Menu English

Everybody on Board

Rotterdam en Londen

Publicatiedatum: 01 mei 2010

Het project richtte zich op de vraag hoe verschillende doelgroepen in Rotterdam en Londen, te weten kwetsbare ouderen, zwangere vrouwen uit risicogroepen (in verband met perinatale sterfte) en creatieve ondernemers in achterstandswijken, kunnen worden bereikt en betrokken.

Toon:

Het programma bestond uit drie deelprojecten in Rotterdam, die elk een spiegelproject hadden in Londen:

  1. Verloskunde/perinatale sterfte in deelgemeente Hoogvliet, met als spiegelproject Newham Hospital
  2. Civil society rond buurtontmoetingscentrum Prinsenhof met als spiegelproject Claremont project
  3. Buurtcohesie en participatie rond de Creative Factory met als spiegelproject de Chocolate Factory in Londen; dit laatste deelproject is verbonden aan het promotieonderzoek naar de impact van de Creative Factory van Jeannette Nijkamp.

Daarnaast werden de wijzen waarop achterstand in Rotterdam en Londen wordt gemonitord met elkaar vergeleken, alsmede de wijze waarop professionals gebruik maakten van deze data.

Er zijn thick descriptions gemaakt van de drie deelprojecten. Hiervoor werd onder meer materiaal gebruikt dat door studenten was verzameld in het kader van hun PMG-project. Ook hebben er uitwisselingsbezoeken plaatsgevonden waarbij de verschillende deelprojecten werden bezocht. Vervolgens is in de drie Rotterdamse projecten op verschillende manieren (actie-)onderzoek uitgevoerd:

  • In het deelproject Verloskunde/perinatale sterfte zijn focusgroep-bijeenkomsten gehouden met zwangere vrouwen uit risicogroepen over de vraag waarom zij pas laat op eerste controle komen. Verder hebben twee Rotterdamse verloskunde-studenten in het kader van hun afstudeeronderzoek de twee zorgstelsels op het gebied van verloskundige zorg met elkaar vergeleken.
  • In het deelproject Civil society zijn bijeenkomsten gehouden met de onderzoeksadviesgroep van de Prinsenhof, bestaande uit professionals, vrijwilligers en een vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie over de vraag hoe de Prinsenhof de doelgroep van kwetsbare ouderen uit de omgeving beter kan bereiken.
  • In het deelproject rond de Creative Factory heeft de onderzoeker deelgenomen aan de bijeenkomsten van de partnerorganisaties in de Creative Factory; vervolgens zijn een focusgroepbijeenkomst en diepte-interviews met creatieve ondernemers gehouden, gevolgd door een expert-meeting tijdens het slotsymposium.