Menu Zoeken English

NT2 opleiding

20 bijeenkomsten, start oktober 2021 / februari 2022

Voor docenten Nederlands als tweede taal of die dat willen worden. Je werkt aan je eigen NT2-deskundigheid. Je verwerft competenties die bij het beroep van docent Nederlands als tweede taal horen.

Ben je docent Nederlands als tweede taal (NT2) of wil je dat worden? Werk je in de volwasseneneducatie, het voortgezet onderwijs of in een internationale schakelklas (ISK) met anderstaligen? Werk je met  volwassenen of jongeren die de Nederlandse taal nog moeten leren?
 
Volg dan de post-hbo NT2* op Hogeschool Rotterdam. Deze opleiding is bestemd voor de docent NT2 die nu al werkzaam is in de volwasseneneducatie (BVE), het voorgezet onderwijs (VO) of in een internationale schakelklas (ISK). Hij kan ook gevolgd worden door een docent  die van plan is om in het NT2-onderwijs te gaan werken.
 
Je werkt aan je eigen NT2-deskundigheid. Je verwerft competenties die bij het beroep van docent Nederlands als tweede taal horen.
 
In deze opleiding wisselen we online en offline leren met elkaar af. Er zijn fysieke bijeenkomsten op Hogeschool Rotterdam en online bijeenkomsten in Microsoft Teams in kleine groepen. Je wisselt ervaringen uit en je leert vaardigheden die passen bij deze tijd. Je oefent met werkvormen die je zelf ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen. Leren met lef!

Derek Otte, stadsdichter van Rotterdam in 2017 en 2018, zei het al: “Taal is onze deur. Alles en iedereen kan door die deur naar binnen.” In De Taalspiraal, het beleidskader Taal in Rotterdam 2019 -2022** wordt uiteengezet op welke wijze gemeente Rotterdam aandacht besteedt aan taal. Rotterdam wil samen met alle Rotterdamse professionals werken aan een Taalspiraal die omhoog gaat, aan de taalontwikkeling van alle Rotterdammers. Hogeschool Rotterdam levert met de post-hbo NT2 hier een bijdrage aan.

 

*Vorm en datum-tijd onder voorbehoud i.v.m. corona

**Beleidskader Taal in Rotterdam 2019-2022, uitgave Gemeente Rotterdam, maart 2019

  Start:

 • 7 oktober 2021* = vol
 • Februari 2022* = vol
 • Oktober 2022* = aanmelden

20 bijeenkomsten met een vaste docent en externe experts. 

*vorm en datum-tijd onder voorbehoud i.v.m. corona

  Dag en tijd:
Om de week op donderdag van 15:00 tot 18:00 uur.

  Investering:
  3.150,-

  Aantal deelnemers:
Maximaal 17

Je kunt je laten registreren bij de BVNT2 als gecertificeerd docent NT2

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

De post-hbo NT2 is bestemd voor de docent NT2 die nu al werkzaam is in de volwasseneneducatie (BVE), het voorgezet onderwijs (VO) of in een internationale schakelklas (ISK). Hij kan ook gevolgd worden door een docent  die van plan is om in het NT2-onderwijs te gaan werken

Inhoud

Je maakt kennis met verschillende theorieën over tweedetaalverwerving en de didactiek van het leren van een tweede taal.  In de post-hbo NT2 leer je hoe kennis over de verschillende taalvaardigheden je kunnen helpen bij het leren van het Nederlands aan je cursisten, leerlingen of deelnemers. Je bestudeert  theorieën  over het leren van de mondelinge vaardigheden (spreken, gesprekken voeren en luisteren), lezen en schrijven. Grammatica van het Nederlands en het leren van woorden (woordenschat) horen hier ook bij.  Kennis die je direct kan toepassen in je eigen lespraktijk. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan buitenschools leren, praktijkgericht leren, taal op de werkvloer, differentiëren en het werken met groepen cursisten met verschillende culturele achtergronden. Er is een speciale plaats ingeruimd voor het toetsen en examineren .

Het leren van het Nederlands als tweede taal is altijd gekoppeld aan beleid. We vinden het belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. Rotterdam heeft de eerste wethouder met  Taal als portefeuille. We besteden daarom aandacht aan het landelijke beleid, maar ook aan het Rotterdamse taalbeleid.

Opzet van het programma

De inhoud van de post-hbo hebben we verspreid over negen blokken. Ieder blok heeft een thema en beslaat ongeveer een maand. Er wordt steeds een aspect van de NT2-lespraktijk belicht en een koppeling gemaakt met de theorie. We gebruiken hiervoor het handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenonderwijs,   het competentieprofiel van de docent Nederlands als tweede taal en het kader ‘Toezicht in de klas’ van de inspectie van het onderwijs.

 • Blok 1

  In het eerste blok maak je kennis met het leren van een tweede taal en de didactiek hiervan. Er staat een les in een vreemde taal op het programma. In 2020 is dit een les in het Zazaki, een Koerdische taal die in het oosten van Turkije wordt gesproken. Het is ook de taal van de winnaar van Libris Literatuur Prijs 2018 Murat Isik, Wees onzichtbaar.
 • Blok 2

  Het tweede blok staat in het teken van het lesgeven in de inburgeringstrajecten. We sluiten aan bij de  nieuwe taalroutes (B1 en onderwijsroute) uit de Veranderopgave Inburgering . De taalniveaus A1, A2, B1 en B2 van het Europees referentiekader komen uitgebreid aan de orde.
 • Blok 3

  In dit blok staat het lesgeven aan cursisten die veel moeite hebben met lezen en schrijven (analfabeten, laaggeletterden en laagopgeleiden) centraal. Er wordt aandacht besteed aan de nieuwe Z-route uit de Veranderopgave Inburgering. Je maakt kennis met de alfabetiseringsniveaus voor lezen en schrijven. Je leert ook hoe je kunt werken aan het verbeteren van de spreek- en gespreksvaardigheid van deze doelgroep. We vergeten hierbij de digitale vaardigheden niet.
 • Blok 4

  Het lesgeven aan jongeren in het ISK-onderwijs en het mbo komt in dit blok aan bod. Ook maak je kennis met de referentieniveaus Meijerink (de zogenaamde F-niveaus) en lesmateriaal dat specifiek is voor ISK en mbo. 
 • Blok 5

  In blok vijf staan de trajecten ‘taal op de werkvloer’ en de ‘maatwerktrajecten’ centraal. In dit blok is er aandacht voor het leren van het Nederlands door arbeidsmigranten.
 • Blok 6

  Blok zes belicht de Rotterdamse context van de lespraktijk van de NT2-docent. Centraal staat de Rotterdams Taalspiraal, het samenwerken met taalvrijwilligers en de informele en non-formele taaltrajecten. Er is aandacht voor gedifferentieerd werken.

 • Blok 7

  Blok zeven gaat over praktijkgericht leren, buitenschools leren en permanente educatie. Taalcoaching,  taalmaatjes en het uitbreiden van het eigen (taal)netwerk vormen de onderdelen van dit blok. Het kader van de inspectie ‘Toezicht in de klas’ komt in dit blok ter sprake.

 • Blok 8

  In blok acht staan de examens en de toetsing van taalvaardigheid op het programma. Ook de examens inburgering in binnen- en buitenland staan in dit blok op het programma.
 • Blok 9 gaat over de maatschappelijk, politieke en culturele aspecten van het werk als NT2-docent’.

De bijeenkomsten

In de bijeenkomsten staat steeds een thema centraal. De bijbehorende theorie wordt besproken. In de les wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen die je zelf ook weer in je lespraktijk kunt gebruiken. Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers en er is ruimte voor intervisie. Wat je in de bijeenkomsten leert, kun je in lespraktijk toepassen. In een aantal bijeenkomsten komen gastdocenten met een specifieke expertise aan het woord.

Onderdelen van de opleiding

De opleiding post-hbo NT2 bestaat verschillende onderdelen:

 • Bijeenkomsten
  Je volgt 20 bijeenkomsten verdeeld over het studiejaar 2020 – 2021.
 • Stage
  Daarnaast werk je als NT2-docent of loop je stage (240 uur). Als je stageloopt verwachten we van je dat je een deel van de uren zelfstandig lesgeeft.
 • Praktijkopdrachten
  Bij elk blok horen praktijkopdrachten. Je uploadt die in de digitale leeromgeving Fronter van Itslearning. De docent geeft feedback en beoordeelt de opdrachten.
 • Eindopdracht
  De opleiding wordt afgesloten met de presentatie van een eindopdracht. De presentaties vinden plaats in de laatste twee bijeenkomsten van de opleiding. De docent bundelt alle praktijkopdrachten van de deelnemers (digitaal). Ze zijn zo voor iedereen beschikbaar en vormen een blijvende herinnering aan de post-hbo NT2 en een bron van inspiratie voor de toekomst.
 • Assessment
  Aan het eind van de opleiding vindt een assessment plaats op basis van de ingeleverde praktijkopdrachten, de stage en de eindopdracht. Om aan dit assessment deel te kunnen deelnemen moeten aan alle opleidingseisen voldaan zijn. Dit  betekent dat de onderdelen met een voldoende zijn afgesloten

Certificaat docent NT2

Het certificaat docent NT2 ontvang je als alle onderdelen van de opleiding (stage, praktijkopdrachten, eindopdracht en presentatie, assessmentgesprek) als voldoende zijn beoordeeld en je tenminste 80% van de bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Locatie

Hier zijn we te vinden
Foto van locatie Locatie

Museumpark hoogbouw

Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen