Menu English

NT2 opleiding

20 bijeenkomsten

Voor docenten Nederlands als tweede taal of die dat willen worden. Je werkt aan je eigen NT2-deskundigheid. Je verwerft competenties die bij het beroep van docent Nederlands als tweede taal horen.

Ben je docent Nederlands als tweede taal (NT2) of wil je dat worden? Werk je in de volwasseneneducatie, het voortgezet onderwijs of in een internationale schakelklas (ISK) met anderstaligen? Werk je met  volwassenen of jongeren die de Nederlandse taal nog moeten leren?
 
Volg dan de post-hbo NT2 op Hogeschool Rotterdam. Deze opleiding is bestemd voor de docent NT2 die nu al werkzaam is in de volwasseneneducatie (BVE), het voorgezet onderwijs (VO) of in een internationale schakelklas (ISK). Hij kan ook gevolgd worden door een docent  die van plan is om in het NT2-onderwijs te gaan werken.
 
Je werkt aan je eigen NT2-deskundigheid. Je verwerft competenties die bij het beroep van docent Nederlands als tweede taal horen.
 
In deze opleiding wisselen we online en offline leren met elkaar af. Er zijn fysieke bijeenkomsten op Hogeschool Rotterdam en online bijeenkomsten in Microsoft Teams in kleine groepen. Je wisselt ervaringen uit en je leert vaardigheden die passen bij deze tijd. Je oefent met werkvormen die je zelf ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen. Leren met lef!

Derek Otte, stadsdichter van Rotterdam in 2017 en 2018, zei het al: “Taal is onze deur. Alles en iedereen kan door die deur naar binnen.” In De Taalspiraal, het beleidskader Taal in Rotterdam 2019 -2022** wordt uiteengezet op welke wijze gemeente Rotterdam aandacht besteedt aan taal. Rotterdam wil samen met alle Rotterdamse professionals werken aan een Taalspiraal die omhoog gaat, aan de taalontwikkeling van alle Rotterdammers. Hogeschool Rotterdam levert met de post-hbo NT2 hier een bijdrage aan.

 

**Beleidskader Taal in Rotterdam 2019-2022, uitgave Gemeente Rotterdam, maart 2019

  Start:

 

20 bijeenkomsten met een vaste docent en externe experts. 

  Dag en tijd:

 • Start februari, om de week op donderdag van 15:00 tot 18:00 uur.
 • Start oktober, om de week op woensdag van 15:00 tot 18:00 uur.

  Investering:

2024:

Februari 2024:  3.450,- *
Oktober 2024: 3.550,- *

*De getoonde prijzen kunnen i.v.m. prijsstijgingen afwijken.

  Aantal deelnemers:
Maximaal 20

Je kunt je laten registreren bij de BVNT2 als gecertificeerd docent NT2

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

De post-hbo NT2 van Hogeschool Rotterdam is de afgelopen jaren gevolgd door mensen die een passie hebben voor het leren van Nederlands aan anderstaligen. Zij zijn werkzaam bij taalscholen die aangesloten zijn bij het keurmerk Blik op Werk, bij informele organisaties die werken met taalvrijwilligers, bij het startcollege van een ROC, bij organisaties die non-formele taaltrajecten aanbieden of op een school voor voortgezet onderwijs met een ISK-afdeling. Hij wordt ook gevolgd door docenten die in hun onderwijs steeds meer te maken krijgen met instroom van leerlingen of studenten die een achterstand hebben in taal.

Er zijn er ook die in het basisonderwijs werken en te maken hebben met NT2-leerlingen en met de ouders van deze leerlingen. Daarnaast is de post-hbo gevolgd door deelnemers die een switch maakten in hun carrière en naast hun reguliere baan tijd hebben gemaakt om NT2-docent te worden. Dat kan ook!

Inhoud

Je maakt kennis met verschillende theorieën over tweedetaalverwerving. En natuurlijke ook met de didactiek van het leren van een tweede taal. Tegenwoordig hoort daar nadrukkelijk ook de online didactiek bij. Je bouwt kennis op over het leren van de verschillende taalvaardigheden. Zo leer je hoe je in je lessen aandacht kunt besteden aan de mondelinge vaardigheden, zoals spreken, gesprekken voeren en luisteren. Je cursisten, leerlingen of studenten willen immers bovenal goed Nederlands leren spreken. In de post-hbo NT2 is er ook aandacht voor logopedie. Enige kennis hiervan betekent dat je in les aandacht besteedt aan uitspraak. Ook de vaardigheden lezen en schrijven zijn in het programma opgenomen. Daarnaast is er plaats voor grammatica en woordenschat, de bouwstenen van elke taal. Je doet veel kennis op over al die vaardigheden, die je direct kunt toepassen in je lespraktijk. Verder is er aandacht voor het werken met taalleerders die verschillende culturele achtergronden hebben. Natuurlijk staan op het programma ook thema’s als buitenschools leren en differentiëren.

Het leren van het Nederlands als tweede taal is van oudsher gekoppeld aan beleid.  We vinden het belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. We besteden daarom aandacht aan het landelijke beleid, maar ook aan het Rotterdamse taalbeleid. Wist je dat Rotterdam de eerste wethouder Taal van Nederland heeft?   

Opzet van het programma

De inhoud van de post-hbo hebben we verspreid over negen blokken. Er wordt steeds een aspect van de NT2-lespraktijk belicht en een koppeling gemaakt met de theorie. We gebruiken hiervoor het handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenonderwijs, het competentieprofiel van de docent Nederlands als tweede taal en het kader Toezicht in de klas van de inspectie van het onderwijs. Dit is onze kennisbasis, aangevuld met literatuur over specifieke onderwerpen.

