Menu
  English

  Ontwikkeling van Mijn Pad

  Een methode om autonomieversterkend te werken met jongeren en gezinnen

  Publicatiedatum: 30 oktober 2023

  Binnen het lectoraat ‘Disability Studies' is een nieuwe methode ontwikkeld: Mijn Pad. Met Mijn Pad ondersteunen professionals jongeren om zelf regie te voeren over hun leven en toekomst. Bij het ontwikkelen van de methode stond de volgende doelgroep centraal: jongeren van 16 jaar en ouder die in een residentiële instelling verblijven en die meerdere complexe problemen hebben.

  Toon:

  Doelstelling

  De begeleiding van jongeren met meerdere complexe problemen in de residentiele Jeugdzorg(Plus) sluit nog onvoldoende aan bij wat jongeren in deze levensfase nodig hebben. Idealiter bevordert het begeleidingstraject de ontwikkeling van autonomie, zelfinzicht en zelfvertrouwen, zodat jongeren vorm geven aan hun maatschappelijke participatie op een manier die bij hun past. Aan het lectoraat Disability Studies: Diversiteit in Participatie (Mieke Cardol) is gevraagd een instrument te ontwerpen over autonomie en participatie dat het eigen perspectief van de jongere centraal stelt.

  App 'Mijn Pad' en werkboek

  Er is een app ontwikkeld voor jongeren, ter ondersteuning van het begeleidingstraject. Kijk op mijnpad.hr.nl

  Download ook het bijbehorende werkboek. De liniaal is bedoeld voor het meten van de scores uit het werkboek.

  Theoretisch kader

  Autonomie is een belangrijke ontwikkelingstaak in de adolescentie. In dit kader wordt autonomie opgevat als vrijwillig, zelf-onderschreven besluiten nemen en daarnaar handelen. Een uitgangspunt is ook dat autonomie een voorwaarde is voor participatie, dat wil zeggen dat het instrument de ontwikkeling in kaart brengt van participatie zoals de jongere dat zelf wil en de stem van de jongere (beter) laat horen. Daarbij worden hun problemen beschouwd als complex sociaal verschijnsel dat niet uitsluitend begrepen kan worden vanuit een individueel-medisch model.

  Onderzoeksmethode

  Dit is een praktijkgericht en responsief ontwerponderzoek, dat wil zeggen dat het te ontwerpen instrument bijdraagt aan een verbetering van de praktijk en dat de doelstellingen, inhoud en vorm van het instrument vorm krijgen in onderlinge interactie met de verschillende belanghebbenden, in de eerste plaats de jongeren zelf. Daarbij wordt kennis ontwikkeld door bestaande kennis te vertalen naar de praktijk (evidence-based practice), maar wordt ook impliciete kennis die aanwezig is bij jongeren en professionals expliciet gemaakt (practice-based evidence).

  Het onderzoek verliep in vier fasen:

  1. Verkenning van de leefwereld van de jongeren,
  2. Verkenning van de ontwerpeisen van het instrument.
  3. Ontwerpen, uittesten en bijstellen van het instrument
  4. Onderzoeken van de toepasbaarheid in de praktijk.

  Bij de start zijn twee jongeren-adviseurs geworven en zij zijn voorafgaand aan en tijdens het onderzoek geconsulteerd. Hun adviezen zijn verwerkt in het onderzoek.

  Vervolgprojecten

  onder de noemer van Mijn Pad zijn onderstaande projecten uitgevoerd