dan alleen maar het opruimen van je huis, alle negatieve gedachtes van de afgelopen periode ruim je ook op. Zo maak je ruimte voor positieve energie, wat bij Diwali centraal staathet goede overtreft het kwade oftewel Dharma over Adharma. Ook eten sommige mensen 7 dagen voor Diwali geen vlees en ei om hun lichaam te reinigen. Anderen eten dit 3 dagen niet.  

Op de dag van Diwali ben je vooral bezig met het voorbereiden van eten. Er wordt uitgebreid gekookt en er worden allerlei lekkernijen gemaakt of gehaald. We gaan met ze allen aan de slag, maar omdat Diwali meestal op een doordeweekse dag valt moeten veel mensen die dag ook werken. Hierdoor start het echte feest na zes uur 

Wat draag jij op Diwali?  

Arson: “Ik draag meestal traditionele kleding zoals bijvoorbeeld een salwarkameez die comfortabel zit, omdat de manier waarop wij het vieren heel huiselijk is. Ook draag ik traditionele sieraden zoals jhumka’s en een bindi. Sinds kort zet ik ook zelf mehndi (henna tatoeages) en heb ik deze voor Diwali ook gezet. 

Zinah: “ Meestal een kurta van een van m’n ouders omdat ik Diwali vaak vier bij mijn ouders en we van vroeger uit India nog kleding hebben. Dit jaar draag ik een churidar pak, ook draag ik traditionele sieraden en kies ik een bindi uit onze collectie die we nog hebben uit India.” 

Vooral tijdens Diwali sta je meer stil bij wat familie en vrienden voor je betekenen, omdat je het feest vaak ook met je gemeenschap viert. Je zou het community care kunnen noemen omdat we vooral op deze dag extra stilstaan bij de mensen die het niet meer met ons vieren of het alleen vieren.  

In zowel de familie van Zinah als van Arson wordt er tijdens Diwali flink uitgepakt en merk je ook dat binnen verschillende gezinnen de invulling van het feest heel anders is. Maar allemaal delen we het magische moment waarbij we dediyas aansteken die heel het huis verlichten terwijl het buiten al donker is. Bij Arson thuis worden de diya’s zelf gemaakt door ghee (Indiase boter) te verwarmen en watten. We lopen door het huis met de diya’s en laten in elke kamer een diya achter waarbij we een wens doen. Hiermee verwelkomen we Lakshmi Mata om op bezoek te komen in ons huis. 

foto van het altaar bij Zinah thuis 

Bij Zinah thuis wordt er een puja (vorm van gebed) gedaan waarbij een mantra voor Lakshmi Mata wordt opgedragen en ze elkaar zegenen. Het altaar met murti’s (beeldjes van goden) wordt versierd met bloemen en er wordt Persad (zoetigheid) geofferd. Op het altaar vind je ook gebedsdekens van haar nani (oma van moederskant) en adjie (oma van vaderskant) om hun te eren zoals te zien is op de foto. 

Ook vertelt ze over een bijzondere ervaring waar de identiteiten van Hindoestaans en queer zijn voor haar samen kwamen. Samen met haar partner ging ze Diwali vieren bij haar ouders thuis, haar partner ervaarde het feest waar Zinah altijd vol liefde over vertelde. De volgende Diwali had haar partner het hele huis versiert met Diwali decoratie en haar verrast. In de loop van der tijd creëren we ook onze eigen tradities rondom feestdagen en nemen we mee wat wij waardevol vinden. Zoals Zinah vroeger naar de film ging op Diwali en Arson altijd mens erger je niet speelde met hun familie. Zo vierde Arson ook Diwali bij een event van de stichting Hindostaans&Queer. Tijdens het event gingen ze in gesprek over de verschillende verhalen rondom Diwali en werden diya’s versierd. 

Het gevoel van warmte dat Diwali geeft met de diya’s die het huis verlichten terwijl het buiten al donker is, wordt door hun beiden ervaren als een magisch moment. Waarna er een periode volgt van zelfreflectie en meer voor jezelf zorgen.  

Namens het team van INCLUDED wensen we iedereen die het viert een Shubh Diwali! 

How do these students celebrate Diwali?

Student editor Arson and Zinah, a 3rd year Social Work student, talkedabout what Diwali means for them. Both students are Hindustani/ Indo-Surinamese and celebrate Diwali in their own way. 

On October 24, many Hindus all over the world celebrate Diwali (or Divali, Deepavali), better known as 'the festival of lights'. Diwali is celebrated in many ways, these are the experiences of two students, but in different families and cultures there are different ways to celebrate the festival. During the festival, the goddess Lakshmi is worshiped, she is the goddess of wealth, luck, and light. In different regions, the festival is associated with different gods and stories such as the story of Ram, Lakshman, and Sita returning from the jungle after being exiled for 14 years and being welcomed by diya’s (candles). 

It is one of the biggest celebrations within Hinduism for which we start preparing early. To welcome the goddess, we make sure that our home is cleaned up, some start earlier than others. It is more than just cleaning your house; you also clean up all the negative thoughts of the past period. We make room for positive energy and believe that light overcomes darknessalso known as Dharma over Adharma. Tocleanse our bodies, we do not eat meat and eggs for 7 days before Diwali; others do not eat meat and eggs for 3 days 

*Picture Lakshmi Mata* 

On the day of Diwali, you are usually busy preparing food. Extensive cooking is done, and all kinds of delicacies are prepared or bought. We gather to cook, but because Diwali usually falls on a weekday, many people do work. Because of this, the real festival starts after six o'clock.

What do you wear on Diwali?

Arson: "I usually wear traditional clothes such as a salwar kameez, just one I feel comfortable in because the way we celebrate it is very homely. I also wear traditional jewelry like jhumka's and a bindi. Recently I started doing mehndi (henna tattoos) myself and for Diwali, I also did my mehndi myself."

Zinah: "Usually a kurta from one of my parents because I usually celebrate Diwali with my parents, and we still have clothes from India. This year I'm wearing a churidar suit, I also wear traditional jewelry and choose a bindi from our collection that we still have from India."

Especially during Diwali, you think more about what family and friends mean to you because you often celebrate the festival with your community. You could call it community care because especially on this day we pay extra attention to the people who are no longer with us or celebrate it alone.

In both Zinah's and Arson's families, Diwali gets celebrated big, and you also notice that the way people celebrate the festival is very different within different families. Yet we share the magical moment where we light the diya's that light up the whole house while it is already dark outside. At Arson's home, the diyas (similar to a candle) are made by heating ghee (Indian butter) and cotton wool. We walk through the house with the diyas and leave a diya in each room where we make a wish. With this, we welcome Lakshmi Mata to visit our home.

*Picture Zinah’s altar* 

At Zinah's home, a puja (a form of prayer) is performed in which a mantra is recited to Lakshmi Mata, and they bless each other. The altar with murtis (figurines of gods) is decorated with flowers and Persad (sweets) is offered. On the altar, you can also find prayer blankets from her Nani (maternal grandmother) and Adjie (paternal grandmother) to honor them as seen in the picture.

She also talks about a special experience where the identities of being Hindustani and being queer came together for her. Together with her partner, she went to celebrate Diwali at her parent's house, her partner got to experience the festival that Zinah always talked about with love. The next Diwali her partner decorated the whole house with Diwali decorations to surprise her. Over time, we also create our own holiday traditions and take with us what we value. Like Zinah used to go to the movies on Diwali and Arson always plays board games like Ludo with their family. Arson also celebrated Diwali at an event of the foundation Hindostaans&Queer where we discussed the different stories surrounding Diwali and decorated diyas.

The feeling of warmth that Diwali gives with the diyas that light up the house while it is already dark outside is experienced by both of them as a magical moment. This is followed by a period of self-reflection and taking care of yourself.

On behalf of the team INCLUDED, we wish everyone celebrating a Shubh Diwali / Happy Diwali!

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen