Menu English

Ontwikkeling Dutch Position Statement

Onverklaarde luisterproblemen

Publicatiedatum: 01 februari 2014

Voor het goed kunnen communiceren is goed spraakverstaan een belangrijke voorwaarde. Binnen de Nederlandse Audiologische Centra wordt verschillend omgegaan met de doelgroep kinderen met klachten over luisteren en verstaan in complexe luistersituaties.

Toon:

Systematic review

Een publicatie in Journal of Speech Language and Hearing research is geaccepteerd en een andere systematic review wordt nog bekeken.

Publicaties

Focusgroepen

Voor het tweede deelonderzoek vond gegevensverzameling plaats op een landelijke studiedag in mei 2014, met aansluitend een bijscholing. In vijf focusgroepen van negen personen werden de huidige ervaringen, kennis, meningen en knelpunten in kaart gebracht. Docenten en studenten logopedie van Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen leverden hieraan een bijdrage door middel van het leiden van de groepsgesprekken en het assisteren hierbij.

Transcriptie van deze gesprekken vond plaats in de zomer van 2014. In 2016 vonden de analyses plaats en begin 2017 is een artikel aangeboden aan een internationaal tijdschrift. Dit is in de zomer van 2017 geplaatst.

Publicatie

Delphi-studie

Een concept artikel over het derde deelonderzoek is inmiddels aangeboden aan een internationaal tijdschrift.

Resultaten

In juli 2017 is het ‘Dutch Position Statement Kinderen met Luisterproblemen’ verschenen en aangeboden aan de FENAC. Het doel van het Dutch Position Statement is om professionals handvatten te bieden bij het identificeren, diagnosticeren en behandelen van kinderen met luisterproblemen. Onder leiding van de ontwikkelaars van het Position Statement (PS) zijn interviews gehouden onder diverse Audiologische Centra om te onderzoeken in hoeverre het document gebruikt wordt in het werkveld, met andere woorden of de implementatie van het PS succesvol is. Lees hier de samenvatting.

De studiedag van begin 2016 heeft interessante casuïstiek opgeleverd. Elk deelnemend centrum kreeg de opdracht om een passende casus in te dienen, waarover gediscussieerd werd in intervisiebijeenkomsten. De tien resulterende casussen werden na afloop van de studiedag nader geanalyseerd met hulp van twee studenten Logopedie en verwerkt tot een artikel in het vakblad Logopedie (Neijenhuis, Van Herel-de Frel & Dekelver, 2016). Ook uit deze tien casusbeschrijvingen blijkt de diversiteit in benadering.

In april 2016 hebben de onderzoekers deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de Britse vereniging van audiologen, waar gesproken is over internationale consensus op het gebied van auditieve verwerkingsproblemen.

Op 8 juni 2016 is opnieuw een studiedag georganiseerd voor medewerkers van de audiologische centra. Hier zijn de resultaten van de drie deelonderzoeken gepresenteerd. Ook namen de aanwezigen deel aan een plenaire stemming rondom de inhoud van het Position Statement. In het najaar van 2016 is de eerste conceptversie voor de FENAC-medewerkers opengesteld voor commentaar. In juli 2017 is de definitieve versie gepubliceerd.

De indruk is dat het gelukt is om de diversiteit naar boven te krijgen middels de focusgroepinterviews. Deelnemers gaven na afloop van de studiedag aan verrijkt, verfrist, maar soms ook verward te zijn door kennismaking met ervaringen en werkwijzen van andere audiologische centra.

Presentaties

Naar aanleiding van dit project zijn verschillende (poster)presentaties gehouden.

 

 

Eindrapport

In de afgelopen jaren hebben Margreet Luinge, Ellen de Wit en Karin Neijenhuis in samenwerking met de FENAC gewerkt aan een Position Statement om vast te stellen over welke aspecten rondom kinderen met onverklaarde luisterproblemen de professionals het met elkaar eens zijn. Hiervoor zijn zij op diverse manieren in gesprek gegaan met die professionals en hebben zij de relevante wetenschappelijke vakliteratuur grondig geanalyseerd. Het resultaat is het eerste Dutch Position Statement 'Kinderen met Luisterproblemen', dat als doel heeft om professionals handvatten te bieden bij het identificeren, diagnosticeren en behandelen van kinderen met luisterproblemen.

In de media