 • Blok 1 Introductie en kennis maken met tweedetaalleren
  In het eerste blok maak je kennis met het leren van een tweede taal. Er staat onder andere een les in een vreemde taal op het programma.

 • Blok 2 Lesgeven aan tweedetaalleerders en taalkunde
  Het tweede blok staat in het teken van de didactiek NT2 en je krijgt antwoord op de vraag wat een NT2-docent moet weten over taal.

 • Blok 3 Bouwstenen van taal
  Woordschat is - naast grammatica -  een van de bouwstenen van taal. In dit blok gaat het hierover en wat je als docent nog meer moet weten over taal.
 • Blok 4 Lezen en luisteren
  In twee bijeenkomsten staan de vaardigheden lezen en luisteren centraal.
 • Blok 5 Spreken en alfabetisering
  In blok vijf staat spreekvaardigheid, inclusief aandacht voor logopedie centraal. In dit blok staat het lesgeven aan cursisten die veel moeite hebben met lezen en schrijven (analfabeten, laaggeletterden en laagopgeleiden) centraal. Er wordt aandacht besteed aan de nieuwe Z-route uit de Veranderopgave Inburgering. Je maakt kennis met de alfabetiseringsniveaus voor lezen en schrijven. Je leert ook hoe je kunt werken aan het verbeteren van de spreek- en gespreksvaardigheid van deze doelgroep. We vergeten hierbij de digitale vaardigheden niet.

 • Blok 6 Grammatica en schrijven
  Blok zes belicht de Rotterdamse context van de lespraktijk van de NT2-docent. Centraal staat de Rotterdams Taalspiraal, het samenwerken met taalvrijwilligers en de informele en non-formele taaltrajecten. Er is aandacht voor gedifferentieerd werken.
 • Blok 7 Praktijkgericht leren
  Blok zeven gaat over praktijkgericht leren, buitenschools leren en permanente educatie. Taalcoaching,  taalmaatjes en het uitbreiden van het eigen (taal)netwerk vormen de onderdelen van dit blok. In dit blok is er ook aandacht voor differentiëren in je lessen. 
 • Blok 8 Toetsen en examineren van taalvaardigheid en culturele aspecten van het werk als NT2-docent
  In blok acht staan de examens en de toetsing van taalvaardigheid op het programma. De maatschappelijk, politieke en culturele aspecten van het werk als NT2-docent komen nu aan de orde.

 • Blok 9 presentaties eindopdrachten en assessment.
  Je presenteert in dit blok je eindpresentatie en je neemt deel aan de presentaties van je medecursisten aan de post-hbo NT2. Je voert ook een assessmentgesprek met twee docenten van Hogeschool Rotterdam.

De bijeenkomsten

In de bijeenkomsten staat steeds een thema centraal. De bijbehorende theorie wordt besproken. In de les wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen die je zelf ook weer in je lespraktijk kunt gebruiken. Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers en er is ruimte voor intervisie. Wat je in de bijeenkomsten leert, kun je direct  in je eigen lespraktijk toepassen. In een aantal bijeenkomsten komen gastdocenten met een specifieke expertise aan het woord.

Onderdelen van de opleiding

 • Bijeenkomsten
  Je volgt 20 bijeenkomsten verdeeld over het studiejaar 2023-2024.

 • Stage
  Daarnaast werk je als NT2-docent of loop je stage (240 uur). Dit komt neer op ongeveer twee dagdelen per week. Als je stageloopt verwachten we van je dat je een deel van de uren ook zelfstandig lesgeeft.

 • Praktijkopdrachten
  Bij elk blok horen praktijkopdrachten en voorbereidende opdrachten. Je uploadt je uitwerking in de digitale leeromgeving van de post-hbo NT2. De docent beoordeelt je opdrachten en geeft feedback.

 • Assessment
  Aan het eind van de opleiding vindt er een assessment plaats op basis van de ingeleverde praktijkopdrachten en je stage. Om aan dit assessment deel te kunnen deelnemen moeten aan alle opleidingseisen voldaan zijn. Dit  betekent dat de onderdelen met een voldoende zijn afgesloten. Je voert dit assessmentgesprek met twee docenten van Hogeschool Rotterdam. Het gesprek is online.

 • Eindopdracht
  De opleiding wordt afgesloten met de presentatie van een eindopdracht. De presentaties zijn in de laatste twee bijeenkomsten van de opleiding. De docent bundelt alle praktijkopdrachten van de deelnemers. Ze zijn zo voor iedereen beschikbaar en vormen een blijvende herinnering aan de post-hbo NT2 en een bron van inspiratie voor je toekomst als docent NT2.

Certificaat docent NT2

Als je alle onderdelen van de post-hbo NT2 voldoende hebt afgerond (stage, praktijkopdrachten, eindopdracht en presentatie, assessmentgesprek) ontvang je het certificaat docent NT2. Je kunt je met dit certificaat inschrijven in het kwaliteitsregister NT2-docent https://www.nt2docentregister.nl/home Hierdoor kun je blijvend werken aan je deskundigheidsbevordering als NT2-docent, ook ná de post-hbo NT2. Je kunt je ook inschrijven in het register van de BNT2 https://bvnt2.org/beroepsregister-nt2-docenten-bvnt2/ .

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen